Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

16 Ad 85/2018 - 154Rozsudek KSPL ze dne 27.08.2020

Prejudikatura

2 Ads 156/2016 - 36


přidejte vlastní popisek

16 Ad 85/2018 - 154

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Plzni rozhodl samosoudkyní JUDr. Alenou Hockou ve věci

žalobkyně: J. M., rozená M., narozená X, bytem U. a. A., X (dále X či X), proti

žalované: Česká správa sociálního zabezpečení, IČ 00006963, sídlem Křížová
25, 225 08 Praha 5 (dále i ČSSZ),

v řízení o žalobě ze dne 21.9.2018 proti rozhodnutí žalované ze dne 7.8.2018 č.j. X o starobní důchod,

takto:

I. Rozhodnutí žalované České správy sociálního zabezpečení ze dne 7.8.2018 č.j. X a jemu předcházející rozhodnutí č.j. X ze dne 30.5.2018 se zrušují a věc se vrací k dalšímu řízení žalované.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

1. Včasnou žalobou ze dne 21.9.2018 předanou k poštovní přepravě dne 24.9.2018 a doručenou Krajskému soudu v Praze dne 1.10.2018 se žalobkyně domáhala přezkoumání napadeného rozhodnutí žalované ze dne 7.8.2018 č.j. X. Následně pravomocným usnesením Krajského soudu v Praze č.j. 42 Ad 34/2018-11 ze dne 3.10.2018 byla věc postoupena zdejšímu soudu jako místně příslušnému, jemuž byl spis doručen dne 29.10.2018.

2. V žalobě žalobkyně vyjádřila nesouhlas s napadeným rozhodnutím, neboť není správný výpočet přiznaného starobního důchodu. Protože od září 1980 žije v X, vyřizovala si tam v březnu 2017 důchod a X důchodová pojišťovna automaticky zažádala i o výpočet jejího důchodu v České republice (dále jen ČR). Proti rozhodnutí ze dne 4.9.2017 se odvolala, protože se jí konečně podařilo po 10 letech pátrání sehnat část dokladů z její umělecké činnosti od 1.1.1974 do 31.8.1980, kdy působila jako zpěvačka u PKS (Pražské kulturní středisko) a Pragokoncertu, ale doklady z Pragokoncertu dosud nemá ani příslušná OSSZ. Podklady z PKS poslala společně s odvoláním na ČSSZ k přepočtu důchodu. Žalovaná započetla dodatečně doloženou dobu, ale jen minimum výdělků z umělecké činnosti, chybí výdělky z koncertů zprostředkované Pragokoncertem v zahraničí, takže důchod je velice nízký. Následně obdržela další rozhodnutí, jímž se námitky zamítají a rozhodnutí ze dne 30.5.2018 potvrzuje. Domnívá se, že postup žalované není korektní, když chybí podklady ohledně výdělků z umělecké činnosti. Pokud není možná nějaká zákonná kompenzace, pak žádala, aby ČSSZ nebrala v úvahu ani uměleckou činnost u PKS, která nebyla původně prokázána, neboť její zápočet negativně zkresluje výši důchodu, takže požadovala ponechat v platnosti první rozhodnutí. Žalobkyně závěrem navrhla zrušení napadeného rozhodnutí ze dne 7.8.2018 a vrácení věci žalované. (K žalobě připojila mimo jiné i kopii napadeného rozhodnutí.)

3. Napadeným rozhodnutím ze dne 7.8.2018 č.j. X žalovaná zamítla námitky žalobkyně a potvrdila rozhodnutí ČSSZ č.j. X ze dne 30.5.2018, jímž podle § 87 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále správní řád i s.ř.) ve spojení s § 88 odst. 8 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení (dále též ZOPSZ), změnila rozhodnutí ČSSZ č.j. X ze dne 4.9.2017 (dále jen rozhodnutí ze dne 4.9.2017) tak, že přiznala žalobkyni od 11.4.2013 starobní důchod podle § 29 odst. 1 písm. e) zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění (dále jen zákon), a s přihlédnutím k článku 6 a článku 52 odst. 1 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004, o koordinaci systémů sociálního zabezpečení (dále jen Nařízení). Starobní důchod činil 1 564 Kč měsíčně. Do výroku napadeného rozhodnutí byly pojaty též valorizace provedené prováděcími právními předpisy od data přiznání důchodu do ledna 2018 včetně. Od lednové splátky důchodu v roce 2018 tak náleží starobní důchod ve výši 1 762 Kč měsíčně.

V odůvodnění rozhodnutí ze dne 7.8.2018 žalovaná mimo jiné uvedla, že rozhodnutím ze dne 4.9.2017 byl žalobkyni na základě žádosti postoupené X nositelem důchodového pojištění přiznán starobní důchod ode dne 26.10.2015 podle § 29 odst. 1 písm. e) zákona, kdy získala potřebnou dobu pojištění pro přiznání důchodu (29 roků) a byla jí započítána české doba pojištění od 1.9.1967 do 30.6.1972 a od 15.8.1972 do 18.5.1974, přičemž za rok 1974 dosáhla hrubého výdělku 15 956 Kčs. Proti rozhodnutí ze dne 4.9.2017 podala žalobkyně námitky, ve kterých namítala nezhodnocení své umělecké činnosti v období od 1.1.1974 do 31.8.1980 u Pražského kulturního střediska (dále jen PKS) a Pragokoncertu a žádala o přešetření výše svého starobního důchodu. Po provedeném šetření bylo zjištěno, že žalobkyně vykonávala uměleckou činnost v obdobích od 15.5.1972 do 15.8.1972 a od 16.8.1974 do 31.8.1980, přičemž za rok 1980 dosáhla z této činnosti hrubého výdělku 3 936 Kč; na základě toho bylo vydáno napadené rozhodnutí ze dne 30.5.2018. Základem pro stanovení průměrného indexovaného výdělku jsou vyměřovací základy získané podle českých právních předpisů v rozhodném období. V daném případě byly na základě analogického použití § 18 odst. 4 zákona základem pro stanovení průměrného výdělku vyměřovací základy žalobkyně získané v roce 1980, což je poslední rok s výdělky podle českých právních předpisů. Průměrný denní indexovaný výdělek byl vypočten jako souhrn vyměřovacích základů žalobkyně v období od 1.1. do 31.8.1980 násobených příslušnými koeficienty nárůstu všeobecného vyměřovacího základu platnými pro příslušný kalendářní rok (38 358Kč po zaokrouhlení), který se vydělil počtem dnů, ve kterých byly použité vyměřovací základy získány, avšak po odečtení vyloučených dob (244 dnů). Takto stanovený průměrný denní indexovaný výdělek dosazovaný za jednotlivé dny, ve kterých trvalo pojištění spojené s výdělečnou činností v X, činí 157,2050 Kč. Z osobního vyměřovacího základu žalobkyně se do výpočtového základu plně započítává částka 3 467 Kč, která nedosazuje ani první redukční hranice a výpočtový základ stanovený podle § 15 zákona tak činí 3 467 Kč a výše procentní výměry starobního důchodu za 32 celých roků pojištění (získaných v českém (4.660 dnů) a X (7 250 dnů) důchodovém pojištění) činí 48,00 % výpočtového základu, tj. 48 % z 3 467 Kč = 1 665 Kč. Při zjišťování skutečné výše tzv. dílčího důchodu bylo postupováno v souladu s článkem 52 odst. 1 písm. b) Nařízení, kdy se teoretická výše důchodu upraví v poměru dob pojištění získaných podle českých právních předpisů k celkové době pojištění získané ve všech členských státech. Ve výše uvedeném poměru dob pojištění žalobkyně činí základní výměra 912 Kč měsíčně po zaokrouhlení [2 330 Kč * (4 660/11 910) = 2 330 * 0,391267] a procentní výměra činí 652 Kč měsíčně po zaokrouhlení [1 665 Kč * (4 660/11 910) = 1 665 * 0,391267]. Celková výše starobního důchodu žalobkyně tak k datu jeho přiznání starobní důchodu, tj. k 11.4.2013, činila 1 564 Kč měsíčně (912 + 652).

Dále bylo uvedeno, že po započtení doby umělecké činnosti od 1.7.1972 do 14.8.1972 a od 16.8.1974 do 31.8.1980 jí mohl být důchod přiznán již od dosažení důchodového věku dne 11.4.2013, nikoliv až od 26.10.2015 (jak byl přiznán rozhodnutím ze dne 4.9.2017), ale vedle získané doby pojištění se podstatně změnila i výše osobního vyměřovacího základu a výpočtového základu. Podle článku 56 odst. 1 písm. c) Nařízení totiž má být důchod, který je vypočítáván na základě výdělků, vypočítán pouze z výdělků získaných podle právních předpisů toho státu, ze kterého je důchod přiznáván. Tyto výdělky se pak dosazují i za dobu výdělečné činnosti v dalších členských státech. Podle § 18 odst. 4 zákona se však nezohledňují výdělky před rokem 1986, a pokud žádné nejsou, je rozhodujícím pouze poslední rok, ve kterém byly dosaženy výdělky podle českých právních předpisů. V takovém případě pak je výše důchodu závislá na výdělcích dosažených v jediném roce. V rozhodnutí ze dne 4.9.2017 byl posledním rokem, ve kterém žalobkyně dosáhla výdělky podle českých právních předpisů rok 1974. Po dodatečném započtení doby umělecké činnosti od 6.8.1974 do 31.8.1980 se však tímto posledním rokem s výdělky podle českých právních předpisů stal rok 1980, kdy byly její výdělky podstatně nižší než ty původně započítané za rok 1974, proto napadeným rozhodnutím došlo k přiznání starobního důchodu v nižší výši než rozhodnutím ze dne 4.9.2017, tudíž nebylo námitkám žalobkyně vyhověno.

4. Žalovaná ve svém obsáhlém vyjádření dne 5.12.2019 k žalobě uvedla, že obdržela dne 1.6.2017 od X nositele pojištění podnět k zahájení důchodového řízení podle evropského nařízení, žádost žalobkyně o důchod a rozhodnutí o přiznaném X důchodu s přehledem doby pojištění v X. ČSSZ měla ve své centrální evidenci z nárokových podkladů žalobkyně archivovány pouze 3 ELDZ (evidenční list důchodového zabezpečení) a to o studiu na SŠ od 1.9.1967 do 30.6.1971, zaměstnání od 1.7.1971 do 30.6.1972 a od 15.8.1972 do 18.5.1974. Dále zdůraznila mimo jiné, že nárok na starobní důchod žalobkyni vznikl jedině při zohlednění dob získaných v českém a X důchodovém pojištění. Žalobkyně dosáhla důchodového věku dle § 32 zákona dne 11.4.2013, avšak k tomuto datu původně nezískala potřebnou dobu pojištění, proto jí byl starobní důchod přiznán až ode dne 26.10.2015 dle § 29 odst. 1 písm. e) zákona s přihlédnutím k článkům 6 a 52 odst. 1 písm. b) Nařízení rozhodnutím ze dne 4.9.2017. Z korespondence ze dne 3.10.2017 a odpovědi PSSZ ze dne 3.11.2017 je zřejmé, že se žalovaná snažila došetřit uměleckou činnost žalobkyně u obou agentur, spis umělce se však na PSSZ Praha 8 nenachází a po vyžádání spisové dokumentace z PSSZ (Pražská správa sociálního zabezpečení) Praha 10 byl dne 28.11.2017 vystaven ELDZ, jenž byl dne 26.4.2018 potvrzen na dobu od 15.5.1972 do 15.8.1972 a od 16.8.1974 do 31.8.1980 s výdělkem za r. 1980 ve výši 3 936 Kč.

Dne 16. 5. 2018 proto žalovaná vyhotovila nový OLDP (osobní list důchodového pojištění), v němž byla doplněna a tedy započtena dodatečně prokázaná umělecká činnost žalobkyně v období od 1.7. do 14.8.1972 a od 16.8.1974 do 31.8.1980 a zjištěný výdělek za rok 1980 ve výši 3 936 Kč. Po zápočtu činí celková doba pojištění 32 roků a 230 dnů, po snížení o náhradní doby je hodnoceno 32 roků. Tímto zápočtem splnila žalobkyně nárok na starobní důchod ke dni dosažení svého důchodového věku, tj. již ke dni 11.4.2013. Namísto původně zhodnoceného výdělku za rok 1974 (15 956 Kč) je započten nově prokázaný výdělek rok 1980 (3 936 Kč), čímž však došlo ke snížení výše starobního důchodu cca o 500 Kč měs. Od 11.4.2013 náleží starobní důchod ve výši 1 564 Kč měs. (základní výměra v dílčené výši 912 Kč měs. a procentní výměra v dílčené výši 652 Kč měs.).

Závěrem bylo uvedeno, že žalovaná považuje napadené rozhodnutí za správné a zákonné, proto navrhla zamítnutí žaloby jako nedůvodné. Pokud byly dodatečně prokázány nové skutečnosti, tj. chybějící doba pojištění (umělecká činnost) a výdělek, jejichž zápočtu se žalobkyně sama domáhala, byl důchod žalovanou vypočten znovu při zohlednění těchto nových údajů k novému datu podle ust. § 56 odst. 1 písm. d) zákona, čímž se jeho výše bohužel změnila - snížila. Žalobkyně si může zvolit datum přiznání důchodu, nemůže si však určovat, po zjištění nové výše důchodu, která doba či výdělek budou zohledněny při výpočtu výše důchodu. Platný zákon neumožňuje vrátit žalobkyni důchod v původně přiznané výši či ji přiznat nějakou kompenzaci nebo dorovnání. Žalovaná musí pracovat s veškerými prokázanými údaji ohledně důchodového pojištění žalobkyně o a zohlednit je do výše vypočítávaného důchodu.

5. V podání dne 14.1.2019 žalobkyně uvedla, že žalovaná vzala za základ k výpočtu důchodu právě rok 1980, kdy byly její výdělky podstatně nižší než v roce 1974, přičemž od 10.1. do 7.3. 1980 byla se skupinou MODI na zájezdě v Rusku (tehdy SSSR, tj. Svaz sovětských socialistických republik), kde absolvovala 56 koncertů, které zprostředkoval Pragokoncert. Vyjádřila podiv nad tím, že žalovaná měla bez její pomoci všechny podklady o zaměstnání do roku 1974, ale nikoli od roku 1975 přesto, že se sociální dávky odevzdávaly. Závěrem požadovala prodloužení doby jednání, jelikož se chce dále pokusit získat platné podklady, které prokáží její činnost u Pragokoncertu.

6. Žalovaná dne 13.2.2019 uvedla, že pokud žalobkyně nesouhlasila s přiznaným důchodem, že je nízký, nic ji nebránilo, vzít ihned svoji žádost zpět. Jestliže žalobkyně dodatečně doloží věrohodné listiny, na základě nichž bude prokázán chybějící příjem za další část roku 1980, tj. rok poslední umělecké činnosti v ČR, lze za použití ust. § 56 odst. 1 zákona provést nový přepočet přiznaného důchodu, tzn. nejen snížení, ale i zvýšení důchodu a poskytnout i jeho doplatek. Vždy se však vychází ze zjištěných rozhodných skutečností a při výpočtu je žalovaná vázána platným znění zákona. ČSSZ spravuje archiv nárokových podkladů všech pojištěnců za celý jejich život. Evidenční materiál o době pojištění a dosaženém výdělku za jednotlivé roky je zaměstnavateli vyplněn, potvrzen a odeslán do úschovy ČSSZ. Pokud žalovaná nevlastní doklady o průběhu zaměstnání žalobkyně jako umělkyně, kdy byla zaměstnána u Pragokoncertu, nelze tuto chybu svalovat na žalovanou. Také bylo uvedeno, že ČSSZ neměla žádnou zákonnou povinnost dopředu žadatelku informovat o důsledku (přepočtu důchodu) s odkazem na § 85a zákona č. 582/1991 Sb.; rovněž nebyly výhrady k tomu, aby soud poskytl žalobkyni lhůtu k doložení dalších důkazů, jak žádá.

7. Dne 24.6.2019 žalobkyně s podáním zaslala podklady z Pragokoncertu, které se jí podařilo získat ohledně roků 1974, 1979 a 1980 společně s čestným prohlášením svědka X X, tehdy manažera skupiny MODI, ze dne 10.7.2019 s tím, že by to mělo postačit k prokázání alespoň části její pracovní činnosti u Pragokoncertu a tím i zvýšení jejího důchodu. (Přílohy – kopie smluv mezi Pragokoncertem a skupinou MODI (vystoupení v Bulharsku a Polsku) a doklady o výši honorářů pro skupiny vyplácené prostřednictvím Živnobanky v Praze i rozpis honorářů týkající se smlouvy ze dne 27.4.1979; čestné prohlášení XX- byly následně zaslány žalované.)

8. V dalším vyjádření žalovaná dne 30.10.2019 s ohledem na přílohy žalobkyně mimo jiné uvedla, že požádala dne 27.8.2019 PSSZ Praha 10 o součinnost k došetření další doby a příjmu z umělecké činnosti žalobkyně. PSSZ (Územní pracoviště) Praha 10 přípisem ze dne 9.9.2019 podklady vrátila s tím, že je nutné dodržet zákonnou úpravu a postupovat dle ust. § 59 a násl. vyhl. č. 102/1964 Sb. platné do 31.12.1975 a ust. § 72 a násl. vyhl. č. 128/1975 Sb. platné do 30.9.1988. Jelikož měla ČSSZ listinné podklady k dispozici, přeposlala je v zájmu urychlení vyřízení požadavku za žalobkyni přímo Pragokoncertu Bohemia, a.s. dne 13.9.2019 k vyjádření s tím, že výsledné sdělení agentury bude následně předloženo PSSZ k posouzení a rozhodnutí o umělecké činnosti. Uvedená agentura jako příslušná spolupůsobící organizace byla oslovena, aby na základě listin určila den, kdy žalobkyně - umělkyně začala vykonávat soustavnou uměleckou činnost a kdy došlo k ukončení umělecké činnosti, dále bylo zažádáno o vyhotovení potvrzení o příjmu z umělecké činnosti za rok 1980 - hrubý příjem musí být snížený o skutečné režijní náklady spojené s touto činností, pokud podléhal dani z příjmu z literární a umělecké činnosti. Ač byla žádost Pragokoncertu doručena dne 18.9.2019, neobdržela ČSSZ v požadované lhůtě žádnou odpověď. Dne 17.10.2019 byla proto zaslána do datové schránky společnosti upomínka, ale dosud žalovaná neobdržela od agentury Pragokoncert Bohemia, a.s. žádné stanovisko.

Dále bylo uvedeno, že žalobkyně až u soudu předložila k důkazu zcela nové listinné doklady, o kterých žalovaná ČSSZ do doby vydání napadeného rozhodnutí nerozhodovala, neposuzovala je, je proto nutné, aby žalobkyně všechny tyto listiny, zejména smlouvy, postoupila ve smyslu dříve platných předpisů příslušné spolupůsobící organizaci - Pragokoncert Bohemia, a.s., která na základě nich určí den, kdy umělkyně začala vykonávat soustavnou uměleckou činnost, a kdy došlo k ukončení umělecké činnosti, dále vyhotoví potvrzení o příjmu z umělecké činnosti za rok 1980 - hrubý příjem musí být snížený o skutečné režijní náklady spojené s touto činností, pokud podléhal dani z příjmu z literární a umělecké činnosti. Teprve až poté žalobkyně potvrzení Pragokoncertu předloží příslušné správě sociálního zabezpečení, která rozhodne o vzniku a zániku účasti na sociálním zabezpečení umělců. Je tedy zcela na žalobkyni, zda bude takto postupovat a podnikne další řízení. V případě, že žalovaná obdrží dodatečně požadované vyjádření od Pragokoncertu, bude samozřejmě žalobkyně vyrozuměna.

Žalovaná k předloženým důkazům ještě doplnila: Dokládaná část příjmů za rok 1974 a 1979 nemá žádný vliv na výpočet, resp. výši důchodu, je-li znám výdělek za poslední rok 1980, byť jde o část roku; doba umělecké činnosti za rok 1979 je již plně započtena; za současného stavu nelze žalobě vyhovět.

9. Z dávkového spisu vedeného žalovanou ohledně žalobkyně vyplývá, že skutečnosti uvedené v napadeném rozhodnutí i ve vyjádřeních žalované odpovídají obsahu spisu. Napadené rozhodnutí ze dne 7.8.2018 bylo žalobkyni dle založené doručenky doručeno dne 10.8.2018. Založeny jsou i ověřené kopie 21 honorářových listů pořízených z dokumentů Pražského kulturního střediska z let 1975-1980 týkajících se žalobkyně i její sestry X X uložených v Archivu hlavního města Prahy (výplata za rok 1979 byla uskutečněna až v roce 1980), přičemž předmětné doklady byly vyhotoveny na žádost žalobkyně a jí následně zaslány ČSSZ a doručeny dne 18.9.2017. Založen je i ELDZ vyhotovený dne 28.11.2017 Pražskou správou sociálního zabezpečení, Územní pracoviště Praha 10, na němž údaj o zaměstnání na dobu od 16.8.1974 do 31.12.1980 byl opraven dne 26.4.2018 X X (soudu je známo, že se jedná o pracovnici ČSSZ) tak, že zaměstnání trvalo do 31.8.1980. Založena je i žádost ČSSZ týkající se žalobkyně ze dne 13.9.2019 adresovaná Pragokoncertu Bohemia a.s. (uveden je i soupis všech zaslaných příloh) i urgence ze dne 17.10.2019, avšak není založena žádná odpověď.

10. Dne 20.11.2019 žalobkyně sdělila, že již v roce 2017 se obrátila na všechny umělecké agentury a instituce v ČR včetně Pragokoncert Bohemia, ale neúspěšně; ale 11.11.2019 jí Ing. X z Pragokoncertu Bohemia sdělila, že ČSSZ již vyjádření obdržela. Závěrem setrvala na podané žalobě a také sdělila údaje ke svědkovi X X.

11. Žalovaná v dalším vyjádření ze dne 2.12.2019 soudu předložila spisovou dokumentaci k umělecké činnosti žalobkyně vedené PSSZ ÚP Praha 10, ve které se nachází mimo jiné i honorářový list za rok 1980 a zejména vyjádření organizace spolupůsobící při provádění zabezpečení umělců na předepsaném tiskopisu – uveden příjem ve výši 4 920 Kč (tehdy Kčs) a režijní náklady 984 Kč, tudíž hrubý příjem činil 3 936 Kč a tato částka byla doplněna na ELDZ. Žalobkyni bylo doporučeno, když nespolupracuje Pragokoncert, resp. odmítá požadavky umělců vyřizovat, aby se obrátila na Obecní dům, který ho supluje.

12. Ze zaslaného spisu umělce, tj. žalobkyně, soud zjistil, že jsou v něm založeny kromě ověřených kopií honorářových listů žalobkyně z Archivu hlavního města Prahy týkající se umělecké činnosti pro PKS za roky 1975-1980 i kopie ELDZ vyhotoveného dne 28.11.2017 Pražskou správou sociálního zabezpečení, Územní pracoviště Praha 10, údaj o zaměstnání na dobu od 16.8.1974 do 31.12.1980 byl opraven tak, že zaměstnání trvalo pouze do 31.8.1980. Dále je založen originál nedatovaného Potvrzení o výši příjmu umělce vypracovaný Obecním domem Praha týkajícího se žalobkyně (ani není uvedeno, kdy bylo doručeno PSSZ, Územní pracoviště, V Korytech 8, 100 00 Praha 10), kdy má vykázán za rok 1975 příjem 2.800,-Kčs (režijní náklady 560,-Kčs), za rok 1976 příjem 8.900,-Kčs (režijní náklady 1.780,-Kčs), za rok 1977 příjem 20.940,-Kčs (režijní náklady 4.188,-Kčs), za rok 1978 příjem 17.970,-Kčs (režijní náklady 3.594,-Kčs), za rok 1979 příjem 6.960,-Kčs (režijní náklady 1.392,-Kčs), za rok 1980 příjem 4.920,-Kčs (režijní náklady 984,-Kč). Také je založen ELDZ (umělce) za roky 1972 (15.5.-15.8., hrubý výdělek 4.500,-Kčs) a 1974 (16.8.-31.12., hrubý výdělek 6.750,-Kčs).

13. Žalovaná dne 10.12.2019 v dalším podání setrvala na správnosti napadeného rozhodnutí a uvedla, že pokud žalobkyně až u soudu předložila nové důkazy, o nichž nebylo žalovanou rozhodnuto, je nutné připomenout, že při přezkoumávání rozhodnutí vychází soud ze skutkového a právního stavu, který tu byl v době rozhodování správního orgánu, jak mu ukládá ust. § 75 odst. 1 s.ř.s. Dále bylo uvedeno ohledně sestry (dvojčete) žalobkyně nyní X X, trvale bytem X, že podala námitky proti rozhodnutí ze dne 3.6.2019 o přiznání starobního důchodu a žádala o prodloužení lhůty, protože podklady k její umělecké činnosti v ČR nejsou kompletní a pracuje na jejich dohledání. Žalovaná souhlasila s tím, aby soud rozhodl o věci samé bez jednání a navrhla zamítnutí žaloby jako nedůvodné.

14. Žalobkyně dne 7.1.2020 sdělila, že se obrátila na radu ČSSZ na Obecní dům v Praze a zaslala jim všechny podklady, proto žádala o prodloužení lhůty k vyjádření. Následně dne 24.1.2020 žalobkyně připomněla, že příjmy měla nejenom od PKS, ale i od Pragokoncertu, což ale není vykázáno, a dále sdělila, že jí poskytnuté podklady žalovaná ignorovala a také uvedla, že její honorářový list z r. 1974 se v archivu ani po dlouhém hledání nenašel s tím, že některé dokumenty byly poškozeny nebo ztraceny, proto poslala dopis z Archivu hl. m. Prahy ČSSZ honorářový list sestry z r. 1974 s vysvětlením, že příjmy byly absolutně totožné, ale ani to ČSSZ nebrala v úvahu.

15. V dalším obsáhlém podání ze dne 11.2.2020 žalovaná znovu připomněla zvláštní podmínky účasti umělců na důchodovém zabezpečení do 1.5.1990 (např. § 3 písm. f) z. č. 121/1975 Sb., o sociálním zabezpečení, dále jen zsz), a také, že podle § 85 odst. 5 zákona č. 582/1991 Sb. o organizaci a provádění sociálního zabezpečení (dále jen zopsz), lze k prokázání doby pojištění, nikoliv výdělku a příjmu, podpůrně použít čestného prohlášení nejméně dvou svědků a žadatele o důchod, nelze-li tuto dobu prokázat jinak. Z tohoto ustanovení a judikatury Nejvyššího správního soudu (dále jen NSS) vyplývá, že při prokazování vyměřovacích základů není možné použít tytéž podpůrné důkazní prostředky, jako při doložení samotné doby pojištění. Účel tohoto ustanovení totiž spočívá v možnosti pojištěnce doložit po dosažení důchodového věku účast na důchodovém pojištění získanou v minulosti, a to často s odstupem řady desítek let, neboť zákonodárce si byl vědom skutečnosti, že po tak dlouhé době je často nanejvýš problematické předložit příslušné evidenční listy. To, že prostřednictvím čestného prohlášení může být doložena jen doba pojištění, není nespravedlivé, neboť účelem § 85 odst. 5 zopsz je umožnit prokázat velmi staré doby pojištění, přičemž výdělky za tyto starší prokázané doby pojištění nejsou, až na ojedinělé výjimky, započítávány při výpočtu výpočtového základu a procentní výměry starobního důchodu, neboť podle § 18 odst. 4 věty první zákona se do rozhodného období nezahrnují kalendářní roky před rokem 1986. Při stanovení vyměřovacích základů nelze vycházet z údajů o příjmech kolegů vykonávajících stejnou činnost, neboť dosažené příjmy nemusely být pokaždé za stejnou dobu vždy shodné, totožné.

Pokud žalobkyně dodatečně prokáže další výdělek za rok 1980, tzn. hrubý příjem z umělecké činnosti podrobený dani za kalendářní rok, snížený o skutečné režijní náklady spojené s výkonem této činnosti potvrzeného organizací spolupůsobící při provádění sociálního zabezpečení, jak zákon vyžaduje, žalovaná znovu její starobní důchod přepočte a vydá rozhodnutí. Za současného stavu, kdy není prokázán ve smyslu právních předpisů, další příjem za rok 1980, snížení osobního vyměřovacího základu, resp. starobního důchodu žalobkyně, bylo žalovanou provedeno zcela oprávněně a správně.

Protože žalovaná (správně žalobkyně) až u krajského soudu doložila s podáním ze dne 24.6.2019 nové listinné důkazy, včetně čestného prohlášení p. X, které však žalovaná (jak ČSSZ, tak PSSZ) do dne vydání rozhodnutí o námitkách neměla k dispozici, neposuzovala je a na základě nich nebylo správním orgánem nijak dosud rozhodnuto, trvala žalovaná na správnosti žalobou napadeného rozhodnutí. Žalovaná k podání připojila i dávkové spisy dalších členů skupiny MODI, kteří bylo společně na turné v SSSR, a spolupracujících osob – X X (v předmětné době zaměstnán u Středočeského podniku služeb mládeže), X X/ X (po došetření činnosti umělce u PKS a Pragokoncertu za rok 1980 má jako umělec vykázaný příjem 8.640,-Kč), X X (období umělecké činnosti nemá započteno vůbec, od 29.8.1980 je započteno zaměstnání v Austrálii), X X (zaměstnán u PKS, v roce 1980 je potvrzeno 366 dní a hrubý výdělek 30.200,-Kč), X X/X (žádný ELDZ o zaměstnání u Pragokoncertu, uvedl svobodné povolání v letech 1972-1991), X X (zaměstnání u Pragokoncertu od 1.1. do 31.12.1979 – příjem 6.500,-Kč a od 16.10.1980 do 30.6.1984 – za 77 dní v roce 1980 příjem 3.499,-Kč). Nepodařilo se dohledat evidenční materiály X X (jde o častěji používané příjmení).

Ohledně sestry žalobkyně X X (dříve X X) bylo uvedeno, že ze spisové dokumentace umělce vedené u PSSZ Praha 10 bylo zjištěno, že vykonávala uměleckou činnost od 15.5. do 15.8.1972 a od 16.8.1974 do 30.8.1980 a dle vyhotoveného ELDZ ze dne 28.11.2017 za 242 dní roku 1980 byl výdělek 1.406,-Kč, tedy nižší než u žalobkyně. Tedy ani jeden ze žijících spolučlenů skupiny MODI - svědků nemůže věrohodně osvědčit písemně a ani ústně další příjem žalobkyně za rok 1980. Pokud by byla žalobkyně řádně přihlášena k umělecké činnosti jako umělec pod agenturou Pragokoncert, byly by i její ELDZ odeslány po ukončení zaměstnání u této organizace do centrálního archivu ČSSZ, tak jak tomu bylo i u p. X, X, X, kdy jím byly ELDZ vyhotoveny a odeslány do evidence ČSSZ. Žalovaná znovu zdůraznila, že však jejich příjmy nejsou v takové výši, jak žádá žalobkyně. A ani z dávkového spisu sestry nelze dovodit příjmy v takové výši, jak žalobkyně žádá zhodnotit.

Rozpis honoráře provedený p. X neosvědčuje hrubý výdělek žalobkyně ve smyslu zsz, zda se jednalo o hlavní a trvalý příjem umělce, honoráře ze zahraničí podléhaly odvodům. Žalovaná setrvala na doložení potvrzení organizace spolupůsobící při provádění zabezpečení umělců o výši příjmu, které je při zjišťování výše hrubého výdělku dle tehdejších právních předpisů nezbytné. Toto potvrzení nemůže být nahrazeno potvrzením orgánu daňové správy, neboť nelze dospět k závěru, že příjmy a výdaje zúčtované daňovými orgány jsou za daný kalendářní rok totožné s hrubým výdělkem ve smyslu důchodových předpisů (zsz).

16. Ze zaslaných dávkových spisů výše uvedených členů skupiny MODI a spolupracujících osob bylo soudem zjištěno, že skutečnosti uvedené ve vyjádření žalované ze dne 11.2.2020 odpovídají obsahu spisů. V dávkovém spisu X X však soud zjistil, že dle Potvrzení Finančního úřadu pro Prahu 1 ze dne 6.6.2012 byly jmenovanému vyúčtovány příjmy z literární a umělecké činnosti (příjmy a výdaje) za roky 1975-1980, kdy za rok 1980 činil jeho příjem 6.007,-Kč a výdaje 1.201,-Kč a připojeno je razítko Nadace Českého hudebního fondu, avšak ani tyto příjmy nemá jmenovaný započteny pro výpočet starobního důchodu, jak je zřejmé ze založeného OLDP, když dle sdělení ČSSZ ze dne 11.10.2013 vyjádření spolupůsobící organizace musí obsahovat – stanovisko, že se jednalo o uměleckou činnost, že příjmy z ní tvořily trvalý a hlavní zdroj příjmů a výši příjmů dosaženou v jednotlivých dodatečně prokazovaných letech. ČSSZ ani jmenovaný však žádné další kroky v této věci k jeho škodě neučinily.

17. Z vyžádané kopie trestního spisu Obvodního soudu pro Prahu 2 sp. zn. 2 T 193/81 vyplývá, že rozsudkem ze dne 18.12.1981 byla žalobkyně, posledně bytem P., uznána vinnou ze spáchání trestného činu opuštění republiky dle § 109 odst. 2 tr. zák., za což jí byl udělen trest odnětí svobody na 2 roky a trest propadnutí majetku, jelikož dne 11.9.1980 vycestovala k 10ti dennímu turistickému pobytu do Jugoslávie a po uplynutí stanovené doby se zpět do ČSSR nevrátila a od 30.9.1980 se zdržuje v zahraničí bez povolení čsl. úřadů. Ve spisu se však nenachází žádná zpráva či doklad ohledně jejího zaměstnání či příjmů, vyslechnut byl pouze její otec X X, který dne 13.10.1981 uvedl, že začátkem roku 1980 se zúčastnila dvouměsíčního turné v SSSR, ale dva členové skupiny MODI způsobili v Moskvě nějakou výtržnost a po návratu do ČSSR ředitel PKS Praha zastavil činnost celé skupiny, která předtím vystupovala v ČSSR i v zahraničí, v soc. státech, nejčastěji v PLR.

18. Podáním ze dne 16.3.2020 žalobkyně zaslala soudu sdělení Ministerstva kultury ze dne 6.3.2020, čestné prohlášení X X ze dne 10.7.2019, kopii rozpisu honorářů za koncert v SSSR 1980, kopie novinových článků ohledně turné skupiny MODI v SSSR (10.1. až 7.3.1980, kopie diáře z té doby, kopie pohledů zaslaných otci do Hradce Králové i kopii letenky Aeroflotu a kopie smluv mezi Pragokoncertem a její sestrou X z roku 1974 a skupinou MODI z roku 1979 i s kopiemi dokladů ohledně částky, která byla jmenovaným prostřednictvím Živnostenské banky v Praze Pragokoncertem poukázána v tuzexových korunách.

19. K žádosti soudu Ministerstvo kultury dne 27.3.2020 sdělilo, že státní příspěvková organizace Pragokoncert, čs. umělecká agentura Praha, byla rozhodnutím ministra č. 23/1994 ze dne 18.10.1994 (připojeno) zrušena a majetek byl převeden na Fond národního majetku a posléze na výherce veřejné soutěže (X X) a to se všemi právy, závazky a pohledávkami i pracovně-právních a jiných právních vztahů, které se vztahují k tomuto majetku. Dále bylo uvedeno, že mají informaci, že doklady byly u nového majitele zničeny při povodních (tj. v roce 2002) a v poznámkách v archívu je uvedeno, že osobní spisy bývalých zaměstnanců by měly být u nástupce, tedy u Pragokoncertu Bohemia a.s.

20. Dne 18.6.2020 byl zdejšímu soudu doručen od žalobkyně úředně ověřený originál čestného prohlášení X X, kapelníka skupiny MODI, ze dne 15.6.2020, ve kterém uvedl mimo jiné, že rozpis honorářů pro jednotlivé osoby za koncert v SSSR v roce 1980, jehož kopie byla připojena, vyhotovil a jednalo se o částku, která byla vypočtena Pragokoncertem po odečtení všech výdajů, což bylo prováděno pracovníky Pragokoncertu. Jemu jako kapelníkovi náležela částka 80,-Rbl, pro zpěvačky X a X X, hudebníky X X, X X a X X pro každého 77,-Rbl. a pro ostatní – X X, X X, X X (technici) a X X (organizační vedoucí) pro každého 45,-Rbl. (Originál čestného prohlášení byl soudem založen do dávkového spisu vedeného žalovanou ohledně žalobkyně.)

21. Dne 22.6.2020 Finanční úřad pro hlavní město Prahu, Územní pracoviště pro Prahu 1, k žádosti soudu nesdělil žádné skutečnosti vztahující se k příjmům z umělecké činnosti žalobkyně.

22. Žalobkyně se dne 24.6.2020 omluvila z účasti na jednání soudu dne 25.6.2020 s ohledem na své bydliště v X, když předvolání obdržela dne 13.6.2020.

23. Při ústním jednání dne 25.6.2020 za účasti zástupce žalované (žalobkyně nebyla přítomna) byl vyslechnut svědek X X, bývalý umělecký vedoucí hudební skupiny MODI, který uvedl skutečnosti týkající se i turné skupiny MODI v roce 1980 v SSSR (protokol byl zaslán žalobkyni i žalované) a mimo jiné potvrdil, že se jednalo o velmi lukrativní záležitost a ještě před odjezdem na turné bylo sděleno Pragokoncertem, jaká částka bude náležet (jednalo se již o čistý příjem) za jeden koncert (částka za všechny koncerty byla stejná) a záleželo pouze na kapelníkovi, jak předmětnou částku jednotlivým osobám rozdělí. Kapelník X X proto měl udělaný rozpis ještě před odjezdem na turné, takže každý věděl, kolik dostane; současně potvrdil, že se jedná o autentický rozpis vyhotovený jmenovaným, jelikož byl vyhotoven jeho na psacím stroji, který bezpečně poznal (tyto skutečnosti potvrdil svým čestným prohlášením i jmenovaný X X). Dále svědek mimo jiné uvedl, že místo baskytaristy X X byl na turné X X, protože X neměl k dispozici cestovní pas a nebylo možné, aby se do SSSR bez něho dostal. Nebyla to ale šťastná volba, protože X X s X X se opili a zdevastovali hotelový pokoj den před odletem do Prahy a tím způsobili, že po návratu skupina MODI měla „STOP“ vystupování; vlastně jí zakázali činnost, a proto nakonec značná část z této skupiny emigrovala, protože neměli šanci, aby se tady v ČSSR mohli jako hudebníci uživit.

24. Dne 6.7.2020 žalobkyně sdělila e-mailem, že předvolání k jednání soudu na den 16.7.2020 obdržela dne 3.7.2020.

25. Z internetových stránek bylo dne 8.7.2020 zjištěno, že Pragokoncert Bohemia, a.s. koupil na konci roku 1995 podnikatel Dr. X X; společnost stále funguje jako umělecká agentura.

26. K žádosti soudu ze dne 13.7.2020 manažer zpěváka X X (zmíněného svědkem X X) X X dne 15.7.2020 sdělil, že jmenovaný nemá uschované žádné písemné smlouvy a dohody ohledně jeho vystupování v tehdejším SSSR.

27. Dne 14.7.2020 bylo vyřizující soudkyní telefonicky domluveno s pracovnicí Pragokoncertu Bohemia a.s. paní X, že dne 17.7.2020 se s ní telefonicky spojí ohledně zjištění, zda skutečně bylo z jejich strany písemně odpovězeno na dotaz a následnou urgenci žalované ČSSZ ohledně příjmů X X v roce 1980 od Pragokoncertu za turné v SSSR, případně s pracovnicí Ing. X zjistí, zda je možno někde nalézt potřebné doklady (viz úřední záznam).

28. V podání žalované ze dne 15.7.2020, jímž bylo reagováno na zaslaný protokol z jednání ze dne 25.6.2020 (výslech svědka X) a čestné prohlášení X X i sdělení Finančního úřadu, bylo navrženo provedení dalších důkazů a to výslechem X X (ústně, písemně či videorozhovorem), aXX (pracovnice Pragokoncertu). Všechny dosud předložené důkazy žalobkyní a provedené soudem vůbec neprokazují jinou - vyšší výši příjmu žalobkyně za rok 1980, než jaký má zhodnocen pro účely důchodového pojištění. Žalobě žalobkyně tak nelze stále vyhovět.

Zcela nové důkazy, o nichž ČSSZ dosud nijak nerozhodovala, neboť je neměla k dispozici, by měla žalobkyně předložit Pragokoncertu k vyjádření, zda bude možné doplnit, opravit výši jejího příjmu umělce a teprve až pak žalované k posouzení a rozhodnutí, čímž bude naplněn zákon vyžadující nutné vyjádření spolupůsobící organizace při dokládání doby a příjmu z umělecké činnosti. A protože speciální právní úprava pro umělce vyžadovala a nadále vyžaduje vyjádření spolupůsobící organizace, nelze tento krok obejít, vynechat, neboť by to bylo v rozporu se zákonem. Z tohoto důvodu nemůže ani soud v případě nesplnění zákonných podmínek během tohoto soudního řízení dovodit možnou výši příjmu žalobkyně, např. obdobnou jako v předchozím roce, letech, popř. aplikaci ust. § 16 odst. 4 zákona (v případě nezjištění výše příjmu tuto dobu vyloučit). Žalobkyně má možnost svoji důchodovou záležitost po pravomocném ukončení řízení řešit v rámci řízení o odstranění tvrdosti zákona, o níž rozhoduje ministr práce a sociálních věcí.

29. Ústního jednání dne 16.7.2020 se zúčastnil pouze zástupce žalované, kdy byly provedeny důkazy shromážděné v průběhu řízení a jednání bylo odročeno na 27.8.2020 za účelem opatření dalších důkazů a jejich provedení.

30. Ze zaslané kopie podání ze dne 25.10.2019, kterou bylo odpovězeno Pragokoncertem Bohemia a.s. a to Ing. X X (ekonom) na dotaz ČSSZ výše uvedený, vyplývá, že na základě zaslaných podkladů bylo zjištěno ohledně příjmu žalobkyně, že činil brutto 43.120 Kč – 8.624 = 34.496,-Kč netto za dobu 10.1.– 7.3.1980 (turné hudební skupiny MODI v tehdejším SSSR), který dosud nebyl k dispozici. Podání sice bylo adresováno ČSSZ, Křížová 25, 225 08 Praha 5, ale i s poskytnutým materiálem ČSSZ bylo dle sdělení odesílatele zasláno na PSSZ (dříve tam byly založeny spisy umělců), ale na soudní oddělení ČSSZ nebyla zásilka do současné doby doručena přesto, že PSSZ má jinou adresu než Křížová 25, Praha 5, tudíž by soud předpokládal, že po zjištění, kam měla být písemnost zaslána, by ji z PSSZ přeposlali na ČSSZ, avšak to se kupodivu nestalo.

31. Žalobkyně dne 22.7.2020 v podání zaslaném e-mailem sdělila, že dne 21.7.2020 obdržela „Vyrozumění o odročení jednání“ na den 27.8.2020, zároveň omluvila svoji neúčast a také uvedla, že nepožaduje žádné náklady řízení.

32. Žalovaná dne 12.8.2020 uvedla v reakci na podání Pragokoncertu Bohemia a.s. ze dne 25.10.2019, jehož kopie jí byla soudem zaslána, že předmětné podání nebylo u PSSZ ani u Územního pracoviště Praha 10 dohledáno (od 1/2020 zrušeno) a nelze se tak vyjádřit, z jakého důvodu nebylo postoupeno ústředí ČSSZ, kterému bylo adresováno. V mezidobí žalovaná obdržela (obyčejnou poštou) dne 23. a poté 27.7.2020 fyzicky originál totožného potvrzení vystaveného uvedenou agenturou dne 25.10.2019, které je Ing. X podepsáno a obsahuje již i razítko organizace. Dále bylo uvedeno, že v době vydání napadeného rozhodnutí nebyl nijak doložen a prokázán další příjem žalobkyně za rok 1980 (pouze ve výši 3936 Kč dle EL vyhotoveného podle podkladové spisové dokumentace umělce). Pokud žalobkyně až u soudu dodatečně předložila zcela nové listinné doklady týkající se její umělecké činnosti dne 24.6.2019 a znovu stejné a nové dne 19.3.2020, které žalovaná doposud neposuzovala a o kterých nerozhodla, neboť jí nebyly žalobkyní předloženy k posouzení, a dále soud provedl vlastní dokazování výslechem uměleckého vedoucího hudební skupiny MODI X X dne 25.6.2020 a v mezidobí byla doručena ČSSZ odpověď Pragokoncertu Bohemia, a.s. ze dne 25.10.2019, je nutné v dalším správním řízení všechny tyto nově získané důkazy posoudit a znovu o nároku žalobkyně rozhodnout

33. U ústního jednání dne 27.8.2020 přítomný zástupce žalované závěrem s ohledem na průběh řízení a veškeré dokazování ponechal rozhodnutí na úvaze soudu s tím, že nově získané důkazy se budou znovu posuzovat a o nároku bude znovu rozhodnuto, jak je dostatečným způsobem vyjádřeno v jejich vyjádření ze dne 12.8.2020.

34. V § 29 odst. 1 písm. e) zákona je stanoveno, že pojištěnec má nárok na starobní důchod, jestliže získal dobu pojištění nejméně 29 let a dosáhl důchodového věku v roce 2013.

35. Dle článku 52 odst. 1 Nařízení č. 883/2004 příslušná instituce vypočte výši náležející dávky: a) podle právních předpisů, které uplatňuje, a to pouze pokud jsou splněny podmínky nároku na dávky výhradně podle vnitrostátního práva (nezávislá dávka);

b) výpočtem teoretické výše a následně skutečné výše dávky (poměrná dávka) takto: i) teoretická výše dávky se rovná dávce, kterou by dotyčná osoba měla nárok, pokud by všechny doby pojištění nebo bydlení získané podle právních předpisů ostatních členských států byly získány ke dni přiznání dávky podle právních předpisů, které uplatňuje. Pokud podle těchto právních předpisů výše dávky nezávisí na délce získaných dob, považuje se uvedená výše za teoretickou výši;

ii) příslušná instituce pak stanoví skutečnou výši poměrné dávky tak, že použije na teoretickou výši poměr mezi délkou dob získaných před vznikem sociální události podle právních předpisů, které uplatňuje, a celkové délky dob získaných před vznikem sociální události podle právních předpisů všech dotčených členských států.

36. Podle § 4 odst. 2 zákona výše důchodu se skládá ze základní výměry a z procentní výměry. Základní výměra se stanoví procentní sazbou z průměrné mzdy a procentní výměra se stanoví procentní sazbou z výpočtového základu, jde-li o důchody uvedené v odstavci 1 písm. a) (tj. starobní důchod). V § 28 zákona je stanoveno, že pojištěnec má nárok na starobní důchod, jestliže získal potřebnou dobu pojištění a dosáhl stanoveného věku, popřípadě splňuje další podmínky stanovené v tomto zákoně.

37. Dle § 4 odst. 1 písm. a) s.ř.s. soudy ve správním soudnictví rozhodují o žalobách proti rozhodnutím vydaným v oblasti veřejné správy orgánem moci výkonné, orgánem územního samosprávného celku, jakož i fyzickou nebo právnickou osobou nebo jiným orgánem, pokud jim bylo svěřeno rozhodování o právech a povinnostech fyzických a právnických osob v oblasti veřejné správy, (dále jen správní orgán). Ve věcech důchodového pojištění rozhoduje specializovaný samosoudce, který má práva a povinnosti předsedy senátu (§ 31 odst. 2, 3 s.ř.s.).

38. Podle § 76 odst. 1 písm. a), b) s.ř.s. soud zruší napadené rozhodnutí pro vady řízení bez jednání rozsudkem pro nepřezkoumatelnost spočívající v nesrozumitelnosti nebo nedostatku důvodů rozhodnutí a proto, že skutkový stav, který vzal správní orgán za základ napadeného rozhodnutí, je v rozporu se spisy nebo v nich nemá oporu anebo vyžaduje rozsáhlé nebo zásadní doplnění.

39. Dle § 78 odst. 1 věta první, odst. 3, 4 a 5 s.ř.s. je-li žaloba důvodná, soud zruší napadené rozhodnutí pro nezákonnost nebo pro vady řízení. Zrušuje-li soud rozhodnutí, podle okolností může zrušit i rozhodnutí správního orgánu nižšího stupně, které mu předcházelo a soud přihlíží ve vztahu k žalobním bodům na rozhodnutí uvedených správních orgánů jako na jeden celek. Zruší-li soud rozhodnutí, vysloví současně, že se věc vrací k dalšímu řízení žalovanému, a právním názorem, který vyslovil soud ve zrušujícím rozsudku nebo rozsudku vyslovujícím nicotnost, je v dalším řízení správní orgán vázán. Podle § 75 odst. 1 s.ř.s. je pro soud rozhodující skutkový a právní stav, který tu byl v době rozhodování správního orgánu, tj. v této věci k datu 7.8.2018, a je povinen přezkoumat napadený výrok v mezích žalobních bodů uvedených v žalobě (§ 75 odst. 2 věta první s.ř.s.).

40. Žalobkyně se podanou žalobou domáhala přiznání vyššího starobního důchodu z důvodů v ní uvedených, neboť i když se jí podařilo dohledat další dobu pojištění, nejsou kompletní podklady z její umělecké činnosti, což zkresluje výměr jejího důchodu.

41. V průběhu celého řízení se podařilo díky snaze účastníků i soudu zjistit další potřebné skutečnosti a zajistit i nezbytné doklady, jak je patrno z výše uvedeného. Důchodového věku žalobkyně dosáhla dne 11.4.2013 dle Přílohy k zákonu (tj. věk 61 roků + 4 měsíce) a k tomuto datu získala potřebnou dobu pojištění a to dohromady v českém a X důchodovém systému. Jelikož byl ještě prokázán příjem žalobkyně v roce 1980 oproti původnímu příjmu v roce 1974, avšak pouze ve výši 3.936,-Kč, když předtím bylo vycházeno z posledního známého příjmu 15.956,-Kč, došlo ke snížení i v částkách vyměřovacího základu za následující roky, tj. od 1.6.1993 - zaměstnání/pojištění DEU, což vedlo ke snížení původně přiznaného starobního důchodu.

42. Žalobkyně v době rozhodování žalované byla poškozena tím, že Pragokoncert nesplnil (příslušný pracovník) svoji povinnost a neodeslal údaje o příjmu žalobkyně z turné v SSSR uskutečněném v roce 1980 příslušným orgánům, aby tento příjem mohl být zohledněn při výpočtu jejího starobního důchodu. Tuto skutečnost však žalobkyně nemohla žádným způsobem ovlivnit a ani zjistit, zda v předmětné době byla ze strany Pragokoncertu plněna jemu stanovená povinnost, stejně tak i žalovaná. Navíc v předmětné době nemohla žalobkyně předpokládat budoucí vývoj a ani to, že po její emigraci bude po více jak 30 letech potřebovat prokázat pojištění a příjem z něho získaný pro výpočet starobního důchodu v ČR a pracně dohledávat prokazující doklady.

43. Navíc žalobkyně sice doložila ověřené kopie honorářových listů z Archivu hlavního města Prahy týkající se umělecké činnosti pro PKS za roky 1975-1980, avšak nebyly k dispozici její další příjmy z umělecké činnosti zajištěné prostřednictvím Pragokoncertu zejména v roce 1980, tj. roku s posledním příjmem před jejím odchodem do emigrace. Žalobkyně na podporu svých tvrzení soudu doručila kopie smluv Pragokoncertu a hudební skupiny MODI týkající se jejích vystoupení v zahraničí (1979 – Polsko a Bulharsko) a také potvrzení Živnostenské banky ohledně částek poukázaných Pragokoncertem za zahraniční vystoupení skupiny (na jméno kapelníka X X), rovněž i smlouvy týkající se vystoupení v Polsku v roce 1974, kdy vystupovala se sestrou X, stejně tak i potvrzení Živnostenské banky ohledně částek poukázaných Pragokoncertem za jejich zahraniční vystoupení.

44. Soud samozřejmě respektuje § 75 odst. 1 s.ř.s., avšak doklady předložené žalobkyní až v průběhu soudního řízení existovaly již v době před rozhodováním žalované o žádosti žalobkyně o starobní důchod, pouze je neměla k dispozici žalovaná, ale nikoli vinou žalobkyně, ale toliko nesprávnou činností, lépe řečeno nečinností, odpovědných pracovníků Pragokoncertu, což samozřejmě ani žalobkyně ani žalovaná nemohly a ani neměly možnost jakýmkoli způsobem ovlivnit.

45. Díky kontaktu poskytnutého svědkem X X soud zjistil, že Pragokoncert Bohemia a.s. prostřednictvím Ing. X X skutečně odpověděl na dotaz a urgenci ČSSZ a ze zaslané kopie vyplývá, že dne 25.10.2019 bylo potvrzeno ohledně žalobkyně na základě připojených materiálů od ČSSZ, přičemž toto podání obsahuje stěžejní údaj nezbytný pro rozhodnutí soudu ve věci žaloby jmenované o starobní důchod, stejně tak i pro nové rozhodnutí žalované, a to údaj ohledně příjmu žalobkyně - brutto 43.120 Kč – 8.624 = 34.496,-Kč netto za dobu 10.1. – 7.3.1980 (turné hudební skupiny MODI v tehdejším SSSR), který dosud nebyl k dispozici. Podání sice bylo adresováno ČSSZ, Křížová 25, 225 08 Praha 5, ale i s poskytnutým materiálem bylo zasláno na PSSZ (dříve tam byly založeny spisy umělců), avšak na soudní oddělení ČSSZ nebyla zásilka do současné doby doručena přesto, že PSSZ má jinou adresu, tudíž by soud předpokládal, že po zjištění, kam měla být písemnost zaslána, by ji z PSSZ přeposlali na ČSSZ, avšak to se kupodivu nestalo. V důsledku toho bylo nadále vedeno soudní řízení o více jak tři čtvrtě roku déle, než bylo nezbytně nutné. Kopie předmětného podání doručená zdejšímu soudu dne 17.7.2020 byla soudem zaslána na vědomí ČSSZ a i založena i do dávkového spisu vedeného žalovanou ohledně žalobkyně pro případnou další potřebu žalované.

46. Soud podotýká, že argumentace žalované kvůli existenci ELDZ z předmětné doby X X, XXaX X je lichá, jelikož se nejednalo o umělce, ale o uměleckého vedoucího a technické pracovníky, kteří se skupinou MODI ohledně turné v SSSR sice spolupracovali, ale jinak byli zaměstnanci v pracovním poměru.

47. Po získání předmětného výše uvedeného podání Pragokoncertu Bohemia a.s. ze dne 25.10.2019 obsahujícího rozhodný údaj ohledně příjmu žalobkyně za rok 1980, tj. i za turné v tehdejším SSSR, soud dospěl k závěru, že v této věci tedy nebyl dostatečně zjištěn skutkový stav, byť to nebylo zapříčiněno žalobkyní ani žalovanou s ohledem na výše uvedené.

48. S ohledem na zjištěné skutečnosti proto výrokem I. rozsudku soud napadené rozhodnutí žalované ze dne 7.8.2018 a jemu předcházející rozhodnutí ze dne 30.5.2018 zrušil a věc vrátil žalované k dalšímu řízení pro výše uvedené vady řízení (§ 78 odst. 1, 4 s.ř.s.).

49. Žalovaná proto nové listinné důkazy doložené žalobkyní s podáním ze dne 24.6.2019, čestná prohlášení X X a X X, obsah výpovědi soudem slyšeného svědka X X a zejména obsah podání Pragokoncertu Bohemia a.s. ze dne 25.10.2019 i další zjištěné skutečnosti znovu řádně objektivně posoudí, případně provede další nezbytné úkony, pokud jejich potřeba vyvstane v průběhu dalšího řízení. Teprve poté žalovaná znovu rozhodne o žádosti žalobkyně o starobní důchod, když při výpočtu důchodu bude vycházet i z nově prokázaného dalšího příjmu žalobkyně v roce 1980 potvrzeného Pragokoncertem Bohemia a.s. (viz výše), který stejně jako ostatní písemnosti doložené žalobkyní, sice existoval v době rozhodování ČSSZ, avšak tento příjem nebyl oficiálně prokázán a tedy nebyl znám žalované ani žalobkyni. Při vydání nového rozhodnutí bude žalovanou opětně postupováno v souladu s příslušnými předpisy upravujícími důchodové nároky umělců i s Nařízením č. 883/2004.

50. Vydáním nového rozhodnutí bude realizován i rozsudek Krajského soudu v Plzni č.j. 16 Ad 85/2018-154 ze dne 27.8.2020. Rozhodnutí o přiznání vyššího starobního důchodu by byla vydala nepochybně žalovaná v případě zjištění dalšího příjmu žalobkyně za rok 1980 (do 31.8.) již v době vydání rozhodnutí ze dne 30.5.2018 či v řízení o námitkách podaných žalobkyní. Právním názorem soudu je žalovaná vázána, jak vyplývá z § 78 odst. 5 s.ř.s.

51. O náhradě nákladů řízení (výrok II. rozsudku) bylo rozhodnuto dle § 60 odst. 1 s.ř.s. věta první, podle něhož má účastník, který měl ve věci plný úspěch, právo na náhradu nákladů řízení před soudem, které důvodně vynaložil, proti účastníkovi, který ve věci úspěch neměl. Úspěšná žalobkyně však náhradu nákladů nepožadovala, proto bylo rozhodnuto tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Poučení:

Proti tomuto rozsudku lze podat do dvou týdnů po jeho doručení kasační stížnost u Nejvyššího správního soudu se sídlem Moravské náměstí 6, 657 40 Brno, který o kasační stížnosti rozhoduje. Lhůta je zachována, byla-li kasační stížnost podána u Krajského soudu v Plzni (§ 12 odst. 1, § 102, § 106 odst. 2 a 4 s.ř.s.).

Plzeň 27. srpna 2020

JUDr. Alena Hocká v.r.

samosoudkyně

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru