Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

55 A 25/2021 - 31Usnesení KSPH ze dne 05.05.2021

Prejudikatura

1 As 74/2011 - 251


přidejte vlastní popisek

55 A 25/2021 - 31

USNESENÍ

Krajský soud v Praze rozhodl v senátu složeném z předsedkyně senátu JUDr. Věry Šimůnkové a soudců Mgr. Miroslava Makajeva a Mgr. Lenky Oulíkové ve věci

navrhovatelů: a) Ing. T. J. Ch.

b) E. Ch.

oba bytem X

společně zastoupeni JUDr. Miroslavem Ťupou, advokátem,
sídlem Francouzská 75/4, Praha,

proti odpůrkyni: Obec Krňany,
sídlem Krňany 3, Krňany,

o návrhu na zrušení opatření obecné povahy – Územního plánu Krňany, vydaného usnesením Zastupitelstva obce Krňany ze dne 9. 3. 2020, č. 3/2020,

takto:

I. Řízení se zastavuje.

II. Ve vztahu mezi navrhovatelem a) a odpůrkyní nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení.

III. Ve vztahu mezi navrhovatelkou b) a odpůrkyní nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení.

IV. Navrhovateli a) se vrací část zaplaceného soudního poplatku ve výši 4 000 Kč, která mu bude do 30 dnů od právní moci tohoto usnesení vyplacena z účtu Krajského soudu v Praze.

Odůvodnění:

1. Navrhovatelé podali podle § 101a a násl. zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“) společný návrh na zrušení opatření obecné povahy – Územního plánu Krňany vydaného usnesením Zastupitelstva obce Krňany ze dne 9. 3. 2020, č. 3/2020.

2. Soudní poplatek za návrh na zrušení opatření obecné povahy či jeho části činí 5 000 Kč [položka 18, bod 2, písm. b) Sazebníku soudních poplatků, který je přílohou zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o soudních poplatcích“)]. V případě, že několik navrhovatelů podalo společný návrh, je každý z nich povinen zaplatit soudní poplatek v plné výši, neboť institut nerozlučného společenství se v soudním řízení správním neuplatňuje (viz rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 10. 8. 2011, č. j. 1 As 74/2011-251). Soudní poplatek je podle § 4 odst. 1 písm. a) a § 7 odst. 1 zákona o soudních poplatcích splatný spolu s podáním návrhu.

3. Soudní poplatek nebyl při podání návrhu zaplacen, proto soud vyzval každého z navrhovatelů usnesením ze dne 12. 4. 2021, č. j. 55 A 25/2021-21, aby ve lhůtě 15 dnů od právní moci usnesení zaplatil soudní poplatek. Usnesení bylo společnému zástupci navrhovatelů doručeno dne 13. 4. 2020, téhož dne nabylo právní moci a lhůta pro zaplacení soudního poplatku tedy uplynula dne 28. 4. 2021. Zatímco navrhovatel a) soudní poplatek ve stanovené lhůtě zaplatil, navrhovatelka b) tak do dnešního dne neučinila. Soud proto řízení o návrhu navrhovatelky b) zastavil podle § 47 písm. c) s. ř. s. ve spojení s § 9 odst. 1 větou druhou zákona o soudních poplatcích.

4. O náhradě nákladů řízení ve vztahu mezi navrhovatelkou b) a odpůrkyní rozhodl soud v souladu s § 60 odst. 3 s. ř. s, podle něhož nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, pokud bylo řízení zastaveno.

5. Řízení o návrhu navrhovatele a) soud rovněž zastavil, neboť navrhovatel a) vzal svůj návrh zpět dne 4. 5. 2021.

6. Podle § 37 odst. 4 s. ř. s. může navrhovatel vzít svůj návrh zcela nebo zčásti zpět, dokud o něm soud nerozhodl. Podle § 47 písm. a) s. ř. s. soud řízení usnesením zastaví, vzal-li navrhovatel svůj návrh zpět.

7. Vzhledem k tomu, že podání navrhovatele a) obsahující zpětvzetí návrhu nevzbuzuje z hlediska svého označení ani obsahu jakékoliv pochybnosti, soud řízení o návrhu navrhovatele a) v souladu s citovaným § 47 písm. a) s. ř. s. zastavil.

8. O náhradě nákladů řízení ve vztahu mezi navrhovatelem a) a odpůrkyní rozhodl soud v souladu s § 60 odst. 3 s. ř. s, podle něhož nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, pokud bylo řízení zastaveno.

9. O vrácení části zaplaceného soudního poplatku navrhovateli a) soud rozhodl podle § 10 odst. 3 zákona o soudních poplatcích. Jelikož ke zpětvzetí návrhu navrhovatele a) došlo před jednáním ve věci, rozhodl soud o vrácení soudního poplatku sníženého o 1 000 Kč. Soudní poplatek bude navrhovateli a) vrácen ve lhůtě dle § 10a odst. 1 zákona o soudních poplatcích.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve dvou vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.

Lhůta pro podání kasační stížnosti končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty (den doručení rozhodnutí). Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s. ř. s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Soudní poplatek za kasační stížnost vybírá Nejvyšší správní soud. Variabilní symbol pro zaplacení soudního poplatku na účet Nejvyššího správního soudu lze získat na jeho internetových stránkách: www.nssoud.cz.

Praha 5. května 2021

JUDr. Věra Šimůnková, v. r.

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru