Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

54 A 10/2021 - 30Usnesení KSPH ze dne 19.03.2021

Prejudikatura

8 As 8/2011 - 66

45 A 24/2016 - 52


přidejte vlastní popisek

54 A 10/2021 - 30

USNESENÍ

Krajský soud v Praze rozhodl v senátu složeném z předsedy Mgr. Ing. Petra Šuránka a soudců Mgr. Věry Pazderové, LL.M., M.A. a JUDr. Davida Krysky ve věci

žalobců: a) V. F.

bytem X b) M. K. bytem X oba zastoupeni advokátem Mgr. Martinem Elgerem sídlem Vodičkova 30, Praha 1

proti žalovanému: Krajský úřad Středočeského kraje sídlem Zborovská 11, Praha 5 za účasti: M. P. bytem X o žalobách proti rozhodnutí žalovaného ze dne 2. 12. 2020, č. j. 167096/2020/KUSK,

takto:

I. Žaloby se odmítají. II. Žalobkyni a) se vrací zaplacený soudní poplatek ve výši 3 000 Kč, který jí bude vyplacen z účtu Krajského soudu v Praze, a to do 30 dnů od právní moci tohoto usnesení.

III. Žalobci b) se vrací zaplacený soudní poplatek ve výši 3 000 Kč, který mu bude vyplacen z účtu Krajského soudu v Praze, a to do 30 dnů od právní moci tohoto usnesení.

IV. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení. V. Osoba zúčastněná na řízení nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

1. Žalobci se žalobami podle části třetí, hlavy druhé, dílu prvního zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“) domáhají zrušení rozhodnutí žalovaného ze dne 2. 12. 2020, č. j. 167096/2020/KUSK (dále jen „napadené rozhodnutí“), kterým žalovaný zamítl odvolání žalobců a potvrdil rozhodnutí Městského úřadu Benešov, odboru výstavby a územního plánování, (dále jen „stavební úřad“) ze dne 7. 7. 2020, č. j. MUBN/102545/2020/VÝST (dále jen „prvostupňové rozhodnutí“). Prvostupňovým rozhodnutím byla zamítnuta žádost žalobců podle § 138a zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „starý stavební zákon“) ve spojení s § 190 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), o udělení výjimky z požadavků § 8 odst. 3 vyhlášky č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, ve znění účinném do 30. 12. 2006 (dále jen „vyhláška o obecných požadavcích“) pro umístění rekreační chaty na pozemcích parc. č. X a X v k. ú. a obci N.(dále jen „stavba“).

2. Soud zkoumal, zda jsou splněny procesní předpoklady projednání žaloby a meritorního přezkumu napadeného rozhodnutí. Dospěl přitom k závěru, že nikoliv. 3. Podle § 46 odst. 1 písm. d) s. ř. s. soud usnesením odmítne návrh, jestliže je návrh podle tohoto zákona nepřípustný.

4. Podle § 65 odst. 1 s. ř. s. kdo tvrdí, že byl na svých právech zkrácen přímo nebo v důsledku porušení svých práv v předcházejícím řízení úkonem správního orgánu, jímž se zakládají, mění, ruší nebo závazně určují jeho práva nebo povinnosti, může se žalobou domáhat zrušení takového rozhodnutí, popřípadě vyslovení jeho nicotnosti, nestanoví-li tento nebo zvláštní zákon jinak.

5. Podle § 68 písm. e) s. ř. s. je žaloba nepřípustná také tehdy, domáhá-li se přezkoumání rozhodnutí, které je z přezkoumání podle tohoto nebo zvláštního zákona vyloučeno.

6. Podle § 70 písm. a) s. ř. s. jsou ze soudního přezkoumání vyloučeny úkony správního orgánu, které nejsou rozhodnutími. Rozhodnutími je třeba rozumět rozhodnutí ve smyslu § 65 odst. 1 s. ř. s. (srov. např. rozsudek rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 20. 9. 2007, č. j. 4 Ads 81/2005-125).

7. Jak již v rozsudku ze dne 22. 2. 2018, č. j. 45 A 24/2016-52, zdejší soud ve věci žaloby žalobců proti rozhodnutí žalovaného o odstranění stavby uvedl, je věc žalobců specifická v tom, že řízení o povolení výjimky z odstupové vzdálenosti staveb bylo zahájeno ještě před započetím řízení o odstranění stavby, v rámci něhož žalobci požádali o dodatečné povolení stavby, pročež stavební úřad nemohl rozhodnout o odstranění stavby, dokud neznal výsledek řízení o povolení výjimky z odstupové vzdálenosti mezi oběma stavbami.

8. V projednávané věci je však rozhodující, že povolení výjimky z vyhlášky o obecných požadavcích zpravidla nezakládá práva a povinnosti fyzických a právnických osob samo o sobě, ale až ve spojení s navazujícím aktem správního orgánu, kterým je rozhodováno o celém předmětu řízení (povolení umístění stavby). Samostatně soudně přezkoumatelným ve smyslu § 65 s. ř. s. by bylo rozhodnutí o uvedené výjimce pouze v případě, pokud by po jeho vydání nebylo k uskutečnění příslušného stavebního záměru zapotřebí žádného navazujícího úkonu stavebního úřadu. To však není případ žalobců. Rozhodnutí o žádosti o výjimku z § 8 odst. 3 vyhlášky o obecných požadavcích podle § 138a starého stavebního zákona je proto třeba považovat za podkladový akt, který je soudem přezkoumatelný až v řízení o žalobě proti konečnému rozhodnutí, tj. rozhodnutí o dodatečném povolení stavby či rozhodnutí o odstranění stavby (srov. rozsudek rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 30. 7. 2013, č. j. 8 As 8/2011-66, č. 2908/2013 Sb. NSS). S těmito závěry byli žalobci ostatně již seznámeni (srov. bod 40 citovaného rozsudku zdejšího soudu č. j. 45 A 24/2016-52).

9. V projednávané věci proto může být napadené rozhodnutí plně přezkoumáno v řízení o žalobě proti rozhodnutí o odstranění stavby. Proto soud žalobu proti napadenému rozhodnutí ve věci výjimky z obecných požadavků na výstavbu odmítl jako nepřípustnou, a to podle § 46 odst. 1 písm. d) ve spojení s § 68 písm. e) a § 70 písm. a) s. ř. s. Z tohoto důvodu již soud samostatně nerozhodoval o návrhu žalobců na přiznání odkladného účinku.

10. Soud rozhodl o vrácení soudního poplatku žalobcům podle § 10 odst. 3 věty třetí zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o soudních poplatcích“), neboť k odmítnutí žaloby došlo před prvním jednáním ve věci. Soudní poplatek bude každému ze žalobců vrácen ve lhůtě podle § 10a odst. 1 zákona o soudních poplatcích.

11. O nákladech řízení účastníků řízení rozhodl soud v souladu s § 60 odst. 3 s. ř. s., podle kterého žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byl-li návrh odmítnut.

12. O nákladech osoby zúčastněné na řízení soud rozhodl podle § 60 odst. 5 věty první s. ř. s. Podle tohoto ustanovení má osoba zúčastněná na řízení právo na náhradu jen těch nákladů, které jí vznikly v souvislosti s plněním povinnosti, kterou jí soud uložil. Soud osobě zúčastněné na řízení žádnou povinnost neuložil, proto taktéž nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve dvou vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.

Lhůta pro podání kasační stížnosti končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty (den doručení rozhodnutí). Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s. ř. s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Soudní poplatek za kasační stížnost vybírá Nejvyšší správní soud. Variabilní symbol pro zaplacení soudního poplatku na účet Nejvyššího správního soudu lze získat na jeho internetových stránkách: www.nssoud.cz.

Praha 19. března 2021

Mgr. Ing. Petr Šuránek, v. r.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru