Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

17 A 111/2016 - 41Rozsudek KSPL ze dne 12.02.2018

Prejudikatura

10 As 20/2017 - 49

Oprav. prostředek / ústav. stíž.
1 As 115/2018

přidejte vlastní popisek

17A 111/2016-41

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Plzni rozhodl samosoudkyní Mgr. Janou Komínkovou v právní věci žalobce: J.N., narozeného…, bytem …, zastoupeného advokátem Mgr. Jaroslavem Topolem, sídlem Na Zlatnici 301/2, 140 00 Praha 4, proti žalovanému: Krajský úřad Plzeňského kraje, sídlem Škroupova 18, 306 13 Plzeň, v řízení o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 22.09.2016 č.j. DSH/12525/16,

takto:

I. Žaloba se zamítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobce se žalobou domáhá zrušení výše označeného rozhodnutí žalovaného, jímž bylo jako opožděné zamítnuto odvolání žalobce proti rozhodnutí Městského úřadu Klatovy, odboru dopravy - dopravního úřadu, ze dne 4.2.2016, č.j. OD/1051/16/Kk, kterým byl žalobce uznán vinným ze spáchání přestupku podle § 125c odst. 1 písm. f) bod 4. zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění účinném do 19.2.2016 (dále jen „zákon o silničním provozu“), pro porušení § 18 odst. 4 téhož zákona, za což mu byla uložena pokuta 2.000,-Kč a náhrada nákladů řízení 1.000,-Kč.

Žalobce v žalobě tvrdil, že prvostupňové rozhodnutí mu bylo doručeno prostřednictvím datové schránky jeho zmocněnce dne 12.2.2016 a odvolací lhůta uplynula dne 29.2.2016. Žalobce tvrdil, že odvolání podal tohoto dne. K tomuto navrhl provést podací lístek jako důkaz. Z toho se podává, že datum podání odvolání je dne 29.2.2016. Dle aplikace České pošty, s.p. (dále jen „ČP“) Track&Trace dostupné na internetové stránkách ČP www.cpost.cz byla zásilka podána 2.3.2016. Podle žalobce tento údaj není relevantní. Podstatné je, že zásilku předal žalobce držiteli poštovní licence dne 29.2.2016 a týž den mu držitel poštovní licence potvrdil podání zásilky, což osvědčil datem 29.2.2016 na podacím lístku.

Ve vyjádření k žalobě žalovaný navrhl zamítnutí žaloby s tím, že dle předloženého podacího lístku a vyjádření ČP k elektronickému odeslání elektronického souboru do úložiště služby PostServis DopisOnline došlo po rozhodné 16 hod., proto nebyla zásilka zpracována a předána k poštovní přepravě poslední den lhůty k podání odvolání, ale adresná zásilka byla vytištěna, zaobálkována a předána k poštovní přepravě až následující den, tedy nejdříve 1.3.2016. Z obchodních podmínek služby Dopis Online, které jsou k dispozici na příslušné webové adrese ČP, vyplývá, že elektronické zprávy přijaté do 16 hod je ČP povinna zpracovat týž den a předat k další poštovní přepravě. Elektronické zprávy přijaté po 16 hod. zůstávají v systému ČP v elektronické podobě až do příštího dne, kdy je ze zprávy vytvořena zásilka a tato je podána k poštovní přepravě. Z vyjádření ČP i z obchodních podmínek předmětné služby je zcela zřejmé, že dne 29.2.2016 v 19:08 hod došlo pouze k nahrání elektronického souboru prostřednictvím internetové sítě do datového úložiště ČP. Vzhledem k tomu, že k nahrání souboru došlo až po rozhodné 16 hod, nemohla být poštovní zásilka prokazatelně vytvořena téhož dne, nýbrž až následují den. Podle § 2 písm. a) zákona o poštovních službách je poštovní zásilkou adresná zásilka v konečné podobě, ve které má být provozovatelem dodána. Podle žalovaného je z toho zřejmé, že tato definice je rozhodná i pro výklad ustanovení § 40 odst. 1 písm. d) s.ř. Z formulace v konečné podobě, ve které má být provozovatelem dodána, je zcela jednoznačné, že zásilkou může být pouze listinný dokument obsažený v zalepené obálce označené adresou adresáta nebo takto označený balík. Zásilkou nemůže být elektronický soubor. Již ze znění § 40 odst. 1 písm. d) s.ř. bylo zřejmé, že poštovní zásilkou může být pouze dokument v listinné podobě obsažený v adresou označené obálce, případně balík, neboť předmětné ustanovení hovoří o zásilce adresované správnímu orgánu, která obsahuje podání, nikoliv o elektronickém souboru zaslaném poště, z něhož má zásilka v budoucnu také vzniknout. Zásilka nemůže být předána k poštovní přepravě dříve, než vznikne.

Součástí správního spisu je oznámení přestupku ze dne 12.11.2015. Podle oznámení v tento den v 15:40 hod. řídil žalobce osobní motorové vozidlo Nissan RZ … v obci Neznašovy, ve směru na Běšiny, v úseku s nejvyšší dovolenou rychlostí 50 km/h, kde mu byla naměřena rychlost 71 km/h před odečtením odchylky, a to přístrojem MicroDigiCam. Žalobce se do oznámení nevyjádřil, odmítl ho podepsat. Dále je součástí správního spisu úřední záznam, výtisk z radaru, ověřovací list radaru, výpis z evidenční karty řidiče, protokol o jednání ze dne 25.1.2016, mapa předmětného místa, zmocnění k zastupování pro pana Ing. M.J. ze dne 5.1.2016.

Prvostupňové rozhodnutí správního orgánu ve věci samé bylo doručeno zmocněnci žalobce datovou schránkou 12.2.2016. Zmocněnec podal blanketní odvolání, a to prostřednictvím ČP. Součástí správního spisu je obálka poštovní zásilky, která má razítko 2.3.2016, jedná se o podací číslo zásilky RR 922142212 CZ. Podle výtisku z internetových stránek Track&Trace, tj. ze sledování zásilek, na www.postaonline.cz, k tomuto číslu zásilky se uvádí, že podána byla 1.3.2016 prostřednictvím služby Postservis České Budějovice. Součástí správního spisu je i podací lístek předmětné zásilky, kde je datum podání dne 29.2.2016. Blanketní odvolání žalobce bylo podáno také elektronicky s digitálním podpisem dne 12.9.2016, čímž absence podpisu byla odstraněna.

Podle vyjádření ČP ze dne 11.5.2016 k zásilce RR 922142212 CZ, kde je uvedeno datum podání na razítku dne 2.3.2016, dle sledování zásilky podání dne 1.3.2016, do elektronického systému služby DopisOnline podáno dne 29.2.2016 v 19:08 hod. Podáním zásilky se rozumí příjem souboru v pdf. jako podkladu k tisku na server ČP www.postservis.cz. Zásilky podané v pracovní den do 16 hod jsou vyrobeny, vytištěny, zaobálkovány a předány do poštovního provozu ještě týž den. Pokud klient rozhodnou dobu překročí, jsou vyrobeny a předány do poštovního provozu následující pracovní den, v tomto případě 1.3.2016.

Podle výtisku z části obchodních podmínek ČP pro poskytování služby DopisOnline, bodu 5.2, povinností ČP je zásilky přijaté do 16 hod. zpracovat ještě týž den a předat k poštovní přepravě.

V odůvodnění žalobou napadeného rozhodnutí žalovaný konstatoval, že blanketní odvolání prostřednictvím ČP služby Postservis DopisOnline bylo doručeno správnímu orgánu I. stupně 3.3.2016 a písemnost neobsahovala vlastnoruční podpis podatele a na obálce bylo uvedeno datum 2.3.2016 a toto odvolání bylo vyhodnoceno jako opožděné. Dne 12.9.2016 e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem bylo správnímu orgánu doručeno doplněné odvolání o podpis podatele. Jelikož tak bylo učiněno, odvolání je podání ve smyslu § 37 odst. 2 s.ř. , které bylo podáno ze strany zmocněnce žalobce Ing. M.J., tedy je podáním přípustným, nelze však přijmout závěr o jeho včasnosti. Bylo podáno prostřednictvím služby Postservis DopisOnline v písemné podobě bez podpisu podatele, kdy na obálce byl otisk podacího razítka 2.3.2016 a ze sledování zásilek vyplynul údaj o odeslání dne 1.3.2016. Jelikož oba údaje svědčí o opožděnosti podání a i z vyjádření ČP vyplývá, že zásilka přišla do služby DopisOnline 29.2.2016 v čase 19:08 hod., tj. po rozhodné době, kdy ještě předmětné podání mohlo být týž den vypraveno k poštovní přepravě, bylo odvolání vyhodnoceno jako opožděné. Zmocněnec zadal prostřednictvím služby DopisOnline elektronicky dne 29.2.2016 v čase 19.08 hod na internetových stránkách objednávku na vytvoření zásilky a její odeslání, přestože ze smluvních podmínek musel vědět, že když jsou objednávky zadané po 16 hod, jsou zpracovány a zásilky v listinné podobě z nich vytvořeny a předány k poštovní přepravě až následující den. Odvolání proto bylo vypraveno k poštovní přepravě až po tomto rozhodném datu a je nutné je vnímat jako opožděné, neboť lhůta marně uplynula 29.2.2016, kdy naposledy mohla být cestou provozovatele poštovních služeb předmětná písemnost vypravena k poštovní přepravě. Vada chybějícího podpisu na odvolání byla následně odstraněna zasláním elektronicky podepsaného podání na základě výzvy správního orgánu. Odvolání podané k poštovní přepravě nejdříve 1.3.2016 dle sledování zásilek je opožděné a muselo být zamítnuto. Na tom nemění nic skutečnost, že na podacím lístku je datum 29.2.2016. Jak vyplývá z vyjádření ČP, toto datum je datem zadání objednávky elektronického souboru do systému pošty, nikoliv datem předání listinné zásilky k přepravě. K tomu došlo s ohledem na znění smluvních podmínek až následujícího dne, tedy nejdříve 1.3.2016, neboť soubor byl do systému zadán 29.2.2016 až po 16 hod., konkrétně v tomto případě v 19:08 hod.

Žalobu soud neshledal důvodnou.

Soud neprovedl žalobcem navržené důkazy výslechem zmocněnce Ing. J. a oprávněného pracovníka České pošty k vysvětlení pojmu předání k přepravě, neboť výklad rozhodných právních pojmů přísluší v daném případě soudu.

Soud v dané věci byl vázán výrokem závazného stanoviska rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu vydaného pod č.j. 10As 20/2017-49 ze dne 19.12.2017 (dostupné na www.nssoud.cz), podle kterého "den elektronické objednávky služby DopisOnline přes webovou stránku www.http\\onlinepostservis.cz není okamžikem podání zásilky k poštovní přepravě do § 40 odst. 1 písm. d) s.ř."

V odůvodnění tohoto stanoviska NSS dále uváděl v odst. 29, že „služba dopis on-line umožňuje zákazníkovi elektronicky objednat zpracování a podání poštovních zásilek uvedených v poštovních podmínkách. Jedná se o kombinaci několika dílčích služeb, v rámci kterých česká pošta zabezpečí zpracování zásilek a dále jejich podání do poštovní sítě. Zpracováním zásilky se rozumí její tisk a kompletace, balení a potisk obálky. Elektronickou objednávkou se rozumí objednávka služeb české pošty prostřednictvím elektronického formuláře na webu článek 3 obchodních podmínek služby dopis on-line.

Podle odst. 36 předmětného stanoviska NSS „veřejnoprávní regulací silně ovlivněných zpráv upravených zákonem o poštovních službách a poštovními podmínkami vznikne až ve chvíli předání úplné listinné zásilky k poštovní přepravě, kdy je uzavřena poštovní smlouva. Teprve uzavřením poštovní smlouvy je zásilka podána k poštovní přepravě a pouze tento okamžik je rozhodný pro posouzení včasnosti podání z hlediska dodržení veřejným právem stanovených lhůt. Bez významu není ani okolnost, že odesláním elektronické objednávky časově předchází okamžiku vytvoření poštovní zásilky, o jejíž doručení a předání k poštovní přepravě jde. Aby mohla vůbec nějaká zásilka být předána k poštovní přepravě, musí být nejprve vytvořena. Rozšířený senát opakuje, že poštovní zásilkou dle § 2 písm. a) zákona o poštovních službách se rozumí adresná zásilka v konečné podobě, ve které má být provozovatelem dodána.“

V odstavci 40 stanoviska se uvádí: „Podací lístek není veřejnou listinou, které svědčí presumpce správnosti. Charakter veřejné listiny vymezuje správní řád v § 53 odst. 3 jako listiny vydané soudy ČR nebo jinými státními orgány nebo orgány územních samosprávních celků v mezích jejich pravomoci, jakož i listiny, které jsou zvláštními zákony prohlášeny za veřejné. Pro podací lístek, stejně jak pro každou jinou soukromou listinu platí, že určitou důkazní sílu má, ovšem stačí formální popření jeho správnosti, aby nastoupila důkazní povinnost a důkazní břemeno toho, kdo tvrdil skutečnosti, jež měly být podacím lístkem doloženy. Není žádný rozumný důvod se domnívat, že v případě služby DopisOnline, která je službou ryze soukromé povahy, má být za okamžik podání zásilky k poštovní přepravě považován z hlediska veřejného práva již v den objednání toto služby bez ohledu na to, kdy pošta skutečnou zásilku zpracuje a předá ve smyslu zákona o poštovních službách k poštovní přepravě“.

Závěry označeného stanoviska soud aplikoval i na právě projednávanou věc. V daném případě byla zaslána České poště s.p. elektronická objednávka - soubor obsahující odvolání - dne 29.2.2016 a tento okamžik ve smyslu stanoviska rozšířeného senátu NSS není datem podání zásilky, nýbrž je nutno vycházet z toho, že den podání je až 2.3.2016, tedy den, kdy byla prokazatelně písemná zásilka vyhotovena, orazítkována a předána k poštovní dopravě. Z tohoto vyplývá, že odvolání bylo podáno opožděně a žalovaný je správně jako opožděné posoudil.

Na základě výše uvedeného soud neshledal žalobní námitky důvodnými, a žalobu proto zamítl podle § 78 odst. 7 s.ř.s.

O náhradě nákladů řízení bylo rozhodnuto podle § 60 odst. 1 s.ř.s., podle kterého by měl nárok na jejich náhradu žalovaný, který měl ve věci plný úspěch. Žalovanému však žádné náklady řízení nevznikly, a proto jejich náhrada nebyla žádnému z účastníků přiznána.

Proti tomuto rozsudku lze podat kasační stížnost. Kasační stížnost Poučení: musí být podána do dvou týdnů po doručení rozsudku. Kasační stížnost se podává u Nejvyššího správního soudu; lhůta je zachována, byla-li kasační stížnost podána u Krajského soudu v Plzni.

V Plzni dne 12. února 2018

Mgr. Jana Komínková v.r.

samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: L. K.

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru