Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

51 A 31/2020 - 22Usnesení KSPH ze dne 07.07.2020

Prejudikatura

1 As 27/2005 - 87


přidejte vlastní popisek

51 Af 31/2020 - 22

USNESENÍ

Krajský soud v Praze rozhodl v senátu složeném z předsedkyně senátu JUDr. Věry Šimůnkové a soudců Mgr. Ing. Petra Šuránka a Mgr. Josefa Straky ve věci

žalobkyně: D. c., a.s., IČO X

zastoupena advokátem Mgr. Jaroslavem Fialou oba sídlem X

proti žalovanému: Odvolací finanční ředitelství sídlem Masarykova 427/31, 602 00 Brno

o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 19. 3. 2020, č. j. 12017/20/5100-31462-711896,

takto:

I. Řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

1. Žalobkyně se žalobou podle části třetí, hlavy druhé, dílu prvního zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“) domáhá zrušení v záhlaví označeného rozhodnutí žalovaného (dále jen „napadené rozhodnutí“), jímž žalovaný k odvolání žalobkyně změnil platební výměr Finančního úřadu pro Středočeský kraj ze dne 28. 1. 2019, č. j. 295367/19/2111-70461-202854, kterým byla žalobkyni vyměřena daň z nemovitých věcí na rok 2017.

2. Žalobkyně s podáním žaloby nesplnila poplatkovou povinnost, soud ji proto usnesením ze dne 8. 6. 2020, č. j. 51 Af 31/2020-19, vyzval k zaplacení soudního poplatku ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení usnesení. Výzva byla zástupci žalobkyně doručena prostřednictvím datové schránky dne 11. 6. 2020. Poslední den lhůty pro splnění výzvy (zaplacení soudního poplatku) tak připadl na den 26. 6. 2020, žalobkyně však soudní poplatek ve stanovené lhůtě nezaplatila. Ve stanovené lhůtě přitom nepodala ani návrh, aby jí bylo přiznáno osvobození od soudních poplatků.

3. Podle § 47 písm. c) s. ř. s. soud usnesením řízení zastaví, stanoví-li tak tento nebo zvláštní zákon.

4. Podle § 9 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o soudních poplatcích“), nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním návrhu na zahájení řízení, odvolání, dovolání nebo kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí v délce alespoň 15 dnů; výjimečně může soud určit lhůtu kratší. Po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví. K zaplacení poplatku po marném uplynutí lhůty se nepřihlíží.

5. S ohledem na citovanou právní úpravu a v souladu s poučením, kterého se žalobkyni dostalo ve výzvě k zaplacení soudního poplatku, soud řízení zastavil podle § 47 písm. c) s. ř. s. ve spojení s § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích.

6. O náhradě nákladů řízení rozhodl soud v souladu s ustanovením § 60 odst. 3 větou první s. ř. s., podle kterého nemá v případě zastavení řízení právo na náhradu nákladů řízení žádný z účastníků.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve dvou vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.

Lhůta pro podání kasační stížnosti končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty (den doručení rozhodnutí). Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s. ř. s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Soudní poplatek za kasační stížnost vybírá Nejvyšší správní soud. Variabilní symbol pro zaplacení soudního poplatku na účet Nejvyššího správního soudu lze získat na jeho internetových stránkách: www.nssoud.cz.

Praha 7. července 2020

JUDr. Věra Šimůnková, v. r.

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru