Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

16 Ad 64/2010 - 59Rozsudek KSPL ze dne 24.01.2011

Prejudikatura

63 Cad 18/2005 - 29

5 Ads 34/2003

4 Ads 6/2003


přidejte vlastní popisek

16Ad 64/2010-59

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Plzni rozhodl samosoudkyní JUDr. Alenou Hockou v právní věci žalobkyně K. V., trvale bytem V. R., zastoupené JUDr. Jiřím Bydžovským, advokátem se sídlem 347 01 Tachov, Soudní 2107, proti žalované České správě sociálního zabezpečení se sídlem v Praze 5, Křížová 25 (dále jen ČSSZ Praha), v řízení o žalobě ze dne 29.8.2010 proti rozhodnutí žalované ze dne 23.6.2010 č. X o invalidní důchod,

takto:

I. Rozhodnutí žalované ČSSZ Praha ze dne 23.6.2010 č. X se zrušuje pro vady řízení a věc se vrací žalované k dalšímu řízení.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Včasnou žalobou s připojenou kopií napadeného rozhodnutí i jemu předcházejícího rozhodnutí ze dne 2.4.2010 se žalobkyně domáhá přezkoumání rozhodnutí žalovaného správního orgánu ČSSZ Praha ze dne 23.6.2010, jímž žalovaná zamítla námitky žalobkyně a potvrdila rozhodnutí žalované ze dne 2.4.2010 o odnětí invalidního důchodu žalobkyni od 18.5.2010 podle § 56 odst. 1 písm. a) a § 39 odst. 1 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění (dále jen zákon) s odůvodněním, že podle posudku Okresní správy sociálního zabezpečení (dále jen OSSZ) Tachov ze dne 9.3.2010 již není invalidní, neboť z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu poklesla její pracovní schopnost pouze o 20%, přičemž podle § 39 odst. 1 zákona je pojištěnec invalidní, jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu nastal pokles - pokračování -
2
16Ad 64/2010

jeho pracovní schopnosti nejméně o 35%. V rozhodnutí ze dne 23.6.2010 o zamítnutí námitek žalobkyně žalovaná mimo jiné zdůraznila, že dle vypracovaného posudku o invaliditě ze dne 2.6.2010 žalobkyně nebyla částečně invalidní do 31.12.2009 (dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav odpovídal postižení uvedenému v kapitole XV., odd. F, položce 2, písm. b) přílohy č. 2 vyhlášky č. 284/1995 Sb. v platném znění (dále jen vyhláška), tj. 25% poklesu schopnosti soustavné výdělečné činnosti), ani invalidní od 1.1.2010, když z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu poklesla její pracovní schopnost o 20% dle kapitoly XIII. (pozn. soudu: oddíl neuveden), položka 1, písm. b) přílohy k vyhlášce Ministerstva práce a sociálních věcí č. 359/2009 Sb. (dále jen příloha vyhlášky) a provedeným přezkumem nebyly shledány důvody pro změnu posudkového závěru, i když se ČSSZ při posuzování zdravotního stavu žalobkyně vyrovnala se všemi jejími námitkami (nesouhlas s posouzením zdravotního stavu) a vzala v úvahu především lékařské zprávy ze dne 2.4.2010.

Žalobkyně v žalobě mimo jiné vyjádřila nesouhlas s napadeným rozhodnutím, neboť dle ní její zdravotní stav nadále odpovídá částečné invaliditě a posudek o invaliditě není objektivní, neodpovídá reálnému zdravotnímu postižení a zdravotním obtížím; posouzení nebylo provedeno úplně, proto i rozhodnutí správních orgánů jsou nesprávná a vydaná na základě neúplně zjištěného skutkového stavu a neodpovídají skutečnosti s odkazem na další lékařské zprávy ošetřujících lékařů.

Závěrem bylo navrženo nové posouzení zdravotního stavu a po provedeném řízení napadené rozhodnutí zrušit a věc vrátit žalované.

Z obsahu vyžádaného posudkového spisu OSSZ Tachov vedeného ohledně žalobkyně a v něm založeného záznamu o jednání ze dne 9.3.2010 soud zjistil, že žalobkyně byla uznána do 31.12.2009 nadále částečně invalidní s tím, že její dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav odpovídal postižení uvedenému v kapitole XV., odd. F, položce 2, písm. c) přílohy č. 2 vyhlášky, tj. 35% a tato míra poklesu schopnosti soustavné výdělečné činnosti ve smyslu § 6 odst. 4 a 5 citované vyhlášky nebyla změněna; od 1.1.2010 bylo rozhodující příčinou dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu s nejvýznamnějším dopadem na pokles pracovní schopnosti žalobkyně zdravotní postižení uvedené v kapitole XIII., odd.E, položce 1, písm. b) přílohy, pro které se stanovuje míra poklesu pracovní schopnosti 20%. Dále ze založeného záznamu o jednání ČSSZ – oddělení námitkové a odvolací agendy LPS v Plzni, Americká 28-30 ze dne 2.6.2010 vyplývá, že k datu vydání napadeného rozhodnutí žalobkyně nebyla plně ani nadále částečně invalidní do 31.12.2009, když dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav odpovídal postižení uvedenému v kapitole XV., odd. F, položce 2, písm. b) přílohy č. 2 vyhlášky, tj. 25%; od 1.1.2010 nebyla žalobkyně invalidní dle § 39 odst. 1 zákona, neboť z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu poklesla její pracovní schopnost pouze o 20% (kapitola XIII., položka 1, písm. b) přílohy vyhlášky) a datum zániku invalidity bylo stanoveno 9.3.2010 (pozn. soudu: důvod zániku invalidity k tomuto datu není uveden). Z posudku o invaliditě ze dne 2.6.2010 pak vyplývá, že do 31.12.2009 žalobkyně nebyla plně ani nadále částečně invalidní a od 1.1.2010 se nejednalo o invaliditu, protože z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu poklesla její pracovní schopnost pouze o 20%; uveden byl i výčet rozhodujících podkladů o zdravotním stavu pojištěnce. Také bylo - pokračování -
3
16Ad 64/2010

uvedeno, že provedeným přezkumem k datu vydání napadeného rozhodnutí ČSSZ zjištěný dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav neodpovídal a k datu 2.6.2010 neodpovídá invaliditě.

V této projednávané věci se jedná o dávku podmíněnou zdravotním stavem a v takovém případě je rozhodnutí soudu závislé především na odborném lékařském posouzení. Ve správním soudnictví ve věcech důchodového pojištění posuzují zdravotní stav a pracovní schopnost pojištěnců Posudkové komise Ministerstva práce a sociálních věcí (dále jen PK MPSV nebo komise), jak vyplývá z § 4 odst. 2 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, v platném znění. Z těchto důvodů požádal soud PK MPSV – pracoviště v Plzni o vypracování posudku, který byl vypracován po jednání konaném dne 13.12.2010, jemuž byla přítomna i žalobkyně. Z obsahu tohoto posudku soud mimo jiné zjistil, že k datu vydání napadeného rozhodnutí ČSSZ byla žalobkyně invalidní podle § 39 odst. 1 zákona č. 155/1995 Sb., ve znění zákona č. 306/2008 Sb.; šlo o invaliditu prvního stupně podle § 39 odst. 2 písm. a), ale nešlo o invaliditu druhého nebo třetího stupně podle § 39 odst. 2 písm. b) nebo c) uvedeného zákona a k 31.12.2009 byla částečně invalidní podle § 44 odst. 1 zákona, nebyla ale plně invalidní podle § 39 odst. 1 téhož zákona, protože do 31.12.2009 šlo o pokles schopnosti soustavné výdělečné činnosti z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu nejméně o 33%, nedosahoval však 66% odpovídajících plné invaliditě a nešlo ani o schopnost vykonávat pro zdravotní postižení soustavnou výdělečnou činnost jen za zcela mimořádných podmínek; od 1.1.2010 šlo o pokles pracovní schopnosti z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu nejméně o 35%, nedosahoval však více než 49%. Po zhodnocení diagnóz a lékařských nálezů uvedených v posudku PK MPSV konstatovala, že rozhodující příčinou dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu žalobkyně je postižení uvedené v kapitole XIII. (postižení svalové a kosterní soustavy), oddílu E (dorzopatie a spondylopatie), položce 1 písm. c) (bolestivý syndrom páteře včetně stavů po operaci páteře nebo po úrazech páteře, degenerativní změny páteře, výhřezy meziobratlových plotének se středně těžkým funkčním postižením) přílohy vyhlášky. Tuto procentní míru ve výši 40% komise ve smyslu § 3 a 4 vyhl. č. 359/2009 Sb. již nezvýšila, neboť hodnotila plným počtem v uvedeném rozmezí 30-40%. S tímto zdravotním postižením je žalobkyně neschopna těžké fyzické práce spojené se zvedáním a přenášením břemen, práce v nepříznivých klimatických podmínkách, chladu a vlhku; je schopna práce lehké v dobrých klimatických podmínkách, současné pracovní zařazení (vrátná) je vyhovující. Do 31.12.2009 komise hodnotila dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav 40% podle kap. XV. (podpůrný a pohybový aparát), oddílu F (dorzopatie, deformující dorzopatie a spondylopatie), položce 2 (degenerativní změny na páteři a ploténkách), písmene c) (středně těžké postižení zpravidla více úseků páteře, recidivující silnější projevy nervového a svalového dráždění prokázané EMG, středně těžká statickodynamická insuficience) přílohy č. 2 vyhlášky, kdy procentní míru komise ve smyslu § 6 odst. 4 vyhlášky již nezvýšila, neboť hodnotila plným počtem procent v uvedeném rozmezí 30-40%. Žalobkyně je tedy i nadále invalidní s datem vzniku 5.12.1996. Komise hodnotila rozdílně od hodnocení lékaře OSSZ, který dle hodnocení platných od 1.1.2010 zhodnotil dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav podle kap. XIII., oddílu E, položky 1, písmene b) přílohy k vyhlášce - 20%, i rozdílně od hodnocení v námitkovém řízení na ČSSZ, kde do 31.12.2010 dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav odpovídal postižení uvedenému v kapitole XV., oddílu F, položky 2, písmene b) - přílohy č. 2 k vyhlášky tj. 25% a od - pokračování -
4
16Ad 64/2010

1.1.2010 odpovídal 20% dle kapitoly XIII., položka 1, písm. b) přílohy vyhlášky. Na rozdíl od předchozího hodnocení komise žalobkyni hodnotila jak uvedeno shora, neboť jde o středně těžké funkční postižení krční a bederní páteře se závažnou poruchou statiky a dynamiky páteře, insuficienci svalového korzetu a recidivující kořenové dráždění C7 oboustranně a L5 a S1 vpravo, následkem stenózy krčního úseku kanálu z páteřního v úseku C5/6 a paramedáilní hernii disku L5/S1, což bylo prokázáno CT a C a L páteře (FN Plzeň). Komise tento stav hodnotila jako funkčně významný neurologicky nález, kdy zdravotní stav žalobkyně není stabilizovaný, obtíže přetrvávají následkem prokázaných poruch krční a bederní páteře. (Stejnopis posudku byl doručen žalobkyni i žalované.)

Podle § 43 zákona ve znění platném do 31.12.2009 má pojištěnec nárok na částečný invalidní důchod, jestliže se stal částečně invalidním a) a získal potřebnou dobu pojištění, nebo

b) následkem pracovního úrazu.

Dle § 44 odst. 1 věta první zákona je pojištěnec částečně invalidní, jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu poklesla jeho schopnost soustavné výdělečné činnosti nejméně o 33 %. Dle § 44 odst. 2 věta první zákona pojištěnec je částečně invalidní též tehdy, jestliže mu dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav značně ztěžuje obecné životní podmínky.

S účinností od 1.1.2010 je stanoveno v § 39 zákona následující: (1) Pojištěnec je invalidní, jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu nastal pokles jeho pracovní schopnosti nejméně o 35 %. (2) Jestliže pracovní schopnost pojištěnce poklesla a) nejméně o 35 %, avšak nejvíce o 49 %, jedná se o invaliditu prvního stupně, b) nejméně o 50 %, avšak nejvíce o 69 %, jedná se o invaliditu druhého stupně,

c) nejméně o 70 %, jedná se o invaliditu třetího stupně.

(3) Pracovní schopností se rozumí schopnost pojištěnce vykonávat výdělečnou činnost odpovídající jeho tělesným, smyslovým a duševním schopnostem, s přihlédnutím k dosaženému vzdělání, zkušenostem a znalostem a předchozím výdělečným činnostem. Poklesem pracovní schopnosti se rozumí pokles schopnosti vykonávat výdělečnou činnost v důsledku omezení tělesných, smyslových a duševních schopností ve srovnání se stavem, který byl u pojištěnce před vznikem dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu.

Dle ustanovení § 4 odst. 1 písm. a) zákona č. 150/2002 Sb. v platném znění (soudní řád správní, dále jen s.ř.s.), soudy ve správním soudnictví rozhodují o žalobách proti rozhodnutím vydaným v oblasti veřejné správy orgánem moci výkonné, orgánem územního samosprávného celku, jakož i fyzickou nebo právnickou osobou nebo jiným orgánem, pokud jim bylo svěřeno rozhodování o právech a povinnostech fyzických a právnických osob v oblasti veřejné správy, (dále jen „správní orgán“). Podle § 31 odst. 2, odst. 3 s.ř.s. ve věcech důchodového pojištění a důchodového zabezpečení rozhoduje specializovaný samosoudce, který má práva a povinnosti předsedy senátu.

- pokračování -
5
16Ad 64/2010

Podle § 76 odst. 1 písm. a) s.ř.s. soud zruší napadené rozhodnutí pro vady řízení bez jednání rozsudkem pro nepřezkoumatelnost spočívající v nesrozumitelnosti nebo nedostatku důvodů rozhodnutí.

Dle § 78 odst. 1 věta první, odst. 3, 4 a 5 s.ř.s. je-li žaloba důvodná, soud zruší napadené rozhodnutí pro nezákonnost nebo pro vady řízení. Zrušuje-li soud rozhodnutí, podle okolností může zrušit i rozhodnutí správního orgánu nižšího stupně, které mu předcházelo a soud přihlíží ve vztahu k žalobním bodům na rozhodnutí uvedených správních orgánů jako na jeden celek. Zruší-li soud rozhodnutí, vysloví současně, že se věc vrací k dalšímu řízení žalovanému, a právním názorem, který vyslovil soud ve zrušujícím rozsudku nebo rozsudku vyslovujícím nicotnost, je v dalším řízení správní orgán vázán. Podle § 75 odst. 1 s.ř.s. je pro soud rozhodující skutkový a právní stav, který tu byl v době rozhodování správního orgánu, tj. v této věci k datu 23.6.2010, a je povinen přezkoumat napadený výrok v mezích žalobních bodů uvedených v žalobě (§ 75 odst. 2 věta první s.ř.s.).

Žalobkyně se podanou žalobou domáhá ponechání částečné invalidity nadále s ohledem na zdokumentovaný zdravotní stav. Do 31.12.2009 byla částečná invalidita právně upravena ve shora citovaných ustanoveních § 43 a § 44 zákona. Procentní míry poklesu schopnosti soustavné výdělečné činnosti podle druhu zdravotních postižení jsou uvedeny vpříloze č. 2 vyhlášky v kapitole I. – XV. Pojištěnec je dále částečně invalidní také tehdy, ztěžuje-li mu dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav značně obecné životní podmínky ve smyslu ustanovení § 44 odst. 2 zákona, jejichž okruh stanoví příloha č. 4 vyhlášky zahrnující pod tento pojem závažná zdravotní postižení ortopedická, chirurgická, nervová, smyslová a jim obdobná.

Pro úplnost soud dodává, že do 31.12.2009 podle § 6 odst. 4 vyhlášky v případě, že příčinou dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu pojištěnce je zdravotní postižení, které s ohledem na jeho předchozí výdělečné činnosti, dosažené vzdělání, zkušenosti, znalosti a schopnost rekvalifikace způsobuje pokles schopnosti soustavné výdělečné činnosti větší, než odpovídá horní hranici míry poklesu této schopnosti, lze tuto horní hranici zvýšit až o 10 procentních bodů. To platí obdobně, nastal-li pokles schopnosti soustavné výdělečné činnosti uvedený ve větě první vdůsledku působení více příčin dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu pojištěnce. V této věci však nebyly shledány podmínky pro toto zvýšení, ani pro snížení až o 10 procentních bodů (§ 6 odst. 5 vyhlášky).

Před podáním žaloby, jak uvedeno shora, žalobkyně podala námitky proti rozhodnutí žalované ze dne 2.4.2010 s odkazem na připojenou lékařskou zprávu datovanou 2.4.2010. Dle posudku o invaliditě vypracovaného po jednání dne 2.6.2010 (citováno shora) žalobkyně nebyla uznána nadále částečně invalidní ani dle zákona platného do 31.12.2009, kdy její dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav odpovídal 25% míry poklesu schopnosti soustavné výdělečné činnosti, která nebyla ve smyslu § 6 odst. 4 a 5 citované vyhlášky změněna, ale ani dle zákona platného od 1.1.2010, neboť míra poklesu pracovní schopnosti činila 20%, která také nebyla změněna ve smyslu - pokračování -
6
16Ad 64/2010

§ 3 a 4 vyhlášky č. 359/2009 Sb. (což odpovídá obsahově § 6 odst. 4 a 5 citované vyhlášky č. 284/1995 Sb.).

Po doručení shora uvedeného posudku PK MPSV ze dne 13.12.2010 má soud za prokázané, že k datu vydání napadeného rozhodnutí žalované ČSSZ se u žalobkyně jednalo od 1.1.2010 o invaliditu prvního stupně a do 31.12.2009 se jednalo o částečnou invaliditu, proto je žaloba podaná důvodně, a soud tedy napadené rozhodnutí žalované ze dne 23.6.2010 bez jednání rozsudkem zrušil a věc vrátil žalované k dalšímu řízení (výrok I. rozsudku) pro vady řízení (§ 78 odst. 1, 4 s.ř.s.) spočívající v nedostatečném posudkovém zhodnocení zdravotního stavu žalobkyně, neboť správní orgán si neopatřil ve správním řízení takové důkazy, které by prokázaly skutečný stav věci, jelikož dle posudku PK MPSV zdravotní stav žalobkyně není stabilizovaný, obtíže přetrvávají následkem prokázaných poruch krční a bederní páteře, tudíž míra poklesu pracovní schopnosti činí 40%. Předmětný nedostatek byl způsoben nejprve při vypracování podkladového rozhodnutí na příslušné OSSZ Tachov (35% uvedené ztráty do 31.12.2009 a 20% od 1.1.2010) a poté na ČSSZ – oddělení námitkové a odvolací agendy LPS (tj. lékařské posudkové služby) v Plzni (25% předmětné ztráty do 31.12.2009 a 20% od 1.1.2010).

Po právní moci tohoto rozsudku bude proto vycházet žalovaná ze zjištění, že žalobkyně je nadále částečně invalidní od 5.12.1996 (§ 78 odst. 5 s.ř.s.) a od 1.1.2010 se jedná o invaliditu prvního stupně, o čemž vydá rozhodnutí, které bude mimo jiné obsahovat i důvod vydání rozhodnutí – tj. trvání invalidity od uvedeného data, čímž bude realizovat rozsudek Krajského soudu v Plzni sp.zn. 16Ad 64/2010 ze dne 24.1.2011, když rozhodnutí o částečném invalidním důchodu, který byl odňat od 18.5.2010, by byla vydala žalovaná i v případě zjištění trvání částečné invalidity a invalidity prvního stupně žalobkyně již na základě posouzení zdravotního stavu v řízení o námitkách.

O náhradě nákladů řízení (výrok II.rozsudku) bylo rozhodnuto dle ustanovení § 60 odst. 1 s.ř.s. věta první, podle něhož má účastník, který měl ve věci plný úspěch právo na náhradu nákladů řízení před soudem, které důvodně vynaložil, proti účastníkovi, který ve věci úspěch neměl. Žalobkyně však nepožadovala žádné náklady tohoto řízení.

Poučení : Proti tomuto rozsudku lze podat kasační stížnost pouze za podmínek stanovených v § 102 a následující s.ř.s. ve lhůtě do dvou týdnů po doručení rozhodnutí k Nejvyššímu správnímu soudu se sídlem v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Plzni ve dvou písemných vyhotoveních a stěžovatel, který nemá vysokoškolské právnické vzdělání, musí být v řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem (§ 105 odst. 2 s.ř.s.).

Kasační stížnost směřující jen proti výroku o nákladech řízení nebo proti důvodům rozsudku je nepřípustná (§ 104 odst. 2 s.ř.s.).

V Plzni dne 24. ledna 2011

JUDr. Alena Hocká

samosoudkyně

- pokračování -
7
16Ad 64/2010

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru