Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

55 A 139/2020 - 28Usnesení KSPH ze dne 04.02.2021

Prejudikatura

7 As 424/2018 - 21


přidejte vlastní popisek

55 A 139/2020 - 28

USNESENÍ

Krajský soud v Praze rozhodl v senátu složeném z předsedy Mgr. Tomáše Kocourka, Ph.D., a soudců Mgr. Miroslava Makajeva a Mgr. Lenky Oulíkové ve věci

navrhovatelky: Ing. H. G.,

bytem X, zastoupena advokátem JUDr. Tomášem Sokolem, se sídlem Sokolská 1788/60, Praha,

proti odpůrkyni: obec Větrušice, se sídlem Vltavská 14, Větrušice, zastoupena advokátem Mgr. Lukášem Rothanzlem, se sídlem Teplého 2786, Pardubice,

o návrhu na zrušení části opatření obecné povahy č. 12/2019 – územního plánu obce Větrušice,

takto:

I. Řízení se zastavuje. II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení. III. Navrhovatelce se vrací část zaplaceného soudního poplatku ve výši 4 000 Kč.

Odůvodnění:

1. Navrhovatelka se návrhem podle části třetí, hlavy druhé, dílu sedmého zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“), domáhá zrušení části opatření obecné povahy označeného v záhlaví.

2. Podáním ze dne 2. 2. 2021 vzala navrhovatelka podaný návrh zcela zpět. 3. Podle § 37 odst. 4 s. ř. s. může navrhovatel vzít svůj návrh zcela nebo zčásti zpět, dokud o něm soud nerozhodl. Podle § 47 písm. a) s. ř. s. soud řízení usnesením zastaví, vzal-li navrhovatel svůj návrh zpět. Vzhledem k tomu, že podání navrhovatelky, jímž vzala návrh zpět, nevzbuzuje z hlediska svého označení ani obsahu jakékoliv pochybnosti, soud řízení o návrhu v souladu s § 47 písm. a) s. ř. s. zastavil.

4. O náhradě nákladů řízení rozhodl soud na základě § 60 odst. 3 věty první s. ř. s., podle nějž nemá právo na náhradu nákladů řízení žádný z účastníků, bylo-li řízení zastaveno. Soud z obsahu spisů nezjistil, že by byl návrh vzat zpět pro pozdější chování odpůrkyně (tedy z důvodu zrušení či změny napadeného OOP), navrhovatelka sama nenavrhla, aby jí byla náhrada nákladů řízení přiznána.

5. O vrácení soudního poplatku soud rozhodl podle § 10 odst. 3 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, podle něhož soud vrátí z účtu soudu i zaplacený poplatek za řízení, který je splatný podáním návrhu na zahájení řízení, snížený o 20 %, nejméně však o 1 000 Kč, bylo-li řízení zastaveno před prvním jednáním. Soudní poplatek za podání návrhu v projednávané věci činil 5 000 Kč a soud jej snížil o 1 000 Kč, tedy o 20 %. Zbývající část soudního poplatku ve výši 4 000 Kč bude vrácena navrhovatelce po nabytí právní moci tohoto usnesení ve lhůtě dle § 10a odst. 1 zákona o soudních poplatcích.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve dvou vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.

Lhůta pro podání kasační stížnosti končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty (den doručení rozhodnutí). Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s. ř. s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Soudní poplatek za kasační stížnost vybírá Nejvyšší správní soud. Variabilní symbol pro zaplacení soudního poplatku na účet Nejvyššího správního soudu lze získat na jeho internetových stránkách: www.nssoud.cz.

Praha 4. února 2021

Mgr. Tomáš Kocourek, Ph.D., v. r.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru