Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

50 A 42/2014 - 30Usnesení KSPH ze dne 10.11.2014Volby do zastupitelstev obcí: důsledky usnesení prohlašujícího neplatnost volby kandidáta

Publikováno3192/2015 Sb. NSS

přidejte vlastní popisek

50 A 42/2014 – 30

USNESENÍ

Krajský soud v Praze rozhodl v senátu složeném z předsedkyně Mgr. Jitky Zavřelové a soudců JUDr. Věry Šimůnkové a Mgr. Ing. Petra Šuránka ve věci navrhovatelů a) P. S., b) L. O., a c) L. N., proti odpůrcům 1) Magistrátu města Kladna, se sídlem náměstí Starosty Pavla 44, 272 01 Kladno, 2) J. K., 3) Mgr. E. A., 4) J. Š., 5) V. K., 6) Mgr. H. G., 7) L. N., 8) F.T., 9) M. F., 10) Ing. Mgr. D. V., 11) Sdružení nezávislých kandidátů 002, jednajícímu zmocněnkyní A.N., 12) SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ KAČICE, jednajícímu zmocněncem J. K., a 13) SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ KAČICE DĚTEM, jednajícímu zmocněnkyní P. S. o spojených návrzích na neplatnost hlasování a na neplatnost volby kandidátů do zastupitelstva obce Kačice konaných ve dnech 10. a 11. října 2014,

takto:

I. Návrh na neplatnost hlasování se zamítá.

II. Volba kandidátů Mgr. H.a T. (volební strana č. 4) do zastupitelstva obce Kačice je neplatná.

III. Zvolenými kandidáty do obecního zastupitelstva obce Kačice jsou (v uvedeném pořadí):

1. L, N. (volební strana č. 4),

2. Mgr. E. A. (volební strana č. 3)

3. M. F.(volební strana č. 4)

4. Ing. Mgr. D. V. (volební strana č. 4)

5. J. Š. (volební strana č. 3)

6. P. P.(volební strana č. 4)

7. R. V. (volební strana č. 4)

8. V. K. (volební strana č. 3)

9. J. K. (volební strana č. 2)

IV. Zvolenými náhradníky jsou (v uvedeném pořadí)

pro volební stranu č. 2 SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ KAČICE DĚTEM:

1. A. J.

2. G. M.

3. M. B.

4. Ing. E. D.
5. E. J.

6. S. Š.

7. Ing. E. K

8. J. L.

pro volební stranu č. 3 SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ KAČICE:

1. Mgr. H. G.

2. Ing. V. O.

3. Ing. M. V.

4. Š. Ř.

5. J. D.

6. MUDr. M. P

pro volební stranu č. 4 Sdružení nezávislých kandidátů 002:

1. L. O.

2. F. T.

3. J. P.

4. K. F.

V. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Dne 24. 10. 2014 byla Krajskému soudu v Praze doručena volební stížnost podle ustanovení § 90 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“) a § 60 odst. 1 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „volební zákon“), v níž navrhovatelky a) a b) jako členky volební komise upozornily na skutečnost, že při zjišťování výsledku hlasování v obci Kačice nebyly hlasy určené volebním stranám přičteny k preferenčním hlasům pro jednotlivé kandidáty. Pokud by byly tyto hlasy přičteny jednotlivým kandidátům stran, mohlo by se podle navrhovatelek změnit složení zvolených zastupitelů. Tuto volební vadu podle navrhovatelek prokazuje i srovnání počtu hlasů připadajících na hlasujícího voliče ve volbách z roku 2010 a volbách aktuálních. Program používaný pro zápis výsledků voleb volební komisi upozornil chybovou hláškou „počet platných hlasů je menší než 50 %“, nicméně telefonicky jim bylo Českým statistickým úřadem (dále jen „ČSÚ“) sděleno, že se jedná pouze o informativní hlášení. Za těchto okolností navrhly soudu odevzdané hlasy přepočíst a uložit následně okrskové komisi opravu zápisu o výsledku voleb do zastupitelstva obce.

Předchozího dne soud obdržel podání navrhovatele c), který se domáhal vyslovení neplatnosti volby kandidátů ve volbách do zastupitelstva obce Kačice z téhož důvodu. Kromě toho se navrhovatel c) domáhal i vyslovení neplatnosti hlasování z důvodu, že odevzdané hlasovací lístky byly po ukončení voleb a předání výsledků ČSÚ dne 11. 10. 2014 uloženy u Obecního úřadu v Kačici bez dohledu okrskové volební komise a že tam též zbyl nezjistitelný počet nepoužitých hlasovacích lístků, pročež se domnívá, že mohlo dojít k manipulaci s odevzdanými či s nepoužitými hlasovacími lístky. Návrh okrskové volební komise byl podán až 17. 10. 2014 (šest dnů po skončení voleb), přičemž v úřední den – pondělí 20. 10. 2014 – byl obecní úřad z provozních důvodů uzavřen. Navíc k předání výsledků okrskovou volební komisí došlo den 11. 10. 2014 až v čase 19:38, kdy již převážná většina obcí i větších měst již výsledky ČSÚ odevzdala. Řízení o těchto návrzích bylo spojeno usnesením ze dne 24. 10. 2014, č. j. 50 A 36/2014-3, ke společnému projednání.

Odpůrce 1) v pozici příslušného volebního orgánu, který vyhlašuje výsledek voleb [§ 12 odst. 1 písm. f) volebního zákona; blíže viz usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 16. 11. 2006, č. j. 57 Ca 148/2006-40] k podaným návrhům žádné stanovisko nezaujal. Stejně tak se nevyjádřili ani zbylí odpůrci.

Poté, co soud ověřil, že oba spojené návrhy byly soudu doručeny včas v rámci otevřené desetidenní lhůty po vyhlášení výsledků voleb ve Sbírce zákonů pro podávání volebních stížností a že všichni tři navrhovatelé jsou zapsáni ve výpisu ze stálého seznamu voličů (§ 60 odst. 1 volebního zákona) a jako takoví jsou oprávněni volební stížnost podat, přistoupil k posouzení vlastních návrhů.

Nejdříve bylo třeba se zabývat námitkou navrhovatele c), která navozuje podezření na manipulaci s odevzdanými či nepoužitými hlasovacími lístky. Taková vada volebního procesu by si vyžadovala nutnost opakovaného hlasování voličů (ne však voleb jako celku včetně volební kampaně), proto v této části byl návrh posouzen jako návrh na neplatnost hlasování. V případě důvodnosti takového návrhu by již bylo nadbytečné se zabývat otázkou neplatnosti volby kandidátů, neboť by v důsledku tvrzené manipulace s hlasovacími lístky nebylo možné volební hlasy v důsledku jejich pozměnění, doplnění či naopak odebrání pouze „přepočíst“.

V této souvislosti je třeba připomenout, že podle ustálené judikatury Ústavního soudu ČR (dále jen „ÚS“) vycházející z demokratického principu legitimity veřejné moci, dle něhož je lid jejím zdrojem a v této roli se podílí na jejím ustavování cestou svobodných a demokratických voleb (čl. 1 odst. 1, čl. 2 odst. 1 Ústavy), platí pro volební soudnictví vyvratitelná domněnka, že volební výsledek odpovídá vůli voličů; předložit důkazy k jejímu vyvrácení je povinností toho, kdo volební pochybení namítá (nález ÚS ze dne 26. 1.2005, sp. zn. Pl. ÚS 73/04). Řízení ve věcech volebního soudnictví je proto založeno na ústavním principu ochrany rozhodnutí, které vzešlo z vůle většiny vyjádřené svobodným rozhodováním a respektujícím práva menšiny. Úprava ověřování voleb je přitom alternativně založena na předpokladu objektivní příčinné souvislosti mezi volební vadou a složením zastupitelského sboru nebo alespoň možné příčinné souvislosti (princip potenciální kauzality ve volebním soudnictví). Tuto možnou příčinnou souvislost je však třeba vykládat nikoli jako pouhou abstraktní možnost. Z čl. 21 odst. 4 Listiny lze dovodit právo zvoleného kandidáta na nerušený výkon funkce po stanovené časové období (srov. nález ÚS ze dne 10. 1. 1996, sp. zn. Pl. ÚS 30/95), rozhodnutí voličů jako suveréna může tudíž soudní moc změnit jen ve výjimečných případech, kdy vady volebního procesu způsobily nebo mohly prokazatelně způsobit, že by voliči rozhodli jinak a byl by zvolen jiný kandidát.

Na tyto východiska navazuje ustálená judikatura Nejvyššího správního soudu ČR (dále jen „NSS“; srov. např. usnesení NSS ze dne 2. 7. 2004, č. j. Vol 6/2004-12, č. 354/2004 Sb. NSS, dostupné na www.nssoud.cz) která v obecné rovině definuje tři základní předpoklady pro vyhovění volební stížnosti takto:

(1.) nezákonnost, tzn. porušení některých ustanovení volebního zákona, popř. zákonů souvisejících;

(2.) vztah mezi touto nezákonností a zvolením kandidáta, jehož zvolení je napadeno volební stížností a

(3.) zásadní intenzita této protizákonnosti, která ve svých důsledcích musí přinejmenším výrazně zpochybňovat volbu předmětného kandidáta. Jinak řečeno, tato intenzita musí v konkrétním případě dosahovat takového stupně, že je možno se důvodně domnívat, že pokud by k protizákonnému jednání nedošlo, nebyl by určitý kandidát zřejmě vůbec zvolen. Zjednodušeně řečeno tedy tato intenzita způsobuje "zatemnění" volebních výsledků, tzn. jejich zásadní zpochybnění. Obdobné zásady pak lze uplatnit i na případ tvrzené neplatnosti hlasování či voleb.

Jak dále uvedl NSS v usnesení ze dne 28. 11. 2006, č. j. Vol 82/2006-1: „striktní požadavek na předložení relevantních důkazních prostředků navrhovatelem by mohl být při přezkumu voleb překážkou přístupu k soudu, a to zvláště v případě jednotlivých občanů, kteří nejsou účastni sčítání hlasů volebními komisemi. Aby však soud sám přistoupil k přepočtu hlasů či přezkoumávání správnosti jejich posouzení pouze na základě důkazně nepodložené volební stížnosti, musela by jej k tomu v daném případě přimět zvláště významná indicie, která by byla způsobilá vyvolat pochybnosti o správnosti vyhlášeného výsledku voleb. (…) funkce soudu v rámci soudního přezkumu voleb nemůže být vykládána tak široce, že v konečném důsledku by jeho práce měla nahrazovat či jaksi doplňovat činnost volebních orgánů, dokonce až ve smyslu přepočítávání všech hlasovacích lístků na základě pouhé spekulativně formulované námitky.“ Krajský soud proto posuzoval, zda navrhovatelé předložili dostatečné důkazy, resp. zda tu jsou takové indicie, z nichž by plynuly významné pochybnosti o platnosti voleb.

Navrhovatel c) k prokázání svých tvrzení předložil pouze výtisk zprávy o uzavření obecního úřadu dne 20. 10. 2014 z provozních důvodů uveřejněné navrhovatelkou a) dne 15. 10. 2014 na webových stránkách obce Kačice a dále výtisk zápisu o výsledku voleb do zastupitelstva obce dokladující vyhotovení zápisu 11. 10. 2014 až v 19:38 hodin.

Zjištění z těchto listin jsou však pouze velmi nepřímými důkazy a mohou podporovat tvrzení navrhovatele pouze okrajově. Představa navrhovatele c), že déletrvající sčítání volebních výsledků stejně jako celodenní uzavření obecního úřadu o devět dnů později bylo způsobeno časem potřebným k manipulacím s odevzdanými hlasy, je samo o sobě krajně nepravděpodobné. Předpokládá to schopnost navrhovatelky a) přesvědčit zbylé čtyři členy volební komise o vadném způsobu sčítání hlasů a též pracovníka ČSÚ o správnosti předaných výsledků, aby tak byly vytvořeny podmínky pro následné úspěšné podání volební stížnosti a přepočítání výsledků soudem, jež by však zahrnovaly již v den uzavření obecního úřadu navrhovatelkou a) doplněné, upravené či vyměněné volební lístky.

Oproti tomu však stojí vyjádření navrhovatelky a), která z pozice předsedkyně volební komise uvedla, že navrhovatelka b) dne 14. 10. 2014 absolvovala školení, během nějž se dozvěděla, že některé okolní obce ve volbách do zastupitelstev pochybily a budou muset dát výsledky k přezkoumání. V tu chvíli si uvědomila důvod rozdílného poměru mezi výsledky voleb v roce 2010 a 2014, který do té doby považovala za následek změny způsobu sčítání hlasů. Následujícího dne své podezření sdělila navrhovatelce a) a dne 17. 10.2014 své podezření sdělily i volební komisi při druhém kole senátních voleb s tím, že bude podán návrh na neplatnost součtu hlasů. V příloze doložila osvědčení vydané navrhovatelce b) o absolvování školení dne 14. 10. 2014. Pokud jde o uzavření obecního úřadu dne 20. 10. 2014, navrhovatelka a) poukázala na to, že v ten den proběhla plánovaná kontrola z Krajského úřadu Středočeského kraje, jíž se zúčastnil starosta a místostarostka obce a též navrhovatelky a) i b). Kontrola skončila až v 16 hodin a do konce úředních hodin v 17:00 pak probíhalo uspořádání dokumentů předložených ke kontrole na jejich místo. Kontrolu doložila oznámením o zahájení přezkoumání hospodaření obce Kačice ze dne 7. 8. 2014, v němž Krajský úřad Středočeského kraje starostovi oznámil, že dne 20. 10. 2014 od 8:00 hodin bude v sídle obce vykonáno dílčí přezkoumání hospodaření za rok 2014, a dále obsáhlým osmistránkovým zápisem z přezkoumání proběhnuvšího právě dne 20. 10. 2014 pořízeným příslušným pracovníkem odboru finanční kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje. K vlastnímu nakládání s volební dokumentací pak uvedla, že veškeré volební materiály (použité a nepoužité volební lístky, výpis ze stálého seznamu voličů, neplatné hlasy, sčítací archy, výsledky voleb atd.) byly uloženy do samostatných obálek, zapečetěny a poté uloženy do jedné archivační krabice, která byla též zapečetěna před všemi členy volební komise, označena a uložena ve spisovně obecního úřadu. Tyto materiály pak byly dne 24. 10. 2014 předány v podatelně Krajského soudu v Praze. Skutečnost, že obě navrhovatelky byly jako zaměstnankyně obecního úřadu současně členkami volební komise, pak vyplynula z toho, že žádné z kandidujících sdružení nedelegovalo členy volební komise a proto je starosta na tato neobsazená místa jmenoval. Navrhovatelka též připojila čestné prohlášení, že se volební komise řídila metodickými pokyny a že v žádném případě nemanipulovala s volebními lístky, ani je nijak neupravovala.

Předloženými listinami je podle soudu jednoznačně vysvětleno celodenní uzavření obecního úřadu, na něž navrhovatel ve svém podezření poukazuje. Popsaný způsob zabezpečení volební dokumentace pečetěmi pak plně odpovídá stavu, v němž soud volební materiály dne 24. 10. 2014 skutečně obdržel. Lze jen doplnit, že navrhovatel nemá úplné informace, pokud uvádí, že navrhovatelky a) a b) podaly volební stížnost teprve dne 17. 10. 2014. Lhůta pro podání volební stížnosti počala běžet následujícího dne po vyhlášení výsledků voleb ve Sbírce zákonů, tj. dne 15. 10. 2014. Poprvé soud obdržel volební stížnost podpořenou navrhovatelkami a) a b) z datové schránky obce Kačice již dne 14. 10. 2014; tu však musel odmítnout usnesením ze dne 16. 10. 2014, č. j. 50 A 25/2014-4, pro předčasnost. Obdobně musel soud usnesením ze dne 20. 10. 2014, č. j. 50 A 27/2014-4, odmítnout i druhou volební stížnost podanou dne 15. 10. 2014 prostřednictvím datové schránky obce, neboť obec není oprávněna k podání volební stížnosti. Navrhovatelky se tak zjevně snažily napravit pochybení volební komise od samého počátku návrhové lhůty (dokonce již před jejím započetím).

Konečně je také třeba poukázat na skutečnost, že výsledky voleb po opakovaném přepočítání hlasů soudem dopadly ve prospěch navrhovatele c), když kandidátní listině volební strany č. 4 (jejímž je lídrem) oproti výsledku původně vyhlášenému připadl o jeden mandát více, takže má absolutní většinu ve zvoleném zastupitelstvu. Pokud by tedy tvrzení navrhovatele c) bylo pravdivé, pak by navrhovatelka a) byla při manipulaci s volebními hlasy buď extrémně nešikovná, nebo by konala právě ve prospěch volební strany č. 4. Že by navrhovatel c) z manipulace obviňoval svou vlastní volební stranu, se však soudu z podaného návrhu nepodává. Lze tedy uzavřít, že tvrzení navrhovatele c) o manipulaci s volebními výsledky je spekulativní, nepodložené (resp. v podstatné míře i vyvrácené) konkrétními důkazy a tedy nedůvěryhodné. Návrh na vyslovení neplatnosti hlasování proto soud zamítl jako nedůvodný.

Jinak tomu však bylo v případě společného tvrzení navrhovatelů o vadném sečtení odevzdaných hlasů. Tento návrh soud posoudil jako návrh na vyslovení neplatnosti volby všech zvolených kandidátů, neboť tvrzená vada (nezapočtení hlasů voličů, kteří volbu provedli označením volební strany jako celku) byla způsobilá podle okolností zasáhnout správnost volby kteréhokoliv ze zvolených kandidátů.

Důvěryhodnost tohoto návrhu plyne již ze skutečnosti, že je podán členkami volební komise, a to hned dvěma; navíc se k němu připojil i navrhovatel c), nejde tedy o izolovaný návrh. Dále je pravdivé tvrzení navrhovatelek, že vyhlášené výsledky voleb (pokud jde o počet odevzdaných hlasů) se značně odlišují od výsledků obecních voleb před čtyřmi lety. Jak soud ověřil z údajů na webu www.volby.cz provozovaném ČSÚ, v roce 2010 v obci Kačice bylo při odevzdání 585 obálek započteno celkem 4 944 platných hlasů, tj. v průměru 8,45 hlasu na jeden volební lístek. Obdobně v roce 2006 bylo při 493 odevzdaných obálkách započteno 4 095 hlasů, tj. v průměru 8,3 hlasu na jeden volební lístek. Vyhlášené výsledky voleb v roce 2014, kdy také bylo voleno 9 zastupitelů, ovšem vykazovaly při 591 obálkách pouze 1 993 platných hlasů, tj. 3,37 hlasu na jeden volební lístek. Taková zásadní změna chování voličů se jeví být krajně nepravděpodobná, z výsledků hlasování nejsou známy žádné racionální důvody pro takový posun a z tohoto hlediska navrhovateli tvrzená vada velmi věrohodně vysvětluje vyhlášený výsledek. Za těchto okolností tedy soud přistoupil k přepočtení odevzdaných hlasů, které v tomto směru potvrdilo důvodnost podaných volebních stížností.

Soud obdržel prostřednictvím odpůrce 1) zapečetěnou krabici obsahující sedm neporušenými pečetěmi a podpisy opatřených velkých obálek, v nichž se nacházelo celkem 7 neplatných hlasů (6 neplatně označených volebních lístků a jedna zalepená neúřední obálka s propagačním materiálem jedné z volebních stran) a dále celkem 584 platných hlasovacích lístků spolu s použitými sčítacími archy. Kromě nich obsahovala předaná volební dokumentace též originál zápisu o průběhu a výsledku hlasování včetně volebního lístku použitého pro zápis sečtených hlasů pro jednotlivé kandidáty a volební strany, protokol o bezchybném převzetí výsledků hlasování ve volebním okrsku ČSÚ do dalšího zpracování a zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce včetně příloh. Další součástí předané dokumentace byl mj. i výpis ze stálého seznamu voličů s vyznačenou účastí jednotlivých voličů a soubor nepoužitých volebních lístků. Nepoužité volební lístky byly obsaženy v samostatné zapečetěné obálce odděleně od ostatních volebních lístků.

Soud následně zkontroloval platnost všech odevzdaných volebních lístků a spočetl odevzdané hlasy pro jednotlivé kandidáty a volební strany. Zjistil, že závěr okrskové volební komise o počtu platných a neplatných hlasovacích lístků je správný. Nesprávný se však ukázal vykázaný počet hlasů pro jednotlivé kandidáty. Počet hlasů pro konkrétní kandidáty vyjádřený křížkem před jejich jménem se až na minimální odchylky o max. +/- 2 hlasy (jež by na přidělení mandátů sám o sobě neměl vliv) potvrdil i při přepočtu hlasů soudem. Taktéž se potvrdil počet volebních lístků přidělujících veškeré hlasy pro jednu volební stranu (s výjimkou volební strany č. 4, kde soud dospěl k počtu 204 volebních lístků oproti vykázaným 202 – opět však bez vlivu na přidělené mandáty). Zásadní závadou se však při porovnání s odevzdaným zápisem o průběhu a výsledku hlasování ukázala skutečnost, že hlasy z volebních lístků obsahujících pouze křížek před jménem jedné volební strany (tj. přidělujících všech svých 9 hlasů pro kandidátku jedné volební strany), skutečně nebyly v konečných součtech zohledněny, čímž došlo k významnému ovlivnění volebního výsledku s dopadem na rozdělení mandátů.

Při započtení hlasů přidělených volebním stranám soud zjistil, že:

- počet platných hlasů pro všechny volební strany činí 4 698,

- počet platných hlasů pro volební stranu č. 2 SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ KAČICE DĚTEM celkem 453, z toho pro kandidáta:

1. Ing. E. D. 59 hlasů

2. E. J. 42 hlasů

3. M. B. 61 hlasů

4. S. Š. 31 hlasů

5. Ing. E. K 35 hlasů

6. J. L.30 hlasů

7. G. M. 62 hlasů

8. J. K. 67 hlasů

9. A. J. 66 hlasů

- počet platných hlasů pro volební stranu č. 3 SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ KAČICE celkem 1 428, z toho pro kandidáta:

1. Mgr. H. G. 161 hlasů

2. J. Š. 189 hlasů

3. Ing. L.O. 160 hlasů

4. V.K. 186 hlasů

5. Mgr. E. A.195 hlasů

6. Ing. M. V. 128 hlasů

7. Š. Ř120 hlasů

8. J. D.145 hlasů

9. MUDr. M. P. 144 hlasů

- počet platných hlasů pro volební stranu č. 4 Sdružení nezávislých kandidátů 002 celkem 2 647 hlasů, z toho pro kandidáta:

1. L. N. 367 hlasů

2. M. F. 295 hlasů

3. Ing. Mgr. D. V. 284 hlasů

4. P. P. 295 hlasů

5. R. V. 303 hlasů

6. L. O 297 hlasů

7. F. T. 308 hlasů

8. J. P, 267 hlasů

9. K. F. 231 hlasů

Zjištěné výsledky následně soud přepočetl na jednotlivé mandáty podle pravidel popsaných v § 45 volebního zákona a zjistil, že volební mandáty a pozice náhradníků připadly jednotlivým kandidátům tak, jak je detailně uvedeno ve výroku pod body III. a IV. výroku. Z opravených výsledků tak vyplynulo, že volební strana č. 4 získala celkem 5 mandátů v devítičlenném zastupitelstvu na rozdíl od původně vyhlášených 4 mandátů; oproti vyhlášeným výsledkům mandát nezískal její kandidát č. 7 F. T., neboť nedosáhl potřebné hranice preferenčních hlasů (v případě volební strany č. 4 tato hranice činila 323,4 hlasů a dosáhl jí pouze její lídr, tudíž pořadí kandidátky nebylo nijak dotčeno). Naopak volební strana č. 3 podle přepočtených výsledků obsadila pouze 3 mandáty, což mělo dopad na skutečnost, že zastupitelkou oproti vyhlášeným výsledkům nebyla zvolena její lídryně, Mgr. H. G. když na základě preferenčních hlasů (v případě volební strany č. 3 hranice podle § 45 odst. 4 volebního zákona činila 173,8 hlasů) se na přední místa kandidátky posunuli právě tři zvolení kandidáti s původními pořadovými čísly 2, 4 a 5 a na kandidátku s pořadovým číslem 1 již žádný mandát nezbyl. Na posledním z mandátů, který získala volební strana č. 2, se nic nezměnilo. Vedle toho měl přepočet hlasů dopad i na pořadí náhradníků. V návaznosti na to proto soud výrokem pod bodem II. vyslovil neplatnost volby Mgr. H. G. a F. Ta.. Soud již dalšími výroky neukládal povinnosti jednotlivým volebním orgánům (okrskové volební komisi, ČSÚ, registračnímu úřadu a Státní volební komisi), aby napravily vzniklá pochybení, neboť má za to, že v důsledku výslovné deklarace zvolených kandidátů a náhradníků ve výrocích III. a IV. založených na ustanovení § 90 odst. 4 s. ř. s. účinném od 1. 1. 2012 a v důsledku uvedení potřebných údajů o počtech odevzdaných hlasů pro jednotlivé kandidáty a celkem v odůvodnění tohoto rozhodnutí, jsou již požadavky právní jistoty naplněny. Vyhlášením zvolených kandidátů a náhradníků spolu s uvedením počtu odevzdaných mandátů soud totiž v zásadě provedl úkony, jež jinak náležejí těmto volebním orgánům. Zveřejněním (tj. právní mocí) tohoto usnesení na úřední desce soudu, popř. i jinými vhodnými způsoby (např. na webu www.volby.cz) tak dochází bez dalšího k nápravě pochybení vzniklých ve volebním procesu, aniž by bylo třeba (bez výslovného zákonného podkladu) ukládat samostatnými výroky volebním orgánům opravu zápisů a vyhlášení takto opravených výsledků. Tím samozřejmě není dotčena povinnost registračního úřadu stanovená v § 53 volebního zákona. Závěry nálezu ÚS ze dne 10. 1. 2007, sp. zn. III. ÚS 887/06, k formulaci výroku rozhodnutí soudu o volební stížnosti proto soud považuje s ohledem na přijatou úpravu v ustanovení § 90 odst. 4 s. ř. s. již za překonané.

Posledním z výroků soud rozhodl o tom, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, v souladu s tím, jak to stanoví zákon v ustanovení § 93 odst. 4 s. ř. s.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

Toto usnesení nabývá právní moci dnem vyvěšení na úřední desce soudu (§ 93 odst. 5 s. ř. s.).

V Praze dne 10. listopadu 2014

Mgr. Jitka Zavřelová, v. r.

předsedkyně senátu

Za správnost vyhotovení: Vlasáková

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru