Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

50 A 41/2014 - 7Usnesení KSPH ze dne 06.11.2014

Prejudikatura

4 Ads 37/2004


přidejte vlastní popisek

50 A 41/2014 - 7

USNESENÍ

Krajský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Mgr. Jitky Zavřelové a soudců JUDr. Věry Šimůnkové a Mgr. Ing. Petra Šuránka v právní věci navrhovatele V. B., proti odpůrci Městskému úřadu Beroun, se sídlem Husovo náměstí 68, 266 43 Beroun, v řízení o návrhu na neplatnost výsledků voleb ve volebním okrsku č. 2 (Kozolupy) v obci Vysoký Újezd konaných ve dnech 10. a 11. října 2014,

takto:

I. Návrh se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Navrhovatel podal dne 23. 10. 2014 v zákonné desetidenní lhůtě stanovené v § 60 odst. 1 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „volební zákon“) návrh označený jako „návrh na neplatnost výsledků voleb ve volebním okrsku č. 2 (Kozolupy) v obci Vysoký Újezd“. V tomto návrhu provedl srovnání výsledků voleb v tomto volebním okrsku ve volbách do zastupitelstva obce konaných ve dnech 10. a 11. října 2014 a v totožných volbách konaných v roce 2010 s tím, že se u jedné volební strany (resp. u jejích některých kandidátů) opakuje týž výsledek, a to i přesto že se zčásti změnili kandidáti a z části též voliči v tomto volebním okrsku.

Jelikož návrh neobsahoval potřebné náležitosti (zejména uvedení konkrétních skutečností, v nichž navrhovatel spatřuje porušení volebního zákona, popř. jiných právních předpisů, které by mohlo ovlivnit výsledek voleb, hlasování či volby kandidáta) vyzvala předsedkyně senátu navrhovatele usnesením ze dne 23. 10. 2014, čj. 50 A 41/2014-3, k odstranění vad návrhu ve lhůtě dvou dnů. Současně navrhovatele poučila, že nebude-li ve stanovené lhůtě návrh řádně opraven, soud jej odmítne. Toto usnesení bylo navrhovateli doručeno dne 29. 10. 2014.

V podání doručeném soudu dne 31. 10. 2014 navrhovatel uvedl, že by nerad někoho obviňoval z falšování výsledků voleb. Dodal, že po soudu žádal, aby rozhodl, zda je možné, že ve volebním okrsku č. 2 (Kozolupy) byla u jedné volební strany (Nezávislí kandidáti) u některých jejích kandidátů 100% nevolitelnost a u druhé volební strany (Společně pro naše obce) byla úspěšnost 94% u pěti kandidátů v řadě.

Jelikož ani z tvrzení uvedených v tomto podání nelze dovodit, v čem navrhovatel spatřuje porušení volebního zákona, popř. jiných právních předpisů, které by mohlo ovlivnit výsledek voleb, hlasování či volby kandidáta, dospěl soud k závěru, že návrh je třeba odmítnout podle § 37 odst. 5 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“).

Nad rámec toho soud uvádí, že s ohledem na pravidla pro hlasování ve volbách do zastupitelstva obce je možné, aby v určitém volebním okrsku nedostal některý kandidát žádný hlas, a to i kandidát s pořadovým číslem 1 na své kandidátce. Taková varianta může nastat právě za situace, kdy jednotlivé okrsky jsou ve skutečnosti samostatnými obcemi, přičemž dotčený kandidát v daném okrsku nežije, jak je tomu v dané věci. Volby do zastupitelstva obcí jsou zejména v menších obcích značně ovlivněny tím, že voliči hlasují nikoli podle volebních stran, ale často své hlasy udělují napříč kandidátkami jednotlivým osobám, které dobře znají.

Toto usnesení krajský soud doručí účastníkům řízení a vyvěsí jej na úřední desce soudu. Usnesení nabývá právní moci dnem vyvěšení (§ 93 odst. 5 s. ř. s.).

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Praze dne 6. listopadu 2014

Mgr Jitka Zavřelová, v.r.

předsedkyně senátu

Za správnost vyhotovení: Vlasáková

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru