Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

16 Ad 79/2010 - 35Rozsudek KSPL ze dne 11.02.2011

Prejudikatura

5 Ads 34/2003


přidejte vlastní popisek

16Ad 79/2010-34

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Plzni rozhodl samosoudkyní JUDr. Olgou Charvátovou v právní věci žalobkyně: D.Z. proti žalovaná: Česká správa sociálního zabezpečení, se sídlem Křížová 25, 225 08 Praha 5, v řízení o žalobě proti rozhodnutí žalované ze dne 2.8.2010 č.j.

takto:

I. Rozhodnutí žalované ze dne 2.8.2010 č.j. se zrušuje a věc se vrací žalované k novému řízení a rozhodnutí.

II. Žalovaná je povinna k rukám žalobkyně do 1 měsíce od právní moci rozsudku uhradit částku 164 Kč.

Odůvodnění:

Žalobkyně se včasnou žalobou, adresovanou žalované, ze dne 27.9.2010, domáhá přezkoumání rozhodnutí žalované ze dne 2.8.2010 č.j., kterým byly zamítnuty námitky a rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení (dále jen ČSSZ nebo žalovaná) č.j. ze dne 1.4.2010 bylo potvrzeno. Žalobkyně zdůvodnila žalobu tím, že její zdravotní stav odpovídá invaliditě třetího stupně, což je prokázáno vyšetřeními ošetřujících odborných lékařů, nesouhlasí proto zejména s posudkem lékaře Okresní správy sociálního zabezpečení (dále jen OSSZ) Karlovy Vary ze dne 18.12.2009, navrhla nové posouzení zdravotního stavu s tím, aby soud po provedeném řízení napadené rozhodnutí zrušil a věc vrátil žalované k novému řízení a rozhodnutí. K žalobě žalobkyně připojila rozhodnutí z 1.4.2010/Liš č.j. rozhodnutí z 2.8.2010 č.j. , oznámení žalované z 30.11.2009, kopii námitek z 28.4.2010, dvě lékařské zprávy a kopii úmrtního listu.

Žalobkyně u jednání setrvala na podané žalobě v plném rozsahu a na náhradě nákladů řízení účtovala jízdné z Karlových Varů do Plzně a zpět v celkové výši 164 Kč.

Žalovaná v obsáhlém stanovisku ze dne 19.10.2010 shrnula průběh dosavadního řízení a zejména poukázala na skutečnost, že u žalobkyně jde o snížení invalidního důchodu a změnu stupně invalidity, bylo rozhodováno o zdravotním stavu, ve věci je nutno vypracovat posudek posudkovým orgánem k tomu určeným, což je Posudková komise Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky (dále jen PK MPSV ČR). Za současného stavu, kdy stanovisko bylo zpracováno navrhla zamítnutí žaloby.

Žalovaná přítomná u jednání vzhledem k obsahu vypracovaného posudku PK MPSV ČR, pracoviště Plzeň ponechala rozhodnutí na úvaze soudu.

Žaloba je důvodná.

Soud zjistil ze správního spisu – posudkového spisu OSSZ Karlovy Vary, že žalobkyni rozhodnutím ze 17.12.2007 č.j. byl přiznán od 6.12.2007 plný invalidní důchod (dále jen PID) dle § 39 odst. 1 písm. a) zák.č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění (dále jen ZDP) ve výši 7.692 Kč. Dle záznamu o jednání o posouzení zdravotního stavu z 18.12.2009 soud zjistil, že u žalobkyně na OSSZ Karlovy Vary byla provedena kontrolní lékařská prohlídka (dále jen KLP) invalidity . Žalobkyně má tyto diagnózy: inoperabilní karcinom cervicis uteri st III B pT 3 NXMO, uterus myomatozus. Zdravotní stav žalobkyně byl hodnocen jako dlouhodobě nepříznivý (dále jen DNSZ), jehož hlavní příčinou je nádorové postižení dělohy. Míra poklesu schopnosti soustavné výdělečné činnosti byla stanovena dle příl.č. 2 k vyhl.č. 284/1995 Sb., dle kapitoly XIII, položky 4, písm. d) – 50%. Nad tuto horní hranici stanoveného procentního poklesu nebylo procento již navýšeno dle § 6 odst. 4 citované vyhlášky. Datum zániku plné invalidity a datum vzniku částečné invalidity byl stanoven 18.12.2009. Žalobkyně nebyla posouzena nadále již jako plně invalidní dle § 39 odst. 1 ZDP, ale jako invalidní částečně dle § 44 odst. 1 ZDP, a to ve znění

platném do 31.12.2009.

Na základě tohoto posudku žalovaná 1.4.2010/Liš vydala rozhodnutí č.j. kterým žalobkyni dle § 56 odst. 1 písm. d) a § 41 odst. 3 ZDP ve znění platném po 1.1.2010 od 25.5.2010 snížila invalidní důchod (dále jen ID) pro invaliditu třetího stupně na invalidní důchod pro invaliditu druhého stupně, takže invalidní důchod druhého stupně činil 5.462 Kč měsíčně. Rozhodnutí odůvodnila tím, že se změnily skutečnosti rozhodné pro výši důchodu a nárok na jeho výplatu s odkazem na zmíněný posudek.

Žalobkyně 28.4.2010 proti zmíněnému rozhodnutí podala námitky, ve kterých požadovala nové posouzení zdravotního stavu, přiložila lékařské zprávy.

Z posudku o invaliditě ze dne 22.6.2010, který byl vypracován pro žalovanou, odbor důchodového pojištění zaměstnanců oddělení o námitkách, soud zjistil, že zdravotní stav žalobkyně byl v rámci tohoto řízení znovu posouzen, posudkový orgán vyšel ze zdravotnické dokumentace ošetřujícího lékaře z 6.11.2009 a dalších odborných nálezů, onkologa z 5.11.2009 a gynekologa ze 14.8.2009, výsledků onkologického oddělení nemocnice v Chebu z hospitalizace od 3.4. do 25.5.2007. Žalobkyně má tyto diagnózy: neoperabilní karcinom cervicis uteri st. III B, léčený radioterapií. Posudkový závěr: u žalobkyně jde o DNZS ve smyslu § 26 ZDP ve znění účinném od 1.1.2010. U žalobkyně od 22.6.2010 šlo o invaliditu dle § 39 odst. 1 ZDP ve znění platném od 1.1.2010, nejde již o invaliditu třetího stupně dle § 39 odst. 2 písm. c) citovaného zákona, ani o invaliditu druhého stupně dle § 39 odst. 2 písm. b) citovaného zákona, ale jde o invaliditu prvého stupně dle § 39 odst. 2 písm. a) citovaného zákona, neboť z důvodu DNZS poklesla její pracovní schopnost (dále jen PS) o 35%. U žalobkyně od 1.1.2010 do 21.6.2010 šlo o invaliditu dle § 39 odst. 1 ZDP ve znění platném od 1.1.2010 a jednalo se o invaliditu druhého stupně dle § 39 odst. 2 písm. b) citovaného zákona. Z důvodu DNZS poklesla její PS o 50%. Od 18.12.2009 do 31.12.2009 žalobkyně nebyla již plně invalidní dle § 39 odst. 1 ZDP ve znění platném do 31.12.2009, ale žalobkyně byla invalidní částečně dle § 44 odst. 1 ZDP ve znění platném do 31.12.2009, neboť z důvodu DNZS poklesla její schopnost soustavné výdělečné činnosti nejméně o 33%, nikoliv však o 66% a výše a nejednalo se o zdravotní postižení odpovídající příl.č. 3 k vyhl.č. 284/1995 Sb., umožňující soustavnou výdělečnou činnosti jen za zcela mimořádných podmínek a nešlo ani o zdravotní postižení odpovídající příl.č. 4 k citované vyhlášce, tedy postižení značně ztěžující obecné životní podmínky. Den změny invalidity byl stanoven 22.6.2010. Od 18.12.2009 do 31.12.2009 DNZS odpovídal postižení uvedenému v kapitole XIII, položce 4, písm. d), příl.č. 2 k vyhl.č. 284/1995 Sb., a míra poklesu schopnosti soustavné výdělečné činnosti činila 50%. Od 22.6.2010 jako rozhodující příčina DNZS pojištěnce s nejvýznamnějším dopadem na pokles PS bylo zdravotní postižení uvedené v kapitole II, položke 1, písm. b) příl. k vyhl.č. 359/2009 Sb., a byla stanovena míra poklesu PS 25% a pro další postižení bylo toto procento navýšeno dle § 3 odst.1 citované vyhlášky o 10%, takže celková míra poklesu PS činí 35%.

Z dávkového spisu soud zjistil, že na základě tohoto posudku dne 2.8.2010 č.j. bylo vydáno rozhodnutí (napadené rozhodnutí), kterým námitky proti rozhodnutí žalované č.j. z 1.4.2010 byly zamítnuty a zmíněné rozhodnutí potvrzeno. Žalovaná odůvodnění zrekapitulovala průběh řízení a své rozhodnutí opřela o zmíněný posudek, který byl vypracován v námitkovém řízení s tím, že v rámci přezkumu se pečlivě zabývala všemi námitkami účastnice řízení, zdravotní stav byl znovu komplexně posouzen. Rozhodnutí dle dodejky s červeným pruhem žalobkyně přezvala 5.8.2010.

Rozhodnutí o nároku na ID je závislé na odborném lékařském posouzení. V soudním řízení ve věcech důchodového pojištění jsou k posouzení povolány ze zákona PK MPSV ČR (§ 4 odst. 2 zákona České národní rady č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení). Složení je určeno § 3 vyhl.č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zák. o sociálním zabezpečení a zák. ČNR o působení orgánů ČR v sociálním zabezpečení, ve znění vyhl.č. 28/1993 Sb. Tento posudkový orgán je oprávněn a zmocněn k posouzení poklesu PS o zdravotním stavu pojištěnce doloženého výsledky funkčních vyšetření. PS se rozumí schopnost pojištěnce vykonávat výdělečnou činnost odpovídající jeho tělesným, smyslovým a duševním schopnostem s přihlédnutím k dosaženému vzdělání, zkušenostem a znalostem a předchozím výdělečným činnostem. Poklesem PS se rozumí pokles schopnosti vykonávat výdělečnou činnost v důsledku omezení tělesných, smyslových a duševních schopností, ve srovnání se stavem, který tu byl u pojištěnce před vznikem DNZS. Komise učiní posudkový závěr o invaliditě pojištěnce ve smyslu § 39 ZDP, jakož i závěr k otázce vzniku, změny či zániku invalidity. Tak tomu bylo i v případě žalobkyně. Zdravotní stav žalobkyně byl posouzen posudkem PK MPSV ČR, pracoviště Plzeň z 20.1.2011 za účasti žalobkyně, za účasti odborného gynekologa, složení komise odpovídalo zdravotnímu postižení žalobkyně. Tato se jednání posudkového orgánu zúčastnila, byla seznámena se složením komise, seznámena se základním výčtem podkladů, které komise měla k dispozici při vypracování posudku a byla seznámena i s posudkovým závěrem. PK při vypracování posudku vycházela ze spisové posudkové dokumentace lékaře OSSZ Karlovy Vary, z námitkového řízení, soudního spisu a vlastního zjištění při jednání PK. Zdravotní stav žalobkyně je posuzován k datu vydání napadeného rozhodnutí, tj. k 2.8.2010, kdy bylo vydáno přezkoumávané rozhodnutí, neboť soud věc posuzuje po stránce skutkové a právní ,jak má určenou § 75 odst. 1 zák.č. 150/2002 Sb., soudním řádem správním k datu vydání napadeného rozhodnutí. Žalobkyně je posuzována jako pracovnice se středoškolským vzděláním. Dle doložené posudkové dokumentace žalobkyně byla v listopadu 2007 uznána plně invalidní v řízení o přechodu z pracovní neschopnosti, z povolání pokladní v obchodě, pro neoperabilní karcinom děložního čípku, po proběhlé aktinoterapii od dubna do května 2007. Při KLP v září 2008 při shodné diagnóze byla plná invalidita ponechána a přes stěnu břišní byla zjištěna hmatná rozsáhlá resistence, odpovídající zvětšené děloze, dle gynekologa šlo o postaktinické změny a myom ve fundu děložním. Při KLP prosinci 2009 při shodné základní diagnóze byla plná invalidita změněna na invaliditu částečnou, zvětšená děloha byla prakticky shodná, žalobkyně byla normostenická, z potíží popisuje únavu, intermitentně průjmy, je bez onkologické léčby, stav byl hodnocen jako stabilizovaný, žalobkyně je schopna rekva-lifikace. K námitkovému řízení byla doložena propouštěcí zpráva z RTO Cheb z 3.4.-25.5.2007, urologem zde potvrzena subrenální obstrukce s hydronefrosou a megaureterem vlevo při infiltraci lokálně pokročilým tumorem děložního čípku. Byla potvrzena částečná invalidita. V listopadu 2010 posudkový lékař OSSZ hodnotil zdravotní stav žalobkyně nadále jako invaliditu druhého stupně s poklesem PS o 50%, jako další diagnóza kromě základní, byl uveden vertebrogenní algický syndrom (dále jen VAS) lumbosakrální. Praktický lékař vyslovil podezření na metastázy do páteře, proto v září 2010 bylo plánováno scintigrafické vyšetření, které v době vypracování tohoto posudku nebylo dosud provedeno. Žalobkyně má tyto diagnózy: inoperabilní karcinom děložního čípku III B stadia po radioterapii z roku 2007, s levostrannou hydronefrozou a počínající renální nedostatečností, VAS bederní páteře, solitérní cholecystolithiza. Jako rozhodující zdravotní postižení byl určen inoperabilní karcinom děložního čípku III B stadia po radioterapii z roku 2007, s levostrannou hydronefrozou a počínající renální nedostatečností. Jako vedlejší zdravotní postižení byl stanoven VAS bederní páteře a solitární cholecystolithiza. Komise zhodnotila nález praktického lékaře z 6.9.2010, nález z radiologie z 2.3.2010 včetně CT malé pánve, nález z oddělení radiodiagnostiky z 1.7.2010 včetně rentgenu srdce a plic a sono dutiny břišní z 2.7.2010, nález onkologa z 18.8.2010 včetně kontrol z ledna 2008 z kontrolní CT pánve, gynekologického vyšetření z května 2010 a července 2010 a ÚZ z července 2010, laboratorní nález z 11.9.2010 a gynekologický nález z 21.8.2010. Zdravotní stav zhodnotil gynekolog v komisi. Nálezy jsou v posudku podrobněji popsány. Rovněž nález přísedícího gynekologa. Komise uvedla, že v souhrnu provedených vyšetření u žalobkyně jde o DNZS, který byl již od svého zjištění v roce 2007 dán onkologickým onemocněním, v pokročilém stadiu, s omezenými terapeutickými možnostmi, bez byť přechodné klinické stabilizace či remise. Komise proto na rozdíl od hodnocení prvoinstančního i hodnocení při námitkovém řízení má za to, že žalobkyně je nadále plně invalidní, a to na podkladě podrobné lékařské zprávy, která byla nově doložena (jedná se o zprávu z 21.8.2010), kterou posudkoví lékaři neměli v předchozích řízení k dispozici. Míra poklesu schopnosti soustavné výdělečné činnosti žalobkyně je hodnocena dle příl.č. 2 k vyhl.č. 284/1995 Sb. kapitoly XIII – ženské pohlavní orgány, položky 4 – maligní tumor dělohy, písmene e) – nepříznivé formy, progredující a recidivující – 90%. Nad tuto hranici nebylo již procento navýšeno dle § 6 odst. 4 citované vyhlášky. Jedná se o posudkové hodnocení dle platné právní úpravy do 31.12.2009. Po 1.1.2010 bylo zdravotní postižení žalobkyně hodnoceno dle kapitoly II – onkologie, položky 1 – novotvary, písm. e) – zvláště těžké postižení, a to 80% (70-80%) dle vyhlášky č. 359/2009 Sb. Dle § 3 citované vyhlášky procento již nebylo dále navýšeno pro další posudkově významné zdravotní postižení, toto nebylo zjištěno.

Do 31.12.2009 byla žalobkyně plně invalidní dle § 39 odst. 1 písm. a) ZDP ve znění platném do 31.12.2009, neboť šlo u ní o pokles schopnosti soustavné výdělečné činnosti z důvodu DNZS nejméně o 66%. Od 1.1.2010 žalobkyně byla invalidní dle § 39 odst. 1 ZDP ve znění zák.č. 306/2008 Sb., šlo o invaliditu třetího stupně dle § 39 odst. 2 písm. c) ZDP ve znění zák.č. 306/2008 Sb. u žalobkyně šlo o pokles PS z důvodu DNZS nejméně o 70%. U žalobkyně se jedná o pokračování v plné invaliditě.

Doručením žaloby Krajskému soudu v Plzni bylo zahájeno řízení dle hlavy druhé dílu prvého s.ř.s. Žalobou je napadeno rozhodnutí v důchodové věci, které podléhá soudnímu přezkumu dle § 89 odst. 1 zák. č. 582/1991 Sb.

Při přezkoumání rozhodnutí soud vycházel dle § 75 odst. 1 s.ř.s. ze skutkového a právního stavu, který zde byl v době rozhodnutí správního orgánu a přezkoumal výrok napadeného rozhodnutí v mezích včas uplatněných žalobních bodů.

Žaloba by byla důvodná, pokud by byla prokázána tvrzení žalobkyně o tom, že byla na svých právech zkrácena rozhodnutím správního orgánu (§ 65 odst. 1 s.ř.s.), nebo postupem správního orgánu takovým způsobem, že to mohlo mít za následek nezákonné rozhodnutí (§ 65 odst. 2 s.ř.s.).

Žalobkyně uplatnila v žalobě jediný bod v tom smyslu, že nesouhlasila se stanoveným poklesem PS, má za to, že skutkový stav byl zjištěn neúplně a nedostatečně a v důsledku tohoto byl učiněn nesprávný právní závěr o stupni její invalidity.

Soud zhodnotil provedené důkazy dle § 77 odst. 2 s.ř.s. jednotlivě i v jejich souhrnu i s důkazy, které byly provedeny před správním orgánem, ve svém rozhodnutí vyšel z takto zjištěného skutkového a právního stavu. Vzal za prokázané ze záznamu o jednání OSSZ Karlovy Vary, mimořádné KLP, záznamu jednání o námitkách žalobkyně, napadeného rozhodnutí z 2.8.2010, rozhodnutí žalované ze dne 1.4.2010 a posudku PK MPSV ČR, pracoviště Plzeň, že žalobkyně k 2.8.2010 byla invalidní ve smyslu § 39 odst. 1 ZDP ve znění zák.č. 306/2008 Sb. a jedná se o invaliditu třetího stupně dle § 39 odst. 2 písm. c) ZDP ve znění zák.č. 306/2008 Sb., která vznikla v roce 2007.

Dle § 39 odst. 1 ZDP ve znění platném k 1.1.2010 pojištěnec je invalidní, jestliže z důvodu DNZS nastal pokles jeho PS nejméně o 35%.

Dle § 39 odst. 2 písm. c) ZDP v platném znění po 1.1.2010, jestliže PS pojištěnce poklesla za c) nejméně o 70%, jedná se o invaliditu třetího stupně.

Dle posudkových závěrů PK MPSV ČR - pracoviště Plzeň k 31.12.2009 žalobkyně byla plně invalidní dle § 39 odst. 1 písm. a) ZDP, neboť míra poklesu schopnosti soustavné výdělečné činnosti žalobkyně z důvodu DNZS, z důvodu onkologického onemocnění posouzeného dle kapitoly XIII, položky 4, písm. e), příl.č. 2 k vyhl.č. 284/1995 Sb., činila 90%. Po 1.1.2010 žalobkyně byla invalidní dle § 39 odst. 1 ZDP ve znění zák.č. 306/2008 Sb. pro invaliditu třetího stupně dle § 39 odst. 2 písm. c) ZDP ve znění zák.č. 306/2008 Sb., pro onemocnění onkologické kapitola II, oddíl A, položka 1/e dle vyhl.č. 359/2009 Sb., a pokles PS činí 80%. U žalobkyně jde o pokračování v invaliditě, která vznikla v roce 2007. Žalobkyni se v řízení zdařilo prokázat, že splňuje podmínky pro invaliditu třetího stupně dle § 39 odst. 1 a § 39 odst. 2 písm. c) ZDP ve znění platném dle zák.č. 306/2008 Sb. ke dni 2.8.2010. Soud proto dospěl k závěru, že zdravotní stav žalobkyně byl posouzen lékařem OSSZ a v námitkovém řízení nedostatečně, žalovaná rozhodla na základě nedostatečně a neúplně zjištěného skutkového stavu a učinila nesprávný právní závěr o stupni invalidity žalobkyně. Soud přezkoumal napadené rozhodnutí ke 2.8.2010. Vycházel ze skutkového a právního stavu, který zde byl v době vydání napadeného rozhodnutí, rozhodnutí přezkoumal v mezích včas uplatněných žalobních bodů, zejména napadený výrok a dospěl k závěru, že žaloba je důvodná. Žalobkyně byla na svých právech zkrácena rozhodnutím správního orgánu i jeho postupem, a to takovým způsobem, že to mělo za následek nezákonné rozhodnutí ve věci samé. Soud proto přisvědčil žalobní námitce, že žalobkyně je invalidní v třetím stupni a že tento zdravotní stav zde byl k 2.8.2010, jak vyplynulo z vypracovaného posudku PK MPSV ČR. Posudek dle názoru soudu má náležitosti v souladu s konstantní judikaturou ve smyslu § 7 vyhl.č. 359/2009 Sb. Je uveden výčet rozhodujících podkladů o zdravotním stavu pojištěnce, z nichž orgán sociálního zabezpečení vycházel při posuzování zdravotního stavu a PS pojištěnce, posudek obsahuje skutková zjištění, ke kterým komise dospěla při posuzování zdravotního stavu a poklesu PS pojištěnce, je uveden výsledek posouzení poklesu PS a stupeň invalidity, je uveden den vzniku invalidity i schopnost využít zachovalou pracovní schopnost. Posudek nebyl stranami u jednání nijak zpochybněn a soud při svém rozhodování ze závěru tohoto posudku vycházel.

Vzhledem k tomu, že žaloba žalobkyně byla shledána důvodnou, neboť žalobkyně byla zkrácena na svých právech rozhodnutím správního orgán i jeho postupem, soudu nezbylo, než rozhodnutí žalované 2.8.2010 č.j. zrušit a věc vrátit žalované k novému řízení a rozhodnutí s tím, že žalovaná v novém řízení při svém rozhodování o dávce invalidního důchodu žalobkyně bude vycházet ze skutečnosti, že už žalobkyně k 2.8.2010 se jedná o invaliditu ve smyslu § 39 odst. 1 ZDP ve znění zák.č. 306/2008 Sb. a u žalobkyně jde o invaliditu třetího stupně dle § 39 odst. 2 písm. c) ZDP ve znění zák.č. 306/2008 Sb., pro onkologické onemocnění a tato invalidita žalobkyně vznikla v roce 2007( výrok I. rozsudku).

Soud rozhodl o náhradě nákladů řízení dle § 60 odst. 1 s.ř.s. tak, že žalobkyni přiznal, neboť v řízení měla plný úspěch, právo na náhradu nákladů řízení spočívající ve vynaloženém jízdném z místa bydliště ke Krajskému soudu v Plzni a zpět, když jízdné žalobkyně doložila jízdenkou, jedno jízdné činí 82 Kč, jízdné bylo přiznáno v částce 164,- Kč. Žalovaný správní orgán ve věcech důchodových právo na náhradu nákladů řízení nemá ze zákona, nehledě k tomu, že v tomto řízení podlehl. K plnění soud určil přiměřenou lhůtu (výrok II. rozsudku).

Poučení: Proti tomuto rozsudku lze podat kasační stížnost do dvou týdnů po jeho doručení k Nejvyššímu správnímu soudu prostřednictvím Krajského soudu v Plzni ve dvou písemných vyhotoveních (§ 102, § 106 odst. 2 s.ř.s.).

Důvody kasační stížnosti jsou taxativně stanoveny v § 103 odst. 1 s.ř.s. Kasační stížnost směřující pouze proti rozhodnutí o nákladech řízení nebo proti důvodům rozhodnutí je nepřípustná (§ 104 odst. 2 s.ř.s.). Kasační stížnost není přípustná, opírá-li se jen o jiné důvody, než které jsou uvedeny v § 103 s.ř.s., nebo o

důvody, které stěžovatel neuplatnil v řízení před soudem, jehož rozhodnutí má být přezkoumáno, ač tak učinit mohl (§ 104 odst. 4 s.ř.s.).

Stěžovatel musí být v řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem. To neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie (§ 105 odst. 2 s.ř.s.).

V Plzni dne 11. února 2011

JUDr. Olga Charvátová
samosoudkyně

K!

1. Opiš a doruč:

a) dle adresy žalobkyně do DS nebo na typ Ix

b) dle adresy žalované do DS nebo na typ I

2. Připoj zpl, vyznač PM, dej na lhůtu 14 dnů 3. pokud nebude podána kasační stížnost:

a) spis mi předlož k vyhotovení ELJ a anonymizaci rozsudku b) vrať:

• dle adresy OSSZ posudkový spis čl. 11 na typ III • dle adresy žalované na typ III dávkový spis čl. 15 • založ do přílohové obálky jízdenku založenou na čl. 29 a dle adresy žalobkyně na typ III vrať tuto jízdenku čl. po p.m. rozs.. • spis začísluj a založ na spisovnu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru