Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

17 A 64/2020 - 27Rozsudek KSPL ze dne 23.04.2021

Prejudikatura

6 As 106/2014 - 25

Oprav. prostředek / ústav. stíž.
8 As 172/2021

přidejte vlastní popisek

17 A 64/2020 - 27

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Plzni rozhodl samosoudkyní JUDr. Alenou Hockou ve věci

žalobce: J. N., narozený X, bytem V.,

zastoupený: JUDr. Jiří Vlasák, advokát, nám. Republiky 2, 301 00 Plzeň,

proti

žalovanému: Krajský úřad Plzeňského kraje, IČO: 70890366, Odbor dopravy a
silničního hospodářství, se sídlem Škroupova 18, 304 13 Plzeň,

v řízení o žalobě ze dne 27. 7. 2020 proti rozhodnutí žalovaného ze dne 26. 5. 2020 č. j. PK - DSH/4265/20,

takto:

I. Žaloba se zamítá.

II. Žádný z účastníků nemá nárok na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

1. Včasnou žalobou ze dne 27. 7. 2020 se žalobce domáhal přezkoumání a zrušení rozhodnutí žalovaného ze dne 26. 5. 2020 č. j. PK - DSH/4265/20 i předcházejícího rozhodnutí Městského úřadu Nýřany, odboru dopravy (dále jen MÚ Nýřany či správní orgán I. stupně), č.j. 2/OD-PŘEST/524/19-06-HOD ze dne 4.2.2020 a vrácení věci k dalšímu řízení žalovanému, když žalovaný jako příslušný správní orgán rozhodl dne 26.5.2020 pod čj.: PK - DSH/4265/20 tak, že odvolání se zamítá a napadené rozhodnutí se potvrzuje.

2. V žalobě namítal žalobce zejména nezákonnost napadeného rozhodnutí žalovaného i rozhodnutí správního orgánu I. stupně, když posouzení situace správními orgány a jejich hodnocení dle něho není správné, nerespektuje zjištěný stav a porušuje jeho práva. Dále namítal, že rozhodnutím žalovaného byl zkrácen na svých subjektivních právech v důsledku porušení svých procesních práv žalovaným a také, že byl zkrácen na právu na spravedlivý proces tím, že žalovaný i prvoinstanční správní orgán při posuzování otázky jeho zavinění nepostupovaly v souladu se zákonem. Žalobce také vyjádřil, že má za to, že svým jednáním nenaplnil znaky zavinění ve formě nevědomé nedbalosti a nemůže tak být shledán vinným z přestupkového jednání, ale žalovaný se však s právním posouzením prvostupňového správního orgánu ztotožnil, jeho odvolání zamítl a napadené rozhodnutí potvrdil. Dále žalobce uvedl, že řídil dne 1.8.2019 v době okolo 14:00 hodin po pozemní komunikaci č. I/26 v obci Zbůch, ve směru jízdy od obce Chotěšov, motorové vozidlo tovární značky Peugeot Partner, RZ: X, a po zastavení hlídkou Policie ČR u domu č.p. 263 bylo zjištěno, že na vozidle je vpředu umístěna tabulka státní poznávací značky X, která nebyla vozidlu přidělena. K tomu uvedl, že vozidlo měl zapůjčeno od provozovatelky vozidla a když jej před jízdou kontroloval, vše bylo v pořádku, včetně registračních značek (dále i RZ). Kontrolu prováděl při předání vozidla s jeho provozovatelkou X. Poté s vozidlem zastavil v obci Stod u obchodu Mountfield a šel nakoupit. Po návratu na vozidle nezaznamenal nic nestandardního (čelem bylo zaparkováno u opěrné zdi), přicházel k němu zezadu, nasedl tedy do vozidla a pokračoval v jízdě. Poté byl kontrolován hlídkou policie ČR, která zjistila jinou RZ vpředu vozidla. Správní orgán I. stupně jej pak uznal vinným ze spáchání přestupku podle ust. § 125c odst. 1 písm. a) bod 1 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích (dále jen zákon o silničním provozu). Žalobce také odkázal na rozsudky Nejvyššího správního soudu (dále jen NSS) č.j. 9 As 13/2008-53 a č.j. 1 As 56/2008-66 a rovněž na usnesení Nejvyššího soudu (dále jen NS) sp. zn. 5 Tdo 10/2008, které se týkaly zavinění nevědomé nedbalosti.

3. Napadeným rozhodnutím žalovaného ze dne 26.5.2020 č.j. PK - DSH/4265/20 bylo podle § 90 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb. (dále jen správní řád) zamítnuto odvolání žalobce a potvrzeno rozhodnutí Městského úřadu Nýřany, odboru dopravy, č.j. 2/OD-PŘEST/524/19-06-HOD ze dne 4.2.2020, kterým se pan X, nar. X, trvale bytem X uznává vinným ze spáchání přestupku dle ust. § 125c odst. 1 písm. a) bod 1 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s porušením ust. § 5 odst. 1 písm. a) téhož zákona, za což mu byla uložena pokuta ve výši 5 000 Kč a zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel na dobu 6 měsíců a zároveň mu byla rozhodnutím uložena povinnost nahradit náklady spojené s projednáváním přestupků ve výši 1 000 Kč. Z odůvodnění rozhodnutí ze dne 26.5.2020 mimo jiné vyplývá, že dle obsahu spisové dokumentace žalobce dne 1.8.2019 v době okolo 14:00 hodin řídil motorové vozidlo tovární značky Peugeot Partner, VIN , RZ: X, na němž byla vpředu umístěna tabulka státní poznávací značky X, která nebyla vozidlu přidělena, po pozemní komunikaci v obci Zbůch, na pozemní komunikaci č. I/26, ve směru jízdy od obce Chotěšov, kde byl u domu č.p. 263 kontrolován hlídkou Policie ČR. Odvolací správní orgán, tj. žalovaný, mimo jiné konstatoval, že je třeba přisvědčit správnímu orgánu I. stupně, že skutková verze tvrzená žalobcem se jeví účelově. Případy odcizení registrační značky či její odpadnutí jsou běžné. Avšak aby někdo odcizil registrační značku z vozidla a tuto nahradil jinou, přičemž zde by se tato výměna měla odehrát za velmi obtížných podmínek, které naznačil žalobce (za bílého dne, na veřejném místě, omezený prostor u opěrné zdi), se dle názoru žalovaného jeví jako krajně nevěrohodné. Nicméně i pokud by byla připuštěna skutková verze tvrzená žalobcem, pak námitky žalobce dle žalovaného směřují do toho, že nespáchal přestupek, neboť se z jeho strany nejednalo o zaviněné jednání. K tomu bylo uvedeno, že správní orgán I. stupně dovodil, že žalobce spáchal dotčený přestupek formou nevědomé nedbalosti, s čímž se žalovaný ztotožnil. Pro naplnění zavinění formou nevědomé nedbalosti dle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (dále jen zákon o odpovědnosti za přestupky), musí být naplněny kumulativně dva znaky. Znak první, že žalobce nevěděl, že svým jednáním může porušit nebo ohrozit zájem chráněný zákonem, byl bezesporu naplněn, když žalobce uvádí, že přední registrační značku před odjezdem od obchodu Mountfield nekontroloval. Druhým znakem je skutečnost, že žalobce o skutečnosti, že na vozidle je umístěna přední RZ, která nebyla vozidlu přidělena, vzhledem k okolnostem a svým osobním poměrům vědět měl a mohl. Vychází se z možnosti znalosti, kterou je třeba zkoumat na základě objektivních okolností spojených se skutkem a subjektivních dispozic žalobce, neboť zákon o odpovědnosti za přestupky zakládá odpovědnost za přestupek spáchaný z nevědomé nedbalosti na povinnosti, ale současně i možnosti předvídat způsobení poruchy nebo ohrožení zájmu chráněného zákonem. Jak správně uvedl žalobce, kritériem je zachovávání potřebné míry opatrnosti, která je dána spojením objektivního a subjektivního hlediska při předvídání způsobení poruchy nebo ohrožení zájmu chráněného zákonem. Objektivní míra potřebné opatrnosti se žádá zpravidla od každého ve stejné míře. Žalovaný konstatoval, že v daném případě bylo měřítko náležité opatrnosti určeno zákonem o silničním provozu (žalobce nesměl řídit vozidlo, na němž byla umístěna jiná registrační značka, než byla vozidlu přidělena). Dále přistupuje subjektivní vymezení, tedy míra opatrnosti, kterou byl žalobce schopen vynaložit. Žalobce uvedl, že vozidlo u obchodu Mountfield zpředu nekontroloval a žalovaný k tomu uvedl, že vzhledem k tomu, že zákon o silničním provozu stanoví řidiči mnoho povinností spojených s užitím vozidla v řádném technickém stavu, ke kterým bezesporu patří i osazení vozidla jemu přidělenými registračními značkami, měl se o řádném stavu vozidla přesvědčit. Žalovaný se proto ztotožnil se závěry správního orgánu I. stupně, že žalobce měl před započetím jízdy u obchodního domu Mountfield vozidlo řádně zkontrolovat a jiné přední RZ by si všiml. Dále žalovaný odmítl námitku žalobce, že i pokud by vozidlo zkontroloval, nerozpoznal by, že přední registrační značka není stejná jako zadní, to je pouhá spekulace. Podstatné v dané věci je skutečnost, že žalobce vozidlo nezkontroloval, což sám doznal, čímž tedy uznávanou míru potřebné opatrnosti, ke které byl v rámci okolností povinen a podle svých schopností schopen, nedodržel. Bylo konstatováno, že žalobce měl a mohl vědět, že vpředu na vozidle se nachází registrační značka, která nebyla vozidlu přidělena, a jde jen k jeho tíži, že vozidlo řádně před jízdou nezkontroloval. Závěrem žalovaný uvedl, že přezkoumal soulad napadeného rozhodnutí a řízení, které vydání rozhodnutí předcházelo, jakož i správnost napadeného rozhodnutí a tímto přezkumem nebyly shledány závady, které by mohly mít vliv na soulad napadeného rozhodnutí a řízení, které mu předcházelo s právními předpisy, proto odvolání zamítl a napadené rozhodnutí potvrdil.

4. Žalovaný ve svém vyjádření k žalobě dne 31.8.2020, které bylo soudem zasláno žalobci, uvedl, že námitky uvedené žalobcem v žalobě hodnotí jako nedůvodné s tím, že se dostatečným a vyčerpávajícím způsobem k těmto námitkám vyjádřil v napadeném rozhodnutí. Dále toliko uvedl, že zcela setrvává na svém napadeném rozhodnutí, v němž se s námitkami vypořádal, proto na něho v plném rozsahu odkázal. Žalobu hodnotil žalovaný jako nedůvodnou, a proto navrhl, aby bylo rozhodnuto tak, že se žaloba zamítá. Rovněž žalovaný souhlasil s rozhodnutím o věci samé bez jednání s tím, že v případě úspěchu ve věci nebude uplatňovat náhradu nákladů řízení před soudem.

5. Ze zaslaného správního spisu vedeného žalovaným v této věci vyplývá, že skutečnosti uvedené v odůvodnění žalobou napadeného rozhodnutí ze dne 26.5.2020 i ve vyjádření žalovaného ze dne 31.8.2020 odpovídají obsahu spisu. Podle doručenky bylo napadené rozhodnutí ze dne 26.5.2020 zástupci žalobce doručeno datovou schránkou dne 27.5.2020.

6. V podání ze dne 30.9.2020 žalobce bylo uvedeno, že souhlasí s tím, aby soud o věci rozhodl bez jednání a také, že nemá potřebu se vyjadřovat k vyjádření žalovaného.

7. Dle § 4 odst. 1 písm. a) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen s.ř.s.), soudy ve správním soudnictví rozhodují o žalobách proti rozhodnutím vydaným v oblasti veřejné správy orgánem moci výkonné, orgánem územního samosprávného celku, jakož i fyzickou nebo právnickou osobou nebo jiným orgánem, pokud jim bylo svěřeno rozhodování o právech a povinnostech fyzických a právnických osob v oblasti veřejné správy (dále jen správní orgán). Dle § 78 odst. 7 s.ř.s. soud zamítne žalobu, není-li důvodná. Při přezkoumání napadeného rozhodnutí je soud povinen přezkoumat napadený výrok v mezích žalobních bodů uvedených v žalobě (§ 75 odst. 2 věta první s.ř.s.). Dle § 31 odst. 2, 3 s.ř.s. ve věcech přestupků, za které zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je nejvýše 100 000 Kč, rozhoduje specializovaný samosoudce, který má práva a povinnosti předsedy senátu.

8. Podle § 15 odst. 1 zákona odpovědnosti za přestupky k odpovědnosti za přestupek postačí zavinění z nedbalosti, nestanoví-li zákon výslovně, že je třeba úmyslného zavinění.

9. Dle § 15 odst. 3 písm. b) zákona o odpovědnosti za přestupky je přestupek spáchán z nedbalosti, jestliže pachatel nevěděl, že svým jednáním může porušit nebo ohrozit zájem chráněný zákonem, ač to vzhledem k okolnostem a svým osobním poměrům vědět měl a mohl.

10. Podle § 125c odst. 1 písm. a) bod 1 zákona o silničním provozu fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že v provozu na pozemních komunikacích řídí vozidlo, na němž v rozporu s jiným právním předpisem není umístěna tabulka státní poznávací značky (dále jen „registrační značka“) nebo je umístěna tabulka registrační značky, která nebyla vozidlu přidělena.

11. Dle § 5 odst. 1 písm. a) téhož zákona řidič je kromě povinností uvedených v § 4 dále povinen užít vozidlo, které splňuje technické podmínky stanovené zvláštním právním předpisem.

12. Podle § 125c odst. 5 písm. d) stejného zákona za přestupek se uloží pokuta od 5 000 Kč do 10 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a) bodu 1 až 3, písm. e) bodů 2 až 4 a 6, písm. f) bodů 2, 7, 10 a 11, písm. j) a podle odstavce 2,

13. Dle § 125c odst. 6 písm. b) a odst. 9 téhož zákona zákaz činnosti se uloží na dobu od šesti měsíců do jednoho roku za přestupek podle odstavce 1 písm. a), písm. b), písm. e) bodů 2 až 4 a 6, písm. f) bodů 2, 7 a 10 a podle odstavce 3. Za přestupek podle odstavců 1 až 4 nelze uložit napomenutí. Od uložení správního trestu podle odstavců 5 a 6 nelze v rozhodnutí o přestupku upustit.

14. Podanou žalobou se žalobce domáhal z důvodů shora uvedených zrušení napadeného rozhodnutí žalovaného ze dne 26.5.2020, ale soud z níže uvedených důvodů shledal, že žaloba není důvodná. Soud rozhodl ve věci bez nařízení jednání dle § 51 odst. 1 s.ř.s., jelikož žalobce i žalovaný s tímto postupem souhlasili.

15. Žalobce v žalobě stejně jako předtím v odvolání proti rozhodnutí MÚ Nýřany ze dne 4.2.2020 namítal, že se nedopustil předmětného výše uvedeného přestupku, také namítal nezákonnost napadeného rozhodnutí žalovaného i rozhodnutí správního orgánu I. stupně, když posouzení situace správními orgány a jejich hodnocení dle něho není správné, nerespektuje zjištěný stav a porušuje jeho práva. Též vyjádřil, že rozhodnutím žalovaného byl zkrácen na svých subjektivních právech v důsledku porušení svých procesních práv žalovaným a také, že byl zkrácen na právu na spravedlivý proces tím, že žalovaný i prvoinstanční správní orgán při posuzování otázky jeho zavinění nepostupovaly v souladu se zákonem. Žalovaný i prvoinstanční správní orgán při posuzování otázky jeho zavinění nepostupovaly v souladu se zákonem, přičemž on (žalobce) evidentně vynaložil potřebnou míru opatrnosti, ale nemohl předpokládat, že za bílého dne, na veřejném místě a za obtížných podmínek (omezený prostor u opěrné zdi), může být RZ na vozidle vyměněna. I samotná výměna RZ svědčí proti naplnění subjektivního kritéria nedbalosti, když právě výměna přidělené RZ za jinou byla zřejmě vedena snahou o oddálení zjištění a nahlášení odcizení přidělené RZ, když řidič zpravidla zaznamená přítomnost tabulky RZ, ale již ne samotné znaky. Svoji roli určitě hraje i skutečnost, že měl vozidlo zapůjčené, takže povědomost o příslušných znacích RZ u něho pochopitelně je nižší než u vlastníka či provozovatele vozidla; je tedy velmi pravděpodobné, že by závadný stav ani nezjistil.

16. Předně soud nezjistil, že by napadené rozhodnutí žalovaného bylo nezákonné, protože žalovaný a předtím správní orgán I. stupně měly zkrátit žalobce na právu na spravedlivý proces. Ze strany správního orgánu I. stupně, stejně tak i žalovaným, bylo postupováno v souladu s platnou právní úpravou poté, co bylo doručeno dne 20.8.2020 MÚ Nýřany oznámení o přestupku od Policie ČR, Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, Územní odbor Plzeň-venkov, Dopravní inspektorát, Anglické nábř. 7, 306 10 Plzeň (dále jen Policie ČR), a spolu s ním i další listiny – mimo jiné i tiskopis „Oznámení přestupku“ vyplněný dne 1.8.2020 a obsahující i vlastnoruční vyjádření žalobce („Nesouhlasím, nemohu za to“) a též písemnost ze dne 19.8.2020 adresovaná Městskému úřadu Kralupy nad Vltavou o zaslání tabulky reg.zn.: X, která byla dle registru vozidel přidělena osobnímu vozidlu Opel Tigra (v roce 2005), v dnešní době s přidělenou reg.zn.: X, aby nebyla užita k dalšímu přestupkovému jednání. Poté, co proti příkazu MÚ Nýřany ze dne 29.8.2020 č.j. 2/ODPŘEST/524/19-3-HOD podal žalobce včasný odpor, byl písemně předvolán k ústnímu jednání, kterého se zúčastnil dne 23.10.2020. Z protokolu o ústním jednání ze dne 23.10.2020 vyplývá, že žalobce využil možnosti prostudování spisového materiálu v této věci a mimo jiné uvedl, že se rozbilo jeho vozidlo, proto si půjčil vozidlo od paní X a zkontroloval i s ní, zda svítí všechna světla i RZ, následně jel do obce Stod k obchodu Penny, kde nakoupil, a poté zaparkoval vozidlo u obchodu Mountfield u opěrné zdi, kde je vozidlo v zákrytu a když přišel k vozidlu, již ho nekontroloval a následně jel do Plzně, a když ho zastavila Policie ČR, bylo mu řečeno, že předmětné vozidlo má vpředu jinou registrační značku než vzadu. Dle žalobce mu byla registrační značka přeměněna zřejmě u obchodu Mountfield, neboť před započetím jízdy, než jel nakoupit, na vozidle byly správné registrační značky, které souhlasily s ORV. Dále žalobce uvedl, že si nedovede vysvětlit, proč byla vpředu jiná poznávací značka, ale u obchodu Mountfield k vozidlu přišel zezadu, neměl důvod vozidlo znovu obcházet, nasedl a vyjel na hlavní silnici. Ještě žalobce uvedl, že případný uložený trest bude pro něho katastrofický, pokud přijde o papíry, neboť žije v obci, kde nejsou žádné obchody a musí si tak dojíždět na nákup potravin; i když jezdí řadu let, nikdy se mu nestalo, že by mu někdo vyměnil značku na autě. Poté MÚ Nýřany vydal dne 4.2.2020 rozhodnutí č.j. 2/OD-PŘEST/524/19-06-HOD, proti němuž podal žalobce včasné odvolání, o němž rozhodl žalovaný napadeným rozhodnutím ze dne 26.5.2020 (viz shora). Soudem tedy nebylo zjištěno, že by popsaným postupem byl žalobce zkrácen na svých právech a tím, že správní orgány neposoudily jeho předmětné jednání tak, jak požadoval, nelze považovat za zkrácení žalobce na jeho právech.

17. Ač je žalobce opačného názoru, soudem nebylo zjištěno, že by správní orgány nepostupovaly správně a v souladu s platnou právní úpravou, když shledaly, že žalobce svým jednáním naplnil znaky zavinění ve formě nevědomé nedbalosti a tudíž byl shledán vinným ze spáchání přestupku, za což mu byla uložena pokuta a zákaz činnosti na samé dolní hranici zákonné sazby i náhrada nákladů řízení, jak uvedeno shora.

18. Soud tedy neshledal důvodnými námitky uplatněné v žalobě, i když je pochopitelné, že žalobce považoval za postačující udělení pokuty ve výši 5 000 Kč za to, že před odjezdem z uvedeného parkoviště (obchody Penny a Mountfield ve Stodu jsou vedle sebe) nezjistil, že mu někdo neznámý vyměnil u půjčeného vozidla přidělenou RZ za jinou, která jinému vozidlu Opel Tigra byla přidělena v roce 2005, přičemž v říjnu 2006 došlo ke změně uvedené RZ, jak je zřejmé z karty tohoto vozidla založené ve správním spisu.

19. V této věci soud samozřejmě nepřehlédl, že málokterý z řidičů za shodné situace jako žalobce by na parkovišti při zaparkování automobilu přední částí u zdi při odjezdu nejprve vycouval, poté se šel přesvědčit, zda má v pořádku RZ a svítí mu např. řádně přední světla či ukazatele směru a teprve po této kontrole by vyjel s automobilem z parkovací zóny, jelikož v takovém případě by na daném místě nepochybně stoupla nehodovost. Je-li však uložena zákonná povinnost řidiči v tom směru, že je zodpovědný za řádný stav vozidla, k čemuž samozřejmě patří i jeho řádně označení přidělenou RZ, je nutno toto respektovat, i když se vyskytne nepředvídatelná situace jako v této věci. Dle zákona o silničním provozu platí, že je přestupek spáchán z nevědomé nedbalosti, jestliže pachatel nevěděl, že svým jednáním může porušit nebo ohrozit zájem chráněný zákonem, ač to vzhledem k okolnostem a svým osobním poměrům vědět měl a mohl.

20. Dle názoru zdejšího soudu se žalovaný v odůvodnění žalobou napadeného rozhodnutí podrobně vyjádřil ke všem odvolacím námitkám žalobce, současně hodnotil všechny důkazy, rovněž popsal, které skutečnosti vzal za prokázané, o jaké důkazy opřel svá skutková zjištění a kterými úvahami se při hodnocení provedených důkazů řídil, a to vše v souladu s § 68 odst. 3 správního řádu (zákon č. 500/2004 Sb.). Soud rovněž konstatuje, že napadené rozhodnutí bylo vydáno na základě dostatečně zjištěného skutkového stavu věci a postup správních orgánů tak byl v souladu se zákonnou úpravou.

21. Vzhledem ke všem výše zjištěným skutečnostem soudu nezbylo, než žalobu zamítnout jako nedůvodnou ve smyslu § 78 odst. 7 s.ř.s., dle něhož soud zamítne žalobu, není-li důvodná (výrok I. rozsudku), neboť žádná z uplatněných námitek nebyla shledána důvodnou.

22. O náhradě nákladů řízení bylo rozhodnuto podle § 60 odst. 1 s.ř.s., podle něhož by měl nárok na jejich náhradu žalovaný, který měl ve věci plný úspěch. Žalovaný však žádné náklady řízení neuplatnil, proto jejich náhrada nebyla žádnému z účastníků přiznána (výrok II. rozsudku).

Poučení:

Proti tomuto rozsudku lze podat do dvou týdnů po jeho doručení kasační stížnost u Nejvyššího správního soudu se sídlem Moravské náměstí 6, 657 40 Brno, který o kasační stížnosti rozhoduje. Lhůta je zachována, byla-li kasační stížnost podána u Krajského soudu v Plzni (§ 12 odst. 1, § 102, § 106 odst. 2 a 4 s.ř.s.).

Plzeň 23. dubna 2021

JUDr. Alena Hocká, v.r.

samosoudkyně

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru