Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

54 A 52/2020 - 25Usnesení KSPH ze dne 28.01.2021

Prejudikatura

3 A 194/2018 - 29

9 As 133/2017 - 35


přidejte vlastní popisek

54 A 52/2020 - 25

USNESENÍ

Krajský soud v Praze rozhodl v senátu složeném z předsedy Mgr. Ing. Petra Šuránka a soudců JUDr. Davida Krysky a Mgr. Lenky Oulíkové ve věci

žalobce: L. T., narozen x

státní příslušník x bytem x

zastoupen advokátem Mgr. Pavlem Čižinským sídlem Havlíčkovo náměstí 189/2, 130 00 Praha 3 proti žalované: Komise pro rozhodování ve věcech pobytu cizinců sídlem náměstí Hrdinů 1634/3, 140 21 Praha 4 o žalobě na ochranu proti nečinnosti žalované v řízení vedeném pod sp. zn. MV-3913-5/SO-2021

takto:

I. Řízení se zastavuje. II. Žalobci se ve lhůtě 30 dnů od právní moci tohoto usnesení vrací soudní poplatek ve výši 1 000 Kč. III. Žalovaná je povinna zaplatit žalobci na náhradě nákladů řízení částku 9 650 Kč, a to do třiceti dnů od právní moci tohoto rozsudku k rukám jeho zástupce Mgr. Pavla Čižinského.

Odůvodnění:

1. Žalobce se žalobou doručenou dne 25. 11. 2020 domáhal podle části třetí, hlavy druhé, dílu druhého zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“) ochrany proti nečinnosti žalované v řízení o odvolání žalobce proti sdělení Ministerstva vnitra (dále jen „ministerstvo“) ze dne 29. 7. 2020 o nesplnění podmínek pro změnu zaměstnavatele držitele zaměstnanecké karty č. j. OAM-39272-4/ZM-2020 a MV-119104-1/OAM-2020.

2. Dne 26. 1. 2020 soud obdržel podání, jímž žalobce vzal žalobu v celém rozsahu zpět z důvodu, že žalovaná již vydala rozhodnutí, o něž usiloval. 3. Podle ustanovení § 47 písm. a) s. ř. s. soud řízení zastaví, jestliže vzal navrhovatel svůj návrh zpět. 4. Protože žalobce vzal svůj návrh v plném rozsahu zpět, rozhodl soud v souladu s dispoziční zásadou vyjádřenou v citovaném ustanovení o zastavení řízení. 5. Soud dále rozhodl o vrácení soudního poplatku, a to po jeho snížení o 20 %, nejméně však 1 000 Kč, ve smyslu § 10 odst. 3 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o soudních poplatcích“). Z uhrazeného soudního poplatku ve výši 2 000 Kč tak vznikl žalobci nárok na vrácení částky 1 000 Kč. Tato částka mu bude vrácena ve smyslu § 10a odst. 1 zákona o soudních poplatcích ve lhůtě 30 dnů od právní moci výroku o vrácení přeplatku.

6. Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o ustanovení § 60 odst. 3 věty druhé s. ř. s., podle níž, vzal-li navrhovatel podaný návrh zpět pro pozdější chování odpůrce nebo bylo-li řízení zastaveno pro uspokojení navrhovatele, má navrhovatel proti odpůrci právo na náhradu nákladů řízení.

7. Z obsahu zpětvzetí a k němu přiloženého rozhodnutí žalované ze dne 22. 1. 2021, č. j. MV-3913-5/SO-2021, rušícího odvoláním napadené sdělení a vracejícího věc ministerstvu k novému projednání, plyne, že žaloba byla skutečně vzata zpět z důvodu, že žalovaná učinila úkon, jejž se žalobce svou žalobou dožadoval, až po podání žaloby. Současně z obsahu správního spisu ani z vyjádření žalované neplyne, že by žaloba byla podána zjevně bezdůvodně či by byla nepřípustná.

8. Pokud žalovaná ve svém vyjádření poukazovala na to, že jí nebylo odvolání ze dne 4. 8. 2020 ministerstvem předloženo a že se před zasláním žaloby k vyjádření nedozvěděla ani o návrhu žalobce na vydání opatření proti nečinnosti podaném dne 14. 10. 2020 ministru vnitra, k tomu soud uvádí, že žalobci nelze klást k tíži případné vnitřní organizační obtíže veřejné správy. Podstatné je, že žalobce podal odvolání v souladu s procesními předpisy, rozhodnutí o odvolání se v zákonem předpokládané lhůtě nedočkal a nebylo reagováno ani na řádně podaný návrh na uplatnění opatření proti nečinnosti, tudíž mu nezbylo, než podat žalobu na ochranu proti nečinnosti. Požadované rozhodnutí přitom bylo vydáno až poté. Otázku odpovědnosti za způsobené průtahy si musí vyřešit správní orgány mezi sebou, nicméně pro účely řízení o žalobě na ochranu proti nečinnosti je nutno vycházet z toho, že za řádný průběh odvolacího řízení je navenek odpovědný odvolací správní orgán (viz rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 4. 11. 2015, č. j. 2 As 198/2015-20), v tomto případě tedy žalovaná.

9. V daném případě žalobci přísluší náhrada nákladů řízení, a to v celkové výši 9 650 Kč. Tato částka sestává z náhrady za nevrácenou část soudního poplatku ve výši 1 000 Kč a nákladů na zastoupení advokátem ve výši 8 650 Kč, které tvoří odměna advokáta za dva úkony právní služby ve výši 3 100 Kč (příprava a převzetí věci a sepsání žaloby) podle § 7 bodu 5, § 9 odst. 4 písm. d) a § 11 odst. 1 písm. a) a d) vyhlášky č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „advokátní tarif“) a odměna advokáta za jeden úkon právní služby ve výši 1 550 Kč (zpětvzetí žaloby) podle § 7 bodu 5, § 9 odst. 4 písm. d) a § 11 odst. 2 písm. c) a 3 advokátního tarifu spolu se třemi paušálními náhradami hotových výdajů ve výši 300 Kč podle § 13 odst. 4 advokátního tarifu. Co do závěru, že žalobci náleží náhrada i za úkon přípravy a převzetí věci v situaci, kdy advokát žalobce zastupoval již v řízení před správním orgánem, soud v plném rozsahu odkazuje na podrobně odůvodněné vysvětlení v odst. 31 až 34 rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 25. 7. 2018, č. j. 9 As 133/2017-35, s nímž se ztožňuje a jež je přiléhavé i pro řízení o žalobě na ochranu proti nečinnosti.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve dvou vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.

Lhůta pro podání kasační stížnosti končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty (den doručení rozhodnutí). Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s. ř. s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Soudní poplatek za kasační stížnost vybírá Nejvyšší správní soud. Variabilní symbol pro zaplacení soudního poplatku na účet Nejvyššího správního soudu lze získat na jeho internetových stránkách: www.nssoud.cz.

Praha 28. ledna 2021

Mgr. Ing. Petr Šuránek, v. r.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru