Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

16 Ad 7/2011 - 43Rozsudek KSPL ze dne 10.05.2011

Prejudikatura

5 Ads 34/2003


přidejte vlastní popisek

16Ad 7/2011-43

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Plzni rozhodl samosoudkyní JUDr. Olgou Charvátovou v právní věci žalobce B.K.,proti žalovaná Česká správa sociálního zabezpečení, se sídlem Křížová 25, 225 08 Praha 5, v řízení o žalobě proti rozhodnutí žalované ze dne 8.12.2010 , č.j. xx

takto:

I. Žaloba se zamítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobce se včasnou žalobou ze dne 21.1.2011, která byla doplněna 9.2.2011, domáhá pro nezákonnost a vady řízení soudního přezkoumání rozhodnutí shora citovaného, kterým žalovaná zamítla námitky žalobce a rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení (dále jen ČSSZ nebo žalovaná) potvrdila rozhodnutí č.j. xx ze dne 11.8.2010. Tímto rozhodnutím žalobci byl snížen invalidní důchod (dále jen ID) dle § 39 odst. 2 písm. b) zák.č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, v platném znění (dále jen ZDP) a čl. II bodu 13 věty prvé zák.č. 306/2008 Sb., v platném znění tak, že od 22.9.2010 na místo ID pro invaliditu třetího stupně mu náleží ID pro invaliditu druhého stupně ve výši dosud pobíraného ID pro invaliditu třetího stupně, neboť dle posudku Okresní správy sociálního zabezpečení (dále jen OSSZ) Cheb z 2.2.2010 žalobce je invalidní pro invaliditu druhého stupně, neboť z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu (dále jen DNZS) poklesla jeho pracovní schopnost (dále jen PS) pouze o 50%.

Žalobce zdůvodnil žalobu tím, že s rozhodnutím nesouhlasí, necítí se schopen výkonu jakéhokoliv zaměstnání, nesouhlasí se stanoveným stupněm invalidity a odkázal na konkrétní lékařské výsledky, navrhl zrušení napadeného rozhodnutí a vrácení věci žalované k novému řízení a rozhodnutí. Neúčtoval náhradu nákladů řízení.

Žalobce se ústního jednání u Krajského soudu v Plzni nezúčastnil, neučinil konečný návrh.

Žalovaná ve stanovisku ze dne 27.1.2011 uvedla, že se jedná o dávku podmíněnou DNZS a navrhla, aby zdravotní stav žalobce byl posouzen posudkem Posudkové komise Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky (dále jen PK MPSV ČR) s tím, že pokud by došlo ke změně v posouzení zdravotního stavu, znovu by rozhodla. Za současného skutkového stavu navrhla zamítnutí žaloby. Žalovaná přítomná u jednání navrhla zamítnutí žaloby, žalobce ani posudkem PK MPSV ČR, pracoviště Plzeň nebyl posouzen jako invalidní pro invaliditu třetího stupně, ale byl posouzen jako invalidní pro invaliditu druhého stupně.

Žaloba není důvodná.

Ze správního spisu - posudkového spisu OSSZ Cheb, soud zjistil ze záznamu o jednání o posouzení zdravotního stavu ve smyslu § 8 zák.č. 582/1991 Sb., že u OSSZ Cheb byla provedena kontrola invalidity žalobce, tento byl poživatelem plného invalidního důchodu pro chorobu pohybového aparátu. Žalobce má tyto diagnózy: chronický vertebroalgický syndrom (dále jen VAS) LS páteře, iritace senzitivní i motorický zánikový kořenový syndrom L5, stav po dekompresní laminektomii L4/L3 a částečně L5/S2 z 28.11.2005, stav po reoperaci, tj. odstranění epidurální jizvy a laminektomii L2 a L5 z 25.7.200 pro syndrom kaudi, sekundární depresivní syndrom, stav po ASK pro rupturu menisku z května 2004. Jako rozhodující příčina DNZS žalobce s nejvýznamnějším dopadem na PS je zdravotní postižení - onemocnění pohybového aparátu a bylo podřazeno pod kapitolu XIII – postižení svalové a kosterní soustavy, oddíl E – dorzopatie a spondylopatie, položku 1, písm. c) – bolestivý syndrom páteře včetně stavů po operaci páteře nebo po úrazech páteře, degenerativní změny páteře, výhřezy meziobratlových plotének se středně těžkým funkčním postižením, závažné postižení jednoho nebo více úseků páteře, se závažnou poruchou statiky a dynamiky páteře, insuficiencí svalového korzetu, s často recidivujícími projevy kořenového dráždění s funkčně významným neurologickým nálezem, s poškozením nervů, např. Symptomatologie neurogenního močového měchýře, se závažným snížením celkové výkonnosti při běžném zatížení, některé denní aktivity omezeny – 40% (30-40%). Pro další zdravotní postižení bylo procento navýšeno dle § 3 odst. 1 vyhl.č. 359/2009 Sb. o 10%, takže celkový pokles činí 50%. Datum vzniku, resp. změny invalidity bylo stanoveno 2.2.2010.

Na základě tohoto posudku bylo vydáno prvostupňové rozhodnutí žalované a toto rozhodnutí žalobce včas napadl námitkami, které nazývá odvolání, z 26.8.2010 a žalobce nesouhlasil zejména se stupněm stanovené invalidity, namítá bolestivost a neschopnost jakéhokoliv zaměstnání.

V námitkovém řízení byl zdravotní stav žalobce znovu posouzen 1.12.2010. Posudkový orgán měl k dispozici zdravotnickou dokumentaci ošetřujícího lékaře, posudek byl vypracován na základě nálezů odborných lékařů, a to neurologa MUDr. Adamíka a MUDr. Suchánkové, byly doloženy další lékařské zprávy žalobcem, které jsou v posudku konkrétně vyjmenovány. V posudku je shrnut průběh dosavadního řízení a lékař LPS ČSSZ jako rozhodující příčinu DNZS s nejvýznamnějším dopadem na pokles PS stanovil stejné zdravotní postižení jako lékař OSSZ, které podřadil pod stejnou kapitolu, oddíl, položku, písm. příl. k vyhl.č. 359/2009 Sb., a stanovil míru poklesu PS 40% a rovněž pro další zdravotní postižení navýšil toto procento dle § 3 odst. 1 cit. vyhl. o 10%, takže celkový pokles PS činí 50%. Žalobce má stejné

diagnózy jako byly stanoveny v posudku OSSZ. Zlepšení zdravotního stavu tento lékař spatřuje v tom, že ač žalobce má významnou statickou a dynamickou poruchu bederní páteře bez instability, nejsou přítomny závažné parézy nebo svalové atrofie, sfinkterové poruchy či známky míšní léze. Žalobce chodí samostatně bez kompenzačních pomůcek, léčba bolestivosti levého kolene odpovídá dočasné pracovní neschopnosti a zdravotní postižení je hodnoceno jako středně těžké. Těžké funkční postižení nebylo prokázáno, není těžce. postiženo více úseků páteře. Žalobce má DNZS ve smyslu § 26 ZDP, je invalidní dle § 39 odst. 1 ZDP, nejde o invaliditu třetího stupně dle § 39 odst. 2 písm. c), ale o invaliditu druhého stupně dle § 39 odst. 2 písm. b) ZDP.

Ze správního spisu – dávkového spisu žalobce, soud zjistil, že na základě posudku OSSZ bylo vydáno prvostupňové rozhodnutí 11.8.2010 č.j. xx,kterým dle § 39 odst. 2 ZDP žalobci nenáleží od 22.9.2010 ID pro invaliditu třetího stupně, ale ID pro invaliditu druhého stupně. Dle čl. II bodu 13 věty prvé zák.č. 306/208 Sb., kterým se mění ZDP, zák. č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení a některé další zákony, výše tohoto ID pro invaliditu druhého stupně zůstává beze změny, takže ID pro invaliditu druhého stupně náleží ve výši ID pro invaliditu třetího stupně, v odůvodnění žalovanáuvedla citací § 39 odst. 2 ZDP, o jaký stupeň

invalidity u žalobce jde, odvolala se na posudek OSSZ Cheb z 2.2.2010, který byl proveden v rámci první KLP konané po roce 2009 s tím, že dle čl. II bodu 13 věty prvé zák.č. 306/2008 Sb., platí, že byl-li plný invalidní důchod (dále PID) přiznán před 1.1.2010 a při první KLP konané po roce 2009 je zjištěn takový stupeň invalidity, který má za následek snížení výše ID, sníží se výše ID až od 13. splátky tohoto důchodu splatné po dni konání této prohlídky s tím, že o snížení výše ID v důsledku uvedené změny stupně invalidity od 13. splátky splatné po dni konání první KLP konané po roce 2009 rozhodne žalovaná dodatečně samostatným rozhodnutím.

Žalovaná vydala 8.12.2010 pod č.j. xx v námitkovém řízení přezkoumávané rozhodnutí, kterým námitky žalobce zamítla a rozhodnutí ČSSZ č.j. xx ze dne 11.8.2010 potvrdila. V odůvodnění shrnula průběh řízení, tj. uvedla obsah zmíněného rozhodnutí z 11.8.2010, obsah podaných námitek s tím, že tyto přezkoumala v plném rozsahu, uvedla obsah vypracovaného posudku o zdravotním stavu žalobce v námitkovém řízení, výsledky nového posouzení. Napadené rozhodnutí bylo žalobci doručeno 10.12.2010.

Rozhodnutí o nároku na ID je závislé na odborném lékařském posouzení. V soudním řízením ve věcech důchodového pojištění jsou k posouzení povolány ze zákona PK MPSV ČR (§ 4 odst. 2 zák. ČNR č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení). Složení je určeno § 3 vyhl.č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zák. o sociálním zabezpečení a zák. ČNR o působení orgánů ČR v sociálním zabezpečení, ve znění vyhl.č. 28/1993 Sb. Tento posudkový orgán je oprávněn a zmocněn k posouzení poklesu PS o zdravotním stavu pojištěnce doloženého výsledky funkčních vyšetření. PS se rozumí schopnost pojištěnce vykonávat výdělečnou činnost odpovídající jeho tělesným, smyslovým a duševním schopnostem s přihlédnutím k dosaženému vzdělání, zkušenostem a znalostem a předchozím výdělečným činnostem. Poklesem PS se rozumí pokles schopnosti vykonávat výdělečnou činnost v důsledku omezení tělesných, smyslových a duševních schopností ve srovnání se stavem, který tu byl u pojištěnce před vznikem DNZS. Komise učiní posudkový závěr o invaliditě pojištěnce ve smyslu § 39 ZDP, jakož i závěr k otázce vzniku, změny či zániku invalidity. Tak tomu bylo i v případě žalobce. Žalobce byl posouzen posudkem PK MPSV ČR, pracoviště Plzeň 29.3.2011 za účasti odborníka z oboru neurologie, tedy komise zasedla v řádném složení. Žalobce se jednání PK zúčastnil, byl seznámen se složením komise, seznámen se základním výčtem podkladů, které měla komise k dispozici a byl seznámen s výsledkem posouzení, posudek mu byl PK doručen. Soud zjistil z tohoto posudku, že komise měla k dispozici pro vypracování posudku spisovou posudkovou dokumentaci OSSZ Cheb, včetně námitkového řízení, lékařské nálezy založené v přílohové obálce čl. 13 soudního spisu, lékařské nálezy ze dne 24.2.2011 a 3.3.2011, které předložil žalobce při jednání PK a bylo provedeno vlastní vyšetření žalobce přísedícím neurologem při jednání PK. Zdravotní stav žalobce je posuzován k datu vydání napadeného rozhodnutí, tj. k 8.12.2010, neboť soud věc posuzuje po stránce skutkové a právní, jak má určeno ustanovením § 75 odst. 1 zák.č. 150/2002 Sb., soudním řádem správním (dále jen s.ř.s.) k datu vydání napadených rozhodnutí. Žalobce je PK posuzován jako nekvalifikovaný dělník, má diagnózy shodné s posudkem lékaře OSSZ i posudkem vypracovaným v námitkovém řízení, tj. stav po dekompresivní laminektomii L3-L4 pro centrální stenózu bederní páteře z roku 2005, s odstraněním epidurální jizvy a rozšířením dekomprese o laminektomii L2 a L5 z roku 2008 s residuální lehkou kořenovou lézí S1 vlevo, pokročilé degenerativní změny bederní páteře s VAS lumbosakrálním, stav po artroskopii levého kolenního kloubu z prosince 2010 s resekcí zbytku mediálního menisku po parciální menisektomii starého data, nadváhu, diastázu přímých břišních svalů, autoimunní hepatitidu I. typu s malou aktivitou, antrumgastritidu, bulbitidu, distální esofagitidu 1. stadia, insuficiencí kardie, stav po eradikaci Heliobacter pylori a smíšenou hyperlipidemii. Jako rozhodující zdravotní postižení PK stanovila stav po dekompresivní laminektomii L3-L4 pro centrální stenózu bederní páteře z roku 2005, s odstraněním epidurální jizvy a rozšířením dekomprese o laminektomii L2 a L5 z roku 2008, s residuální lehkou kořenovou lézí S1 vlevo, pokročilé degenerativní změny bederní páteře s VAS lumbosakrálním. Jako vedlejší zdravotní postižení byly stanoveny ostatní diagnózy. Komise shrnula v posudku průběh invalidity, která žalobci byla přiznána 22.12.2005, poté zhodnotila nález praktického lékaře MUDr. Krištofové z 5.1.2010, propouštěcí zprávu z neurochirurgie FN Plzeň z 1.8.2008, včetně MR LS páteře, propouštěcí zpráva z lázní z 1.12.2008, neurologický nález ze 4.1.2010, neurologický nález z 18.1.2010, neurologický nález z 15.2.2010, včetně RTG LS páteře, lékařské zprávy, které předložil žalobce a jsou založeny v příl. obálce čl. 13 soudního spisu, zejména nález chirurga z 13.12.2010, ortopedický nález z 21.12.2010, 20.1. a 4.3.2011, nález gastroenterologa z 21.3.2011, vyšetření zažívacího traku z 22.9.2010, chirurgický nález z 18.1.2010 a propouštěcí zpráva z neurochirurgického oddělení FN Plzeň z 8.12.2005 a nálezy z ambulance bolesti 24.3. a 3.3.2011, tyto nálezy jsou v posudku podrobněji popsány. V komisi byl žalobce vyšetřen přísedícím neurologem, rovněž tento nález je v posudku podrobněji popsán se závěrem, že u žalobce jde o stav po dekompresní laminektomii L2-5 při centrální stenóze bederní páteře s odstraněním epidurální jizvy z roku 2008, s lehkou kořenovou lézí S1 vlevo, která mírně omezuje funkci levé dolní končetiny, středně těžké omezení funkce bederního úseku páteře po provedené operaci, stav po menisekctomii vlevo bez omezení funkce levého kolenního kloubu. Komise poté učinila posudkový závěr. U žalobce je přítomen DNZS, jehož rozhodující příčinou je onemocnění páteře v oblasti lumbosakrální, po opakovaně provedené operaci v tomto úseku páteře, s residuálním VAS lumbosakrálním, s lehkou kořenovou lézí S1 vlevo s mírným omezením funkce levé dolní končetiny a se středně těžce omezenou funkcí bederního úseku páteře. Toto onemocnění PK hodnotí jako stabilizované vzhledem k mírnému residuálnímu nálezu pooperačnímu, pokud jde o symptomatiku kořenovou, i vzhledem ke středně těžkému funkčnímu postižení bederní páteře. Dále se na DNZS podílí stav po operačním zákroku na levém kolenním kloubu bez omezení funkce a podílí se na něm i další onemocnění. Při tomto zdravotní stavu žalobce je schopen nadále svého dělnického povolání. Má však tato omezení: neschopen prací fyzicky namáhavých, spojených s manipulací s těžkými břemeny, v setrvalých polohách páteře a ve zvýšeném riziku prochlazení. Obecně je schopen lehčích prací s možností střídání poloh těla při práci, mimo riziko prochlazení. Jako příklady jsou uváděny práce dozorové, montážní, kontrolní, manipulační s mechanizací a podobně. PK hodnotila míru poklesu PS dle kapitoly XIII – postižení svalové a kosterní soustavy, oddílu E – dorzopatie a spondylopatie, položky 1, písm. c) – bolestivý syndrom páteře, včetně stavu po operaci páteře nebo po úrazech páteře, degenerativní změny páteře, výhřezy meziobratlových plotének se středně těžkým funkčním postižením, závažné postižení jednoho nebo více úseků páteře, se závažnou poruchou statiky a dynamiky páteře, insuficiencí svalového korzetu s často recidivujícího projevy kořenového dráždění, s funkčně významným neurologickým nálezem, s poškozením nervu, popř. symptomatologie neurogenního močového měchýře, se závažným snížením celkového výkonnosti při běžném zatížení, některé denní aktivity omezeny 40% (30-40%) příl. k vyhl.č. 359/2009 Sb., a pro ostatní choroby bylo procento dle § 3 cit. vyhlášky navýšeno o 10%, zde jsou zohledněna další zdravotní postižení, ale zejména i fyzická náročnost vykonávaného zaměstnání nekvalifikovaného dělníka s omezenými možnostmi, a to i s přihlédnutím k věku při výběru rekvalifikace, takže celková míra poklesu PS činí 50%, komise zároveň uvedla, neboť jde o změnu stupně invalidity, že nelze hodnotit míru poklesu PS dle téže kapitoly, oddílu, položky, ale písm. d), neboť u žalobce nejde o těžké funkční postižení více úseků páteře, s trvalými projevy nervosvalového dráždění, s trvalým funkčně významným neurologickým nálezem s projevy paretickými, svalovými atrofiemi, event. s poruchami funkce svěračů, toto bylo upraveno po druhé operaci v roce 2008. Zánik invalidity byl PK stanoven projednáním u lékaře OSSZ 2.2.2010.

K datu vydání napadeného rozhodnutí k 8.12.2010 žalobce byl invalidní dle § 39 odst. 1 ZDP ve znění zák.č. 306/2008 Sb., u žalobce šlo o invaliditu druhého stupně dle § 39 odst. 2 písm. b) ZDP ve znění zák.č. 306/2008 Sb., nejde o invaliditu třetího stupně dle § 39 odst. 2 písm. c) ZDP ve znění zák.č. 306/2008 Sb., u žalobce šlo o pokles PS z důvodu DNZS nejméně o 50%, nedosáhl však více než 69%.

Doručením žaloby Krajskému soudu v Plzni bylo zahájeno řízení dle hlavy druhé dílu prvého s.ř.s. Žalobou je napadeno rozhodnutí v důchodové věci, které podléhá soudnímu přezkumu dle § 89 odst. 1 zák. č. 582/1991 Sb.

Při přezkoumání rozhodnutí soud vycházel dle § 75 odst. 1 s.ř.s. ze skutkového a právního stavu, který zde byl v době rozhodnutí správního orgánu a přezkoumal výrok napadeného rozhodnutí v mezích včas uplatněných žalobních bodů.

Žaloba by byla důvodná, pokud by byla prokázána tvrzení žalobce o tom, že byl na svých právech zkrácen rozhodnutím správního orgánu (§ 65 odst. 1 s.ř.s.), nebo postupem správního orgánu takovým způsobem, že to mohlo mít za následek nezákonné rozhodnutí (§ 65 odst. 2 s.ř.s.).

Žalobním bodem žalobce, ve kterém spatřuje zkrácení svých práv účastníka řízení, byla námitka, že zdravotní stav žalobce byl nesprávně posouzen a nedostatečně zjištěn v řízení o podaných námitkách, neboť zdravotní stav je špatný a žalobce není schopen žádného zaměstnání a na základě nedostatečně a špatně zjištěného skutkového stavu byl učiněn nesprávný právní závěr o stupni jeho invalidity.

Soud zhodnotil provedené důkazy dle § 77 odst. 2 s.ř.s., a to jednotlivě i souhrnu i s důkazy, které byly provedeny před správním orgánem, ve svém rozhodnutí vyšel z takto zjištěného skutkového a právního stavu. Vzal za prokázané ze záznamu o jednání OSSZ Cheb, záznamu o zjištění zdravotního stavu v námitkovém řízení, rozhodnutí žalované z 8.11.2010 č.j. xx a napadeného rozhodnutí z 8.12.2010 č.j. xx a posudku PK MPSV ČR z 29.3.2011, že žalobce k 8.12.2010 byl invalidní dle § 38 písm. a) ZDP ve znění zák.č. 306/2008 Sb. a u žalobce jde o invaliditu druhého stupně dle § 39 odst. 1, 2 písm. b) ZDP ve znění zák.č. 306/2008 Sb. Žalobce k tomuto datu není invalidní dle § 39 odst. 2 písm. c) ZDP ve znění platném dle zák.č. 306/2008 Sb.

Dle § 38 písm. a) ZDP ve znění platném dle zák.č. 306/2008 Sb. pojištěnec má nárok na invalidní důchod, jestliže nedosáhl věku 65 let a stal se invalidním a získal potřebnou dobu pojištění.

Dle § 39 odst. 1 ZDP ve znění platném dle zák.č. 306/2008 Sb. pojištěnec je invalidní, jestliže z důvodu DNZS nastal pokles jeho PS nejméně o 35%.

Dle § 39 odst. 2 ZDP ve znění platném dle zák.č. 306/2008 Sb., jestliže pracovní schopnost pojištěnce poklesla nejméně o 50%, avšak nejvýše o 69%, jedná se o invaliditu druhého stupně.

Dle § 39 odst. 2 písm. c) ZDP ve znění platném dle zák.č. 306/2008 Sb. , jestliže pracovní schopnost pojištěnce poklesla nejméně o 70%, jedná se o invaliditu třetího stupně.

Dle posudkových závěrů PK MPSV ČR - pracoviště Plzeň byl pokles PS stanoven dle přílohy k vyhl. MPSV č. 359/2009 Sb., dle kapitoly XIII, oddílu E, položky 1, písm. c) - 40% a pro ostatní choroby bylo procento i s přihlédnutím k věku a fyzické náročnosti vykonávaného povolání navýšeno dle § 3 citované vyhlášky o 10%, takže celková míra poklesu PS činí 50%. Žalobce splňuje podmínky pro invaliditu druhého stupně ve smyslu § 39 odst. 1, 2 písm. b) ZDP ve znění platném dle zák.č. 306/2008 Sb., ale nesplňuje podmínky pro invaliditu třetího stupně dle § 39

odst. 1, 2 písm. c) citovaného zákona, neboť u žalobce jde o pokles PS nejméně o 50%, avšak nejvíce o 69%, nikoliv o pokles PS nejméně o 70%. Žalobci se vř ízení nezdařilo prokázat, že by k 12. 8.12.2010 byl invalidní ve třetím stupni. Soud při svém rozhodování provedl soudní přezkum k tomuto datu ve smyslu § 75 odst. 1 s.ř.s. a nemohl přisvědčit žalobní námitce žalobce, že žalobce je invalidní ve třetím stupni, přitom vycházel ze závěru posudku a nálezu PK MPSV ČR – pracoviště Plzeň. Komise zasedla v řádném složení za účasti odborníka z oboru neurologie. Žalobce byl při vypracování posudku odborníkem v komisi vyšetřen a nález je v posudku popsán. Soud o úplnosti a přesvědčivosti posudkových závěrů nemá pochybnosti. Tento závěr se shoduje s posudkovým závěrem lékaře OSSZ i lékaře posudkové služby v námitkovém řízení. Posudek pak má dle názoru soudu veškeré náležitosti požadované zákonem. Komise v posudku určila příčinu DNZS, procentní míru poklesu PS a stupeň invalidity, určila datum změny stupně invalidity, tj. den zániku plné invalidity a změnu této invalidity na invalidity druhého stupně. Pro stanovení míry poklesu PS komise měla dostatek podkladů v podobě lékařských zpráv, které jsou v posudku popsány. V posudku je uvedeno, ze kterých výsledků vyšetření komise vycházela při posouzení poklesu PS a popsala i míru funkčního postižení žalobce. Komise zhodnotila i posuzování u lékaře OSSZ a lékaře posudkové služby v námitkovém řízení. Komise i uvedla v čem spatřuje zlepšení zdravotního stavu žalobce, spočívá ve stabilizaci zdravotního stavu, u žalobce je mírně residuální nález pooperační vzhledem k symptomatice kořenové a i vzhledem ke středně těžkému funkčnímu postižení bederní páteře, potíže s poruchami svěračů byly upraveny reoperací v roce 2008. Dle názoru soudu posudek splňuje veškeré náležitosti ve smyslu § 7 vyhl.č. 359/2009 Sb. Žalobce se jednání u soudu nezúčastnil a posudek nijak nezpochybnil. Soud proto z těchto posudkových závěrů vycházel.

Vzhledem k tomu, že žaloba žalobce nebyla shledána důvodnou, žalobce nebyl zkrácen na svých právech rozhodnutím správního orgánu ani jeho postupem, byla žaloba dle § 78 odst. 7 s.ř.s. zamítnuta (výrok I. rozsudku).

O náhradě nákladů řízení soud rozhodl dle § 60 odst. 1, 2 s.ř.s. tak, že žádnému z účastníků náhradu nákladů řízení nepřiznal, žalobce jednak ve věci úspěch neměl, v souvislosti s řízením mu žádné náklady nevznikly a žádnou náhradu nákladů řízení nepožadoval. Žalovaný správní orgán ve věcech důchodových nemá na náhradu nákladů řízení ze zákona nárok (výrok II. rozsudku).

Poučení: Proti tomuto rozsudku lze podat kasační stížnost do dvou týdnů
po jeho doručení k Nejvyššímu správnímu soudu
prostřednictvím Krajského soudu v Plzni ve dvou písemných
vyhotoveních (§ 102, § 106 odst. 2 s.ř.s.).

Důvody kasační stížnosti jsou taxativně stanoveny v § 103 odst. 1
s.ř.s. Kasační stížnost směřující pouze proti rozhodnutí o
nákladech řízení nebo proti důvodům rozhodnutí je nepřípustná
(§ 104 odst. 2 s.ř.s.). Kasační stížnost není přípustná, opírá-li se
jen o jiné důvody, než které jsou uvedeny v § 103 s.ř.s., nebo o

důvody, které stěžovatel neuplatnil v řízení před soudem, jehož
rozhodnutí má být přezkoumáno, ač tak učinit mohl (§ 104 odst.
4 s.ř.s.).

Stěžovatel musí být v řízení o kasační stížnosti zastoupen
advokátem. To neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo
člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské
právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno
pro výkon advokacie (§ 105 odst. 2 s.ř.s.).

V Plzni dne 10. května 2011

JUDr. Olga Charvátová,v.r.

samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Michaela Vurmová

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru