Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

16 Ad 23/2018 - 67Rozsudek KSPL ze dne 04.09.2018

Prejudikatura

4 Ads 9/2004


přidejte vlastní popisek

16 Ad 23/2018 - 67

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Plzni rozhodl samosoudkyní JUDr. Alenou Hockou v právní věci žalobce: J.S., bytem …, zastoupeného: Mgr. Ing. Ludmila Brodníčková, advokátka, se sídlem Karla Havlíčka Borovského 379, 356 01 Sokolov, proti žalované: Česká správa sociálního zabezpečení, se sídlem Křížová 25, 225 08 Praha 5 (dále jen ČSSZ), v řízení o žalobě ze dne 26.4.2018 proti rozhodnutí žalované ze dne 7.3.2018 č.j. …, o invalidní důchod,

takto:

I. Rozhodnutí žalované ze dne 7.3.2018 č.j. … a jemu předcházející rozhodnutí č.j. R-21.8.2017-… ze dne 21.8.2017 se zrušují pro vady řízení a věc se vrací žalované k dalšímu řízení.

II. Žalovaná je povinna zaplatit žalobci k rukám jeho zástupce advokátce Mgr. Ing. Ludmile Brodníčková na nákladech řízení částku ve výši 3.146,-Kč na účet č. 278161300/0300 vedený u ČSOB, a.s., VS 18047, nejpozději do jednoho měsíce od právní moci tohoto rozsudku.

Odůvodnění:

Včasnou žalobou ze dne 60.4.2018 se žalobce domáhal přezkoumání napadeného rozhodnutí žalované ze dne 7.3.2018 č.j. … (jeho kopii kromě lékařských zpráv také připojil), jímž byly zamítnuty jeho námitky a potvrzeno rozhodnutí ČSSZ č.j. R-21.8.2017-… ze dne 21.8.2017, kterým mu byl odňat ode dne 18.9.2017 invalidní důchod podle § 56 odst. 1 písm. a) a § 39 odst. 1 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění (dále jen zákon), s přihlédnutím k článku 46 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004, neboť dle posudku Okresní správy sociálního zabezpečení (dále jen OSSZ) Plzeň-město ze dne 1.8.2017 již není od téhož dne invalidní, když z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu poklesla jeho pracovní schopnost pouze o 15%. V odůvodnění rozhodnutí ze dne 7.3.2018 žalovaná zdůraznila, že novým posudkem o invaliditě ze dne 1.3.2018 bylo lékařem ČSSZ zjištěno, že žalobce není od 1.8.2017 invalidní, i když se jedná o dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav, jehož rozhodující příčinou s nejvýznamnějším dopadem na pokles pracovní schopnosti je zdravotní postižení uvedené v kapitole V, položce 5c) přílohy vyhlášky Ministerstva práce a sociálních věcí č. 359/2009 Sb., o posuzování invalidity (dále jen vyhláška), pro které se stanovuje míra poklesu pracovní schopnosti v rozmezí 25-35%, a žalobci byla přiznána dolní hranice uvedeného rozmezí, tj. 25%, když tato míra poklesu ve smyslu § 4 citované vyhlášky nebyla změněna, proto nemohlo být námitkám žalobce vyhověno.

Žalobce v žalobě mimo jiné vyjádřil nesouhlas s napadeným rozhodnutím žalované, které považuje za nesprávné a nezákonné, neboť dle něho se od uznání invalidity třetího stupně v roce 2015 se jeho zdravotní stav, který stručně popsal, nezlepšil, neboť má stále stejné přetrvávající potíže, což potvrzují i předložené aktuální zprávy lékařů příslušných oborů, proto závěry žalované jsou neodůvodněné a nejsou ani podpořeny aktuálními lékařskými zprávami. Dále bylo namítáno pochybení při zjišťování jeho zdravotního stavu, neboť rozhodující skutečnosti nebyly ohledně invalidity zjištěny správně a úplně, čímž došlo k poškození jeho práv. Poukázáno bylo také na nejednotnost závěrů v posudcích, když jeho zdravotní stav se po dobu ca 5 let nezměnil (od úrazu v listopadu 2013, kdy se mu na pracovišti udělalo nevolno, v důsledku toho upadl a udeřil se do zátylku, následně byl rychlou záchrannou službou převezen do nemocnice a od té doby má popsané zdravotní potíže) a je stále závažný zejména proto, že např. při nečekané ztrátě vědomí dojde k pádu a poranění hlavy, což se přihodilo i při nedávné hospitalizace v Nemocnici Plzeň. Závěrem bylo požadováno zjištění aktuálního zdravotního stavu Posudkovou komisí Ministerstva práce a sociálních věcí (dále jen komise či PK MPSV) a po vypracování posudku zrušeno napadené rozhodnutí ze dne 7.3.2018 i předcházející rozhodnutí ze dne 21.8.2017 a věc vrácena žalované k dalšímu řízení; současně byly požadovány náklady řízení prozatím za dva právní úkony (převzetí a příprava věci, sepis žaloby).

Z obsahu vyžádaného posudkového spisu OSSZ Plzeň-město vedeného ohledně žalobce a v něm založeného záznamu o jednání a posudku o invaliditě této OSSZ ze dne 1.8.2017 vyplývá, že byla provedena mimořádná KLP (kontrolní lékařská prohlídka) z podnětu ČSSZ, Ústředí – odbor lékařské posudkové služby, ze dne 5.4.2017 na základě žádosti Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje, odbor hospodářské kriminality, ze dne 6.3.22017 ve věci pojistného podvodu ve stádiu pokusu, kdy žalobce nebyl nadále uznán invalidním dle § 39 odst. 1 zákona pro invaliditu třetího stupně ani jiný stupeň invalidity s datem zániku invalidity dnem jednání OSSZ, tj. 1.8.2017, neboť z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu, jehož rozhodující příčinou s nejvýznamnějším dopadem na pokles pracovní schopnosti je zdravotní postižení uvedené v kapitole V., položce 5b) přílohy vyhlášky, pro něž byla stanovena lékařem OSSZ míra poklesu pracovní schopnosti 15%, která ve smyslu § 3 a 4 citované vyhlášky nebyla změněna.

Ze založeného záznamu o jednání a posudku o invaliditě v řízení o námitkách vypracovaného ČSSZ pracoviště Plzeň (jednání proběhlo na věcně příslušném a místně nepříslušném pracovišti ČSSZ Ústí nad Labem) dne 1.3.2018 soud zjistil, že žalobce nebyl nadále uznán invalidním dle § 39 odst. 1 zákona pro invaliditu třetího stupně ani jiný stupeň invalidity s datem zániku invalidity dnem jednání OSSZ, tj. 1.8.2017, neboť z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu, jehož rozhodující příčinou s nejvýznamnějším dopadem na pokles pracovní schopnosti je zdravotní postižení uvedené v kapitole V, položce 5c) přílohy vyhlášky, pro něž byla stanovena míra poklesu pracovní schopnosti 25%, která ve smyslu § 4 citované vyhlášky nebyla změněna (den zániku invalidity: 1.8.2017).

Žalovaná ve svém vyjádření k žalobě dne 1.6.2018 navrhla důkaz posudkem PK MPSV ve smyslu § 4 odst. 2 zákona č. 582/1991 Sb. pro účely přezkumného řízení soudního s tím, že žalobu nepokládá za důvodnou. Z dávkového spisu vedeného žalovanou ohledně žalobce soud zjistil, že napadené rozhodnutí ze dne 7.3.2018 bylo zástupci žalobce doručeno dne 8.3.2018.

Žalobce dne 16.5. a 5.6.2018 zaslal soudu aktuální lékařské zprávy na podporu jeho tvrzení.

V této projednávané věci se jedná o dávku podmíněnou zdravotním stavem a v takovém případě je rozhodnutí soudu závislé především na odborném lékařském posouzení. Ve správním soudnictví ve věcech důchodového pojištění posuzují zdravotní stav a pracovní schopnost pojištěnců PK MPSV (§ 4 odst. 2 zák. č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení). Z těchto důvodů požádal soud PK MPSV – pracoviště v Plzni o vypracování posudku, který byl vypracován po jednání konaném dne 21.8.2018 za účasti odborného lékaře z oboru neurologie a interního lékařství, žalobce ani jeho zástupce nebyli přítomni (omluva žalobce dopisem ze dne 16.8.2018 i souhlas s projednáním v nepřítomnosti). Z obsahu tohoto posudku soud mimo jiné zjistil, že k datu vydání napadeného rozhodnutí byl žalobce invalidní pro invaliditu třetího stupně podle § 39 odst. 2 písm. c) zákona, neboť šlo o pokles pracovní schopnosti z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu nejméně o 70%. Po zhodnocení doložené zdravotní dokumentace psychiatrem dne 19.7.2018, lékařem ORL dne 20.8.2018 a dne 21.8.2018 neurologem i lékařem z oboru interního lékařství a po prostudování lékařské dokumentace od začátku potíží do současnosti i s ohledem na některé rozpory v lékařských nálezech, komise konstatovala, že ve svém posudku vycházela z objektivně prokázaných zdravotních postižení. Dle komise se u žalobce jedná o dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav a za rozhodující zdravotní postižení s největším dopadem na míru poklesu pracovní schopnosti považuje četné recidivující synkopy při kolísání krevního tlaku a záchvatech sinusové tachykardie pravděpodobně neurokardiogenní etiologie.

Za nepochybně prokázanou považuje komise kolísavou arteriální hypertensi s doloženými změnami na očním pozadí ve smyslu hypertonické angiopatie a hypertrofie levé komory srdeční dle echokardiografie, bez průkazu sekundární etiologie. Z ORL hlediska je objektivní audiometrií (CERA) dokladována progredující oboustranná středně těžká porucha sluchu s celkovou ztrátou 67% dle Fowlera, která je kompenzována sluchadlem. Opakovaně bylo provedeno vestibulární vyšetření doložené videonystagmografií, kdy byl nález hodnocen jako centrální vestibulární syndrom. V topickém neurologickém nálezu je opakovaně popisována lehká zániková symptomatologie, která je dle neurologického nálezu z FN v Plzni ze dne 14.6.2017 převážně neorganická, projevy jsou kolísavé, ale přítomny i známky organicity, konstatována i výrazná porucha dynamiky krční páteře. Z psychiatrického hlediska byla zpočátku zvažována i diagnóza somatoformní poruchy z oblasti dissociativní poruchy motoriky; v dalším průběhu tato diagnosa nebyla psychiatrem potvrzena, dle psychiatrických nálezů je žalobce dlouhodobě léčen pro dg. depresivní a úzkostnou poruchu na organickém podkladě a na základě dlouhodobé stresové situace, dále konstatováno narušení pozornosti, soustředění, vštípivosti, rozvoj potíží po prodělaném úraze hlavy. Provedené psychologické vyšetření z 01/2018 dokládá deterioraci kognitivních funkcí, kterou lze hodnotit již jako středně těžkou. Dle očních nálezů je trvale konstatováno zhoršení zrakové ostrosti a koncentrické zúžení zorného pole, nebyla však nalezena korelace v klinickém nálezu ani v doposud provedeném grafickém vyšetření CNS; pokles centrální zrakové ostrosti i s myopickou korekcí nelze vysvětlit objektivním vyšetřením; nález na očích a viditelných částech zrakových nervů je opakovaně fyziologický.

Dále komise uvedla, že žalobce není schopen vykonávat zaměstnání pilota ani jiné zaměstnání v leteckém provozu, není ani reálný předpoklad výkonu jiného soustavného méně náročného pracovního zařazení dle vyjádření odborných lékařů (kardiologie Plzeň, kardiologie Nemocnice na Homolce Praha, neurologie Plzeň, psychiatrie Plzeň a oční ambulance Plzeň), když z kardiologického hlediska je indikován režim bez výrazné psychické i fyzické zátěže.

Proto PK MPSV oproti posouzení lékařem OSSZ a ČSSZ hodnotila míru poklesu pracovní schopnosti podle kapitoly IX, oddílu A, položky 7b) přílohy vyhlášky (recidivující neurokardiogenní synkopy se zraněním a s minimálními či žádnými prodromy), horní hranicí procentuálního rozpětí, tj. 60% a tuto míru poklesu ve smyslu § 3 (odst. 1) citované vyhlášky pro další zdravotní postižení zvýšila o 10% na celkových 70%. Dále uvedla, že invalidita třetího stupně trvá od 10.1.2015, když ke zlepšení ve zdravotním stavu ani ke stabilizaci zdravotního stavu dosud nedošlo. Platnost posudku je omezena, neboť dle komise zdravotní stav žalobce není stále stabilizovaný, je dále dovyšetřován na kardiologii Nemocnice Na Homolce Praha, také je sledován v odborných ambulancích kardiologa, neurologa, psychiatra, ORL a očního lékaře.

Závěrem komise uvedla, že souvislost zjištěného zdravotního postižení s úrazem v zaměstnání dne 8.11.2013 není jednoznačně průkazná. Nebyla prokázána ložisková porucha mozku ani krční míchy, následné poruchy zdravotního stavu proto nelze dát do souvislosti s uvedeným úrazem na pracovišti dne 8.11.2013. Opakovaná vyšetření mozku magnetickou rezonancí byla bez patologického nálezu (propouštěcí zpráva z hospitalizace na neurologii FN v Plzni v době 11.-22.11.2013, vyšetření MR a MRA mozku a intrakraniálních tepen 21.10.2014 v IKEM Praha, propouštěcí zpráva z hospitalizace na neurologii Thomayerovy nemocnice v Praze 6.1.-10.1.2015), na MR C páteře 8.4.2014 jen mírné zúžení páteřního kanálu v úrovni C5/6. Rovněž poslední vyšetření MR mozku a C páteře ze dne 3.4.2018 neprokazuje ložiskové změny, MR mozku je bez patologického nálezu, na MR C páteře jsou popisovány jen degenerativní změny; opakovaně nebyla prokázána ani korelace očního nálezu s nálezem na očích a viditelných částech zrakových nervů. (Stejnopis posudku byl doručen žalobci i žalované.)

S účinností od 1.1.2010 je stanoveno v § 39 zákona následující: (1) Pojištěnec je invalidní, jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu nastal pokles jeho pracovní schopnosti nejméně o 35 %. (2) Jestliže pracovní schopnost pojištěnce poklesla a) nejméně o 35 %, avšak nejvíce o 49 %, jedná se o invaliditu prvního stupně, b) nejméně o 50 %, avšak nejvíce o 69 %, jedná se o invaliditu druhého stupně, c) nejméně o 70 %, jedná se o invaliditu třetího stupně.

(3) Pracovní schopností se rozumí schopnost pojištěnce vykonávat výdělečnou činnost odpovídající jeho tělesným, smyslovým a duševním schopnostem, s přihlédnutím k dosaženému vzdělání, zkušenostem a znalostem a předchozím výdělečným činnostem. Poklesem pracovní schopnosti se rozumí pokles schopnosti vykonávat výdělečnou činnost v důsledku omezení tělesných, smyslových a duševních schopností ve srovnání se stavem, který byl u pojištěnce před vznikem dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu.

Pro úplnost krajský soud dodává, že dle § 3 odst. 1 citované vyhlášky v případě, že příčinou dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu pojištěnce je více zdravotních postižení a v důsledku působení těchto zdravotních postižení je pokles pracovní schopnosti pojištěnce větší, než odpovídá horní hranici míry poklesu pracovní schopnosti určené podle rozhodující příčiny dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu, lze tuto horní hranici zvýšit až o 10 procentních bodů (dle § 4 citované vyhlášky lze dolní hranici snížit až o 10 procentních bodů). Podmínky pro toto zvýšení byly shledány komisí, jak uvedeno shora.

Dle § 4 odst. 1 písm. a) zákona č. 150/2002 Sb. v platném znění (soudní řád správní, dále jen s.ř.s.), soudy ve správním soudnictví rozhodují o žalobách proti rozhodnutím vydaným v oblasti veřejné správy orgánem moci výkonné, orgánem územního samosprávného celku, jakož i fyzickou nebo právnickou osobou nebo jiným orgánem, pokud jim bylo svěřeno rozhodování o právech a povinnostech fyzických a právnických osob v oblasti veřejné správy, (dále jen správní orgán). Podle § 31 odst. 2, 3 s.ř.s. ve věcech důchodového pojištění rozhoduje specializovaný samosoudce, který má práva a povinnosti předsedy senátu.

Podle § 76 odst. 1 písm. a), b) s.ř.s. soud zruší napadené rozhodnutí pro vady řízení bez jednání rozsudkem pro nepřezkoumatelnost spočívající v nesrozumitelnosti nebo nedostatku důvodů rozhodnutí a proto, že skutkový stav, který vzal správní orgán za základ napadeného rozhodnutí, je v rozporu se spisy nebo v nich nemá oporu anebo vyžaduje rozsáhlé nebo zásadní doplnění.

Dle § 78 odst. 1 věta první, odst. 3, 4 a 5 s.ř.s. je-li žaloba důvodná, soud zruší napadené rozhodnutí pro nezákonnost nebo pro vady řízení. Zrušuje-li soud rozhodnutí, podle okolností může zrušit i rozhodnutí správního orgánu nižšího stupně, které mu předcházelo a soud přihlíží ve vztahu k žalobním bodům na rozhodnutí uvedených správních orgánů jako na jeden celek. Zruší-li soud rozhodnutí, vysloví současně, že se věc vrací k dalšímu řízení žalovanému, a právním názorem, který vyslovil soud ve zrušujícím rozsudku nebo rozsudku vyslovujícím nicotnost, je v dalším řízení správní orgán vázán. Podle § 75 odst. 1 s.ř.s. je pro soud rozhodující skutkový a právní stav, který tu byl v době rozhodování správního orgánu, tj. v této věci k datu 7.3.2018 a je povinen přezkoumat napadený výrok v mezích žalobních bodů uvedených v žalobě (§ 75 odst. 2 věta první s.ř.s.).

Žalobce se podanou žalobou domáhal ponechání invalidity třetího stupně s ohledem na jeho zdravotní stav z důvodů v ní uvedených. Po doručení posudku PK MPSV ze dne 21.8.2018 shora uvedeného má soud za prokázané, že k datu vydání napadeného rozhodnutí žalované byl žalobce nadále invalidní pro invaliditu třetího stupně, proto je žaloba podaná důvodně, a soud tedy napadené rozhodnutí žalované ze dne 7.3.2018 i jemu předcházející rozhodnutí ze dne 21.8.2017 bez jednání rozsudkem zrušil a věc vrátil žalované k dalšímu řízení (výrok I. rozsudku) pro vady řízení (§ 78 odst. 1, 4 s.ř.s.) spočívající v nedostatečném posudkovém zhodnocení zdravotního stavu žalobce, neboť správní orgán si neopatřil ve správním řízení takové důkazy, které by prokázaly skutečný stav věci, jelikož dle posudku PK MPSV je žalobce nadále invalidní pro invaliditu třetího stupně s datem vzniku 10.1.2015, neboť míra poklesu pracovní schopnosti odpovídá 70%. Předmětný nedostatek byl způsoben zejména při vypracování podkladového rozhodnutí ohledně zdravotního stavu žalobce na příslušné OSSZ Plzeň-město a poté u ČSSZ (15% a 25% míry poklesu), kdy nebyl nadále uznán invalidní, proto bylo rozhodnuto o odnětí invalidního důchodu a poté o zamítnutí námitek podaných žalobcem proti rozhodnutí ze dne 21.8.2017.

Po právní moci tohoto rozsudku bude proto vycházet žalovaná ze zjištění, že žalobce je nadále invalidní pro invaliditu třetího stupně (§ 78 odst. 5 s.ř.s.), o čemž vydá rozhodnutí, které bude mimo jiné obsahovat i důvod vydání rozhodnutí – tj. nadálé trvání invalidity třetího stupně (od 10.1.2015) a tedy i nároku na výplatu invalidního důchodu, čímž bude realizován i rozsudek Krajského soudu v Plzni č.j. 16Ad 23/2018-67 ze dne 4.9.2018.

Žalobce byl ve věci úspěšný, proto mu v souladu s § 60 odst. 1 s.ř.s. věta první, dle něhož má účastník, který měl ve věci plný úspěch, právo na náhradu nákladů řízení před soudem, které důvodně vynaložil, proti účastníkovi, který ve věci úspěch neměl, soud přiznal náklady řízení (výrok II. rozsudku), a to za požadované 2 úkony právní služby á 1.000,-Kč, tj. 2.000,-Kč (převzetí a příprava zastoupení, sepis žaloby) a s tím spojené 2 náhrady hotových výdajů á 300,-Kč (dle § 7 bod 3, § 9 odst. 2, § 11 odst. 1 písm. a) a d) i § 13 odst. 3 vyhl. č. 177/1996 Sb., advokátní tarif (dále jen AT) v platném znění), tedy celkem 2.600,-Kč, to vše zvýšené o DPH ve výši 21%, tj. 546,-Kč (§ 14a AT); tedy celkem za právní zastoupení 3.146,-Kč. Přiznanou částku nákladů řízení uhradí žalovaná na uvedený účet zástupce žalobce, když stanovenou lhůtu považuje soud za odpovídající.

P o u č e n í: Proti tomuto rozsudku lze podat do dvou týdnů po jeho doručení kasační stížnost u Nejvyššího správního soudu se sídlem Moravské náměstí 6, 657 40 Brno, který o kasační stížnosti rozhoduje. Lhůta je zachována, byla-li kasační stížnost podána u Krajského soudu v Plzni (§ 12 odst. 1, § 102, § 106 odst. 2 a 4 s.ř.s.).

Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s.ř.s. a nepřípustnost kasační stížnosti je uvedena v § 104 s.ř.s.

V Plzni dne 4. září 2018

JUDr. Alena Hocká v.r.

samosoudkyně

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru