Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

51 A 13/2016 - 64Usnesení KSPH ze dne 26.07.2017

Prejudikatura

10 Afs 236/2014 - 36


přidejte vlastní popisek


Číslo jednací: 51A 13/2016 - 64

USNESENÍ

Krajský soud v Praze rozhodl samosoudkyní JUDr. Věrou Šimůnkovou ve věci žalobce: M. Š., bytem X, zastoupen Mgr. Jaroslavem Topolem, advokátem se sídlem Na Zlatnici 301/2, Praha 4, proti žalovanému: Generální ředitelství cel, se sídlem Budějovická 7, Praha 4, v řízení o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 27. 1. 2016, č. j. 931/2016-900000-304.7, sp. zn. 143663/2015-610000-12,

takto:

Výroky I. a II. rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 26. 6. 2017,

č. j. 51 A 13/2016 - 43, s e zrušují.

Odůvodnění:

Žalobce se žalobou doručenou Krajskému soudu v Praze (dále jen „soud“) dne 29. 3. 2016 domáhá zrušení rozhodnutí žalovaného ze dne 27. 1. 2016, č. j. 931/2016-900000-304.7, sp. zn. 143663/2015-610000-12, a ze dne 25. 1. 2016, č. j. 1402-2/2016-900000-304.7, sp. zn. 143663/2015-610000-12.

Soudní poplatek ve výši 3.000 Kč za podání žaloby proti rozhodnutí žalovaného ze dne 25. 1. 2016 byl zaplacen dne 11. 4. 2016 plátcem Motoristickou vzájemnou pojišťovnou, družstvo.

Žalobce byl vyzván usnesením zdejšího soudu ze dne 17. 6. 2016, č. j. 51 A 13/2016 – 14, k zaplacení soudního poplatku ve výši 3.000 Kč za podání žaloby proti rozhodnutí žalovaného ze dne 27. 1. 2016.

Soudu byla dne 7. 7. 2016 doručena písemnost označená „Žádost o upuštění od soudního poplatku Žalované rozhodnutí: č. j. 931/2016-9000000-304.7, ze dne 27. 1. 2016“ (dále jen „žádost“).

Soud vyzval žalobce písemností ze dne 29. 8. 2016, č. j. 51 A 13/2016 – 30, k vyplnění formuláře „Potvrzení o osobních, majetkových a výdělkových poměrech“ (dále jen „formulář“) a jeho vrácení do 1 měsíce od doručení. Žalobci byla tato písemnost doručena osobním převzetím zásilky dne 9. 9. 2016. V poskytnuté lhůtě jednoho měsíce od doručení výzvy neobdržel soud vyplněný formulář.

Soud však dodatečně zjistil, že na žádosti absentuje podpis žalobce, proto vyzval žalobce usnesením ze dne 2. 3. 2017, č. j. 51 A 13/2016 – 32, k odstranění vady žádosti připojením vlastnoručního podpisu a k vyplnění, podepsání a vrácení formuláře zpět soudu.

Dne 5. 4. 2017 byla soudu doručena prostřednictvím datové schránky zástupce žalobce písemnost, ve které je uvedeno, že poplatek byl v mezidobí na účet soudu zaplacen, a proto žalobce na osvobození od soudního poplatku nadále netrvá.

Soud prověřil zaplacení předmětných soudních poplatků a zjistil, že soudní poplatek za podání žaloby proti rozhodnutí žalovaného ze dne 27. 1. 2016 nebyl soudu zaplacen. Žalobce však v podání doručeném soudu dne 5. 4. 2017 tvrdil, že k zaplacení na účet soudu již došlo.

Soud proto usnesením ze dne 25. 4. 2017, č. j. 51 A 13/2016 – 37, vyzval žalobce, aby do 2 týdnů od doručení této výzvy písemně sdělil, kdy, z jakého čísla účtu, na jaké číslo účtu a pod jakým variabilním symbolem došlo k zaplacení soudního poplatku za podání žaloby proti rozhodnutí žalovaného ze dne 27. 1. 2016, a toto své tvrzení doložil (např. kopií příkazu k úhradě či výpisem z účtu). Zároveň byl žalobce poučen, že pokud nebudou v uvedené lhůtě požadované informace sděleny (a případně nedojde teprve k zaplacení), bude mít soud za to, že předmětný poplatek zaplacen nebyl, a řízení ve věci žaloby proti rozhodnutí žalovaného ze dne 27. 1. 2016 bude zastaveno.

Žalobce v podání ze dne 27. 4. 2017 uvedl, že soudní poplatek byl odeslán na účet soudu dne 8. 4. 2017 pod variabilním symbolem x z účtu číslo: x na účet soud číslo: 3703-8729111/0710. Uvedené tvrzení však žalobce nedoložil, jak soud po něm požadoval.

Soud prověřil zaplacení předmětného soudního poplatku a zjistil, že pod žalobcem uvedeným variabilním symbolem došlo k zaplacení soudního poplatku pouze za podání žaloby proti rozhodnutí žalovaného ze dne 25. 1. 2016. Od pondělí 10. 4. 2017 (neboť den 8. 4. 2017, kdy mělo dle žalobce dojít k odeslání platby, byla sobota) do 26. 6. 2017 uvedená platba na účet soudu nebyla připsána. Vzhledem k tomu, že soudní poplatek za podání žaloby proti rozhodnutí žalovaného ze dne 27. 1. 2016 nebyl zaplacen (a žalobce své tvrzení o zaplacení poplatku nedoložil, jak po něm soud požadoval), soud výrokem I. rozsudku ze dne 26. 6. 2017, č. j. 51 A 13/2016 – 43, v souladu s poučením, jehož se účastníkovi ve výzvě k zaplacení soudního poplatku a v usnesení ze dne 25. 4. 2017, č. j. 51 A 13/2016 – 37, dostalo, zastavil řízení o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 27. 1. 2016 podle § 47 písm. c) s. ř. s. ve spojení s § 9 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o soudních poplatcích“).

Rozsudek ze dne 26. 6. 2017 byl doručen žalovanému dne 27. 6. 2017 a zástupci žalobce dne 28. 6. 2017.

Soudní poplatek za podání žaloby proti rozhodnutí žalovaného ze dne 27. 1. 2016 byl plátcem Motoristickou vzájemnou pojišťovnou, družstvem zaplacen dne 27. 6. 2017. Jelikož k zaplacení soudního poplatku došlo ještě dříve, než nabyl právní moci výrok I. rozsudku zdejšího soudu ze dne 26. 6. 2017, č. j. 51 A 13/2016 - 43, soud v souladu s § 9 odst. 7 zákona o soudních poplatcích uvedený výrok o zastavení řízení o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 27. 1. 2016 (spolu s výrokem II. o náhradě nákladů v této části řízení) zrušil a pokračuje v řízení.

Poučení: Proti tomuto usnesení není kasační stížnost přípustná [§ 104 odst. 3 písm. b) s. ř. s.]

V Praze dne 26. července 2017

JUDr. Věra Šimůnková, v. r.

samosoudkyně

Za správnost: Božena Kouřimová

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru