Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

51 A 51/2019 - 30Usnesení KSPH ze dne 03.06.2020

Prejudikatura

8 As 24/2005


přidejte vlastní popisek

51 A 51/2019 - 30

USNESENÍ

Krajský soud v Praze rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Věry Šimůnkové a soudců Mgr. Ing. Petra Šuránka a Mgr. Jana Čížka ve věci

žalobce: L. K.

toho času v X zastoupen advokátem Mgr. Umarem Switatem sídlem Dědinova 2011/19, 148 00 Praha 4

proti žalované: Vězeňská služba České republiky, Věznice Jiřice se sídlem Ruská cesta 404, 282 22 Jiřice v řízení o žalobě na ochranu před nezákonným zásahem žalované

takto:

I. Řízení se zastavuje. II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

1. Žalobce se žalobou podle části třetí, hlavy druhé, dílu třetího zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“), odeslanou dne 6. 12. 2019, domáhal ochrany před nezákonným zásahem žalované spatřovaným v evidování blíže označeného exekučního příkazu soudního exekutora Mgr. Jaroslava Homoly a žádostí Krajského soudu v Ostravě a Okresního soudu v Nymburce o provádění srážek ze žalobcovy pracovní odměny žalovanou, ačkoliv jimi prováděný výkon rozhodnutí podle žalobce zanikl, a v blokaci peněžních prostředků žalobce pro související pohledávky na tzv. podúčtu exekucí „E“.

2. Podáním ze dne 19. 5. 2020, jehož vady byly odstraněny k výzvě soudu podáním ze dne 1. 6. 2020, žalobce soudu sdělil, že bere zásahovou žalobu ze dne 6. 12. 2019 zpět pro chování žalované, která po podání žaloby sdělila, že bude postupovat v souladu s výroky rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 9. 4. 2020, č. j. 51 A 36/2019-42 (dále jen „rozsudek“). Současně požádal o přiznání náhrady nákladů řízení za dva úkony právní služby (převzetí věci a zpětvzetí žaloby). K podání žalobce přiložil sdělení žalované ze dne 28. 4. 2020, v němž mu žalovaná sděluje, že obdržela rozsudek a že ekonomické oddělení věznice bude postupovat v souladu s výroky rozsudku.

3. Soudu je z jeho úřední činnosti známo, že rozsudkem bylo vyhověno jiné žalobě žalobce na ochranu před nezákonným zásahem spatřovaným ve zbavení dispozičního práva žalobce k polovině peněz přijatých dne 28. 8. 2019 na tzv. podúčtu rezerva „R“. Výrokem rozsudku bylo žalované zakázáno, aby zbavovala žalobce dispozičního práva k polovině pro něj přijatých peněžních prostředků od okamžiku jejich přijetí, ledaže k tomu žalovanou opravňuje provádění nařízeného výkonu rozhodnutí či exekuce nebo již vykonatelné rozhodnutí ředitele věznice, na základě nějž zákon opravňuje provést srážku i bez nařízení výkonu rozhodnutí či exekuce; tím není dotčena povinnost žalované neprovést dispozici žalobce odporující omezením stanoveným v § 25 zákona č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o výkonu trestu“).

Shodu s prvopisem: J. R.

4. Podle § 47 písm. a) s. ř. s. soud řízení usnesením zastaví, vzal-li navrhovatel svůj návrh zpět. 5. Vzhledem k tomu, že po odstranění vad podání již soud nemá pochyb o tom, že žalobce vzal podanou žalobu zpět prostřednictvím řádně zmocněného zástupce, soud v souladu s dispoziční zásadou a citovaným zákonným ustanovením řízení zastavil.

6. O vrácení zaplaceného soudního poplatku soud nerozhodoval, neboť podle § 10 odst. 3 věty první zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů soud vrátí z účtu soudu zaplacený poplatek za řízení, který je splatný podáním návrhu na zahájení řízení, snížený o 20 %, nejméně však o 1 000 Kč. Uhrazený soudní poplatek však minimální částku srážky ve výši 1 000 Kč nepřesahuje.

7. O náhradě nákladů řízení soud rozhodl podle § 60 odst. 3 věty první s. ř. s. Větu druhou tohoto ustanovení nelze aplikovat, neboť pozdější chování žalované ve smyslu požadavků žalobce uplatněných aktuální žalobou nebylo prokázáno.

8. Doloženo bylo pouze to, že žalovaná hodlá respektovat výrok rozsudku. Tím však bylo připuštěno zbavení žalobce dispozičního práva k jeho finančním prostředkům, pokud k tomu žalovanou (mimo jiné) opravňuje provádění nařízeného výkonu rozhodnutí či exekuce. Řešení sporné otázky, zda žalobcem specifikovaný exekuční příkaz a žádosti soudů dokládají nařízený výkon rozhodnutí či exekuce, však nebylo předmětem rozsudku, jejž žalovaná podle slov žalobce respektuje. Rozsudek se věcně zabýval oprávněností blokace prostředků na budoucí pohledávku žalované na úhradu nákladů výkonu trestu na podúčtu „R“ a problematiku exekucí soud zmínil jen v rámci omezení jinak obecně formulovaného výroku tak, aby nezavdával důvod k pochybnostem o tom, že nehodlal zpochybnit oprávněné důvody k blokaci peněžních prostředků žalobce z titulu vykonatelných pohledávek vůči němu.

9. Poukázat lze v tomto směru i na to, že žalobcem předkládané sdělení je datováno dne 28. 4. 2020, zatímco dne 29. 4. 2020 se žalovaná k nyní podané žalobě vyjádřila odmítavě, když výslovně konstatovala, že zmiňované splatné pohledávky za žalobcem eviduje oprávněně a že převedením žalobcových finančních prostředků na podúčet „O“ (osobní) by porušila svou povinnost neprovádět ty dispozice žalobce, které by odporovaly omezením stanoveným v § 25 zákona o výkonu trestu. Vyjádření žalované ze dne 29. 4. 2020 tak dokládá, že intence vyjádřená ve sdělení žalované ze dne 28. 4. 2020 ve skutečnosti nedeklaruje chování v souladu s požadavkem uplatněným žalobcem v nynější žalobě. Požadavku žalobce na náhradu nákladů řízení proto nelze vyhovět.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve dvou vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.

Lhůta pro podání kasační stížnosti končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty (den doručení rozhodnutí). Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s. ř. s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Shodu s prvopisem: J. R.

Soudní poplatek za kasační stížnost vybírá Nejvyšší správní soud. Variabilní symbol pro zaplacení soudního poplatku na účet Nejvyššího správního soudu lze získat na jeho internetových stránkách: www.nssoud.cz.

Praha 3. června 2020

JUDr. Věra Šimůnková, v. r.

předsedkyně senátu

Shodu s prvopisem: J. R.

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru