Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

17 A 8/2014 - 47Rozsudek KSPL ze dne 29.09.2014

Prejudikatura

7 As 100/2010 - 65

Oprav. prostředek / ústav. stíž.
2 As 200/2014

přidejte vlastní popisek

17 A 8/2014-47

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Plzni rozhodl samosoudkyní Mgr. Janou Komínkovou v právní věci žalobce: Ing. P.R., zastoupeného JUDr. Jaroslavem Svejkovským, advokátem, se sídlem Plzeň, Kamenická 1, proti žalované: Policie ČR, Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje, se sídlem Karlovy Vary, Závodní 386/100, v řízení o žalobě proti rozhodnutí žalované ze dne 16. prosince 2013 č.j. KRPK66228-/-2013-1900DP

takto:

I. Žaloba se zamítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení

Odůvodnění:

Žalobce se žalobou domáhal zrušení výše označeného rozhodnutí žalované, jímž bylo zamítnuto odvolání žalobce a potvrzeno usnesení PČR, Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje, oddělení silničního dohledu, ze dne 25.11.2013 č.j. KRPK-66228/PŘ-2013-1900DP, jímž byla provedena oprava rozhodnutí o blokové pokutě ze dne 20.7.2013 bloku na pokutu na místě nezaplacenou série FC/2013 č. C0897197 tak, že v písemném vyhotovení tohoto rozhodnutí bloku byla opravena zřejmá nesprávnost v položce č. 5, kde se text „Stará Voda – Bečov“ nahrazuje textem „Krásné Údolí – Bečov“.

Žalobce v žalobě tvrdil, že napadené rozhodnutí není řádně odůvodněné a je nepřezkoumatelné v rozporu s § 68 odst. 3 správního řádu, když se žalovaná nevypořádala se všemi námitkami žalobce, zejména s námitkami nicotnosti, neuskutečnitelnosti a nezákonnosti rozhodnutí správního orgánu I. stupně. Žalobce měl za to, že prvostupňové rozhodnutí je nicotné, když takovou opravou písemného vyhotovení rozhodnutí bloku správní orgán změnil vlastní obsah rozhodnutí, čímž zatížil rozhodnutí vadami, které je činí zjevně právně a fakticky neuskutečnitelným a nezákonným. Žalobce tvrdil, že vymezení popisu skutku je individualizováno proto, aby tento skutek nebyl zaměnitelný za jiný. Proto je popsán konkrétní dobou a konkrétním místem. Jednalo-li se o skutku, který se měl dle bloku uskutečnit v místě „Stará Voda – Bečov“, je právně a fakticky neuskutečnitelné a nezákonné, aby bylo místo skutku opraveno opravným rozhodnutím za jiné místo pomocí § 70 správního řádu. Podle žalobce tím byl změněn obsah rozhodnutí, respektive opraven nedostatek zásadního rázu. Právní moc a vykonatelnost rozhodnutí nastává splněním podmínek ust. § 84 zákona o přestupcích a podpisem obviněného. Od této chvíle je rozhodnutí nezměnitelné, tzn. že o daném skutku již nelze znovu jednat a rozhodnout a nastává tzv. překážka věci rozsouzené – res iudicata. Správní orgán však tímto rozhodnutím změnil skutek a zásadu res iudicata narušil.

Dále žalobce namítal, že správní orgán v odůvodnění svého rozhodnutí ani řádně nespecifikoval podklady rozhodnutí, když neuvedl, na základě jakého důvodu dospěl k závěru, že správní orgán mylně uvedl do pokutového bloku Stará Voda místo obce Krásné Údolí. Žalobce poukázal na dle jeho tvrzení porušená zákonná ust. § 2 odst. 1, § 68 odst. 3 a § 89 odst. 2 správního řádu a na rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 24.3.2010 č.j. 3 Ads 143/2009-47, podle něhož „odvolací správní orgán přezkoumává soulad napadeného rozhodnutí a řízení, které vydání rozhodnutí předcházelo, s právními předpisy. Zákonnost rozhodnutí tedy přezkoumává bez dalšího v celém rozsahu, pouze věcnou správnost rozhodnutí posuzuje v rozsahu námitek uvedených v odvolání“; a na rozsudek NSS ze dne 12.3.2013 č.j. 7 As 100/2010-65, podle něhož „správní orgán je povinen přihlédnout v navazujícím řízení z úřední povinnosti i k nicotnosti rozhodnutí vydaného v blokovém řízení, neboť ani takový správní akt nemůže být veřejnou mocí respektován a vynucován. Účastníci těchto navazujících řízení jsou přitom oprávněni namítat nicotnost podkladového rozhodnutí a příslušný správní orgán je povinen se touto námitkou zabývat.“

Žalovaná ve vyjádření k žalobě navrhla zamítnutí žaloby s tím, že žaloba je dalším z pokusů o revizi dosavadních rozhodnutí v této věci směřující k tomu, aby žalobce neztratil body v evidenční kartě řidiče, když dle sdělení Městského úřadu Nýřany jich nastřádal již 12. Žalobce nejprve napadal dobu spáchání a dobu projednání přestupku, když tato nesrovnalost byla logicky vysvětlena a dána na vědomost všem dotčeným. V souvislosti s prověřováním uvedeného zápisu v registru řidičů policejní orgán sám zjistil písařskou chybu na bloku a z vlastní iniciativy toto sám napravil. Že se jedná o písařskou chybu, jednoznačně vyplývá ze samotného zápisu na bloku, kde v položce č. 5 je uvedeno Stará Voda – Bečov I/20, když na silnici I/20 se obec Stará Voda nenachází. Správně měla být uvedena obec Krásné Údolí, přes kterou skutečně vede silnice I/20. Tuto písařskou chybu dále potvrzuje i záznam o přestupku ze záznamového zařízení, na němž je dle souřadnic GPS uvedeno místo měření rychlosti, které se nachází na silnici I/20 mezi obcí Krásné Údolí – Bečov (nikoli u obce Stará Voda). GPS zápis souřadnic provádí měřící zařízení automaticky při zaznamenání přestupku bez možnosti zásahu obsluhy – policisty. Za další argument, že se jedná o písařskou chybu, lze považovat i list hlídky č. 2122547 ze dne 20.7.2013, kde hlídce bylo v době od 8:30 do 12:00 hodin uloženo provádět výkon služby na silnici I/20 v úseku Karlovy Vary – Toužim s kontrolním bodem na silnici č. I/20 Krásné Údolí a teprve od 14:00 hodin se měli zdržovat na silnici I/21 Stará Voda. Tuto písařskou chybu potvrzuje i pprap. D.M., který předmětný blok vypisoval. Podle žalované tak nejsou žádné pochybnosti o tom, že se evidentně jedná o písařskou chybu napravenou příslušným rozhodnutím, jehož součástí je i odůvodnění, kde je jednoznačně uvedeno, že správní orgán mylně uvedl obec Stará Voda místo Krásné Údolí. Rozhodnutí o opravě písařské chyby žalovaná nepovažuje za tak zásadní, že by mělo vést i ke změně rozhodnutí o uložení blokové pokuty. Pokutový blok obsahuje zákonem stanovené formální náležitosti v souladu s § 85 odst. 4 zákona o přestupcích. Zákon nevyžaduje, aby na pokutovém bloku bylo vyznačeno místo spáchání („pověřené osoby…na pokutových blocích vyznačí komu, kdy a za jaký přestupek byla pokuta v blokovém řízení uložena“). Rovněž na výpisu z registru řidičů není ani v jednom případě uvedeno místo spáchání přestupku, z čehož lze podle žalované soudit, že ani pro správní orgán, který eviduje přestupky řidičů, není toto podstatné.

V replice žalobce poukázal na rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 21 Cdo 781/2000, podle něhož, aby se jednalo o správní rozhodnutí, musí obsahovat náležitosti ust. § 85 odst. 4 věty druhé zákona o přestupcích a další údaje dle § 85 odst. 1 téhož zákona. Dle ustálené judikatury Nejvyššího soudu ČR ze dne 12.4.2001 sp. zn. 21 Cdo 775/2000 a sp. zn. 21 Cdo 776/2000 a z ust. § 85 odst. 1 a 4 zákona o přestupcích podle žalobce vyplývá, že na pokutových blocích se vyznačí jméno, příjmení, rodné číslo a bydliště přestupce, doba, místo a přestupkové jednání. Neobsahuje-li pokutový blok byť jen jednu z uvedených náležitostí, nesplňuje formální náležitosti požadované § 85 odst. 1 a 4 zákona o přestupcích a pokutový blok poté není vykonatelným, resp. je nicotným. Nezměnitelnost se poté projevuje podle žalobce v tom, že o daném skutku již nelze znovu v novém řízení jednat ani rozhodnout, nastává překážka věci rozsouzené – res iudicata. Žalovaná však změnila skutek, o kterém bylo vydáno rozhodnutí. Změnou skutku došlo k narušení této zásady, tj. ke změně vlastního obsahu rozhodnutí. Takový postup žalované byl podle žalobce nezákonný a zjevně právně a fakticky neuskutečnitelný. Rozhodnutí bloku poté neodpovídá skutečnému stavu věci. Skutek nebyl spolehlivě zjištěn, resp. existují pochybnosti o místě jeho spáchání. Toto rozhodnutí je nesprávné a vyhotovené v rozporu s právními předpisy, neboť nevychází ze skutečného stavu věci. Dále žalobce uváděl, že oznámení o uložení blokové pokuty nebylo shodné s pokutovým blokem. Správní orgán nedoručil oznámení o tomto rozhodnutí příslušnému obecnímu úřadu obce do 3 pracovních dnů od uložení pokuty. Správní orgán tak nepostupoval v souladu s § 123b odst. 3 písm. a) zákona o silničním provozu.

Při jednání řízení před soudem žalobce poukázal na rozsudky Nejvyššího správního soudu ze dne 22.9.2010 sp. zn. 3 As 11/2010 a ze dne 19.12.2013 sp. zn. 4 As 95/2013.

Součástí správního spisu jsou výpisy z registru řidičů žalobce ze dne 20.11.2013 a ze dne 8.4.2014, přičemž v prvním výpisu byl uveden přestupek spáchaný dne 21.7.2013 a v druhém dne 20.7.2013. Součástí správního spisu je i list hlídky č. 2122547 ze dne 19.7.2013, podle něhož členové hlídky pprap. D.M. a pprap. L.V. měli službu dne 20.7.2013 od 8:30 do 12:00 hodin na silnici č. I/20 v úseku Karlovy Vary – Toužim. Kontrolním bodem od 10:00 do 10:30 hodin byla silnice I/20 Krásné Údolí a poté měli službu od 12:30 do 16:00 hodin na silnici č. I/21, kdy kontrolní bod mezi 14:00 a 14:30 hodinou byla silnice I/21 Stará Voda. Součástí správního spisu je i ověřovací list silničního radarového rychloměru Ramer 10C č. 38/13 ze dne 1.3.2013 a záznam o přestupku pořízený tímto radarem, spolu s fotografií vozidla s viditelnou poznávací značkou ze dne 20.7.2013, čas 9:18:34 hodin, místo měření silnice I/20, uvedeny GPS souřadnice. Dále je součástí správního spisu rovněž kopie pokutového bloku série FC/2013 č. bloku C0897197 ze dne 20.7.2013, v němž se uvádí v kolonce přestupkové jednání doba, místo a podpis v 9:18 hodin tohoto dne silnice I/20 Stará Voda – Bečov. Součástí správního spisu je i výtisk mapového podkladu z www.mapy.cz týkající se silnice I/20 z Bečova nad Teplou do Krásného Údolí a dále. Součástí správního spisu je i oznámení PČR o uložení pokuty v blokovém řízení adresované Magistrátu města Ostrov jednak dne 22.7.2013, kde se uvádí datum spáchání přestupku 21.7.2013 v 9:18 hodin, místo I/20 Stará Voda – Bečov, a dále oznámení ze dne 20.11.2013, kde se uvádí datum 20.7.2013 v 9:18 hodin, místo I/20 u obce Bečov. Z úředního záznamu PČR ze dne 19.11.2013 vyplývá, že dne 20.7.2013 vykonávali policisté dohled nad silničním provozem na silnici I/20, zpracovatelem úředního záznamu je pprap. D.M., přičemž hlídku vykonával společně s pprap. V. Ve služebním vozidle měli umístěno měřící zařízení Ramer 10C. V 9:18 hodin na silnici I/20 ve směru od Plzně na Karlovy Vary před obcí Bečov na upřesněných souřadnicích naměřili vozidlo Mercedes Benz RZ…, rychlost po odečtení tolerance 124 km/h. Vozidlo zastavili v Bečově nad Teplou. Řidičem byl ztotožněn žalobce, jemuž byla uložena pokuta ve výši 2.000,- Kč, se kterou souhlasil, a byl mu vypsán pokutový blok na pokutu na místě nezaplacenou uvedeného čísla. V pokutovém bloku policista omylem chybně uvedl místo spáchání přestupku na silnici č. I/20 Stará Voda – Bečov, správně mělo být uvedeno silnice I/20 Krásné Údolí – Bečov, přesné místo je na dokumentaci přestupku uvedeno v souřadnicích GPS.

Rozhodnutím správního orgánu I. stupně ze dne 25.11.2013 byl opraven výrok v písemném vyhotovení rozhodnutí bloku na pokutu na místě nezaplacenou série FC/2013 č. C0897197 vydané v blokovém řízení dne 20.7.2013 pod č.j. KRPK-66228/PŘ-2013-1900DP tak, že v položce č. 5 se text „Stará Voda – Bečov“ nahrazuje textem „Krásné Údolí – Bečov“. Ostatní text zůstává stejný. Celý text výroku rozhodnutí tedy zní „20.7.2013 v 9:18 hodin I/20 – Krásné Údolí – Bečov § 18 odst. 3 zákona č. 361/2000 Sb. R 90/128/124 RZ…“. V odůvodnění správní orgán I. stupně uvedl, že žalobci byla uložena pokuta za přestupek podle § 125 c) odst. 1 písm. f) bod třetí zákona č. 361/2000 Sb., spočívající v porušení § 18 odst. 3 zákona o silničním provozu. Na místě byl žalobci vystaven blok na pokutu na místě nezaplacenou, místo přestupku bylo ověřeno dle GPS souřadnic přestupku zaznamenaných měřícím zařízením Ramer 10. Ve výrokové části rozhodnutí v blokovém řízení správní orgán mylně uvedl obec Stará Voda místo obce Krásné Údolí. Vzhledem k tomu, že v písemném vyhotovení rozhodnutí je zřejmá nesprávnost, tedy nejedná se o nedostatek zásadnějšího rázu, bylo rozhodnuto z moci úřední o výši uvedené opravě rozhodnutí.

Žalobou napadeným rozhodnutím bylo rozhodnutí správního orgánu I. stupně potvrzeno a odvolání žalobce zamítnuto. V odůvodnění žalovaná uváděla, že k přestupku došlo tak, že řidič vozidla RZ … na silnici I/20 mezi obcemi Krásné Údolí – Bečov dne 20.7.2013 v 9:18 hodin mimo obec nedodržel povolenou rychlost 90 km/h a radarovým zařízením Ramer 10 byla jeho vozidlu naměřena rychlost 128 km/h. Po odečtení tříprocentní tolerance byla rychlost vozidla 124 km/h. Po spáchání přestupku byl řidič zastaven a přestupek byl vyřešen v blokovém řízení. Policisté projednali předmětný přestupek v blokovém řízení a žalobci byla uložena pokuta 2.000,- Kč, byl mu vystaven blok na pokutu na místě nezaplacenou. Při projednání žalobce stvrdil svým podpisem na části A pokutového bloku ochotu zaplatit. Podepsal i části B a C bloku uvedeného čísla a série. Na podkladě vlastní kontrolní činnosti správní orgán, který rozhodnutí vydal, rozhodl z úřední povinnosti podle § 70 odst. 1 správního řádu o opravě výroku rozhodnutí vydaného v blokovém řízení. Ve výrokové části rozhodnutí v blokovém řízení správní orgán mylně uvedl obec Stará Voda místo obce Krásné Údolí. Tuto chybu lze považovat za zjevný omyl a chybu v psaní. Přestupkové jednání je řádně zachyceno a zdokumentováno měřícím zařízením Ramer 10, které bylo řádně kalibrované. Místo přestupku bylo tímto zařízením přesně zjištěno pomocí GPS souřadnic, které odpovídají silnici I/20 mezi obcemi Krásné Údolí – Bečov. Opravné rozhodnutí je podloženo řádně kalibrovaným měřícím zařízením. Policejní orgán nemá možnost měnit hodnoty z měřícího zařízení. Pravomocné rozhodnutí bylo v souladu s § 70 odst. 1 správního řádu změněno rozhodnutím a přestupek nebude znovu projednáván. Opravné rozhodnutí nemá vliv na dosah a smysl přestupkového jednání.

Usnesením Krajského soudu v Plzni ze dne 28.8.2014 č.j. 17 A 8/2014-36 bylo vyloučeno k samostatnému projednání rozhodnutí žalované ze dne 20.7.2013 č.j. KRPK-66228/PŘ-2013-1900DP.

Žaloba není důvodná.

Soud se zabýval judikaturou, na niž poukázal v závěrečné řeči zástupce žalobce, a má za to, že žalobcem zmíněné případy na uvedenou kauzu nedopadají. Rozsudek NSS ze dne 22.9.2010 č.j. 3 As 11/2010-259 řeší otázku opravy chyb v katastrálním operátu podle § 8 zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky, což je i odlišný institut od opravy zřejmých nesprávností podle § 70 správního řádu. Rozsudek NSS ze dne 19.12.2013 č.j. 4 As 95/2013-35 se sice týkal opravy zřejmé nesprávnosti podle § 70 správního řádu, nicméně z případu projednávaného před NSS vyplývá, že se NSS zabýval pouze otázkou zákonnosti rozhodování o odmítnutí žaloby Městským soudem v Praze pro opožděnost. Nejednalo se tudíž o věcný přezkum jako v případě projednávaném zdejším soudem.

Pokud jde o další námitky, jimiž se soud nemohl zabývat s ohledem na koncentrační zásadu, neboť byly uplatněny po lhůtě stanovené pro podání žaloby, tedy po uplynutí dvou měsíců, od doručení napadeného rozhodnutí, jednalo se o v závěrečné řeči vznesenou námitku správnosti formy rozhodování usnesení versus rozhodnutí a dále o v replice uplatněné námitky jednak porušení § 123 b) odst. 3 písm. a) zákona o silničním provozu, kdy nebylo doručeno oznámení o uložení blokové pokuty příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností do tří pracovních dnů od uložení pokuty v blokovém řízení, a jednak že mělo být porušeno ust. § 36 odst. 3 správního řádu v rámci řízení ukončeného rozhodnutím ze dne 17.12.2013. V posledním případě navíc jde o rozhodnutí a řízení, které není ani předmětem této žaloby.

Žalobní body se jednak týkají tvrzení, že správní orgány nedostatečně odůvodnily svá rozhodnutí, tedy měly porušit zejména § 68 odst. 3 správního řádu, eventuálně i § 2 odst. 1 správního řádu, či § 89 odst. 2 správního řádu. Nedostatky v odůvodnění měly spočívat podle žalobce v tom, že správní orgány neuváděly, na základě jakého podkladu dospěly k závěru, že správní orgán mylně uvedl do pokutového bloku obec Stará Voda namísto obce Krásné Údolí. Tuto námitku soud neshledal důvodnou, neboť je zřejmé z obou správních rozhodnutí, že vycházely v daném případě z důkazu, kterým byl záznam o přestupku pořízeným radarem Ramer 10C. Je zřejmé, že správní orgány vycházely zejména ze souřadnic GPS, které jsou v záznamu o přestupku pořízeném tímto měřícím zařízením zaznamenány a s nimiž nemůže být následně nijak manipulováno. V souvislosti se zjišťováním, zda se jednalo o místo přestupku Krásné Údolí, dále správní orgán opatřil další důkaz - kopii mapy, která je součástí správního spisu a která vychází z radarovým zařízením uvedených GPS údajů. Z těchto podkladů podle názoru soudu nepochybně vyplývá, že k přestupku došlo na silnici I/20. Rovněž je součástí správního spisu i ověřovací list dokladující platnost a funkčnost radarového zařízení.

Druhou námitkou podle žalobce bylo tvrzení, že v daném případě nebylo na místě rozhodovat opravným rozhodnutím podle § 70 správního řádu, neboť byl opravován nedostatek zásadního rázu a došlo k porušení principu res iudicata, tedy zásadnímu zpochybnění nezměnitelnosti rozhodnutí. Ani s tímto tvrzením nemohl soud souhlasit. Je pravdou, že žalobce poukazoval na výše cit. rozsudek NSS 3 Ads 143/2009-47 ze dne 24.3.2010 a na usnesení rozšířeného senátu NSS (rovněž výše cit.) ze dne 12.3.2013 č.j. 7 As 100/2010-65, nicméně z těchto rozhodnutí nevyplývá, že by je bylo možné aplikovat na konkrétní případ žalobce, tedy že by ve vztahu k nim mohl být případ žalobce posouzen tak, došlo k zásadnímu porušení zásady res iudicata provedenou opravou podle § 70 správního řádu, tedy ohledně změny místa přestupku. V daném případě nedošlo podle názoru soudu k tak zásadní změně, že by nemohla být provedena prostřednictvím institutu zakotveného v § 70 správního řádu, neboť je z důkazů, obsažených ve správním spisu a vyjmenovaných v předchozím odstavci tohoto rozsudku, jednoznačné, o jaký konkrétní přestupek se jednalo a zejména kde byl spáchán.

Poté, co bylo ve v registru řidičů uvedeno správné datum spáchání přestupku, je zřejmé, že žalobce v tento jeden okamžik (20.7.2013 v 9:18 hod) mohl spáchat přestupek pouze na jednom místě. Podle pokutového bloku tímto místem byla silnice I/20, blíže určená souřadnicemi GPS stanovenými měřícím zařízením. Obec Stará Voda se vůbec na silnici I/20 nenachází, (z listu hlídky vyplývá, že se jedná o silnici I/21). Na podkladě toho, že tedy na pokutovém bloku je uvedena silnice I/20 a na záznamu z radaru jsou jasné souřadnice GPS na určitém místě na této silnici, (nadto list hlídky jasně potvrzuje, že silniční kontrolu policista vypisující blok v tuto dobu prováděl právě na silnici I/20), soud dospěl k závěru, že správní orgány v souladu s ust. § 70 věty první správního řádu správně posoudily uvedení obce Stará Voda na pokutovém bloku jako zřejmou nesprávnost. Provedená oprava nemohla ovlivnit vlastní rozhodnutí o spáchání přestupku.

Na základě výše uvedeného soud neshledal žalobní námitky důvodnými, a žalobu proto zamítl podle § 78 odst. 7 s.ř.s.

O náhradě nákladů řízení bylo rozhodnuto podle § 60 odst. 1 s.ř.s., podle kterého by měl nárok na jejich náhradu žalovaný, který měl ve věci plný úspěch. Žalovanému však žádné náklady řízení nevznikly, a proto jejich náhrada nebyla žádnému z účastníků přiznána.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve dvou vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno, a to ve lhůtě dvou týdnů ode dne doručení rozsudku. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.

Lhůta pro podání kasační stížnosti končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty (den doručení rozhodnutí). Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s. ř. s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Soudní poplatek za kasační stížnost vybírá Nejvyšší správní soud. Variabilní symbol pro zaplacení soudního poplatku na účet Nejvyššího správního soudu lze získat na jeho internetových stránkách: www.nssoud.cz.

V Plzni dne 29. září 2014

Mgr. Jana Komínková, v.r.

samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Bc. Michaela Karásková

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru