Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

17 A 7/2020 - 10Usnesení KSPL ze dne 31.01.2020

Prejudikatura

8 Afs 37/2018 - 51


přidejte vlastní popisek

17 A 7/2020 – 10

USNESENÍ

Krajský soud v Plzni rozhodl soudcem Mgr. Janem Šmakalem ve věci

žalobce: P. T., narozený dne ……….., bytem ………………………..,
zastoupený advokátem Mgr. Zdeňkem Ptáčkem, sídlem Májová 608/23,
Cheb,

proti žalované: Krajský úřad Karlovarského kraje,
sídlem Závodní 353/88, Karlovy Vary,

o žalobě proti rozhodnutí žalovaného č. j. KK/802/DS/19-3 ze dne 6. 10. 2019,

takto:

I. Řízení o žalobě proti rozhodnutí žalovaného č. j. KK/802/DS/19-3 ze dne 6. 10. 2019 se zastavuje. II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

1. Žalobce brojil proti výše uvedenému rozhodnutí žalobou podle § 65 odst. 1 soudního řádu správního (dále též „s. ř. s.“). Stal se proto poplatníkem poplatku za řízení podle § 1 písm. a), § 2 odst. 2 písm. a) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, a to ve výši 3 000 Kč podle položky 18 bodu 2 písm. a) Sazebníku poplatků, který je přílohou zákona o soudních poplatcích. 2. Protože žalobce nezaplatil soudní poplatek s podáním žaloby, soud jej vyzval, aby tak učinil do 15 dnů ode dne doručení výzvy a poučil jej o následcích pozdního zaplacení či nezaplacení. Výzva byla žalobci doručena dne 14. 1. 2020, posledním dnem k zaplacení byla tedy středa 29. 1. 2020. Z výpisu z účtu soudu na č. l. 8 soud zjistil, že žalobce zaplatil soudní poplatek ve čtvrtek 30. 1. 2020.

3. Ve správním (i civilním) soudnictví je ustálen závěr, že při placení soudního poplatku převodem je rozhodující, kdy je poplatek připsán na účet soudu. Není podstatné, kdy žalobce dal pokyn k jeho převodu (srov. rozsudek NSS č. j. 8 Afs 37/2018-51 ze dne 28. 3. 2018, č. 3734/2018 Sb. NSS, usnesení velkého senátu NS sp. zn. 31 Cdo 3042/2018 ze dne 10. 4. 2019 a v nich citovanou judikaturu). Na uvedeném nezměnil nic ani nález sp. zn. I. ÚS 2535/18 ze dne 21. 5. 2019, ve kterém Ústavní soud pouze identifikoval nevysvětlené rozpory v rozhodování správních soudů navzájem a ve vztahu k Ústavnímu soudu v otázce placení poplatku kolkovými známkami (zjevně nesprávné jsou tak názory dovozující z tohoto nálezu, že se na placení poplatku kolkovou známkou nutně musí uplatnit § 40 odst. 4 s. ř. s.). To však není nynější případ.

4. Žalobce tedy soudní poplatek zaplatil pozdě, a proto se k zaplacení nepřihlíží (§ 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích). 5. Z toho důvodu soud řízení zastavil podle § 47 písm. c) s. ř. s. ve spoj. s § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích. Žádný z účastníků tak nemá právo na náhradu nákladů řízení (§ 60 odst. 3 s. ř. s.).

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost u Nejvyššího správního soudu do dvou týdnů od jeho doručení. Lhůta je zachována, byla-li kasační stížnost podána u Krajského soudu v Plzni.

Plzeň 31. ledna 2020

Mgr. Jan Šmakal, v.r.

soudce

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru