Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

17 A 21/2013 - 32Usnesení KSPL ze dne 04.06.2013


přidejte vlastní popisek

17A 21/2013-32

USNESENÍ

Krajský soud v Plzni rozhodl samosoudkyní JUDr. Janou Daňkovou v právní věci žalobce V.D. Mgr. Evou Oncirkovou, advokátkou Advokátní kanceláře SIEGEL & ONCIRKOVÁ, se sídlem Karlovy Vary, Dr. Davida Bechera 19, proti žalované Policii ČR, Krajskému ředitelství policie Karlovarského kraje, se sídlem Karlovy Vary, Závodní 386/100, v řízení o žalobě proti rozhodnutí žalované ze dne 27. března 2013 č. j. KRPK-13802/ČJ-2013-1900DP, o soudním poplatku,

takto:

Žalobci se vrací z účtu Krajského soudu v Plzni soudní poplatek ve výši 3.000 Kč za žalobu proti rozhodnutí správního orgánu, který mu bude vyplacen ve lhůtě do 30 dnů od právní moci tohoto usnesení.

Odůvodnění:

Krajský soud v Plzni (dále jen „soud“) usnesením ze dne 29.5.2013, č.j. 17 A 21/2013-23, zastavil řízení o žalobě žalobce proti rozhodnutí žalovaného ze dne 27. března 2013 č. j. KRPK-13802/ČJ-2013-1900DP (dále jen „napadené rozhodnutí“), pro nezaplacení soudního poplatku žalobcem ve lhůtě stanovené soudem; usnesení nabylo právní moci dne 30.5.2013. Dne 30.5.2013 bylo soudu datovou schránkou doručeno sdělení žalobce, že „…dne 30.05.2013 soudní poplatek ve výši 3.000,- Kč uhradil, o čemž předkládá soudu doklad. S ohledem na shora uvedené skutečnosti žádá žalobce nadepsaný soud, aby předmětné usnesení ve smyslu § 9 odst. 7 z. č. 549/1991 Sb. v platném znění zrušil.“ Ke sdělení byla přiložena kopie jednorázového příkazu k úhradě částky 3.000 Kč na účet zdejšího soudu s datem splatnosti 30.5.2013 a s určením „SOP Dolejš vrs. PČR sp. 17 A 21/2013“. Podle záznamu o složení pořízeného účtárnou zdejšího soudu předmětná částka 3.000 Kč byla na účet soudu připsána dne 31.5.2013.

Soudní poplatky jsou upraveny v zákoně č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o soudních poplatcích“).

Ve věcech správního soudnictví rozhoduje ve věcech poplatků za řízení soud, který je věcně a místně příslušný k projednání a rozhodnutí věci (§ 3 odst. 1 věta druhá zákona o soudních poplatcích).

Ve věcech správního soudnictví je poplatníkem soudního poplatku za řízení ten, kdo podal žalobu [§ 2 odst. 2 písm. a) zákona o soudních poplatcích]. Poplatková povinnost vzniká podáním žaloby, přičemž poplatek je splatný vznikem poplatkové povinnosti [§ 4 odst. 1 písm. a), § 7 odst. 1 věta prvá téhož zákona]. Nabude-li usnesení o zastavení řízení pro nezaplacení poplatku právní moci, zaniká poplatková povinnost (§ 9 odst. 7, věta poslední zákona o soudních poplatcích).

V dané věci žalobce zaplatil soudní poplatek dodatečně, a je proto třeba zvážit následný postup soudu. Problematikou dodatečně zaplaceného soudního poplatku se podrobně zabýval Nejvyšší správní soud v rozsudku ze dne 17.4.2008, č.j. 5 Afs 1/2007-172, publ. ve Sb. NSS pod č. 2328/2011, přičemž své závěry shrnul do těchto právních vět: 1) „Rozhodnutí soudu ve věci správního soudnictví nabývá právní moci (§ 54 odst. 5 a § 55 odst. 5 s.ř.s.) dnem, kdy bylo doručeno účastníkům, a to uplynutím posledního okamžiku tohoto dne.“ 2) Účastník zaplatí soudní poplatek dříve, než usnesení (o zastavení řízení pro nezaplacení poplatku) nabylo právní moc (§ 9 odst. 7 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích), i tehdy, učiní-li tak v den, kdy usnesení nabylo právní moci.“ 3) „Stanoví-li zákon (§ 9 odst. 7 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích), že soudní poplatek lze zaplatit dříve, než usnesení o zastavení řízení pro nezaplacení soudního poplatku nabylo právní moci, nejde tu o stanovení lhůty ani zákonné ani soudcovské. Nelze proto užít dobrodiní speciálního § 40 odst. 4 s.ř.s. o tom, že lhůta je zachována, bylo-li podání v poslední den lhůty zasláno soudu prostřednictvím držitele poštovní licence. V takovém případě je okamžik zaplacení určen teprve znehodnocením (obliterací) kolkové známky soudem, i kdyby podání obsahující kolkové známky bylo držiteli poštovní licence předáno včas.“ Zdejší soud se s názory Nejvyššího správního soudu zcela ztotožňuje.

Vycházeje z dikce ust. § 9 odst. 7 zákona o soudních poplatcích a z výše předestřeného právního názoru Nejvyššího správního soudu, je třeba v případě placení soudního poplatku na účet soudu považovat za okamžik zaplacení moment, kdy se příslušná částka dostane do dispozice soudu, tj. připsání částky na účet soudu. Zcela bez právního významu je naopak okamžik, kdy poplatník (resp. jeho právní zástupce) zadal bance příkaz k úhradě předmětné částky, stejně jako poplatníkem stanovené datum splatnosti příkazu.

Jak již bylo uvedeno shora, v daném případě usnesení soudu o zastavení řízení pro nezaplacení soudního poplatku nabylo právní moci dne 30.5.2013 (žalobci bylo usnesení dle údajů na doručence doručeno do datové schránky zástupce dne 29.5.2013, žalované stejným způsobem dne 30.5.2013). Soudní poplatek za žalobu byl žalobcem zaplacen nikoliv dne 30.5.2013, jak se mylně žalobce domnívá, nýbrž až dne 31.5.2013, kdy byl připsán na účet zdejšího soudu. Žalobce tedy soudní poplatek zaplatil až poté, kdy usnesení o zastavení řízení pro nezaplacení soudního poplatku nabylo právní moci.

Jelikož žalobce zaplatil soudní poplatek za žalobu v okamžiku, kdy usnesení o zastavení řízení pro nezaplacení soudního poplatku bylo již pravomocné, učinil tak ve chvíli, kdy již k tomu nebyl povinen, neboť jeho poplatková povinnost zanikla (§ 9 odst. 7 věta druhá zákona o soudních poplatcích).

Podle § 10 odst. 1 věty prvé zákona o soudních poplatcích soud vrátí poplatek z účtu soudu, jestliže jej zaplatil ten, kdo k tomu nebyl povinen.

Vzhledem k tomu, že v dané věci byly naplněny předpoklady uvedené v § 10 odst. 1 větě prvé zákona o soudních poplatcích, rozhodl soud dle citovaného ustanovení zákona o vrácení zaplaceného soudního poplatku ve výši 2.000 Kč žalobci. Soudní poplatek bude žalobci vyplacen z účtu soudu ve lhůtě do třiceti dnů od právní moci tohoto usnesení (§ 10a odst. 1 zákona o soudních poplatcích).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí je kasační stížnost nepřípustná (§ 104 odst. 2 s.ř.s.).

V Plzni dne 4. června 2013

JUDr. Jana Daňková, v.r.

samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Martina Kerberová

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru