Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

30 A 102/2013 - 73Rozsudek KSPL ze dne 13.05.2014


přidejte vlastní popisek

30 A 102/2013-73

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Plzni rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu Mgr. Alexandra Krysla a soudců JUDr. Václava Roučky a Mgr. Jaroslava Škopka v právní věci žalobce Bc. M.P., proti žalované Západočeské univerzitě v Plzni, se sídlem Plzeň, Univerzitní 2732/8, o žalobě proti nečinnosti žalované v nerozhodnutí o přihlášce žalobce ke studiu,

takto:

I. Žalované se u k l á d á povinnost vydat rozhodnutí o přihlášce žalobce ke studiu na Fakultě právnické, Západočeské univerzity v Plzni, studijní program Právo a právní věda, studijní obor Právo, doručené žalované dne 12.7.2013 do třiceti dnů od právní moci tohoto rozsudku.

II. Žádný z účastníků řízení n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

I.
Předmět řízení.

Žalobce se žalobou domáhal ochrany před nečinností žalované ve vydání rozhodnutí o jeho přihlášce ke studiu na Fakultě právnické, Západočeské univerzity v Plzni, studijní program Právo a právní věda, studijní obor Právo, doručené žalované dne 12.7.2013.

II.
Žaloba.

Žalobce žalobu odůvodnil tím, že dne 12.7.2013 na základě zveřejněných podmínek podal přihlášku ke studiu na vysoké škole pro akademický rok 2013/2013 skrze portál ZČU, čímž splnil první podmínku dle čl. II. odstavec 1, 2, 3 a 4 podmínek. Současně 12.7.2013, v 16:30 hodin zadal elektronický příkaz k úhradě na účet číslo 4811530257/0100, s variabilním symbolem 3275000113, konstantním symbolem 367543, specifickým symbolem - a poznámkou: Registrační c. uchazece, Univerzitn: 205776, Marcel Peter, který byl realizován ve stejný čas, s kódem transakce 1988165794 dle čl. V. odstavec 4. podmínek, čímž žalobce splnil druhou podmínku dle čl. V. odstavec 1, 2, 3 a 4 podmínek. Následně se žalobce registroval k testu studijních předpokladů v rámci národních srovnávacích zkoušek, organizovaných společností www.scio.cz, s.r.o dle čl. III. odstavec 1, 2 a 3, podmínek. Dne 9.8.2013 se žalobce zúčastnil zkoušek a zároveň poskytl společností www.scio.cz, s.r.o. svůj souhlas s převodem výsledků zkoušek do databáze přijímacího řízení fakulty, čímž splnil podmínku dle čl. III. odstavec 4 Podmínek. V rámci zkoušek žalobce dosáhl výsledného percentilu pro Právnickou fakultu ZČU v Plzni ve výši 43,9. V návaznosti na výsledek zkoušek žalobce emailem oslovil paní M. ze studijního oddělení fakulty, kterou požádal o vyjádření, zdali mu bude uznána bonifikace - přičtení 40 bodů k výsledku zkoušek, dle čl. IV odstavec 4 podmínek, které se domáhal jako absolvent CVŽ Veřejná správa. Tato bonifikace mu následně byla přislíbena paní JUDr. M. ze studijního oddělení po předložení ověřeného opisu dokladu potvrzujícího jeho úspěšné absolvování CVŽ Veřejná správa. Ověřený doklad dle předchozí věty žalobce osobně doručil paní JUDr. M., po domluveném osobním setkání dne 4.9.2013, ve 13 hodin přímo na studijní oddělení fakulty. Na základě popsaného žalobce v rámci přijímacího řízení dosáhl v celkovém součtu 839 bodů, čímž splnil podmínky dle odstavce 2 postupu při přijímacím řízení do 1. ročníku magisterského studijního programu právo a právní věda, obor právo akademického roku 2013/2013, který je zveřejněn na internetových stránkách fakulty. Na základě popsaných skutečností žalobce očekával své přijetí ke studiu. Při následné komunikaci se studijním oddělení a při osobním setkání s děkanem dne 30.9.2013 žalobce vždy obdržel odpověď, že o jeho přihlášce nebylo rozhodnuto, jelikož žalobce neuhradil poplatek za přijímací řízení. Proto žalobce písemně požádal o rozhodnutí děkana o jeho přijetí ke studiu. Když žalobce po delší dobu neobdržel odpověď na svou žádost, požádal jsem rektora univerzity o opatření proti nečinnosti. Z vyjádření rektorky ZČU mimo vyplívá, že žalobce skutečně poplatek uhradil, ovšem tento poplatek nebyl na straně univerzity identifikován. Detailně jest v příslušném článku uvedeno, že: „Odpovědnost z hlediska kontroly za provedení úhrady poplatku za přijímací řízení či za její správnost a úplnost jednoznačně spočívá na straně uchazeče o studium a nelze ji tak přenést na žádnou součást univerzity.“ S tímto vyjádření je nutné nesouhlasit, jelikož přestože, že podle §50 odstavec 4 zákona č. 111/1998, o vysokých školách, se na rozhodování o přijetí ke studiu nevztahují obecné předpisy o správním řízení, tak podle související judikatury, např. NSS 7 As 79/2011- 120, je přijímací řízením, řízením správním. Proto je nutné o žádosti žadatele rozhodnout, a to tak, aby bylo rozhodnutí přezkoumatelné. Za situace, kdy žalobce sice chybně, ale rozhodně nezáměrně odeslal platbu ze svého účtu a na výpisu z účtu viděl všechny požadované identifikační údaje, oprávněně se domníval, že platbu provedl správně. Z logiky věci nelze ani uznat argument žalované citovaný v uvedeném vyjádření, kde se praví: „Ve Vašich žádostech dále mj. zdůrazňujete, že jste intenzivně komunikoval s pracovnicí studijního oddělení fakulty, přičemž jste mohl v této souvislosti upozornit na nesrovnalosti s úhradou poplatku za přijímací řízení, což jste neučinil a tím nebyl vytvořen dostatečný prostor pro případné další řešení komplikaci s úhradou stanoveného poplatku“. Jelikož žalobce nemohl ani vědět, ani se domnívat, že by jeho platba nebyla ze strany ZČU neidentifikována, jelikož mu platba nebyla vrácena (tedy konkrétně byla vrácena až na základě jeho žádosti o opatření proti nečinnosti) a ani jinak nebyl upozorněn na skutečnost, že jeho úhrada není ze strany ZČU evidována, proto se žalobce oprávněně domníval, že jeho platba byla ze strany ZČU přijata. Tuto skutečnost konečně ZČU ve svém vyjádřené ani nepopírá, ale opírá se o skutečnost, že platbu neidentifikovali.

III.
Vyjádření žalované k žalobě.

Žalovaná navrhla zamítnutí žaloby. Ve vyjádření k žalobě uvedla, že žalobce podal dne 12.7.2013 přihlášku ke studiu na Fakultě právnické v magisterském studijním programu Právo a právní věda. Podmínkou pro přijetí ke studiu bylo úspěšné absolvování přijímacího řízení a složení maturitní zkoušky. Zároveň byl stanoven v souladu s ustanovením § 58 odst. 1 zákona o vysokých školách poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením ve výši 500 Kč. Poplatek byl splatný ke dni podání přihlášky ke studiu, nejpozději však do 1.9.2013. 2013. Žalobce byl povinen poukázat poplatek na účet žalované č. 4811530257/0100 pod konstantním symbolem - 0558, variabilním symbolem 3275000113 a specifickým symbolem kód vygenerovaný systémem po podání elektronické přihlášky. Jelikož žalobce v rámci platby poplatku neuvedl jako specifický symbol kód vygenerovaný systémem po podání elektronické přihlášky, resp. specifický symbol vůbec neuvedl, nebyla jeho platba systémem identifikována, a tudíž se jeho poplatek jevil jako neuhrazený. Z tohoto důvodu nepožádala fakulta společnost www.scio.cz, s.r.o. pořádající národní srovnávací zkoušky o výsledky žalobce. Žalobce tedy nesplnil povinnost, která mu byla stanovena. Podmínkami přijetí ke studiu ze dne 12.7.2013, č.j DFPR 133/2013, a z tohoto důvodu nebyly výsledky žalobce v rámci přijímacího řízení vůbec hodnoceny a nebylo rozhodnuto o jeho přijetí, resp. nepřijetí do studia.

IV.
Vyjádření účastníků při jednání.

Účastníci při jednání setrvali na svých dosavadních tvrzeních.

Žalovaná při jednání doplnila, že podle podmínek pro přijetí ke studiu v magisterském studijním programu právo a právní věda na Fakultě právnické Západočeské univerzity v Plzni pro akademický rok 2013, 2014 je jednou z podmínek pro zahájení přijímacího řízení správné zaplacení poplatku, kdy musí být přesně uveden specifický kód, který je vygenerován po podání elektronické přihlášky. Tento specifický kód je specifickým symbolem pro identifikaci platby. S ohledem na to, že žalobce nepostupoval v souladu s podmínkami pro přijetí ke studiu a nezadal při platbě specifický symbol, nebylo ani zahájeno přijímací řízení. Pokud nejsou současně splněny podmínky uvedené v článku II bod 3 a bod 5 podmínek, není zahájeno příjímací řízení. I z článku V bod 2 podmínek vyplývá, že poplatek je splatný ke dni podání přihlášky.

V.
Posouzení věci soudem.

V souladu s ustanovením § 81 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen s.ř.s.), soud vycházel ze skutkového stavu zjištěného ke dni svého rozhodnutí.

Podle § 79 odst. 1 věta první s.ř.s. ten, kdo bezvýsledně vyčerpal prostředky, které procesní předpis platný pro řízení u správního orgánu stanoví k jeho ochraně proti nečinnosti správního orgánu, může se žalobou domáhat, aby soud uložil správnímu orgánu povinnost vydat rozhodnutí ve věci samé nebo osvědčení. Je-li návrh důvodný, soud uloží rozsudkem správnímu orgánu povinnost vydat rozhodnutí nebo osvědčení a stanoví k tomu přiměřenou lhůtu, ne však delší, než kterou určuje zvláštní zákon (§ 81 odst. 2 s.ř.s.). Soud zamítne žalobu, není-li důvodná (§ 81 odst. 3 s.ř.s.).

Mezi účastníky spornou otázkou bylo, zda žalovaná byla či nebyla povinna vydat rozhodnutí o přihlášce žalobce ke studiu na Fakultě právnické, Západočeské univerzity v Plzni, studijní program Právo a právní věda, studijní obor Právo, doručené žalované dne 12.7.2013.

Podle § 50 odst. 1 věta první zákona o vysokých školách se přijímací řízení zahajuje doručením přihlášky ke studiu vysoké škole nebo její součásti, která uskutečňuje příslušný studijní program. Podle § 50 odst. 2 téhož zákona o přijetí ke studiu ve studijním programu, který uskutečňuje fakulta, rozhoduje děkan fakulty. O přijetí ke studiu ve studijním programu, který uskutečňuje vysoká škola, rozhoduje rektor. Na rozhodování o přijetí ke studiu se nevztahují obecné předpisy o správním řízení (§ 50 odst. 4 zákona o vysokých školách). Podle § 50 odst. 5 zákona o vysokých školách rozhodnutí musí být vyhotoveno písemně do 30 dnů od ověření podmínek pro přijetí ke studiu, musí obsahovat odůvodnění a poučení o možnosti podat žádost o přezkoumání a musí být uchazeči doručeno do vlastních rukou. Způsob náhradního doručení stanoví vnitřní předpis. Uchazeči, jehož pobyt není znám, se doručuje vyvěšením rozhodnutí na úřední desce.

Z ustanovení § 50 odst. 1 věta první zákona o vysokých školách vyplývá, že doručením přihlášky ke studiu je zahájeno přijímací řízení. V případě žalobce se tak stalo dne 12.7.2013.

Z ustanovení § 50 odst. 2, 4 a 5 zákona o vysokých školách pak vyplývá, že přijímací řízení není možné ukončit jinak, než vydání pozitivního nebo negativního rozhodnutí.

Vzhledem k tomu, že k ukončení přijímacího řízení zahájeného podáním přihlášky žalobce ke studiu nedošlo vydáním pozitivního ani negativního rozhodnutí, je nezbytné uzavřít, že žalovaná je nečinná ve vydání takovéhoto rozhodnutí. Do současné doby tak nedošlo k ukončení přijímacího řízení týkajícího se žalobce.

K tvrzení žalované, že „jednou z podmínek pro zahájení přijímacího řízení je správné zaplacení poplatku, kdy musí být přesně uveden specifický kód, který je vygenerován po podání elektronické přihlášky“, je nezbytné uvést, že tento závěr je v přímém rozporu se zněním ustanovení § 50 odst. 1 věta první zákona o vysokých školách. Toto ustanovení totiž spojuje zahájení přijímacího řízení toliko s „doručením přihlášky ke studiu“, nikoli i s platbou poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením s uvedením „správného specifického kódu“.

Nesprávným je i tvrzení žalované o tom, že pokud nejsou současně splněny podmínky uvedené v článku II bod 3 a bod 5 podmínek, není zahájeno příjímací řízení, což má vyplývat i z článku V bod 2 podmínek, kdy poplatek je splatný ke dni podání přihlášky“.

Předně je nutné konstatovat, že ustanovení § 50 odst. 1 věta první zákona o vysokých školách je ustanovením kogentní povahy, od kterého se vysoká škola nemůže ve svých interních předpisech nijak odchýlit. I pokud by tak učinila, přijímací řízení by stejně bylo zahájeno již „doručením přihlášky ke studiu“. Na základě ustanovení § 58 odst. 1 zákona o vysokých školách vysoká škola může stanovit poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením, který činí nejvýše 20 % základu, nikoli stanovit, že přijímací řízení bude zahájeno teprve zaplacením tohoto poplatku.

Přes shora uvedené je nezbytné uvést, že žalovaná vPodmínkách přijetí ke studiu v magisterském studijním programu „Právo a právní věda“ na Fakultě právnické Západočeské univerzity v Plzni pro akademický rok 2013/2014 ze dne 12.7.2013, č.j. DFPR-133/2013 („podmínky“) nestanovila okamžik zahájení přijímacího řízení odchylně od ustanovení § 50 odst. 1 věta první zákona o vysokých školách.

V ustanovení čl. II bod 1 podmínek je uvedeno, že přihlášku ke studiu lze podat pouze elektronicky. Podle čl. II bod 4 podmínek pak přihláška musí být podána prostřednictvím informačního systému Západočeské univerzity v Plzni nejpozději do 1.9.2013, a to do 23:59. Citovaná ustanovení tedy upravují pouze způsob a dobu pro podání přihlášky ke studiu.

V ustanovení čl. II bod 5 podmínek bylo uvedeno, že „okamžikem uložení elektronické přihlášky do systému je s uchazečem zahájeno přijímací řízení; ustanovení čl. III odst. 4 druhé věty tím není dotčeno“.

Jak vyplývá z přihlášky žalobce ke studiu, je v kolonce „datum podání přihlášky“ uvedeno 12.7.2013. Po vyplnění přihlášky ke studiu prostřednictvím informačního systému Západočeské univerzity v Plzni tedy tento systém generuje údaj o datu podání přihlášky. S ohledem na to, že v žádném z dalších ustanovení podmínek není uvedeno, že by „uložení elektronické přihlášky do systému“ probíhalo jinak, je nezbytné vycházet z toho, že „okamžik uložení elektronické přihlášky do systému“ je okamžik následující po vyplnění přihlášky ke studiu a její „odeslání“, resp. automatické přijetí informačním systémem. V případě žalobce tak k podání přihlášky došlo dne 12.7.2013. Z ničeho nevyplývá, že by přihláška ke studiu byla „uložena do systému“ jindy, resp. teprve po zaplacení poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením.

Ani ze čl. II bod 3 podmínek nelze dovodit cokoli jiného. Podle tohoto ustanovení po vyplnění všech povinných položek a po podání elektronické přihlášky uchazečem systém vygeneruje specifický kód (oborové číslo uchazeče), který uchazeč použije jako specifický symbol platby při úhradě poplatku za přijímací řízení. Z tohoto ustanovení vyplývá, že specifický symbol má být generován až „po podání elektronické přihlášky“, tj. jak bylo uvedeno shora „po uložení elektronické přihlášky do systému“. Nelze tudíž důvodně tvrdit, že k podání přihlášky dochází teprve po úhradě poplatku.

Pokud jde o čl. V bod 2 podmínek, tento stanoví, že poplatek je splatný ke dni podání přihlášky, nejpozději však do 1.9.2013. Toto ustanovení konstatuje, kdy nastává splatnost poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením, a současně stanoví nejzazší termín pro jeho zaplacení. Ani z toho ustanovení tak nevyplývá, že by úmyslem žalované bylo stanovit, že přihláška ke studiu bude doručena, resp. podána, teprve po zaplacení poplatku. Naopak. Toto ustanovení výslovně předpokládá, že poplatek může být zaplacen „až po podání přihlášky“.

Vzhledem k tomu, že předmětem řízení byla žaloba proti nečinnosti, mohl se soud zabývat jen tím, zda žalovaná je či není nečinná ve vydání rozhodnutí. Soud se proto nemohl zabývat tím, zda „neuvedení specifického kódu“, za skutkových okolností týkajících se žalobce, je důvodem pro vydání rozhodnutí o přijetí či naopak vydání rozhodnutí o nepřijetí ke studiu.

VI.
Rozhodnutí soudu.

Vzhledem k tomu, že žaloba byla důvodná, soud podle § 81 odst. 2 s.ř.s. rozsudkem žalované uložil povinnost vydat rozhodnutí a stanovil jí k tomu lhůtu třiceti dnů od právní moci tohoto rozsudku, když tato lhůta není delší než lhůta stanovená pro rozhodnutí ustanovením § 50 odst. 5 zákona o vysokých školách.

VII.
Náklady řízení.

Žalobce měl ve věci samé plný úspěch, a proto by měl v souladu s ustanovením§ 60 odst. 1 s.ř.s. právo na náhradu nákladů řízení před soudem. Vzhledem k tomu, že se žalobce práva na náhradu nákladů řízení vzdal, rozhodl soud, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Proti tomuto rozsudku lze podat do dvou týdnů po jeho doručení kasační Poučení: stížnost u Nejvyššího správního soudu. Lhůta je zachována, byla-li kasační stížnost podána u Krajského soudu v Plzni. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud (§ 12 odst. 1, § 102, § 106 odst. 2 a 4 s.ř.s.).

V Plzni dne 13. května 2014

Mgr. Alexandr Krysl,v.r.

předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Lenka Kovandová

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru