Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

17 A 55/2010 - 145Rozsudek KSPL ze dne 31.01.2011

Prejudikatura

4 Azs 6/2010 - 42


přidejte vlastní popisek

11 A 55/2010

USNESENÍ

Krajský soud v Plzni rozhodl samosoudkyní JUDr. Alenou Hockou v právní věci žalobkyně V. K., bytem K.V., zastoupené JUDr. Pavlem Reiserem, advokátem, se sídlem Plzeň, Mikulášská tř. 9, proti žalovanému Krajskému úřadu Karlovarského kraje, se sídlem Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary, v řízení o žalobě ze dne 8.1.2008 proti rozhodnutí žalovaného ze dne 23.11.2007 č.j. X o příspěvek na péči a o nákladech řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 21.března.2008 č.j. 17Ca 4/2008–26 a proti rozsudku Krajského soudu v Plzni č.j. 17Ca 4/2008-86 ze dne 29. září 2009,

takto:

Rozsudek Krajského soudu v Plzni ze dne 31. ledna 2011 č.j. 17A 55/2010-141 se ve výroku I. o zrušení napadeného rozhodnutí opravuje tak, že správně zní :

I. Rozhodnutí žalovaného ze dne 23.11.2007 č.j.: X se zrušuje pro nezákonnost a věc se vrací žalovanému k dalšímu řízení.

Odůvodnění:

Ve shora uvedené věci bylo rozhodnuto se souhlasem žalobkyně i žalovaného bez jednání a rozsudek Krajského soudu v Plzni ze dne 31. ledna 2011 č.j. 17A 55/2010-141 obsahující výroky I. až III. byl vyvěšen na úřední desku téhož dne. Následně samosoudce zjistil, že nedopatřením chybí ve výrokové části rozsudku ještě výrok IV. týkající se náhrady nákladů řízení účastníků, proto byl dne 7.2.2011 podle § 166 odst. 1 o.s.ř. (zákon č. 99/1963 Sb.,ob čanský soudní řád) za použití § 64 s.ř.s. (zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní) uvedený rozsudek ze dne 31.1.2011, který dosud nenabyl právní moci, doplněn o výrok IV., že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Současně však bylo zjištěno, že ve výroku I. rozsudku je navíc nesprávně uvedeno, že kromě napadeného rozhodnutí žalovaného ze dne 23.11.2007 č.j. X se pro nezákonnost zrušuje i předcházející rozhodnutí Magistrátu města Karlovy Vary, odbor sociálních věcí a zdravotnictví, ze dne 2.10.2007 č.j. X, jelikož soud zrušil pouze napadené rozhodnutí žalovaného ze dne 23.11.2007, jak se ostatně domáhala i žalobkyně podáním ze dne 4.3.2008. Jelikož se jedná o zjevnou nesprávnost, k níž došlo nedopatřením při vyhotovení originálu tzv. zkráceného rozsudku, který byl vyvěšen na úřední desku, proto byla podle § 164 o.s.ř. za použití § 64 s.ř.s. provedena oprava tímto opravným usnesením.

P o u č e n í : Kasační stížnost proti tomuto rozhodnutí lze podat pouze za podmínek stanovených v § 102 a násl. s.ř.s. ve lhůtě do dvou týdnů po doručení rozhodnutí k Nejvyššímu správnímu soudu se sídlem v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Plzni ve dvou písemných vyhotoveních a stěžovatel, který nemá vysokoškolské právnické vzdělání, musí být v řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem (§ 105 odst. 2 s.ř.s.). Kasační stížnost nemá odkladný účinek (§ 107 s.ř.s.).

V Plzni dne 7. února 2011

JUDr. Alena Hocká

samosoudkyně

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru