Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

17 A 67/2016 - 47Rozsudek KSPL ze dne 19.02.2018

Prejudikatura

10 As 20/2017 - 49

Oprav. prostředek / ústav. stíž.
10 As 110/2018

přidejte vlastní popisek

17A 67/2016-47

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Plzni rozhodl samosoudkyní Mgr. Janou Komínkovou v právní věci žalobce: O.B. , narozen dne …, …, zastoupeného: Mgr. Jaroslav Topol, advokát, Na Zlatnici 301/2, 140 00 Praha 4, proti žalovanému: Krajský úřad Plzeňského kraje, IČ 70890366, Škroupova 18, 306 13 Plzeň, v řízení o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 29. 4. 2016 č. j. DSH/3284/16,

takto:

I. Žaloba se zamítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobce se žalobou domáhá zrušení výše označeného rozhodnutí žalovaného, jímž bylo jako opožděné zamítnuto odvolání žalobce proti rozhodnutí Městského úřadu Horšovský Týn, přestupkového oddělení, ze dne 1.2.2016, přest. č. 132/2015/PD, kterým byl žalobce uznán vinným ze spáchání přestupku podle § 125c odst. 1 písm. f) bod 4. zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění účinném do 19.2.2016 (dále jen „zákon o silničním provozu“), pro porušení § 18 odst. 3 téhož zákona, za což mu byla uložena pokuta 1.600,-Kč a náhrada nákladů řízení 1.000,-Kč.

Žalobce v žalobě tvrdil, že lhůta k odvolání uplynula 29.2.2016, ale dle žalovaného žalobce podal odvolání až 2.3.2016, avšak dle žalobce jeho zmocněnec podal poštovní zásilku adresovanou správnímu orgánu I. stupně i odvolání držiteli poštovní licence České poště, s.p. (dále jen „ČP“) již 29.2.2016. To žalobce dokládal podacím lístkem s podacím číslem RR 922142124 CZ, který navrhl jako důkaz společně s tím, aby soud vyžádal od společnosti ČP vyjádření, zda údaje na podacím lístku jsou pravdivé a zda je podací lístek originální.

Žalovaný ve vyjádření k žalobě navrhl zamítnutí žaloby s tím, že v době posuzování včasnosti odvolání měl žalovaný k dispozici obálku písemnosti odvolání s otiskem podacího razítka 2.3.2016. Z podacího lístku předloženého k žalobě je pak zřejmé, že podání bylo podáno elektronicky, je zde typ souboru request.xml na poště České Budějovice 90. Žalovaný od ČP zjistil, že se jednalo o podání učiněné prostřednictvím služby DopisOnline, kdy jsou elektronická podání prostřednictvím Postservisu transformována do listinné podoby. Z obchodních podmínek služby DopisOnline na stránkách www.postaonline.cz vyplývá, že zásilky přijaté do 16 hod je ČP povinna zpracovat týž den a předat k další poštovní přepravě. ČP žalovanému písemně sdělila, že podání bylo elektronicky doručeno ČP dne 29.2.2016 v 18:53 hod a ke zpracování a k předání k další poštovní přepravě došlo až 1.3.2016. Písemné podání proto nemohlo být podáno k poštovní přepravě ve smyslu § 40 odst. 1 písm. d) s.ř. již 29.2.2016, neboť v té době ještě neexistovalo. Podání totiž nesmí být předáno k poštovní přepravě dříve, než vznikne.

V replice žalobce poukázal na rozhodnutí Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 14.7.2016 č.j. 60A 4/2016-109, a dále žalobce potvrdil, že došlo k podání odvolání prostřednictvím služby DopisOnline a žalobce má za to, že ze zákona nelze dovodit jakékoliv omezení v tom, že odvolání by bylo nutné podávat do 16 hod.

Součástí správního spisu je oznámení přestupku, podle kterého žalobce dne 2.5.2015 v 11:43 hod. řídil na silnici č. I./26 osobní motorové vozidlo Ford Ranger RZ … mezi obcemi Staňkov, ve směru na Křenovy, a překročil nejvyšší dovolenou rychlost, která byla stanovena 90 km/h před odečtením odchylky o 15 km/h, měřeno bylo rychloměrem MicroDigiCam. Žalobce žádal projednání věci ve správním řízení a odmítl se do oznámení vyjádřit. Součástí správního spisu je záznam o přestupku pořízený radarem, ověřovací list radaru, úřední záznam policistů a jimi do mapky zakreslené místo spáchání dopravního přestupku a místo zastavení vozidla, výpis z evidenční karty řidiče. Dne 1.10.2015 se konalo ve věci jednání, při kterém vypovídali svědci policisté M.F. a P.L. Proti rozhodnutí správního orgánu I. stupně bylo podáno žalobcem odvolání, na základě kterého žalovaný rozhodnutím ze dne 18.1.2015 prvostupňové rozhodnutí zrušil a věc vrátil k dalšímu projednání správnímu orgánu I. stupně. Další jednání se konalo dne 1.2.2016.

Druhé rozhodnutí správního orgánu I. stupně ve věci samé ze dne 1.2.2016 bylo zmocněnci žalobce Ing. M.J. doručeno dne 12.2.2016. Toto rozhodnutí bylo rozhodnutím správního orgánu I. stupně ze dne 1.4.2016 pod přest. č. 132/2015/PD opraveno opravným rozhodnutím.

Zmocněnec žalobce podal proti prvostupňovému rozhodnutí opětovné odvolání prostřednictvím poštovního orgánu, kdy na obálce je razítko pošty České Budějovice 90 podací zásilky č. RR 922142124 CZ se dnem 2.3.2016. Odvolání bylo blanketní a nebylo podepsáno. Výzva k doplnění podpisu na odvolání byla doručena 10.3.2016 zmocněnci žalobce. Zmocněnec žalobce podal opětovné blanketní odvolání elektronicky s ověřeným podpisem dne 15.3.2016.

Součástí odvolacího spisu je rovněž výtisk z internetových stránek www.postaonline.cz ohledně sledování zásilky předmětného čísla RR 922142124 CZ, z čehož vyplývá, že byla podána prostřednictvím služby Postservis České Budějovice dne 1.3.2016.

Žalobou napadeným rozhodnutím bylo odvolání žalobce zamítnuto jako opožděné s odůvodněním, že prvostupňové rozhodnutí bylo zmocněnci žalobce doručeno dne 19.2.2016 a lhůta k odvolání uplynula 29.2.2016. Zmocněnec však předal písemné odvolání k poštovní přepravě až 2.3.2016.

Soud doplnil dokazování o navržený důkaz podacím lístkem, který se týká podacího čísla RR 922142124 CZ a je zde uvedeno datum podání 29.2.2016, odesílatelem je zmocněnec žalobce Ing. M.J. a adresátem prvostupňový správní orgán.

Žalovaný předložil vyjádření ČP ze dne 9.6.2016, kde se uvádí, že zásilka uvedeného podacího čísla byla podána 29.2.2016 v 18:53 hod. do elektronického systému služby ČP DopisOnline. Zásilky podané do 16 hod. jsou vyrobeny, vytištěny, zaobálkovány a předány do poštovního provozu ještě týž den, ale pokud klient rozhodnou dobu překročí, jsou vyrobeny a předány do poštovního provozu následující pracovní den, tj. v dané věci 1.3.2016.

Žalobu soud neshledal důvodnou.

Soud neprovedl žalobcem navržený důkaz vyjádřením České pošty, s.p., zda údaje na podacím lístku jsou pravdivé, neboť nebyl o obsahu podacího lístku spor.

Soud v dané věci byl vázán výrokem závazného stanoviska rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu vydaného pod č.j. 10As 20/2017-49 ze dne 19.12.2017 (dostupné na www.nssoud.cz), podle kterého "den elektronické objednávky služby DopisOnline přes webovou stránku www.http\\onlinepostservis.cz není okamžikem podání zásilky k poštovní přepravě do § 40 odst. 1 písm. d) s.ř."

V odůvodnění tohoto stanoviska NSS dále uváděl v odst. 29, že „služba dopis on-line umožňuje zákazníkovi elektronicky objednat zpracování a podání poštovních zásilek uvedených v poštovních podmínkách. Jedná se o kombinaci několika dílčích služeb, v rámci kterých česká pošta zabezpečí zpracování zásilek a dále jejich podání do poštovní sítě. Zpracováním zásilky se rozumí její tisk a kompletace, balení a potisk obálky. Elektronickou objednávkou se rozumí objednávka služeb české pošty prostřednictvím elektronického formuláře na webu článek 3 obchodních podmínek služby dopis on-line.

Podle odst. 36 předmětného stanoviska NSS „veřejnoprávní regulací silně ovlivněných zpráv upravených zákonem o poštovních službách a poštovními podmínkami vznikne až ve chvíli předání úplné listinné zásilky k poštovní přepravě, kdy je uzavřena poštovní smlouva. Teprve uzavřením poštovní smlouvy je zásilka podána k poštovní přepravě a pouze tento okamžik je rozhodný pro posouzení včasnosti podání z hlediska dodržení veřejným právem stanovených lhůt. Bez významu není ani okolnost, že odesláním elektronické objednávky časově předchází okamžiku vytvoření poštovní zásilky, o jejíž doručení a předání k poštovní přepravě jde. Aby mohla vůbec nějaká zásilka být předána k poštovní přepravě, musí být nejprve vytvořena. Rozšířený senát opakuje, že poštovní zásilkou dle § 2 písm. a) zákona o poštovních službách se rozumí adresná zásilka v konečné podobě, ve které má být provozovatelem dodána.“

V odstavci 40 stanoviska se uvádí: „Podací lístek není veřejnou listinou, které svědčí presumpce správnosti. Charakter veřejné listiny vymezuje správní řád v § 53 odst. 3 jako listiny vydané soudy ČR nebo jinými státními orgány nebo orgány územních samosprávních celků v mezích jejich pravomoci, jakož i listiny, které jsou zvláštními zákony prohlášeny za veřejné. Pro podací lístek, stejně jak pro každou jinou soukromou listinu platí, že určitou důkazní sílu má, ovšem stačí formální popření jeho správnosti, aby nastoupila důkazní povinnost a důkazní břemeno toho, kdo tvrdil skutečnosti, jež měly být podacím lístkem doloženy. Není žádný rozumný důvod se domnívat, že v případě služby DopisOnline, která je službou ryze soukromé povahy, má být za okamžik podání zásilky k poštovní přepravě považován z hlediska veřejného práva již v den objednání toto služby bez ohledu na to, kdy pošta skutečnou zásilku zpracuje a předá ve smyslu zákona o poštovních službách k poštovní přepravě“.

Závěry označeného stanoviska soud aplikoval i na právě projednávanou věc. V daném případě byla zaslána České poště s.p. elektronická objednávka - soubor obsahující odvolání - dne 29.2.2016 a tento okamžik ve smyslu stanoviska rozšířeného senátu NSS není datem podání zásilky, nýbrž je nutno vycházet z toho, že den podání je až 2.3.2016, tedy den, kdy byla prokazatelně písemná zásilka vyhotovena, orazítkována a předána k poštovní dopravě. Z tohoto vyplývá, že odvolání bylo podáno opožděně a žalovaný je správně jako opožděné posoudil.

Na základě výše uvedeného soud neshledal žalobní námitky důvodnými, a žalobu proto zamítl podle § 78 odst. 7 s.ř.s.

O náhradě nákladů řízení bylo rozhodnuto podle § 60 odst. 1 s.ř.s., podle kterého by měl nárok na jejich náhradu žalovaný, který měl ve věci plný úspěch. Žalovanému však žádné náklady řízení nevznikly, a proto jejich náhrada nebyla žádnému z účastníků přiznána.

Poučení: Proti tomuto rozsudku lze podat kasační stížnost. Kasační stížnost musí být podána do dvou týdnů po doručení rozsudku. Kasační stížnost se podává u Nejvyššího správního soudu; lhůta je zachována, byla-li kasační stížnost podána u Krajského soudu v Plzni.

V Plzni dne 19. února 2018

Mgr. Jana Komínková, v.r.

samosoudkyně

Za správnost: K.

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru