Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

54 A 36/2020 - 21Usnesení KSPH ze dne 14.01.2021

Prejudikatura

4 Ans 3/2006


přidejte vlastní popisek

54 A 36/2020 - 21

USNESENÍ

Krajský soud v Praze rozhodl předsedou senátu Mgr. Ing. Petrem Šuránkem ve věci žalobkyně: D. T. H., narozena x

státní příslušnice Vietnamské socialistické republiky
bytem X

zastoupena advokátem Mgr. Markem Sedlákem
sídlem Příkop 834/8, 602 00 Brno

proti žalovanému: Ministerstvo vnitra
sídlem Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7

v řízení o žalobě na ochranu proti nečinnosti žalovaného v řízení č. j. OAM-01973/TP-2020 opravným usnesením

takto:

I. Ve výroku I. rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 11. 1. 2021, č. j. 54 A 36/2020-19, se nesprávné číslo jednací řízení o žádosti žalobkyně „OAM-09536/DP-2020“ nahrazuje správným číslem jednacím „OAM-01973/TP-2020“.

II. Vykonatelnost výroku I rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 11. 1. 2021, č. j. 54 A 36/2020-19, se odkládá do právní moci tohoto opravného usnesení.

Odůvodnění:

1. Žalobkyně se žalobou podle části třetí, hlavy druhé, dílu druhého zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“) odeslanou dne 12. 10. 2020 domáhala ochrany proti nečinnosti žalovaného v řízení o žádosti žalobkyně o povolení k trvalému pobytu rodinného příslušníka občana EU podané dne 5. 2. 2020. V reakci na žádost žalobkyně o vydání opatření proti nečinnosti Komise pro rozhodování ve věcech pobytu cizinců (dále jen „Komise“) opatřením ze dne 27. 4. 2020 žalovanému uložila vydat rozhodnutí do 30 dnů od doručení tohoto opatření, avšak ani v den podání žaloby žalovaný o žádosti nerozhodl. Žalobkyně proto žádala, aby soud žalovanému uložil povinnost vydat rozhodnutí o její žádosti ve lhůtě 30 dnů od právní moci rozsudku.

2. Soud rozsudkem ze dne 11. 1. 2021, č. j. 54 A 36/2020-19, žalovanému uložil, aby o žádosti žalobkyně o trvalý pobyt rozhodl ve lhůtě 30 dnů od právní moci tohoto rozsudku. Řízení žalovaného přitom ve výroku I specifikoval č. j. OAM-09536/DP-2020, ačkoliv v záhlaví rozsudku i v odst. 5 jeho odůvodnění toto řízení označil č. j. OAM-01973/TP-2020, což odpovídá i označení uváděnému v žalobě, vyjádření žalovaného i výroku opatření proti nečinnosti.

3. Podle § 54 odst. 4 s. ř. s. předseda senátu opraví v rozsudku i bez návrhu chyby v psaní a počtech, jakož i jiné zjevné nesprávnosti. Týká-li se oprava výroku, vydá o tom opravné usnesení a může odložit vykonatelnost rozsudku do doby, dokud opravné usnesení nenabude právní moci.

4. S ohledem na to, že označení čísla jednacího řízení ve výroku, jímž bylo žalovanému uloženo rozhodnout, je stiženo písařskou chybu, což jednoznačně vyplývá jak ze srovnání výroku s ostatními částmi textu rozsudku, tak i s listinami obsaženými v soudním spise [a též z toho, že se jedná o řízení o trvalém (TP), nikoliv dlouhodobém pobytu (DP), je namístě postupovat podle § 54 odst. 4 s. ř. s. Předseda senátu proto chybu v označení správního řízení, v němž je žalovaný nečinný, opravil vydáním tohoto opravného usnesení do souladu se skutečností, tj. že se jedná o řízení vedené pod č. j. OAM-01973/TP-2020.

5. Současně předseda senátu odložil vykonatelnost výroku I rozsudku do doby, než nabude právní moci toto opravné usnesení, aby žalovanému nebyla zkrácena lhůta pro vydání rozhodnutí. Původní chybné znění výroku I rozsudku totiž mohlo důvodně vzbudit pochybnosti žalovaného o tom, zda se uložená povinnost týká právě řízení vedeného pod č. j. OAM-01973/TP-2020. Vykonatelnost výroku II ukládajícího povinnost k náhradě nákladů řízení tím však není dotčena, neboť uvedený výrok není zjištěnou písařskou chybou nijak dotčen.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve dvou vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.

Lhůta pro podání kasační stížnosti končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty (den doručení rozhodnutí). Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s. ř. s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Praha 14. ledna 2021

Mgr. Ing. Petr Šuránek, v. r.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru