Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

17 A 11/2021 - 46Usnesení KSPL ze dne 18.02.2021

Prejudikatura

6 As 405/2017 - 33

1 Afs 120/2006 - 117


přidejte vlastní popisek

17 A 11/2021 – 46

USNESENÍ

Krajský soud v Plzni rozhodl soudcem Mgr. Janem Šmakalem ve věci

žalobce: G. O. A., narozený dne X,
naposledy známým pobytem v Zařízení pro zajištění cizinců Vyšní
Lhoty, 739 51 Vyšní Lhoty 234,

zastoupený údajně advokátem Mgr. Ladislavem Bártou,
sídlem Purkyňova 6, 702 00 Ostrava

proti žalované: Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje,
sídlem Nádražní 2437/2, 301 00 Plzeň,

o žalobě proti rozhodnutí žalované č. j. KRPP-131197-23/ČJ-2020-030022 ze dne 23. 12. 2020,

takto:

I. Žaloba se odmítá. II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

1. Poslední den lhůty k podání žaloby proti výše uvedenému rozhodnutí žalované byla soudu dne 22. 1. 2021 ve 23.57:07 doručena zpráva z e-mailové adresy X s blanketní žalobou jako její přílohou. Ani samotná zpráva, ani její příloha nebyly podepsány způsobem, se kterým právní předpisy spojují účinky vlastnoručního podpisu.

2. Tuto zprávu, resp. blanketní žalobu potvrdil podáním stejného obsahu advokát Mgr. Ladislav Bárta z datové schránky dne 25. 1. 2021 ve 23.38:05 s tím, že jej k takovému potvrzení (doplnění) zmocnil žalobce. Plnou moc advokát nepřiložil.

3. Typově stejné blanketní žaloby různých cizinců zajištěných v Zařízení pro zajištění cizinců Vyšní Lhoty jsou formou e-mailové zprávy z adresy ve formátu jmeno.prijmeni.cizince@seznam.cz podávány v nočních hodinách ke Krajskému soudu v Plzni opakovaně (před tím nejméně ve věcech sp. zn. 17 A 13/2020 ve 23.51:11, 17 A 32/2020 ve 23.45:18, 17 A 107/2020 ve 23.08:23, 17 A 108/2020 ve 23.26:13, 17 A 109/2020 ve 23.34:01, 17 A 110/2020 ve 23.42:39). Protože již to samo o sobě vzbuzuje pochybnost, zda jde skutečně o podání těchto cizinců, nikoliv jen o podání činěná jejich jménem jinou osobou, soud se dotázal Správy uprchlických zařízení Ministerstva vnitra, zda je vůbec možné, aby její klienti taková podání zasílali.

4. Z její odpovědi vyplynulo, že osoby zajištěné v Zařízení pro zajištění Vyšní Lhoty mají přístup k internetovým kioskům v době od 7.00 do 22.00. Z těchto kiosků je možné odeslat e-mailovou zprávu, ovšem bez připojené přílohy. Mimo vymezenou dobu jsou cizinci za katrem a k místnosti s internetovými kiosky nemají přístup. Nemají ani jiný přístup k internetu, protože jsou jim při příchodu do zařízení odebrána všechna elektronická zařízení. Dále z odpovědi vyplynulo, že advokát Mgr. Ladislav Bárta poskytoval právní pomoc v Zařízení pro zajištění cizinců Vyšní Lhoty v období od rozhodnutí žalované ve dnech 23. 12. 2020, 29. 12. 2020, 6. 1. 2021, 14. 1. 2021, 20. 1. 2021 a 27. 1. 2021.

5. K výzvě soudu předložil advokát Mgr. Ladislav Bárta v poslední den stanovené lhůty ve 23.49:24 plnou moc pro jediný úkon spočívající v doplnění e-mailového podání kvalifikovanou formou (s textem „zmocňuji, aby mne zastupoval ve věci podání stejného obsahu“). Tato plná moc je datována 20. 1. 2021.

6. Z výše uvedených skutečností lze usoudit, že žalobce sám nezaslal e-mail ze dne 22. 1. 2021. Překonání fyzických i technických překážek v zařízení je nepravděpodobné, stejně tak je nepravděpodobné i to, že se různým zajištěným cizincům opakovaně podařilo uchovat si zařízení s přístupem na internet bez vědomí zaměstnanců zařízení pro zajištění cizinců. I kdyby tomu tak bylo, nedává žádný smysl, proč by si každý ze zajištěných cizinců neznalých českého jazyka samostatně zřizoval na své jméno účet na českém freemailu a z něj pak výlučně před půlnocí zasílal blanketní žalobu v podobě, která je Krajskému soudu v Plzni známá z desítek jiných věcí. Tím méně dává smysl, aby žalobce ve středu 20. 1. 2021 zmocnil zástupce, aby v době od soboty 23. 1. do pondělí 25. 1. 2021 potvrdil úkon, který sám žalobce učiní v pátek 22. 1. 2021. Logické by bylo zmocnit zástupce k provedení přímo toho úkonu, nebo dokonce k zastupování v řízení (to se ovšem z důvodů procesní taktiky neděje, srov. odst. 10 usnesení KS v Praze č. j. 50 A 19/2020-27 ze dne 2. 11. 2020).

7. I z těchto důvodu vyzval žalobce, aby sdělil, kdo za něj podal e-mail ze dne 22. 1. 2021. Zároveň soud usnesením č. j. 17 A 11/2021-27 uložil Mgr. Ladislavu Bártovi, aby předložil procesní plnou moc s ověřeným podpisem žalobce.

8. Ve stanovené lhůtě byla soudu doručena plná moc pro jediný úkon datovaná 10. 2. 2021, jíž žalobce zmocnil Mgr. Ladislava Bártu „ve věci zaslání e-mailu s blanketní žalobou proti rozhodnutí o zajištění.“ (tj. zřejmě e-mailu z 22. 1. 2021). Na výzvu k předložení procesní plné moci s ověřeným podpisem Mgr. Ladislav Bárta nereagoval.

Absence řádné procesní plné moci

9. Protože Mgr. Ladislav Bárta i přes výzvu nedoložil své oprávnění činit v řízení úkony za tvrzeného žalobce, a to nejen v kvalifikované formě uložené rozhodnutím soudu, ale dokonce vůbec, soud žalobu odmítl pro nedostatek podmínek řízení dle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s.

(srov. rozsudek rozšířeného senátu NSS č. j. 6 As 405/2017-33 ze dne 6. 2. 2019, č. 3860/2019 Sb. NSS).

10. Jak soud vysvětlil již v usnesení č. j. 17 A 11/2021-27, podle § 25 odst. 1 věty druhé o. s. ř. ve spoj. s § 64 s. ř. s. byl advokát Mgr. Ladislav Bárta oprávněn v řízení o žalobě činit úkony za žalobce pouze na základě plné moci pro celé řízení, nikoliv na základě jednotlivých plných mocí pro jednotlivé úkony. Ty nejsou v řízení účinné (srov. usnesení rozšířeného senátu NSS č. j. 1 Afs 120/2006-117 ze dne 24. 7. 2007, č. 1460/2008 Sb. NSS). Přes výzvu Mgr. Ladislav Bárta plnou moc pro celé řízení nepředložil.

11. Tím spíše je nedoložil v kvalifikované formě vyžadované usnesením soudu č. j. 17 A 11/2021-27, tedy s ověřeným podpisem žalobce. S ohledem absenci jakéhokoliv smysluplného vývoje řízení, nebyl důvod od tohoto požadavku ustupovat: z dosavadních skutkových zjištění totiž plyne, že žalobce měl zmocnit Mgr. Ladislava Bártu dne 20. 1. 2021, aby za něj dne 25. 1. 2021 doplnil (potvrdil) žalobu, kterou jménem žalobce dne 22. 1. 2021 nepřiznaně zaslal Mgr. Ladislav Bárta e-mailem bez kvalifikovaného podpisu (zaslání tohoto e-mailu pak byl zmocněn až 10. 2. 2021). To je postup krajně nesmyslný, který zjevně zpochybňuje, zda tvrzený žalobce skutečně ví, co se v řízení před soudem děje jeho jménem.

12. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, neboť soud žalobu odmítl (§ 60 odst. 3 s. ř. s.).

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost u Nejvyššího správního soudu do dvou týdnů od jeho doručení. Lhůta je zachována, byla-li kasační stížnost podána u Krajského soudu v Plzni.

Plzeň 18. února 2021

Mgr. Jan Šmakal, v.r.

samosoudce

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru