Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

56 A 4/2020 - 10Usnesení KSPH ze dne 26.05.2020


přidejte vlastní popisek

56 A 4/2020 - 10

USNESENÍ

Krajský soud v Praze rozhodl samosoudcem Mgr. Miroslavem Makajevem ve věci

žalobce: D. M.,

bytem x

proti žalovanému: Městský úřad Rakovník,
se sídlem Husovo náměstí 27, Rakovník,

o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 21. 2. 2020, č. j. MURA/8661/2020,

takto:

I. Žaloba se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

1. Žalobce se žalobou ze dne 11. 5. 2020 domáhá zrušení usnesení žalovaného ze dne 21. 2. 2020, č. j. MURA/8661/2020, kterým žalovaný podle § 64 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších přestupků (dále jen „zákon o odpovědnosti za přestupky“, předává oznámení o přestupku podle § 182a odst. 1 písm. a) bod 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů („školský zákon“), státnímu zastupitelství s odůvodněním, že okolnosti nasvědčují, že by se mohlo jednat o trestný čin.

2. Přestupku podle školského zákona se měli dopustit podezřelí O. M., nar. x, bytem x, tím, že v 1. pololetí školního roku 2019/2020 neposílali svého nezletilého syna do školy, ani ho řádně neomluvili, a F. M. tak měl 73 neomluvených hodin. Podle zprávy třídní učitelky ze dne 27. 1. 2020 měl F. M. v 1. pololetí školního roku 2019/2020 celkem 300 hodin absence, a nebyl tudíž klasifikován z většiny předmětů a měl prodlouženou klasifikaci o jeden měsíc. S ohledem na výši neomluvených hodin dospěl správní orgán k závěru, že by se mohlo jednat o trestný čin podle § 201 odst. 1 písm. b) a d) a odst. 3 písm. b) zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

3. Soud se nejprve zabýval tím, zda lze žalobu věcně projednat. Dospěl přitom k závěru, že tomu tak není, neboť nejsou splněny zákonem stanovené podmínky pro řízení o žalobě a tento nedostatek je neodstranitelný.

4. Žaloba proti rozhodnutí správního orgánu je podle § 68 písm. e) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“), nepřípustná tehdy, „domáhá-li se přezkoumání rozhodnutí, které je z přezkoumání podle tohoto nebo zvláštního zákona vyloučeno“. Podle § 70 písm. c) s. ř. s. jsou ze soudního přezkoumání vyloučeny úkony správního orgánu, jimiž se upravuje vedení řízení před správním orgánem. Usnesení o předání věci orgánu činnému v trestním řízení lze považovat za rozhodnutí, jímž se upravuje vedení řízení před správním orgánem.

5. Podle § 64 odst. 1 písm. a) zákona o odpovědnosti za přestupky, správní orgán věc bezodkladně i v průběhu řízení předá orgánu činnému v trestním řízení, nasvědčují-li zjištěné skutečnosti tomu, že byl spáchán trestný čin. Posouzení otázky, zda má být věc předána orgánu činnému v trestním řízení bylo v dané věci nezbytné pro rozhodnutí, zda má správní orgán řízení o přestupku zahájit. Pokud orgán činný v trestním řízení dospěje k závěru, že se o trestný čin nejedná, postoupí věc zpět příslušnému orgánu k projednání přestupku podle § 171 odst. 1 zákona č. 141/1961 Sb. zákona o trestním řízení soudním (trestní řád). Těmito postupy se nijak nezasahuje do práv osoby, která zatím ani nebyla obviněna (ostatně takové osobě se usnesení ani nedoručuje, pouze se poznamenává do spisu), řeší se pouze procesní otázka, který orgán je věcně příslušný k projednání věci.

6. Podle § 46 odst. 1 písm. d) s. ř. s. soud usnesením odmítne návrh, je-li podle tohoto zákona nepřípustný. Protože žalobce podal žalobu proti úkonu žalovaného, který je ze soudního přezkumu podle § 68 písm. e) ve spojení s § 70 písm. c) s. ř. s. vyloučen, postupoval soud podle § 46 odst. 1 písm. d) s. ř. s. a žalobu odmítl. Návrhem na přiznání odkladného účinku žalobě se soud pro nadbytečnost nezabýval.

7. Výrok o náhradě nákladů řízení je založen na ustanovení § 60 odst. 3 větě první s. ř. s., podle níž žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno nebo žaloba odmítnuta.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve dvou vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.

Lhůta pro podání kasační stížnosti končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty (den doručení rozhodnutí). Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s. ř. s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Soudní poplatek za kasační stížnost vybírá Nejvyšší správní soud. Variabilní symbol pro zaplacení soudního poplatku na účet Nejvyššího správního soudu lze získat na jeho internetových stránkách: www.nssoud.cz.

Praha 26. května 2020

Mgr. Miroslav Makajev

samosoudce

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru