Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

16 Ad 80/2020 - 39Rozsudek KSPL ze dne 02.02.2021

Prejudikatura

4 Ads 13/2003


přidejte vlastní popisek

16 Ad 80/2020 - 39

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Plzni rozhodl samosoudkyní JUDr. Alenou Hockou ve věci

žalobce: R. T., narozený X, bytem X,

proti

žalované: Česká správa sociálního zabezpečení, IČ 00006963, sídlem Křížová 25, 225 08 Praha 5 (dále jen ČSSZ),

v řízení o žalobě ze dne 12.10.2020 proti rozhodnutí žalované ze dne 7.8.2020 č.j. X o invalidní důchod,

takto:

I. Rozhodnutí žalované České správy sociálního zabezpečení ze dne 7.8.2020 č.j. X a jemu předcházející rozhodnutí č.j. X ze dne 1.6.2020 se zrušují a věc se vrací k dalšímu řízení žalované.

II. Žádný z účastníků nemá nárok na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

1. Včasnou žalobou ze dne 12.10.2020 s připojenou kopií napadeného rozhodnutí se žalobce domáhal přezkoumání rozhodnutí žalované ze dne 7.8.2020 č.j. X, jímž žalovaná zamítla jeho námitky a potvrdila rozhodnutí ČSSZ č.j. X ze dne 1.6.2020, kterým mu byl snížen stupeň invalidity a výše invalidního důchodu podle § 56 odst. 1 písm. e) a § 41 odst. 3 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění (dále jen zákon), tak, že ode dne 16.6.2020 namísto invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně mu náleží invalidní důchod pro invaliditu prvního stupně, neboť podle posudku Okresní správy sociálního zabezpečení (dále jen OSSZ) Karlovy Vary ze dne 5.2.2020 je žalobce invalidní pro invaliditu prvního stupně, neboť z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu poklesla jeho pracovní schopnost pouze o 45%. V odůvodnění rozhodnutí dne 7.8.2020 žalovaná zdůraznila, že novým posudkem o invaliditě vypracovaným lékařem ČSSZ dne 29.7.2020 bylo zjištěno, že žalobce je ode dne 5.2.2020 nadále invalidní pouze pro invaliditu prvního stupně, neboť rozhodující příčinou dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu s nejvýznamnějším dopadem na pokles pracovní schopnosti je zdravotní postižení uvedené v kapitole V, položce 1c) přílohy vyhlášky č. 359/2009 Sb., o posuzování invalidity (dále jen vyhláška), pro něž se stanovuje míra poklesu pracovní schopnosti 45% (rozmezí 30-45%), která ve smyslu § 3 citované vyhlášky nebyla změněna, proto nebylo námitkám žalobce vyhověno.

2. V žalobě žalobce vyjádřil nesouhlas s napadeným rozhodnutím, neboť při nezměněném zdravotním stavu není schopen vykonávat soustavnou výdělečnou činnost ani v omezené míře, protože je schopen vykonávat pouze jednoduché manuální činnosti, a to jen pod dohledem. Pracovní činnost je mu doporučována lékaři v rámci rehabilitace a socializace v rámci sociálně- terapeutických dílen (jedná se o sociální službu, nikoli pracovně-právní vztah). Dále namítal, že v posudcích o invaliditě je konstatováno, že pracuje jako dělník při doplňování zboží v úvazku 4 hodiny denně, ale tuto činnost již v roce 2019 ukončil, neboť práci nezvládal, i když byla nepravidelně, a navíc byla pouze na základě Dohody o provedení práce, což není dle zákona o důchodovém pojištění považováno jako soustavná výdělečná činnost. Rovněž poukázal na to, že ČSSZ nepostupovala v souladu s § 3 odst. 1 a 2 vyhlášky, kdy nebyla horní hranice zvýšena až o 10 procentních bodů. Závěrem požadoval zrušení napadeného rozhodnutí a vydání nového rozhodnutí; požadoval i náhradu nákladů řízení bez specifikace.

3. Z obsahu vyžádaného posudkového spisu OSSZ Karlovy Vary vedeného ohledně žalobce a v něm založeného záznamu o jednání a posudku o invaliditě této OSSZ ze dne 5.2.2020 a ze záznamu o jednání a posudku o invaliditě vypracovaného v řízení o námitkách dne 29.7.2020 ČSSZ-pracoviště Plzeň vyplývá, že žalobce byl nadále uznán invalidní pouze pro invaliditu prvního nikoli třetího stupně s tím, že rozhodující příčinou dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu s nejvýznamnějším dopadem na pokles pracovní schopnosti je zdravotní postižení uvedené v kapitole V, položce 1c) přílohy vyhlášky, pro něž byla stanovena míra poklesu pracovní schopnosti 45%, která ve smyslu § 3 a § 4 citované vyhlášky nebyla změněna; den změny stupně invalidity: 5.2.2020 (datum jednání OSSZ) a doba platnosti posudku: dle OSSZ: trvale, ale dle ČSSZ: 30.6.2023. Dále je založen posudek o invaliditě OSSZ ze dne 15.11.2018, kdy byl od 24.9.2018 uznán invalidním pro invaliditu třetího stupně (70% míra poklesu) v souvislosti s úrazem ze dne 25.2.2018.

4. Žalovaná ve svém vyjádření k žalobě dne 19.11.2020 navrhla důkaz posudkem Posudkové komise Ministerstva práce a sociálních věcí (dále jen komise či PK MPSV), která posuzuje zdravotní stav a pracovní schopnost občanů pro účely přezkumného řízení soudního ve věcech důchodového pojištění; za současného stavu setrvala na svém rozhodnutí ze dne 7.8.2020. Ze zaslaného dávkového spisu vedeného žalovanou ohledně žalobce vyplývá, že napadené rozhodnutí ze dne 7.8.2020 bylo podle dodejky žalobci doručeno dne 20.8.2020.

5. V této projednávané věci se jedná o dávku podmíněnou zdravotním stavem a v takovém případě je rozhodnutí soudu závislé především na odborném lékařském posouzení. Ve správním soudnictví ve věcech důchodového pojištění posuzují zdravotní stav a pracovní schopnost pojištěnců PK MPSV (§ 4 odst. 2 zák. č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení). Z těchto důvodů požádal soud PK MPSV – pracoviště v Plzni o vypracování posudku, který byl vypracován po jednání konaném dne 28.1.2021 za účasti odborného lékaře z oboru psychiatrie, žalobce nebyl přítomen. Z obsahu tohoto posudku soud mimo jiné zjistil, že k datu vydání napadeného rozhodnutí (7.8.2020) byl žalobce invalidní dle § 39 odst. 1 zákona následkem úrazu ze dne 25.2.2018, šlo o invaliditu třetího stupně dle § 39 odst. 2 písm. c) zákona, neboť šlo o pokles pracovní schopnosti z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu nejméně o 70%; jedná se o pokračování invalidity třetího stupně s datem vzniku 24.9.2018; doba platnosti posudku (lhůta KLP): trvale. PK MPSV také uvedla, že v posudcích o invaliditě OSSZ Karlovy Vary ze dne 5.2.2020 a ČSSZ ze dne 29.7.2020 nebylo vůbec uvedeno, že invalidita vznikla v souvislosti s úrazem ze dne 25.2.2018.

Komise uvedla, že dle doložené zdravotní dokumentace byl u žalobce zjištěn dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav, jehož rozhodující příčinou je reziduální organický psychosyndrom, pravostranná frustní hemiparéza senzomotorická - stav po polytraumatu (25.2.2018). Dále bylo uvedeno, že z psychiatrického hlediska není žalobce schopen běžného zaměstnání, je schopen jednoduché manuální činnosti pod dozorem, není schopen práce s rotačními, řeznými a sečnými stroji, práce ve směnném provozu a ve výškách i práce s hmotnou odpovědností. Doporučena činnost v chráněném prostředí na omezenou dobu 2 až 4 hodiny denně v dopoledních hodinách. PK MPSV uvedla, že není v souladu s posudkovým hodnocením OSSZ Karlovy Vary ani námitkového řízení a konstatovala, že u žalobce se jedná o těžké postižení, výrazný odklon od normy při výkonu většiny denních aktivit a rolí.

Míra poklesu pracovní schopnosti byla zhodnocena 60% podle kapitoly V, položky 1d) přílohy vyhlášky a vzhledem k tomu, že žalobce není schopen využívat dosažené vzdělání, zkušenosti a znalosti, pokračovat v předchozí výdělečné činnosti byla podle § 3 odst. 2 citované vyhlášky zvýšena tato hodnota o 10% na celkových 70%. Komise rovněž uvedla, že žalobce není schopen práce s rotačními, řeznými a sečnými stroji, není schopen práce ve směnném provozu, práce ve výškách a práce s hmotnou odpovědností. Pro svůj dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav je schopen výdělečné činnosti jen za zcela mimořádných podmínek. K datu vydání napadeného rozhodnutí byl žalobce invalidní podle § 39 odst. 1 zákona, šlo o invaliditu třetího stupně podle § 39 odst. 2 písm. c) zákona. Datum vzniku dnem 24.9.2018 - trvá, stanovena platnost trvale vzhledem k charakteru postižení, když následky jsou trvalé, od úrazu uplynuly skoro 3 roky a invalidita vznikla následkem úrazu ze dne 25.2.2018. (Stejnopis posudku byl doručen žalobci i žalované.)

6. S účinností od 1.1.2010 je stanoveno v § 39 zákona následující: (1) Pojištěnec je invalidní, jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu nastal pokles jeho pracovní schopnosti nejméně o 35 %.

(2) Jestliže pracovní schopnost pojištěnce poklesla a) nejméně o 35 %, avšak nejvíce o 49 %, jedná se o invaliditu prvního stupně, b) nejméně o 50 %, avšak nejvíce o 69 %, jedná se o invaliditu druhého stupně, c) nejméně o 70 %, jedná se o invaliditu třetího stupně.

(3) Pracovní schopností se rozumí schopnost pojištěnce vykonávat výdělečnou činnost odpovídající jeho tělesným, smyslovým a duševním schopnostem, s přihlédnutím k dosaženému vzdělání, zkušenostem a znalostem a předchozím výdělečným činnostem. Poklesem pracovní schopnosti se rozumí pokles schopnosti vykonávat výdělečnou činnost v důsledku omezení tělesných, smyslových a duševních schopností ve srovnání se stavem, který byl u pojištěnce před vznikem dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu.

7. V § 3 odst. 2 uvedené vyhlášky je stanoveno: V případě, že dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav pojištěnce má takový vliv na jeho schopnost využívat dosažené vzdělání, zkušenosti a znalosti, na schopnost pokračovat v předchozí výdělečné činnosti nebo na schopnost rekvalifikace, že pokles pracovní schopnosti pojištěnce je větší, než odpovídá horní hranici míry poklesu pracovní schopnosti u příčiny, popřípadě rozhodující příčiny dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu, lze tuto horní hranici zvýšit až o 10 procentních bodů.

8. Dle § 4 odst. 1 písm. a) s.ř.s. soudy ve správním soudnictví rozhodují o žalobách proti rozhodnutím vydaným v oblasti veřejné správy orgánem moci výkonné, orgánem územního samosprávného celku, jakož i fyzickou nebo právnickou osobou nebo jiným orgánem, pokud jim bylo svěřeno rozhodování o právech a povinnostech fyzických a právnických osob v oblasti veřejné správy, (dále jen správní orgán). Ve věcech důchodového pojištění rozhoduje specializovaný samosoudce, který má práva a povinnosti předsedy senátu (§ 31 odst. 2, 3 s.ř.s.). 9. Podle § 76 odst. 1 písm. a), b) s.ř.s. soud zruší napadené rozhodnutí pro vady řízení bez jednání rozsudkem pro nepřezkoumatelnost spočívající v nesrozumitelnosti nebo nedostatku důvodů rozhodnutí a proto, že skutkový stav, který vzal správní orgán za základ napadeného rozhodnutí, je v rozporu se spisy nebo v nich nemá oporu anebo vyžaduje rozsáhlé nebo zásadní doplnění.

10. Dle § 78 odst. 1 věta první, odst. 3, 4 a 5 s.ř.s. je-li žaloba důvodná, soud zruší napadené rozhodnutí pro nezákonnost nebo pro vady řízení. Zrušuje-li soud rozhodnutí, podle okolností může zrušit i rozhodnutí správního orgánu nižšího stupně, které mu předcházelo a soud přihlíží ve vztahu k žalobním bodům na rozhodnutí uvedených správních orgánů jako na jeden celek. Zruší-li soud rozhodnutí, vysloví současně, že se věc vrací k dalšímu řízení žalovanému, a právním názorem, který vyslovil soud ve zrušujícím rozsudku nebo rozsudku vyslovujícím nicotnost, je v dalším řízení správní orgán vázán. Podle § 75 odst. 1 s.ř.s. je pro soud rozhodující skutkový a právní stav, který tu byl v době rozhodování správního orgánu, tj. v této věci k datu 7.8.2020, a je povinen přezkoumat napadený výrok v mezích žalobních bodů uvedených v žalobě (§ 75 odst. 2 věta první s.ř.s.).

11. Žalobce se podanou žalobou domáhal ponechání třetího stupně invalidity z důvodů v ní uvedených. Po doručení shora uvedeného posudku PK MPSV ze dne 28.1.2021 má soud za prokázané, že k datu vydání napadeného rozhodnutí žalované (7.8.2020) se u žalobce jednalo nadále o invaliditu třetího nikoli pouze prvního stupně, proto je žaloba podaná důvodně, a soud tedy napadené rozhodnutí žalované ze dne 7.8.2020 a předcházející rozhodnutí ze dne 1.6.2020 bez nařízení jednání rozsudkem zrušil a věc vrátil žalované k dalšímu řízení, jak uvedeno ve výroku I. rozsudku, a to pro vady řízení (§ 78 odst. 1, 4 s.ř.s.) spočívající v nedostatečném posudkovém zhodnocení zdravotního stavu žalobce, neboť žalovaná si neopatřila ve správním řízení takové důkazy, které by prokázaly skutečný stav věci, jelikož dle citovaného posudku PK MPSV zdravotní stav žalobce nadále od 24.9.2018 a tedy k 1.6. i 7.8.2020 odpovídal třetímu stupni invalidity následkem úrazu ze dne 25.2.2018, když míra poklesu jeho pracovní schopnosti činila celkem 70%, avšak lékařem OSSZ a lékařem ČSSZ byla přiznána pouze míra poklesu 45%.

12. Po právní moci tohoto rozsudku bude žalovaná vycházet ze zjištění, že žalobce je dle posudku PK MPSV ze dne 28.1.2021 nadále invalidní pro invaliditu třetího stupně (od 24.9.2018) následkem úrazu ze dne 25.2.2018, o čemž vydá rozhodnutí, které bude mimo jiné obsahovat i důvod vydání rozhodnutí – pokračování invalidity třetího stupně, čímž bude realizovat rozsudek Krajského soudu v Plzni ze dne 2.2.2021 č.j. 16 Ad 80/2020-39, když rozhodnutí o snížení stupně invalidity a výše invalidního důchodu z třetího na první stupeň ode dne 16.6.2020 by žalovaná nevydala v případě, když by se dle výše uvedených posudků lékařů OSSZ a ČSSZ nejednalo o snížení stupně invalidity žalobce.

13. O náhradě nákladů řízení (výrok II. rozsudku) bylo rozhodnuto dle § 60 odst. 1 s.ř.s. věta první, podle něhož má účastník, který měl ve věci plný úspěch právo na náhradu nákladů řízení před soudem, které důvodně vynaložil, proti účastníkovi, který ve věci úspěch neměl. Žalobce sice v žalobě požadoval náklady řízení, ale nespecifikoval je, a jelikož soud nezjistil, že by z obsahu soudního spisu vyplývaly nějaké náklady (žaloba byla osobně doručena na pracoviště zdejšího soudu v Karlových Varech, žalobce nebyl přítomen jednání PK MPSV), proto bylo rozhodnuto, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Poučení:

Proti tomuto rozsudku lze podat do dvou týdnů po jeho doručení kasační stížnost u Nejvyššího správního soudu se sídlem Moravské náměstí 6, 657 40 Brno, který o kasační stížnosti rozhoduje. Lhůta je zachována, byla-li kasační stížnost podána u Krajského soudu v Plzni (§ 12 odst. 1, § 102, § 106 odst. 2 a 4 s.ř.s.).

Plzeň 2. února 2021

JUDr. Alena Hocká, v.r.

samosoudkyně

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru