Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

50 A 7/2016 - 47Rozsudek KSPH ze dne 11.08.2016

Oprav. prostředek / ústav. stíž.
5 As 255/2016

přidejte vlastní popisek

50 A 7/2016 – 47

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Praze rozhodl v senátu složeném z předsedkyně Mgr. Jitky Zavřelové a soudců JUDr. Věry Šimůnkové a Mgr. Ing. Petra Šuránka ve věci navrhovatele: J. N., bytem S. 1, Ř., zastoupený JUDr. Jiřím Jarošem, Ph.D., advokátem se sídlem Na Pankráci 11/449, 140 00 Praha 4, proti odpůrci: Obec Zlatá, se sídlem Zlatá 7, 250 83 Škvorec, zastoupený JUDr. Mgr. Slavomírem Hrinkem, advokátem Advokátní kanceláře Hrinko s. r. o., se sídlem Jičínská 2348/10, 130 00 Praha 3, o návrhu na zrušení opatření obecné povahy č. 1/2016, kterým se vydává územní opatření o stavební uzávěře,

takto:

I. Opatření obecné povahy č. 1/2016, kterým se vydává územní opatření o stavební uzávěře, schválené usnesením Zastupitelstva obce Zlatá ze dne 29. 1. 2016, č. 66/12/2016, a ze dne 23. 3. 2016, č. 70/13/2016, se zrušují dnem právní moci tohoto rozsudku.

II. Odpůrce je povinen do 15 dnů od právní moci tohoto rozsudku zaplatit navrhovateli k rukám jeho advokáta JUDr. Jiřího Jaroše, Ph.D., na náhradě nákladů řízení částku ve výši 17.342,- Kč, a to do patnácti dnů od právní moci tohoto rozsudku.

Odůvodnění:

Navrhovatel se návrhem doručeným zdejšímu soudu dne 19. 5. 2016 domáhá zrušení opatření obecné povahy č. 1/2016, kterým se vydává územní opatření o stavební uzávěře (dále též „opatření obecné povahy“ nebo „územní opatření o stavební uzávěře“), jímž bylo vydáno územní opatření o stavební uzávěře spočívající v zákazu umisťování a povolování staveb (novostavby, nástavby, přístavby a stavební úpravy stávajících objektů, včetně staveb dopravní technické infrastruktury), a to pro celé katastrální území obce Zlatá.

Navrhovatel svoji aktivní legitimaci odvíjí od vlastnictví pozemku parc. č. X o výměře 1536 m2 v k. ú. Zlatá (dále jen „pozemek navrhovatele“), který je napadeným územním opatřením o stavební uzávěře dotčen, neboť to znemožňuje realizovat na tomto pozemku zamýšlenou výstavbu rodinného domu.

Navrhovatel předně tvrdí, že pro vydání územního opatření o stavební uzávěře pro celé katastrální území obce do doby vydání územního plánu obce nejsou důvody a nejsou splněny podmínky plynoucí z § 97 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a podmínka proporcionality plynoucí z judikatury Nejvyššího správního soudu (například z rozsudku ze dne 20. 6. 2007, č. j. 1 Ao 3/2007 – 60, a rozsudku ze dne 15. 10. 2013, č. j. 1 Aos 5/2013 -45). Uvádí, že jeho pozemek je i dle návrhu nového územního plánu vymezen jako pozemek zastavitelný, a proto pokud by do účinnosti nového územního plánu došlo k zastavění dotčeného pozemku (či povolení výstavby na něm), nemělo by to žádný vliv na budoucí využití území podle připravované územně plánovací dokumentace. Zákonná podmínka, podle níž stavební uzávěru lze vydat tehdy, pokud by případná stavební činnost ve vymezeném území mohla ztížit nebo znemožnit budoucí využití území podle připravované plánovací dokumentace, není tudíž ve vztahu k pozemku navrhovatele splněna.

Splněna podle navrhovatele nebyla ani podmínka, že územní opatření o stavební uzávěře lze vydat pouze v nezbytném rozsahu. Pokud z návrhu územního plánu obce Zlatá vyplývá zájem na zastavení živelné zástavby, v jejímž důsledku byla narušena urbanistická koncepce sídla obce, a také snaha o nápravu daného stavu, přičemž jako zásadní negativa jsou v připravovaném územním plánu zmiňovány proluky v zástavbě a nedostatek zeleně a volných veřejných prostranství, pak bylo možné vydat územní opatření o stavební uzávěře pouze pro části katastrálního území obce Zlatá, kde realizace výše uvedených zájmů přichází v úvahu. Namísto toho ale bylo vydáno územní opatření o stavební uzávěře pro celé území obce Zlatá, čímž do přijetí připravovaného územního plánu byla znemožněna výstavba v celém katastrálním území obce Zlatá. Takovéto opatření považuje navrhovatel za závažný, nepřiměřený a nezákonný zásah do svého vlastnického práva.

Navrhovatel také namítá, že při vydání územního opatření o stavební uzávěře nebyl dodržen zákonem stanovený postup. Návrh totiž nebyl zveřejněn tak, jak předpokládá § 172 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“). Dne 29. 1. 2016 sice byla poprvé vyvěšena vyhláška, nebylo v ní však uvedeno, že jde o návrh. Odpůrce tak prakticky vydal územní opatření o stavební uzávěře hned dvakrát, poprvé dne 19. 1. 2016 (pozn. soudu: správně 29. 1. 2016) a podruhé dne 24. 3. 2016 (pozn. soudu: správně 23. 3. 2016), k čemuž odpůrce na své úřední desce uvedl, že toto opatření obecné povahy nabývá platnosti dnem 8. 4. 2016. I kdyby bylo možné za návrh považovat znění vyhlášky zveřejněné na úřední desce dne 29. 1. 2016, pak stejně zcela chyběla výzva dotčeným osobám, aby k návrhu podávaly své případné námitky a připomínky, která musí být podle § 172 odst. 1 správního řádu součástí zveřejněného návrhu opatření obecné povahy či zveřejněný návrh musí na takovou výzvu alespoň odkazovat. Za jedinou výzvu dotčeným osobám k podání námitek a připomínek ze strany obce lze tak považovat jen jakési zveřejnění textu s výzvou na webových stránkách obce zcela mimo samotné znění „návrhu“.

Dále navrhovatel namítá, že ačkoli územní opatření o stavební uzávěře odkazuje na ověřenou kopii katastrální mapy, je tato kopie pouze opatřena razítkem obce a jedním podpisem, a nikoliv řádným ověřením ve smyslu § 6 odst. 3 písm. c) ve spojení s § 6 odst. 1 vyhlášky č. 162/2001 Sb., o poskytování údajů z katastru nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů. Proto rozsah území, pro které je územní opatření o stavební uzávěře vydáváno, není jednoznačně a srozumitelně identifikován.

Poslední námitkou navrhovatel brojí proti rozhodnutí o jeho námitce, které považuje za nepřezkoumatelné, neboť neobsahuje náležitosti stanovené v § 68 odst. 3 správního řádu, které – jak dovodil Nejvyšší správní soud v rozsudku ze dne 24. 11. 2010, č. j. 1 Ao 5/2010-169, – musí mít i rozhodnutí o námitkách. Dodává také, že tvrzení odpůrce, že v námitce neuvedl, čeho se domáhá, neodpovídá skutečnosti. Účelové je i tvrzení, že v územním rozhodnutí ze dne 19. 8. 2005, č. j. K/1673/05/SU/Bull, není uveden pozemek navrhovatele. Pozemek navrhovatele byl totiž oddělen z pozemku parc. č. X v k. ú. Zlatá, což by odpůrce měl vědět, neboť jde o veřejně dostupný údaj týkající se pozemků v katastru obce zjistitelný z katastru nemovitostí.

Odpůrce se k návrhu písemně nevyjádřil.

Z předloženého správního spisu, který není číslován, vyplývají následující rozhodné skutečnosti:

Ze zápisu ze zasedání zastupitelstva, které se konalo dne 22. 12. 2015 (zápis č. 11), a ze seznamu usnesení ze zasedání zastupitelstva plyne, že zastupitelstvo projednalo a schválilo „Návrh veřejné vyhlášky Opatření obecné povahy č. 1, kterým se vydává územní opatření o stavební uzávěře“, a to usnesením č. 59/11/2015. Zápis č. 11 a seznam usnesení ze zasedání zastupitelstva byly vyvěšeny na úřední desce od 23. 12. 2015 do 21. 1. 2016. Součástí správního spisu je také sám návrh veřejné vyhlášky, týkající se vydání opatření obecné povahy, kterým se vydává územní opatření o stavební uzávěře. Tato listina není datována. Je pouze podepsána starostou obce. Doložka obsahující údaj o dni vyvěšení a sejmutí veřejné vyhlášky není vyplněna. Tato listina pak byla dle založených doručenek doručena do datové schránky Středočeského kraje (dne 24. 12. 2015), Státního pozemkového úřadu (dne 23. 12. 2015), Státní energetické inspekce (dne 23. 12. 2015), Obvodního báňského úřadu pro území Hlavního města Prahy a kraje Středočeského (dne 23. 12. 2015), Ministerstva zdravotnictví (dne 23. 12. 2015), Ministerstva vnitra (dne 23. 12. 2015), Ministerstva průmyslu a obchodu (dne 28. 12. 2015), Ministerstva dopravy (dne 23. 12. 2015), Města Brandýs nad Labem - Stará Boleslav (dne 28. 12. 2015), Krajské veterinární správy SVS (Státní veterinární správy) pro Středočeský kraj (dne 28. 12. 2015), Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze (dne 28. 12. 2015), ISPOP - Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí - Ministerstvo životního prostředí (dne 23. 12. 2015) a Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje (dne 28. 12. 2015).

Ze seznamu usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Zlatá, konaného dne 29. 1. 2016 plyne, že usnesením č. 66/12/2016 zastupitelstvo projednalo a schválilo „Opatření obecné povahy č. 1/2016, kterým se vydává územní opatření o stavební uzávěře“. Seznam usnesení byl dle připojené doložky vyvěšen dne 30. 1. 2016.

Dne 29. 1. 2016 byla na úřední desce obce Zlatá vyvěšena veřejná vyhláška „Opatření obecné povahy č.11/2016, kterým se vydává územní opatření o stavební uzávěře“, která byla dle připojené doložky sejmuta dne 24. 3. 2016. Tato veřejná vyhláška se shoduje s nedatovaným návrhem veřejné vyhlášky popsaným shora. U této veřejné vyhlášky je dále připojen lístek obsahující poučení o možnosti podat proti opatření obecné povahy připomínky nebo námitky. Tento lístek není datován, podepsán ani opatřen nějakým razítkem. Není ani zřejmé, zda a po jakou dobu byl vyvěšen na úřední desce.

Součástí spisu jsou také dvě podání navrhovatele, první ze dne 12. 2. 2016 označené jako „Vyjádření k veřejné vyhlášce, opatření obecné povahy č. 1/2016, kterým se vydává územní opatření o stavební uzávěře“ a druhé ze dne 24. 2. 2016 označené jako „Námitky proti veřejné vyhlášce, opatření obecné povahy č. 1/2016, kterým se vydává územní opatření o stavební uzávěře“.

Dále obsahuje předložený správní spis další veřejnou vyhlášku „Opatření obecné povahy č. 1/2016, kterým se vydává územní opatření o stavební uzávěře“, která byla dle připojené doložky vyvěšena dne 24. 3. 2016 a sejmuta dne 27. 4. 2016. Oproti textu veřejné vyhlášky, která byla vyvěšena dne 29. 1. 2016, obsahuje tato veřejná vyhláška také rozhodnutí o námitce navrhovatele a jeho odůvodnění.

Při jednání soud provedl důkaz zápisem č. 12 ze zasedání zastupitelstva konaného dne 29. 1. 2016, ve kterém se pod bodem 11) uvádí: „Zastupitelstvo obce Zlatá po projednání rozhodlo o vydání Opatření obecné povahy č.1/2016, kterým se vydává územní opatření o stavební uzávěře, a to na základě prověřovaní dotčeného území v rámci pořizování územního plánu obce Zlatá. Zadání územního plánu obce Zlatá bylo zastupitelstvem obce schváleno dne 6. 11. 2013, usnesením č. 19. Územní opatření o stavební uzávěře zajistí vytvoření relevantních podmínek pro zachování udržitelného rozvoje na území katastru obce Zlatá, neboť případná stavební činnost by mohla ztížit nebo znemožnit budoucí využití uvedeného území. Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel 0. Bod schválen.“ Dále byl proveden důkaz zápisem č. 13 ze zasedání zastupitelstva konaného dne 23. 3. 2016, ve kterém se pod bodem 9) nachází zcela shodný text s textem citovaným shora ze zápisu č. 12, a seznamem usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Zlatá konaného dne 23. 3. 2016, ve kterém je mj. obsaženo usnesení č. 70/13/2016 tohoto znění: „Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo vydání Opatření obecné povahy č.1/2016, kterým se vydává územní opatření o stavební uzávěře, a to na základě prověřování dotčeného území v rámci pořizování územního plánu obce Zlatá. Zadání územního plánu obce Zlatá bylo zastupitelstvem obce schváleno dne 6. 11. 2013, usnesením č. 19.“ Důkaz byl proveden také elektronickou úřední deskou obce Zlatá umístěnou na www.obeczlata.cz, ze které soud zjistil, že dne 29. 1. 2016 zde byla uveřejněna informace o tom, že zastupitelstvo obce Zlatá vydává územní opatření o stavební uzávěře. Text uveřejněného opatření obecné povahy lze zobrazit kliknutím na část textu „územní opatření o stavební uzávěře“ a obsahově odpovídá veřejné vyhlášce uveřejněné dne 29. 1. 2016 na fyzické úřední desce obce Zlatá. Pod tímto záznamem je uveden text obsahující poučení o možnosti podat proti opatření obecné povahy připomínky nebo námitky, který je obsahově totožný s textem na blíže neoznačeném lístku, který je ve správním spise přiložen k veřejné vyhlášce ze dne 29. 1. 2016. Dále pak soud z úřední desky zjistil, že dne 24. 3. 2016 zde byla uveřejněna informace o tom, že zastupitelstvo obce Zlatá vydává územní opatření o stavební uzávěře s vypořádáním obdržené námitky. Text uveřejněného opatření obecné povahy lze zobrazit kliknutím na část textu „územní opatření o stavební uzávěře“ a obsahově odpovídá veřejné vyhlášce uveřejněné dne 24. 3. 2016 na fyzické úřední desce obce Zlatá.

Při jednání navrhovatel v zásadě odkázal na svá dosavadní podání a odpůrce k věci uvedl, že proces vedoucí k vydání opatření obecné povahy nebyl stižen žádnou vadou. Proces byl zahájen návrhem, poté byly dotázány dotčené orgány, jejichž stanoviska byla zapracována, a návrh byl příslušným způsobem vyvěšen na úřední desce s tím, že jde o návrh. Navrhovatel pak podal námitky, zastupitelstvo obce o nich rozhodlo a své rozhodnutí patřičným způsobem odůvodnilo. I kdyby snad v procesu k nějakým chybám došlo, je otázkou, zda šlo o chyby vážné, když navrhovatel mohl uplatnit svá práva. Samotné opatření obecné povahy vychází z návrhu územního plánu obce Zlatá a reaguje na námitky k němu vznesené, a sice že obec nemá dostatek veřejných prostranství. Obec proto musela začít prověřovat, které pozemky mající plochu minimálně 1000 m2 by se těmito veřejnými prostranstvími mohly stát. Proto přistoupila k přijetí územního opatření o stavební uzávěře, neboť by se jinak ještě před přijetím samotného územního plánu mohlo stát, že vhodné pozemky k tomuto účelu již budou zastavěny. Pozemek navrhovatele základní požadavek na rozměr potřebné plochy splňuje. Není sice v této fázi zřejmé, zda veřejným prostranstvím bude či nikoliv, ale vyloučeno to není. Jelikož územní plán je pořizován pro celý katastr obce, bylo také pro celý katastr obce přijato územní opatření o stavební uzávěře. Dále odpůrce uvedl, že územní rozhodnutí, na které odkazuje navrhovatel, se týkalo pouze sítí, a nikoliv umístění samotného rodinného domu. Je otázkou, do jaké míry je takové územní rozhodnutí pro obec při vydávání územního plánu závazné. Závěrem uvedl, že navrhovatel prozatím neučinil nic proto, aby se z orné půdy stal pozemek stavební, nepožádal např. o příslušná rozhodnutí a nepožádal ani o výjimku ze stavební uzávěry. Domnívá se proto, že navrhovatel ve skutečnosti nemá v úmyslu v dohledné době začít stavět. Navrhl zamítnutí návrhu.

Krajský soud v Praze se nejprve zabýval postupem vedoucím k vydání opatření obecné povahy a dospěl k následujícím závěrům.

Územní opatření o stavební uzávěře se v souladu s ustanovením § 97 odst. 1 stavebního zákona vydává formou opatření obecné povahy podle správního řádu. Napadené opatření obecné povahy bylo schváleno zastupitelstvem odpůrce, a to usnesením ze dne 29. 1. 2016, č. 66/12/2016, a posléze vydáno formou opatření obecné povahy. Oznámeno bylo veřejnou vyhláškou vyvěšenou na úřední desce odpůrce dne 29. 1. 2016. Účinnosti tak nabylo dne 13. 2. 2016, tj. patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky.

Ačkoli odpůrce, a v důsledku nedostatku informací o průběhu procesu vedoucího k vydání opatření obecné povahy i navrhovatel, vychází z toho, že napadené opatření obecné povahy bylo schváleno zastupitelstvem odpůrce až dne 24. 3. 2016 (usnesení č. 70/13/2016) a že nabylo účinnosti dne 8. 4. 2016, obsah správního spisu a obsah listin, které byly provedeny k důkazu, tomuto závěru nesvědčí.

Z těchto listin naopak jednoznačně plyne, že již usnesením zastupitelstva ze dne 29. 1. 2016, č. 66/12/2016, bylo zastupitelstvem odpůrce rozhodnuto o vydání opatření obecné povahy. Formulace tohoto usnesení, které doslova zní: „Zastupitelstvo obce Zlatá projednalo a schválilo Opatření obecné povahy č.1/2016, kterým se vydává územní opatření o stavební uzávěře.“, je totiž zcela jednoznačná a nemůže nikoho nechat na pochybách, o tom, že již tohoto dne bylo opatření obecné povahy vydáno. Tento závěr podporuje i zápis č. 12 ze zasedání zastupitelstva obce Zlatá, konaného dne 29. 1. 2016, ve kterém se uvádí, že „[z]astupitelstvo obce Zlatá po projednání rozhodlo o vydání Opatření obecné povahy č.1/2016, kterým se vydává územní opatření o stavební uzávěře…“. Byť možná byla vůle zastupitelstva jiná, je třeba vyjít z toho, jakou vůli zastupitelstvo navenek skutečně projevilo.

Za takové situace je zřejmé, že proces vedoucí k vydání opatření obecné povahy byl stižen závažnou vadou, spočívající v tom, že opatření obecné povahy bylo vydáno dne 29. 1. 2016, aniž byl jeho návrh oznámen postupem podle § 172 odst. 1 s. ř. s. a aniž proti němu mohly být uplatněny připomínky a námitky podle § 172 odst. 3 a 5 s. ř. s. a podle § 98 odst. 3 stavebního zákona. Soudu tudíž nezbylo, než napadené opatření obecné povahy zrušit, protože opatření obecné povahy nebylo vydáno zákonem stanoveným způsobem.

Zrušit bylo třeba i opatření obecné povahy, které bylo vydáno dne 24. 3. 2016, neboť jeho vydání již bránila překážka věci rozhodnuté, což je typická neodstranitelná vada jakéhokoli řízení, která má základ v obecné zásadě klasického procesu „ne bis in idem“. Ta se plně uplatní i v řízení o vydání opatření obecné povahy. Zákonnou oporu pro tento závěr lze nalézt v přiměřeném použití § 48 odst. 2 správního řádu, podle něhož, přiznat totéž právo nebo uložit tutéž povinnost lze z téhož důvodu téže osobě pouze jednou. Použití daného ustanovení přitom umožňuje § 174 odst. 1 správního řádu, který pro řízení o vydání opatření obecné povahy počítá s přiměřeným použitím ustanovení části druhé správního řádu, tj. i s použitím § 48 odst. 2 správního řádu. Na tom, že šlo o „totožnou věc totožných účastníků“, pak nic nemění ani to, že součástí opatření obecné povahy vydaného dne 24. 3. 2016 bylo i rozhodnutí o námitce navrhovatele.

Z uvedených důvodů soud dnem právní moci tohoto rozsudku zrušil jak opatření obecné povahy č. 1/2016, kterým se vydává územní opatření o stavební uzávěře, schválené usnesením Zastupitelstva obce Zlatá ze dne 29. 1. 2016, č. 66/12/2016, tak i shodně označené opatření obecné povahy schválené usnesením Zastupitelstva obce Zlatá ze dne 23. 3. 2016, č. 70/13/2016, a to podle § 76 odst. písm. c) s. ř. s. ve spojení s § 101b odst. 4 s. ř. s.

Pro nadbytečnost soud nad rámec provedeného dokazování popsaného shora neprováděl důkazy dalšími listinami označenými žalobcem v žalobě (např. územní plán obce Zlatá, návrh nového územního plánu obce Zlatá, územní rozhodnutí ze dne 19. 8. 2005, č. j. K/1673/05/SÚ/Bull), neboť již na základě uvedených závěrů bylo třeba přistoupit ze zrušení opatření obecné povahy.

Jako obiter dictum však soud považuje pro účely vydání nového územního opatření o stavební uzávěře uvést, že navrhovatel by uspěl i se svojí námitkou, že nebyla dodržena podmínka pro vydání územního opatření o stavební uzávěře, podle které lze omezit nebo zakázat v nezbytném rozsahu stavební činnost ve vymezeném území, pokud by mohla ztížit nebo znemožnit budoucí využití území podle připravované územně plánovací dokumentace. Tuto podmínku typicky splní stavební činnost na plochách vymezených stávající územně plánovací dokumentací jako zastavitelné plochy, avšak podle připravované územně plánovací dokumentace zamýšlených do budoucna jako nezastavitelné území (srov. rozsudek NSS ze dne 16. 7. 2008, č. j. 6 Ao 1/2008-86). To však případ navrhovatele není a zjevně to také není případ celého katastru obce. Z prostorového hlediska tedy musí rozsah stavební uzávěry vždy konvenovat s rozsahem plochy, ve vztahu ke které je nově zvažována změna regulace. Pokud se tedy obec rozhodne i v budoucnu vydat územní opatření o stavební uzávěře, připomíná soud, že je třeba dostát právě zmiňované zákonné podmínce, přičemž při posuzování toho, jaké budoucí využití území je zamýšleno dle připravované územně plánovací dokumentace, je třeba v okamžiku vydávání územního opatření o stavební uzávěře vyjít z aktuálního stavu pořizování územního plánu, nikoli pouze ze schváleného zadání [to je důležité v situacích, kdy se připravený návrh od schváleného zadání odchýlí, k tomu srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 20. 7. 2009, č. j. 8 Ao 1/2009-142 (č. 1941/2010 Sb. NSS)]. Ze zásady proporcionality pak plyne požadavek, aby omezení vyplývající ze stavební uzávěry byla stanovena jen v nezbytně nutném rozsahu ve vztahu k cílům stavební uzávěry. Přiměřenost musí být věcná i časová. S ohledem na tuto zásadu je tudíž zřejmé, že stavební uzávěra postihující celý katastr obce, může obstát jen ve velmi výjimečných případech.

O náhradě nákladů řízení rozhodl soud v souladu s ustanovením § 60 odst. 1 s. ř. s. Odpůrce nemá právo na náhradu nákladů řízení, neboť ve věci neměl úspěch. Úspěšnému navrhovateli pak na náhradě nákladů řízení soud přiznal celkovou částku 17.342,- Kč. Náhrada nákladů řízení představuje v dané věci náhradu za zaplacený soudní poplatek ve výši 5.000,- Kč a náhradu za odměnu zástupce ve výši 12.342,- Kč. Mimosmluvní odměna odpovídá v daném případě třem úkonům právní služby po 3.100,- Kč (převzetí zastoupení, podání návrhu a účast u jednání soudu) podle ustanovení § 7 bod 5, § 9 odst. 4 písm. d) a § 11 odst. 1 písm. a), d) a g) vyhlášky č.177/1996 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „advokátní tarif“), k čemuž je dále třeba přičíst třikrát režijní paušál po 300,- Kč za náhradu hotových výdajů zástupce navrhovatele podle ustanovení § 13 odst. 3 advokátního tarifu. Odměna je dále navýšena o náhradu za 21 % DPH ve výši 2.142,- Kč.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve dvou (více) vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.

Lhůta pro podání kasační stížnosti končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty (den doručení rozhodnutí). Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s. ř. s. Kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Soudní poplatek za kasační stížnost vybírá Nejvyšší správní soud. Variabilní symbol pro zaplacení soudního poplatku na účet Nejvyššího správního soudu lze získat na jeho internetových stránkách: www.nssoud.cz.

V Praze 11. srpna 2016

Mgr. Jitka Zavřelová, v. r.

předsedkyně senátu

Za správnost vyhotovení: Pavlína Švejdová

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru