Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

16 Ad 17/2011 - 44Rozsudek KSPL ze dne 08.04.2011

Prejudikatura

6 Ads 99/2006 - 60


přidejte vlastní popisek

16 Ad 17/2011-44

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Plzni rozhodl samosoudkyní JUDr. Olgou Charvátovou v právní věci žalobkyně: A.K. bytem x, proti žalovaná: Česká správa sociálního zabezpečení, Křížová 25, 225 08 Praha 5, v řízení o žalobě proti rozhodnutí žalované ze dne 6.12.2010 č.j. x

takto:

I. Žaloba se zamítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobkyně se včasnou žalobou, adresovanou České správě sociálního zabezpečení v Praze (dále jen žalovaná nebo ČSSZ), ze dne 7.2.2011, domáhá soudního přezkumu rozhodnutí shora citovaného, kterým byly zamítnuty její námitky a rozhodnutí žalované č.j. x ze dne 16.4.2010 bylo potvrzeno. Tímto rozhodnutím žalovaná zamítla dle § 56 odst. 1 písm. b) zák.č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZDP) žalobkyni žádost o zvýšení starobního důchodu (dále jen SD) z důvodu zhodnocení doby studia ve školním roce 1961/1962, protože dle zák.č. 186/1960 Sb., byla od roku 1960 povinná 9letá školní docházka pouze do 31.8.1961. V daném případě se tak nejednalo o povinnou 9. třídu v době od 1.9.1961 do 31.8.1962. Žalobkyně se v žalobě domáhá zvýšení důchodu a započtení doby pojištění studia 9. třídy od 1.9.1961 do 31.8.1962 a navrhla zrušení napadeného rozhodnutí a vrácení věci žalované k novému řízení a rozhodnutí. Neúčtovala náhradu nákladů řízení. Žalobkyně se jednání soudu nezúčastnila. Omluvila se ze zdravotních důvodů, neučinila konečný návrh. Přílohu žaloby tvořilo napadené rozhodnutí.

Po doplnění žaloby k výzvě soudu žalobkyně zrekapitulovala v podání z 18.3.2011 průběh řízení a doložila rozhodnutí Ministerstva práce a sociálních věcí (dále jen MPSV) č.j. 210/84845-24 z 5.11.2010, námitky z 11.9.2010, usnesení žalované z 2.8.2010, námitky z 12.5.2010, opis vysvědčení školního roku 1961/1962 Základní 9tileté školy v Rudné, okres Beroun, rozhodnutí žalované z 16.4.2010 č.j. 475 109 008, žádost z 22.3.2010, žádost z 18.1.2010 a článek z deníku z 12.1.2010.

Žalovaná ve stanovisku z 25.2.2011 navrhla zamítnutí žaloby. V úvodu uvedla, o čem bylo napadeným rozhodnutí rozhodnuto, zrekapitulovala průběh správního řízení s tím, že délka povinného základního vzdělání v případě žalobkyně byla určena školským zákonem, konkrétně č. 186/1966 Sb., 28.12.1960 zákon nabyl účinnosti a byla zavedena povinná školní docházka, která se vztahovala na všechny žáky od školního roku 1961/1962. Dobu studia žalobkyně v 9. třídě v letech 1961/1962 dle kopie vysvědčení nelze považovat za studium po ukončení povinné školní docházky a proto jej nelze ani hodnotit pro důchodové účely, neboť žalobkyně plnila povinnou školní docházku, i když v daném případě nešlo o povinnou 9. třídu v době od 1.9.1961 do 31.8.1962.

Žalovaná přítomná u jednání navrhla zamítnutí žaloby. V podrobnostech odkázala na zpracované stanovisko.

Žaloba není důvodná.

Soud zjistil ze správního spisu - dávkového spisu žalobkyně, který předložila žalovaná, že žalobkyně je poživatelkou SD dle žádosti o SD z 11.10.1999. Dle žádosti z 18.1.2010 a z 22.3.2010 žalobkyně opakovaně žádala o dopočet 9. třídy do dob pojištění, a to v letech 1961/1962. Z osobního listu důchodového pojištění (dále jen OLDP) z 26.1.2000 žalobkyně má započtenu dobu pojištění od 1.9.1962 do 9.1.2000. Stejně tak dle OLDP z 11.11.1999. Zde v přehledu dob pojištění je započtena doba pojištění od 1.9.1962 do 9.1.2000. Rozhodnutím z 16.4.2010 č.j. x žalovaná rozhodla ve věci její žádosti o zápočtu studia 9. třídy od 1.9.1961 do 31.8.1962 tak, že tuto žádost dle § 56 odst. 1 písm. b) ZDP zamítla s odkazem na školský zák.č. 186/1960 Sb., dle kterého byla od roku 1960 povinná 9letá školní docházka do 31.8.61. V daném případě tedy nešlo o povinnou 9. třídu v době 1.9.1961 do 31.8.1962. V této věci žalovaná vydala opravné usnesení 2.8.2010 č.j. x, kterým dle § 70 zák.č. 500/2004 Sb., správního řádu (dále jen s.ř.), ve kterém uvedla, že dle školského zák.č. 186/1960 Sb., byla od 28.12.1960 postupně zavedena 9letá povinná školní docházka. V daném případě u žalobkyně se nejedná o nepovinnou 9. třídu v době od 1.9.1961 do 31.8.1962 a opravila tím nesprávnost rozhodnutí z 16.4.2010. Proti usnesení žalobkyně podala opravný prostředek, o kterém rozhodlo MPSV rozhodnutím ze dne 5.11.2010 č.j. 2010/84845-24 tak, že rozhodnutí žalované ze dne 2.8.2010 zrušilo z důvodu špatné aplikace § 70 s.ř., neboť se nejednalo o opravu písařské chyby.

Žalobkyně rozhodnutí ze dne 16.4.2010 napadla námitkami, v nich trvala na požadavku zápočtu 9. třídy do doby pojištění v roce 1961/1962. Žalovaná vydala přezkoumávané rozhodnutí z 6.12.2010 č.j. x, kterým námitky zamítla a rozhodnutí z 16.4.2010 č.j. x, potvrdila. V tomto rozhodnutí zrekapitulovala průběh správního řízení ve věci zápočtu 9. třídy v roce 1961/1962 do zvýšení SD žalobkyně. Zrekapitulovala obsah rozhodnutí z 16.4.2010, poukázala na § 13 ZDP, který obsahuje pravidla pro hodnocení doby studia před 1.1.1996. Dále § 8 zák.č. 100/1980 Sb., ve znění k 31.12.1995 a pravidlo stanovené školským zákonem č. 186/1960 Sb., s tím, že žalobkyně studovala 9. třídu ve školním roce 1961/1962, jak bylo zjištěno z kopie vysvědčení a studium však nebylo možno považovat za studium po ukončení povinné školní docházky a nebylo je možno zhodnotit pro důchodové účely, neboť žalobkyně plnila povinnou školní docházku. Rozhodnutí žalobkyně přezvala 22.12.2010.

Doručením žaloby Krajskému soudu v Plzni bylo zahájeno řízení dle hlavy druhé dílu prvého zák.č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (dále jen s.ř.s.). Žalobou je napadeno rozhodnutí v důchodové věci, které podléhá soudnímu přezkumu dle § 79 odst. 1 zák.č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení.

Při přezkoumání rozhodnutí dle § 75 odst. 1 s.ř.s. soud vycházel ze skutkového a právní stavu, který zde byl v době rozhodnutí správního orgánu a přezkoumal napadený výrok rozhodnutí v mezích včas uplatněných žalobních bodů.

Žaloba by byla důvodná, pokud by byla prokázána tvrzení žalobkyně o tom, že byla na svých právech zkrácena rozhodnutím správního orgánu (§ 65 odst. 1 s.ř.s.), nebo postupem správního orgánu takovým způsobem, že to mohlo mít za následek nezákonné rozhodnutí (§ 65 odst. 2 s.ř.s.).

Žalobkyně v žalobě uplatnila jediný žalobní bod, žádala o zvýšení SD tím, aby jí jako doba pojištění byla započtena doba studia 9. třídy od 1.9.1961 do 31.8.1962 , dobu tohoto studia doložila kopií vysvědčení.

Dle § 13 odst. 1 ZDP věta po středník za dobu pojištění se považují též doby zaměstnání získané před 1. lednem 1996 podle předpisů platných před tímto dnem, výjimkou dobu studia po dosažení věku 18 let;

Dle § 13 odst. 2 věta prvá ZDP za náhradní dobu pojištění se považují též náhradní doby získané před 1. lednem 1996 podle předpisů platných před tímto dnem a doba pobírání důchodu za výsluhu let. Za náhradní dobu pojištění se považuje též doba studia získaná před 1. lednem 1996 podle předpisů platných před tímto dnem, a to po dobu prvních 6 let tohoto studia po dosažení věku 18 let.

Tímto předpisem byl zák.č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení a jeho prováděcí vyhl.č. 149/1998 Sb.

Dle § 8 odst. 1 písm. f) zák.č. 100/1988 Sb. se zaměstnáním rozumělo doba studia po skončení povinné školní docházky.

Dle § 5 odst. 1 zák.č. 186/1960 Sb., který nabyl účinnosti 28.2.1960 byla zavedena základní docházka ve věku od 6 do 15 let, a to základní všeobecné a polytechnické vzdělání.

Dle § 5 odst. 2 cit. zák. bylo základní vzdělání povinné pro veškerou mládež a povinná školní docházka trvala 9 let a začala počátkem školního roku, který následoval po dni, kdy dítě dovrší 6 rok věku.

Ze správního spisu soud zjistil, že žalobkyně je poživatelkou SD, dle OLDP má započtenu dobu pojištění od 1.9.1962. Žalobkyně se dožadovala, aby jí do SD bylo započteno další pojištění, a to studium 9. třídy od 1.9.1961 do 31.8.1962, což doložila vysvědčením ze Základní 9leté školy v Rudné z 9A. třídy ve školním roce 1961/1962 ze dne 30. června 1962. Soud zjistil, že v této době byl platný zák. č. 186/1960 Sb., který zavedl povinnou školní docházku devět tříd, která se vztahovala i na všechny žáky od školního roku 1961/1962, proto dobu studia žalobkyně v 9. třídě v roce 1961/1962, dle doložené kopie vysvědčení, není možno považovat za studium po ukončení povinné školní docházky a nelze ji hodnotit ani pro důchodové účely, neboť žalobkyně plnila povinnou školní docházku. Pravidlo pro hodnocení studia získané před 1. lednem 1996 obsahuje shora citované ustanovení § 13 ZDP, dle kterého se za náhradní dobu pojištění považuje i doba studia získaná před 1.1.1996 dle předpisů platných před tímto dnem, a to po dobu prvních 6ti let zmíněného studia od dosažení věku 18 let a dle § 34 ZDP se tyto náhradní doby započítají pouze v rozsahu 80ti%. Zmíněné zákonné ustanovení považuje za dobu pojištění též doby zaměstnání získané před 1.1.1996 dle tehdy platných předpisů, což byl, jak je rovněž shora uvedeno, zák.č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení a prováděcí vyhláška č. 149/1988 Sb., kde § 8

zák.č. 100/1988 Sb. ve znění platném k 31.12.1995 určoval, že za zaměstnání se mimo jiné považuje studium po ukončení povinné školní docházky. Povinná školní docházka se zaváděla postupně, neboť zmíněný zákon nabyl účinnosti 28.12.1960 a tato se vztahovala i na žáky od školního roku 1961/1962, tedy studium, které žalobkyně doložila předloženým vysvědčením, nelze považovat za studium po ukončení povinné školní docházky, není je možno ani hodnotit pro důchodové účely, neboť žalobkyně i v roce 1961/1962 plnila povinnou školní docházku. Pokud žalobkyně v tomto školním roce navštěvovala 9. třídu, jak již bylo uvedeno, plnila povinnou školní docházku, kterou neměla dokončenu. V této souvislosti soud odkazuje i na judikát Nejvyššího správního soudu v Brně 6 Ad 99/2006-60, kde byla tato otázka řešena a plyne z něj „Docházka do 9. třídy jedenáctileté (od 28.12.1960 dvanáctileté) střední školy ve školním roce 1960/1961 (též ve školním roce 1959/1960) není dobou studia po skončení povinné školní docházky na střední škole, a tedy ani dobou zaměstnání jež bylo po 18. roce věku možno hodnotit pro účely důchodového pojištění [§ 13 odst. 1 ZDP, § 8 odst. 1 písm. f) zák.č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění účinném k 31.12.1995, § 1 a § 24 vyhl.č. 149/1988 Sb., kterou se provádí zák. o sociálním zabezpečení ve znění účinném k 31.12.1995]“. – žalobní bod nebyl shledán důvodným.

Vzhledem k tomu, že žaloba žalobkyně nebyla shledána důvodnou, žalobkyně nebyla zkrácena na svých právech rozhodnutím správního orgánu ani jeho postupem, soudu nezbylo, než žalobu dle § 78 odst. 7 s.ř.s. zamítnout (výrok I. rozsudku).

Soud žádnému z účastníků právo na náhradu nákladů řízení nepřiznal dle § 60 odst. 1 s.ř.s. Žalobkyně ve věci úspěch neměla, v souvislosti s řízením náklady nepožadovala a ani jí žádné náklady v souvislosti s řízením nevznikly. Žalovaný správní orgán právo na náhradu nákladů řízení nemá ze zákona (výrok II. rozsudku).

Poučení: Proti tomuto rozsudku lze podat kasační stížnost do dvou týdnů
po jeho doručení k Nejvyššímu správnímu soudu
prostřednictvím Krajského soudu v Plzni ve dvou písemných
vyhotoveních (§ 102, § 106 odst. 2 s.ř.s.).

Důvody kasační stížnosti jsou taxativně stanoveny v § 103 odst. 1
s.ř.s. Kasační stížnost směřující pouze proti rozhodnutí o
nákladech řízení nebo proti důvodům rozhodnutí je nepřípustná
(§ 104 odst. 2 s.ř.s.). Kasační stížnost není přípustná, opírá-li se
jen o jiné důvody, než které jsou uvedeny v § 103 s.ř.s., nebo o

důvody, které stěžovatel neuplatnil v řízení před soudem, jehož
rozhodnutí má být přezkoumáno, ač tak učinit mohl (§ 104 odst.
4 s.ř.s.).

Stěžovatel musí být v řízení o kasační stížnosti zastoupen
advokátem. To neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo
člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské
právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno
pro výkon advokacie (§ 105 odst. 2 s.ř.s.).

V Plzni dne 8. dubna 2011

JUDr. Olga Charvátová,v.r.

samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Michaela Vurmová

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru