Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

30 A 127/2019 - 47Usnesení KSPL ze dne 19.02.2020

Prejudikatura

3 Azs 66/2017 - 31


přidejte vlastní popisek

30A 127/2019-47

USNESENÍ

Krajský soud v Plzni rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Václava Roučky a soudců Mgr. Jaroslava Škopka a JUDr. Ondřeje Szalonnáse ve věci

žalobce: J. V., bytem ......

proti

žalovaným: 1) Ministerstvo dopravy
sídlem Ludvíka Svobody 12, 110 15 Praha 1
2) Ministr dopravy
sídlem Ludvíka Svobody 12, 110 15 Praha 1

o žalobě na určení nezákonného zásahu (podání žalobce označeno P1326-krplz-_A_-mdcr49rk5-3zal-20191020),

takto:

I. Žaloba se odmítá. II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

1. Krajskému soudu v Plzni bylo dne 27. 10. 2019 elektronickou poštou doručeno podání z e-mailové adresy: ......... V e-mailu bylo uvedeno: „Dobrý den, v příloze se nachází předmětné podání: P1324-krplz-_A_-mdcr49rk5-3zal-20191020.pdf.jig.pdf a popřípadě i přílohy tohoto předmětného podání. Případné další přílohy tohoto předmětného podání mohou být pro objemnost zasílány v dalších emailových zprávách. Aby toto podání mělo příslušnou právní váhu, jsou tato zpráva, jakožto i případná předmětná podání v příloze, podepsány elektronickým podpisem podatele nebo jeho zástupce na základě plné moci, která byla doložena dříve nebo je dokládána v přílohách. S pozdravem, J. V.“. Přílohami tohoto emailu byla pouze podání označená jako P1324 - žaloba proti rozhodnutí správního orgánu ze dne 26. 11. 2018, č. j. 49/2018-510-RK/4, P1325 - žaloba na ochranu proti zásahu a P1326 - žaloba na určení nezákonného zásahu.

2. O shora uvedeném podání značky P1326, označeném pod značkou podatele P1326-krplz-_A_-mdcr49rk5-3zal-20191020, jež je předmětem nyní projednávané věci, je vedeno řízení pod sp. zn. 30 A 127/2019.

3. Řízení ve správním soudnictví je upraveno zákonem č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“). 4. Vzhledem k tomu, že žaloba trpěla vadami, pro které nemohl soud v řízení pokračovat, vyzval Krajský soud v Plzni žalobce usnesením ze dne 27. 1. 2020 č. j. 30 A 127/2019-40, aby ve lhůtě 10-ti dnů od doručení tohoto usnesení odstranil vady předmětné žaloby, tak, že: a) označí zásah, proti němuž se domáhá ochrany, b) vylíčil rozhodující skutečnosti, c) označil důkazy, jichž se dovolává, a v případě listinných důkazů tyto předložil soudu, d) uvedl návrh výroku rozsudku.

5. Soud žalobce poučil, jakým způsobem má vady žaloby odstranit. Soud dále žalobce poučil, že nebude-li návrh ve stanovené lhůtě doplněn nebo opraven a v řízení nebude možno pro tento nedostatek pokračovat, soud návrh usnesením odmítne podle § 37 odst. 5 s.ř.s., nestanoví-li zákon jiný procesní důsledek.

6. Výše uvedené usnesení bylo doručeno žalobci prostřednictvím provozovatele poštovních služeb dne 28. 1. 2020. Lhůta k odstranění vad žaloby tak uplynula dnem 7. 2. 2020. Žalobce na usnesení Krajského soudu v Plzni nijak nereagoval a vady žaloby neodstranil.

7. Podle ustanovení § 37 odst. 5 s.ř.s. předseda senátu usnesením vyzve podatele k opravě nebo odstranění vad podání a stanoví k tomu lhůtu. Nebude-li podání v této lhůtě doplněno nebo opraveno a v řízení nebude možno pro tento nedostatek pokračovat, soud řízení o takovém podání usnesením odmítne, nestanoví-li zákon jiný procesní důsledek. O tom musí být podatel ve výzvě poučen.

8. Podle § 46 odst. 1 písm. a) s.ř.s. nestanoví-li tento zákon jinak, soud usnesením odmítne návrh, jestliže nejsou splněny jiné podmínky řízení a tento nedostatek je neodstranitelný nebo přes výzvu soudu nebyl odstraněn, a nelze proto v řízení pokračovat.

9. Protože žalobce neodstranil na výzvu soudu ve stanovené lhůtě vady žaloby, zejména neoznačil zásah, proti němuž se domáhá ochrany, nevylíčil rozhodující skutečnosti, neoznačil důkazy, jichž se dovolává, a v případě listinných důkazů tyto nepředložil soudu, a neuvedl návrh výroku, a pro tyto vady nelze v řízení pokračovat, soud podle § 37 odst. 5 s.ř.s. žalobu žalobce odmítl.

10. O náhradě nákladů řízení bylo rozhodnuto dle § 60 odst. 3 věta prvá s.ř.s., podle něhož nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno nebo žaloba odmítnuta (výrok II.).

Poučení:

Proti rozhodnutí lze podat kasační stížnost do dvou týdnů doručení rozhodnutí. Kasační stížnost se podává u Nejvyššího správního soudu, sídlem Moravské náměstí 6, 657 40 Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.

Plzeň 19. 2. 2020

JUDr. Václav Roučka v.r.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru