Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

55 A 6/2021 - 18Usnesení KSPH ze dne 17.03.2021

Prejudikatura

8 Afs 29/2009 - 34


přidejte vlastní popisek

55 A 6/2021 - 18

USNESENÍ

Krajský soud v Praze rozhodl v senátu složeném z předsedy Mgr. Tomáše Kocourka, Ph.D., a soudců Mgr. Lenky Oulíkové a Mgr. Miroslava Makajeva ve věci

žalobce: J. V.,

bytem X, zastoupen advokátem JUDr. Jiřím Urbanem, se sídlem Krosenská 531/4, Praha,

proti žalovanému: Krajský úřad Středočeského kraje, se sídlem Zborovská 11, Praha, o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 7. 12. 2020, č. j. 170449/2020/KUSK,

takto:

I. Řízení se zastavuje. II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

1. Žalobce se žalobou podle části třetí, hlavy druhé, dílu prvního zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“), domáhá zrušení v záhlaví označeného rozhodnutí, jímž žalovaný zamítl jeho odvolání proti rozhodnutí Městského úřadu Votice ze dne 25. 9. 2020, č. j. 33460/2020/VÚPŽP-Po. Rozhodnutím správního orgánu prvního stupně byla žalobci uložena povinnost uhradit část nákladů na zajištění předběžné náhradní péče a část nákladů na veterinární péči ve výši 889 700, 50 Kč.

2. Žalobce s podáním žaloby nesplnil poplatkovou povinnost, Krajský soud v Praze jej proto usnesením ze dne 3. 2. 2021, č. j. 55 A 6/2021-16, vyzval k zaplacení soudního poplatku ve lhůtě 15 dnů od nabytí právní moci usnesení. Výzva byla zástupci žalobce doručena dne 4. 2. 2021 do jeho datové schránky a lhůta pro splnění výzvy (zaplacení soudního poplatku) uplynula dne 8. 3. 2021. Žalobce však soudní poplatek ve stanovené lhůtě nezaplatil ani soudu nesdělil, zda mu v tom brání nějaká závažná překážka.

3. Dle § 47 písm. c) s. ř. s. soud usnesením řízení zastaví, stanoví-li tak tento nebo zvláštní zákon. 4. Dle § 9 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o soudních poplatcích“), nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním návrhu na zahájení řízení zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí v délce alespoň

15 dnů. Po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví. K zaplacení poplatku po marném uplynutí lhůty se nepřihlíží.

5. Dle citované právní úpravy soud v souladu s poučením, kterého se žalobci dostalo ve výzvě k zaplacení soudního poplatku, podle § 47 písm. c) s. ř. s. ve spojení s § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích řízení zastavil.

6. O náhradě nákladů řízení rozhodl soud na základě § 60 odst. 3 věty první s. ř. s., podle níž nemá

právo na náhradu nákladů řízení žádný z účastníků, bylo-li řízení zastaveno.
Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve dvou vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.

Lhůta pro podání kasační stížnosti končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty (den doručení rozhodnutí). Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s. ř. s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Soudní poplatek za kasační stížnost vybírá Nejvyšší správní soud. Variabilní symbol pro zaplacení soudního poplatku na účet Nejvyššího správního soudu lze získat na jeho internetových stránkách: www.nssoud.cz.

Praha 17. března 2021

Mgr. Tomáš Kocourek, Ph.D., v. r.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru