Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

16 Ad 84/2020 - 52Rozsudek KSPL ze dne 12.04.2021

Prejudikatura

4 Ads 49/2003


přidejte vlastní popisek

16 Ad 84/2020 - 52

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Plzni rozhodl samosoudkyní JUDr. Alenou Hockou ve věci

žalobce: J. K., narozený X, bytem H. S.,

proti

žalované: Vězeňská služba České republiky, Generální ředitelství, Soudní
1672/1a, pošt. přihrádka 3, 140 67 Praha 4 (dále jen Vězeňská
služba ČR či GŘ VS),

v řízení o žalobě ze dne 22.10.2020 proti rozhodnutí žalované ze dne 12.10.2020 č.j.: VS-17377-8/2020-OSZ o invalidní důchod,

takto:

I. Rozhodnutí žalované Vězeňská služba České republiky, Generální ředitelství, ze dne 12.10.2020 č.j.: VS-17377-8/2020-OSZ a jemu předcházející rozhodnutí ze dne 22.6.2020 č.j.: VS-17377-4/2020-OSZ se zrušují a věc se vrací k dalšímu řízení žalované.

II. Žádný z účastníků nemá nárok na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

1. Včasnou žalobou ze dne 22.10.2020 s připojenou kopií i napadeného rozhodnutí se žalobce domáhal přezkoumání rozhodnutí žalované ze dne 12.10.2020 č.j.: VS-17377-8/2020-OSZ, kterým žalovaná zamítla jeho námitky a potvrdila rozhodnutí Vězeňské služby ČR ze dne 22.6.2020 č.j.: VS-17377-4/2020-OSZ, jímž mu byl podle § 38 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění (dále jen zákon), přiznán od 24.1.2020 invalidní důchod pro invaliditu prvního stupně ve výši 8.085,-Kč měsíčně, když podle posudku o invaliditě vydaném dne 23.9.2020 oddělením lékařské posudkové služby ČSSZ (tj. České správy sociálního zabezpečení), byl žalobce invalidní dle § 39 odst. 1 zákona, neboť z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu jeho pracovní schopnost poklesla o 35% (doba platnosti posudku do 31.3.2022). V odůvodnění rozhodnutí ze dne 12.10.2020 bylo uvedeno, že k datu napadeného rozhodnutí odboru ekonomického GŘ VS i k datu projednání námitek lékař posudkové služby ČSSZ po podrobném přezkumu konstatoval, že z důvodu zjištěného dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu u žalobce poklesla pracovní schopnost o 35% a zjištěný zdravotní stav odpovídal prvnímu stupni invalidity. Dle posudkového závěru je rozhodující příčinou dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu pojištěnce s nejvýznamnějším dopadem na pokles pracovní schopnosti zdravotní postižení srovnatelné se zdravotním postižením uvedeným v kapitole V., položce 3c) přílohy k vyhlášce č. 359/2009 Sb., o posuzování invalidity (dále jen vyhláška), pro něž se stanovuje míra poklesu pracovní schopnosti 35%, která ve smyslu § 3 a 4 odst. 1 citované vyhlášky nebyla změněna, proto nebylo vyhověno námitkám žalobce, který nesouhlasil s přiznaným stupněm invalidity.

2. V žalobě žalobce mimo jiné vyjádřil nesouhlas s napadeným rozhodnutím a dožadoval se jeho zrušení a vrácení věci žalované k dalšímu řízení. Dle něho zdravotní stav odpovídá invaliditě třetího stupně a byl chybně posouzen v řízení prvního stupně, neboť se zhoršil, necítí se dobře, má špatné myšlenky, bojí se, co bude v budoucnosti, protože má pocit, že se jedná o mstu, lékaře p. Víchy, na kterého jsem si podal stížnost, na jeho jednání. Požadoval, aby byl znovu posouzen jeho zdravotní stav a také nové lékařské zprávy, které přiložil. Závěrem uvedl, že ze zdravotních důvodů nechce být přítomen jednání u soudu.

3. Z obsahu vyžádaného posudkového spisu Okresní správy sociálního zabezpečení (dále jen OSSZ) Sokolov vedeného ohledně žalobce a v něm založeného záznamu o jednání a posudku o invaliditě této OSSZ ze dne 12.12.2019, jímž žalobce, který byl přítomen jednání, nebyl uznán invalidním, neboť míra poklesu přiznaná dle kapitoly V, položky 5b) přílohy vyhlášky činila pouze 20%. V řízení o námitkách byl posouzen zdravotní stav žalobce lékařem Oddělení lékařské posudkové služby ČSSZ-pracoviště Plzeň dne 7.4.2020 (žalobce nebyl přítomen), jak vyplývá ze záznamu o jednání a z posudku o invaliditě, kdy byl uznán invalidním pro invaliditu prvního stupně od 10.1.2020. Protože žalobce podal také námitky proti rozhodnutí ze dne 22.6.2020 (o přiznání invalidního důchodu) vyplývá z dalšího záznamu o jednání a posudku o invaliditě vypracovaného dne 23.9.2020 v řízení o námitkách lékařem výše uvedené ČSSZ-pracoviště Plzeň (žalobce nebyl přítomen), že žalobce byl uznán invalidní dle § 39 odst. 1 zákona pro invaliditu prvního stupně s tím, že rozhodující příčinou jeho dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu s nejvýznamnějším dopadem na pokles pracovní schopnosti je zdravotní postižení uvedené v kapitole V, položce 5c) dle lékaře ČSSZ ze dne 7.4.2020 a dle lékaře ČSSZ ze dne 23.9.2020 se jedná o zdravotní postižení uvedené v kapitole V, položce 3c) přílohy vyhlášky, pro něž byla v obou posudcích stanovena míra poklesu pracovní schopnosti 35%, která nebyla změněna ve smyslu § 3 a 4 citované; den vzniku invalidity: 10.1.2020 dnem psychiatrického vyšetření a doba platnosti posudku do 31.3.2022.

4. Žalovaná dne 26.11.2020 mimo jiné ve svém vyjádření k žalobě navrhla zamítnutí žaloby v celém rozsahu, jelikož zdravotní stav žalobce byl posouzen dne 7.4.2020 a vypracovaný odborný posudek ČSSZ Plzeň byl hlavním podkladem prvoinstančního rozhodnutí (tj. rozhodnutí GŘ VS ze dne 22.6.2020) a následně v námitkovém řízení byl vypracován nový odborný posudek, který se však co do závěrů stran snížení pracovní schopnosti žalobce ztotožňoval s posudkem, jež tvořil podklad prvoinstančního rozhodnutí pouze s tím rozdílem, že shodný pokles 35% byl v námitkové řízení hodnocen také dle kapitoly V, ale dle bodu (položky) 3c) přílohy vyhlášky, což odpovídá právě invaliditě prvního stupně. Dále bylo uvedeno, že oba posudkoví lékaři ve svých odborných závěrech stanovili pokles žalobcových pracovních schopností právě na samou dolní hranici pro přiznání invalidního důchodu, tj. 35 %, tudíž lze jen stěží hovořit o hrubém podhodnocení zdravotního stavu žalobce. Také bylo dodáno, že o případné podjatosti MUDr. V. již bylo rozhodnuto v rámci prvoinstančního řízení usnesením ze dne 13.3.2020, jímž byla námitka podjatosti úřední osoby zamítnuta.

5. Ze zaslaného správního spisu vedeného žalovanou ohledně žalobce vyplývá, že napadené rozhodnutí ze dne 12.10.2020 bylo podle doručenky žalobci doručeno dne 22.10.2020. Dále ze spisu vyplývá, že v průběhu řízení o žádosti žalobce o invalidní důchod podané u OSSZ Sokolov dne 18.11.2019 došlo ke změně orgánu vyřizujícího žádost z ČSSZ (postoupeno k vyřízení dne 1.6.2020 na základě rozhodnutí ČSSZ ze dne 13.5.2020 č.j. X o zrušení rozhodnutí ČSSZ ze dne 27.12.2019, jímž byla zamítnuta žádost žalobce o invalidní důchod, a současně o zastavení řízení vedené před ČSSZ) na Vězeňskou službu ČR, která vydala rozhodnutí o přiznání invalidního důchodu pro invaliditu prvního stupně dne 22.6.2020 č.j. VS-17377-4/2020-OSZ, jímž byl žalobci přiznán invalidní důchod od 24.1.2020 (do 23.1.2020 byly žalobci vypláceny dávky nemocenského pojištění od 2.1.2019) ve výši 8.085,-Kč měsíčně a proti tomuto rozhodnutí bylo možno podat písemné námitky v zákonné lhůtě, což žalobce využil dne 2.7.2020. Následně žalovaná požádala dne 9.7.2020 o posouzení zdravotního stavu ČSSZ-pracoviště Plzeň, kde byl dne 23.9.2020 vypracován po jednání posudek o invaliditě (viz shora).

6. V této projednávané věci se jedná o dávku podmíněnou zdravotním stavem a v takovém případě je rozhodnutí soudu závislé především na odborném lékařském posouzení. Ve správním soudnictví ve věcech důchodového pojištění posuzují zdravotní stav a pracovní schopnost pojištěnců Posudkové komise Ministerstva práce a sociálních věcí (dále jen komise či PK MPSV), jak vyplývá z § 4 odst. 2 zák. č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, v platném znění. Z těchto důvodů požádal soud PK MPSV – pracoviště v Plzni o vypracování posudku, který byl vypracován v soudem prodloužené lhůtě po jednání konaném dne 25.3.2021 za účasti odborného lékaře z oboru psychiatrie, žalobce nebyl přítomen. Z obsahu tohoto posudku ve znění usnesení ze dne 9.4.2021 o opravě vady posudku soud mimo jiné zjistil, že k datu vydání napadeného rozhodnutí (12.10.2020) byl žalobce invalidní dle § 39 odst. 1 zákona, šlo o invaliditu třetího stupně dle § 39 odst. 2 písm. c) zákona, neboť šlo o pokles pracovní schopnosti z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu nejméně o 70%, když datum vzniku bylo stanoveno propouštěcí zprávou z hospitalizace 10.1.2020 (ve shodě s námitkovým řízením) a platnost (posudku, lhůta KLP) stanovena 03/2022. Komise uvedla, že dle doložené zdravotní dokumentace a konzultace s psychiatrem při jednání komise byl zjištěn dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav žalobce, jehož rozhodující příčinou je schizoafektivní porucha, rekurentní depresivní porucha fáze těžká s psychotickou sympatickou, přetrvávající organický psychosyndrom; akcentované rysy osobnosti, emoční nestability a anxiety, dependentní a dále vertebrogenní algický syndrom krční páteře. PK MPSV uvedla, že není v souladu s posudkovým hodnocením OSSZ Sokolov ani námitkového řízení a konstatovala, že u žalobce se jedná o těžké postižení, častější ataky, mezi atakami přetrvává závažná reziduální symptomatika, výkon některých denních aktivit podstatně narušen. Míra poklesu pracovní schopnosti byla zhodnocena 60% podle kapitoly V, položky 3d) přílohy vyhlášky na horní hranici s ohledem na všechna postižení. Dále komise uvedla, že vzhledem k tomu, že žalobce není schopen využívat dosažené vzdělání, zkušenosti a znalosti, pokračovat v předchozí výdělečné činnosti, byla zvýšena tato hodnota podle § 3 odst. 2 citované vyhlášky o 10% na celkových 70% Pro svůj dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav žalobce není schopen výdělečné činnosti ani za zcela mimořádných podmínek. Platnost (posudku) stanovena do 31.3.2022, stejně jako u námitkového řízení, není vyloučena stabilizace a zlepšení zdravotního stavu. (Stejnopis posudku byl doručen žalobci i žalované.)

7. S účinností od 1.1.2010 je stanoveno v § 39 zákona následující: (1) Pojištěnec je invalidní, jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu nastal pokles jeho pracovní schopnosti nejméně o 35 %.

(2) Jestliže pracovní schopnost pojištěnce poklesla a) nejméně o 35 %, avšak nejvíce o 49 %, jedná se o invaliditu prvního stupně, b) nejméně o 50 %, avšak nejvíce o 69 %, jedná se o invaliditu druhého stupně, c) nejméně o 70 %, jedná se o invaliditu třetího stupně.

(3) Pracovní schopností se rozumí schopnost pojištěnce vykonávat výdělečnou činnost odpovídající jeho tělesným, smyslovým a duševním schopnostem, s přihlédnutím k dosaženému vzdělání, zkušenostem a znalostem a předchozím výdělečným činnostem. Poklesem pracovní schopnosti se rozumí pokles schopnosti vykonávat výdělečnou činnost v důsledku omezení tělesných, smyslových a duševních schopností ve srovnání se stavem, který byl u pojištěnce před vznikem dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu.

8. V § 3 odst. 2 uvedené vyhlášky je stanoveno: V případě, že dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav pojištěnce má takový vliv na jeho schopnost využívat dosažené vzdělání, zkušenosti a znalosti, na schopnost pokračovat v předchozí výdělečné činnosti nebo na schopnost rekvalifikace, že pokles pracovní schopnosti pojištěnce je větší, než odpovídá horní hranici míry poklesu pracovní schopnosti u příčiny, popřípadě rozhodující příčiny dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu, lze tuto horní hranici zvýšit až o 10 procentních bodů.

9. Dle § 4 odst. 1 písm. a) s.ř.s. soudy ve správním soudnictví rozhodují o žalobách proti rozhodnutím vydaným v oblasti veřejné správy orgánem moci výkonné, orgánem územního samosprávného celku, jakož i fyzickou nebo právnickou osobou nebo jiným orgánem, pokud jim bylo svěřeno rozhodování o právech a povinnostech fyzických a právnických osob v oblasti veřejné správy, (dále jen správní orgán). Ve věcech důchodového pojištění rozhoduje specializovaný samosoudce, který má práva a povinnosti předsedy senátu (§ 31 odst. 2, 3 s.ř.s.).

10. Podle § 76 odst. 1 písm. a), b) s.ř.s. soud zruší napadené rozhodnutí pro vady řízení bez jednání rozsudkem pro nepřezkoumatelnost spočívající v nesrozumitelnosti nebo nedostatku důvodů rozhodnutí a proto, že skutkový stav, který vzal správní orgán za základ napadeného rozhodnutí, je v rozporu se spisy nebo v nich nemá oporu anebo vyžaduje rozsáhlé nebo zásadní doplnění.

11. Dle § 78 odst. 1 věta první, odst. 3, 4 a 5 s.ř.s. je-li žaloba důvodná, soud zruší napadené rozhodnutí pro nezákonnost nebo pro vady řízení. Zrušuje-li soud rozhodnutí, podle okolností může zrušit i rozhodnutí správního orgánu nižšího stupně, které mu předcházelo a soud přihlíží ve vztahu k žalobním bodům na rozhodnutí uvedených správních orgánů jako na jeden celek. Zruší-li soud rozhodnutí, vysloví současně, že se věc vrací k dalšímu řízení žalovanému, a právním názorem, který vyslovil soud ve zrušujícím rozsudku nebo rozsudku vyslovujícím nicotnost, je v dalším řízení správní orgán vázán. Podle § 75 odst. 1 s.ř.s. je pro soud rozhodující skutkový a právní stav, který tu byl v době rozhodování správního orgánu, tj. v této věci k datu 12.10.2020, a je povinen přezkoumat napadený výrok v mezích žalobních bodů uvedených v žalobě (§ 75 odst. 2 věta první s.ř.s.).

12. Žalobce se podanou žalobou domáhal přiznání vyššího stupně invalidity z důvodů v ní uvedených. Po doručení shora uvedeného posudku PK MPSV ze dne 25.3.2021 má soud za prokázané, že k datu vydání napadeného rozhodnutí žalované (12.10.2020) se u žalobce jednalo o invaliditu třetího stupně od 10.1.2020 a nikoli pouze o invaliditu prvního stupně, proto je žaloba podaná důvodně. Soud tedy napadené rozhodnutí žalované ze dne 12.10.2020 a jemu předcházející rozhodnutí ze dne 22.6..2020 bez nařízení jednání rozsudkem zrušil a věc vrátil žalované k dalšímu řízení (výrok I. rozsudku) pro vady řízení (§ 78 odst. 1, 4 s.ř.s.) spočívající v nedostatečném posudkovém zhodnocení zdravotního stavu žalobce, neboť žalovaná si neopatřila ve správním řízení takové důkazy, které by prokázaly skutečný stav věci, jelikož dle citovaného posudku PK MPSV zdravotní stav žalobce rovněž od 10.1.2020 a tedy k 22.6.2020 i 12.10.2020 odpovídal třetímu stupni invalidity, když míra poklesu jeho pracovní schopnosti činila 70%, avšak lékaři ČSSZ v uvedených námitkových řízení byla přiznána pouze míra poklesu 35% (viz shora), což odpovídalo invaliditě prvního stupně, i když datum vzniku invalidity bylo stanoveno zcela shodně.

13. Po právní moci tohoto rozsudku bude žalovaná vycházet ze zjištění, že žalobce je podle posudku PK MPSV ze dne 25.3.2021 invalidní pro invaliditu třetího stupně a to od 10.1.2020, o čemž vydá rozhodnutí, které bude mimo jiné obsahovat i důvod vydání rozhodnutí – uznání invalidity třetího stupně. Vydáním nového rozhodnutí bude realizován i rozsudek Krajského soudu v Plzni č.j. 16Ad 84/2020-52 ze dne 12.4.2021, když rozhodnutí o přiznání vyššího stupně invalidity by byla vydala žalovaná v případě zjištění vyššího stupně invalidity již na základě posouzení zdravotního stavu žalobce v řízení o námitkách ohledně jeho žádosti o invalidní důchod. Právním názorem soudu je žalovaná vázána, jak vyplývá z § 78 odst. 5 s.ř.s.

14. Soud ještě podotýká, že rozhodnutí žalované ze dne 22.6.2020 neodpovídá plně náležitostem stanoveným v § 68 odst. 3 správního řádu (zákon č. 500/2004 Sb.), jelikož např. v odůvodnění rozhodnutí ze dne 22.6.2020 je uvedeno, že podle rozhodnutí pracoviště ČSSZ Plzeň ze dne 7.4.2020 je účastník řízení invalidní …., ačkoliv se nejednalo o rozhodnutí, ale pouze o posudek o invaliditě vypracovaný lékařem Pracoviště ČSSZ Plzeň, oddělení lékařské posudkové služby, který byl toliko podkladem pro rozhodnutí žalované o žádosti žalobce o invalidní důchod.

15. O náhradě nákladů řízení (výrok II. rozsudku) bylo rozhodnuto dle § 60 odst. 1 s.ř.s. věta první, podle něhož má účastník, který měl ve věci plný úspěch právo na náhradu nákladů řízení před soudem, které důvodně vynaložil, proti účastníkovi, který ve věci úspěch neměl. Úspěšný žalobce nepožadoval náklady řízení, proto bylo rozhodnuto, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Poučení:

Proti tomuto rozsudku lze podat do dvou týdnů po jeho doručení kasační stížnost u Nejvyššího správního soudu se sídlem Moravské náměstí 6, 657 40 Brno, který o kasační stížnosti rozhoduje. Lhůta je zachována, byla-li kasační stížnost podána u Krajského soudu v Plzni (§ 12 odst. 1, § 102, § 106 odst. 2 a 4 s.ř.s.).

Plzeň 12. dubna 2021

JUDr. Alena Hocká v.r.

samosoudkyně

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru