Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

59 A 1/2021 - 17Usnesení KSPH ze dne 09.03.2021

Prejudikatura

3 A 194/2018 - 29

9 As 133/2017 - 35

Oprav. prostředek / ústav. stíž.
4 Azs 86/2021

přidejte vlastní popisek

59 A 1/2021 - 17

USNESENÍ

Krajský soud v Praze rozhodl v senátu složeném z předsedy Mgr. Ing. Petra Šuránka a soudců Mgr. Věry Pazderové, LL.M., M.A., a JUDr. Bc. Kryštofa Horna ve věci

žalobce: P. S., narozen X

státní příslušník Indické republiky bytem X

zastoupen advokátem Mgr. Umarem Switatem sídlem Dědinova 2011/19, 148 00 Praha 4

proti žalovanému: Ministerstvo vnitra sídlem Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 o žalobě na ochranu proti nečinnosti žalovaného v řízení vedeném pod č. j. OAM-8545/PP-2018

takto:

I. Řízení se zastavuje. II. Žalobci se ve lhůtě 30 dnů od právní moci tohoto usnesení vrací soudní poplatek ve výši 1 000 Kč. III. Žalovaný je povinen zaplatit žalobci na náhradě nákladů řízení částku 9 650 Kč, a to do třiceti dnů od právní moci tohoto rozsudku k rukám jeho zástupce Mgr. Umara Switata.

Odůvodnění:

1. Žalobce se žalobou odeslanou dne 6. 1. 2021 domáhal podle části třetí, hlavy druhé, dílu druhého zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“) ochrany proti nečinnosti žalovaného v řízení o žádosti žalobce o vydání povolení k přechodnému pobytu vedené pod č. j. OAM-8545/PP-2018.

2. Dne 25. 2. 2021 soud obdržel podání, jímž žalobce vzal žalobu v celém rozsahu zpět z důvodu pozdějšího chování žalovaného a požádal o přiznání náhrady nákladů řízení, jelikož žalovaný rozhodl ve věci až po podání žaloby.

3. Podle ustanovení § 47 písm. a) s. ř. s. soud řízení zastaví, jestliže vzal navrhovatel svůj návrh zpět. 4. Protože žalobce vzal svůj návrh v plném rozsahu zpět, rozhodl soud v souladu s dispoziční zásadou vyjádřenou v citovaném ustanovení o zastavení řízení. 5. Soud dále rozhodl o vrácení soudního poplatku, a to po jeho snížení o 20 %, nejméně však 1 000 Kč, ve smyslu § 10 odst. 3 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o soudních poplatcích“). Z uhrazeného soudního poplatku ve výši 2 000 Kč tak vznikl žalobci nárok na vrácení částky 1 000 Kč. Tato částka mu bude vrácena ve smyslu § 10a odst. 1 zákona o soudních poplatcích ve lhůtě 30 dnů od právní moci výroku o vrácení přeplatku.

6. Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o ustanovení § 60 odst. 3 věty druhé s. ř. s., podle níž, vzal-li navrhovatel podaný návrh zpět pro pozdější chování odpůrce nebo bylo-li řízení zastaveno pro uspokojení navrhovatele, má navrhovatel proti odpůrci právo na náhradu nákladů řízení.

7. Z obsahu předloženého správního spisu žalovaného soud zjistil, že rozhodnutím ze dne 16. 7. 2020, č. j. MV-96114-4/SO-2020, Komise pro rozhodování ve věcech pobytu cizinců (dále jen „Komise“) zrušila (v pořadí již druhé) rozhodnutí žalovaného, jímž byla zamítnuta žádost žalobce o přechodný pobyt rodinného příslušníka občana EU podaná dne 21. 5. 2018. Rozhodnutí Komise podle připojené doložky nabylo právní moci dne 22. 7. 2020. Na návrh žalobce posléze Komise opatřením proti nečinnosti ze dne 18. 11. 2020 přikázala žalovanému, aby o žádosti rozhodl do 30 dnů od doručení tohoto opatření. Žalovaný opatření proti nečinnosti obdržel dne 1. 12. 2020. Po provedení opakovaných výslechů žalobce a jeho družky byla dne 13. 1. 2021 předložena a odsouhlasena předkládací zpráva k vydání povolení k přechodnému pobytu. Dne 26. 1. 2021 pak žalobce fyzicky převzal pobytovou kartu rodinného příslušníka občana EU. 8. V daném případě byl žalovaný povinen podle § 169t odst. 6 písm. f) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 16/2019 Sb. o žádosti rozhodnout ve lhůtě 60 dnů počítané od právní moci zrušujícího aktu (viz např. rozsudky Nejvyššího správního soudu ze dne 26. 2. 2010, č. j. 5 Ans 6/2009-82, ze dne 25. 11. 2011, č. j. 2 Ans 11/2011-95, ze dne 9. 8. 2017, č. j. 5 Azs 151/2017-23, či ze dne 22. 7. 2020, č. j. 1 Azs 200/2020-31, všechny dostupné na www.nssoud.cz). Rozhodujícím okamžikem bylo tedy datum 22. 7. 2020, neboť právě od něj žalovanému počala běžet lhůta 60 dnů pro vydání nového rozhodnutí. Posledním dnem lhůty tedy bylo pondělí 21. 9. 2020. Rozhodnutí (za něž se v tomto případě považuje předání příslušné pobytové karty) však bylo i přes řádné a formálně úspěšné uplatnění prostředku na ochranu proti nečinnosti vydáno až dne 26. 1. 2021, tedy více než dva týdny po podání žaloby. Žaloba tak byla podána důvodně a byla vzata zpět až pro následné chování žalovaného.

9. V daném případě proto žalobci přísluší náhrada nákladů řízení, a to v celkové výši 9 650 Kč. Tato částka sestává z náhrady za nevrácenou část soudního poplatku ve výši 1 000 Kč a nákladů na zastoupení advokátem ve výši 8 650 Kč, které tvoří odměna advokáta za dva úkony právní služby ve výši 3 100 Kč (příprava a převzetí věci a sepsání žaloby) podle § 7 bodu 5, § 9 odst. 4 písm. d) a § 11 odst. 1 písm. a) a d) vyhlášky č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „advokátní tarif“) a odměna advokáta za jeden úkon právní služby ve výši 1 550 Kč (zpětvzetí žaloby) podle § 7 bodu 5, § 9 odst. 4 písm. d) a § 11 odst. 2 a 3 advokátního tarifu spolu se třemi paušálními náhradami hotových výdajů ve výši 300 Kč podle § 13 odst. 4 advokátního tarifu. Ač zástupce žalobce uplatňoval požadavek úhradu za další úkon v řízení (replika), žádné takové podání vůči soudu neučinil, tudíž mu za něj nemohly být náklady řízení přiznány.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve dvou vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.

Lhůta pro podání kasační stížnosti končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty (den doručení rozhodnutí). Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s. ř. s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Soudní poplatek za kasační stížnost vybírá Nejvyšší správní soud. Variabilní symbol pro zaplacení soudního poplatku na účet Nejvyššího správního soudu lze získat na jeho internetových stránkách: www.nssoud.cz.

Praha 9. března 2021

Mgr. Ing. Petr Šuránek, v. r.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru