Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

50 A 38/2014 - 39Usnesení KSPH ze dne 10.11.2014

Prejudikatura

22 A 151/2010 - 132


přidejte vlastní popisek


Číslo jednací: 50 A 38/2014 - 39

USNESENÍ

Krajský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Věry Šimůnkové a soudců JUDr. Milana Podhrázkého, Ph.D. a Mgr. Ing. Petra Šuránka, ve věci navrhovatelů: a) JUDr. B. K., bytem V., D., b) M. Ř., bytem V., D., c) P. Ř., bytem V., D., d) A. S., bytem V., D., e) R. Ř., bytem V., D., f) M. J., bytem V., D., g) E. J., bytem tamtéž, h) D. O., bytem V., D., ch) M. K., bytem V., D., proti odpůrcům: 1) Městský úřad Městec Králové se sídlem Nám. Republiky 1, 289 03 Městec Králové, 2) O. E., bytem V., D., 3) volební strana PRO VÁS, zastoupena zmocněnkyní A. L., bytem Ú., P., 4) volební strana JSME PRO DIALOG, 5) volební strana BUDOUCNOST PRO VELENICE, obě zastoupeny zmocněnkyní L. J., bytem M. P., D., 6) volební strana NÁVRAT PRO BUDOUCNOST, zastoupena zmocněnkyní A. S., bytem V., D., o návrhu na neplatnost voleb a neplatnost volby kandidáta O. E. ve volbách do zastupitelstva obce Velenice, konaných ve dnech 10. a 11. října 2014,

takto:

I. Návrh se zamítá. II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Navrhovatelé se návrhem podaným podle § 60 odst. 1 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „volební zákon“) ve spojení s § 90 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“), doručeným Krajskému soudu v Praze dne 23. 10. 2014, domáhají vyslovení neplatnosti volby kandidáta O. E., nar. , bytem V., D., do zastupitelstva obce Velenice ve volbách konaných ve dnech 10. a 11. 10. 2014.

V návrhu tvrdí, že zvolený kandidát O. E. nesplňuje podmínku volebního zákona, neboť ve dnech voleb nebyl v obci Velenice přihlášen k trvalému pobytu. Nebyl proto oprávněn volit, ani být volen.

K tomu odkazují na informaci ze dne 20. 10. 2014 (připojenou v příloze) poskytnutou jim podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“) Městským úřadem Městce Králové, stavebním úřadem, podle níž se na pozemku parc. č. a přilehlé zahradě parc. č. v k. ú. Velenice (ve vlastnictví matky O. E.) nacházel rodinný dům č. p. Kolaudační rozhodnutí vydal Okresní národní výbor (dále jen „ONV“) v Nymburku dne 30. 11. 1988 pod č. 3439/88. V současnosti se č. p. vztahuje k novému rodinnému domu na pozemku č. parc. . Na pozemku p. č. se nachází jiná stavba bez čísla popisného či čísla evidenčního. Na pozemku parc. č. (ve vlastnictví O. E.) se nachází rozestavěná (dosud nezkolaudovaná) stavba bez čísla popisného. K č. p. ve Velenicích se na stavebním úřadě nedochovala žádná dokumentace. Podle výpisu z kroniky obce Velenice se budova č. p. nacházela na pozemku st. p. č. o výměře 277 m2 - zbořeniště, zastavěná plocha a nádvoří. Tento pozemek je v katastru nemovitostí zapsán pro obec Velenice. Takto označená budova však byla bez dalšího v šedesátých letech zbourána. Na pozemku st. p. č. se v současné době žádná stavba nenachází. Předloženými důkazy je prokázáno, že O. E. nesplnil podmínku volebního zákona, když v den voleb nebyl přihlášen k trvalému pobytu v obci Velenice. Proto neměl volit (§ 4 odst. 1 volebního zákona) ani být volen (§ 5 odst. 1 volebního zákona). Navrhovatelé se současně domáhají i zrušení hlasování, neboť hlasovat bylo umožněno i osobě k tomu neoprávněné a také neplatnosti voleb, které proběhly v rozporu s volebním zákonem.

Odpůrce 1) jako příslušný registrační úřad k návrhu uvedl, že všechny náležitosti podaných kandidátních listin byly zkontrolovány, údaje o jednotlivých kandidátech zejména o místě trvalého bydliště byly ověřeny prostřednictvím Czech Pointu s centrální evidencí obyvatel. Nebyly zjištěny žádné nedostatky. Proto byly všechny podané kandidátní listiny zaregistrovány. K tvrzení navrhovatelů uvedl, že podle výpisu z informačního systému evidence obyvatel (jenž připojil) je zřejmé, že O. E. je od 3. 12. 1992 trvale hlášen na adrese Velenice . Současně připojil dokument (listinu) o přidělení čp. , vydaný dne 5. 2. 1991 Obecním úřadem Velenice. Dodal, že z volebního zákona neplyne povinnost registračního úřadu ověřovat, zda kandidát na adrese trvalého pobytu skutečně bydlí nebo zda tato stavba existuje. Registrační úřad kontroluje pouze údaje uvedené na kandidátní listině v rozsahu stanoveném zákonem.

Odpůrce 2) k návrhu uvedl, že v obci Velenice bydlí od svého narození. V jiné obci nikdy nebydlel, ani nebyl hlášen k trvalému pobytu. Není proto pravdou, že by v den voleb nebyl v obci Velenice hlášen k trvalému pobytu. Stále bydlí v domě postaveném na pozemku č. v k. ú. Velenice. Dům byl kolaudován rozhodnutím odboru výstavby a územního plánování ONV ze dne 30. 11. 1988, č. j. VÚP 3439/88 (v příloze připojil). Jeho rodiče požádali dne 27. 1. 1991 Obecní úřad Velenice o přidělení čísla popisného. Obec žádosti vyhověla a přidělila jim č. p. , což doložil sdělením Obecního úřadu Velenice ze dne 5. 2. 1991. Vysvětlil, že celá komplikace plyne z toho, že uvedený dům byl postaven na místě původního, částečně zbouraného domu č. p. , jemuž bylo nově přiděleno č. p. , ale kolaudace nebyla zapsána do katastru nemovitostí, neboť jeho matka návrh (s ohledem na úmrtí manžela a otce navrhovatele) bohužel nepodala. Na adrese Velenice č. p. je hlášen k trvalému pobytu od 3. 11. 1992 jak plyne z přihlašovacího lístku pro trvalý pobyt z téhož dne, kde také bydlí (přihlašovací lístek připojil). Nesrovnalosti ohledně zápisu správného čísla popisného do katastru nemovitostí považuje ze strany navrhovatelů za účelové ve vztahu k jeho právu volit a být volen. Má za nemožné, aby administrativní nedostatky ohledně správného čísla popisného domu jeho rodičů byly zneužity k tomu, aby mu bylo upíráno právo garantované čl. 21 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, a to podílet se na správě věcí veřejných přímo nebo svobodnou volbou svých zástupců, když navíc v jiné obci než Velenice nikdy nebydlel a k trvalému pobytu na adrese Velenice č. p. je přihlášen k pobytu od 3. 11. 1992.

Odpůrce 2) k vyjádření dále připojil kopii občanského průkazu z obou stran, v němž je jako místo hlášeného pobytu uvedeno Velenice , okr. Nymburk, a sdělení starostky obce Velenice ze dne 5. 5. 2010 adresované Českému statistickému úřadu, Registru sčítacích obvodů a budov Pardubice, v němž uvedla, že „Obecní úřad Velenice přidělil k žádosti K. a J. E. bytem Velenice čp. , ze dne 21. 1. 1991, číslo popisné k novostavbě rodinného domku v obci Velenice. Kolaudace domu dle tvrzení žadatelů byla provedena. Následným šetřením bylo zjištěno, že rozhodnutí o kolaudaci nebylo zaznamenáno v katastru nemovitostí, čímž není zapsáno ani číslo popisné přidělené příslušné nemovitosti. Po dohodě s Ing. J. E. bude provedena bezodkladně náprava tím, že dodatečně na příslušný katastrální úřad ohlásí novou stavbu i s přiděleným čp. .“

Soud se před vlastním posouzením návrhu zabýval splněním procesních náležitostí a v tomto směru uzavřel, že návrh byl podán včas v otevřené desetidenní lhůtě (výsledky do zastupitelstev obcí vyhlásila Státní volební komise dne 14. 10. 2014), a to aktivně legitimovanými subjekty, neboť navrhovatelé jsou zapsáni v seznamu voličů pro obec Velenice. Aktivně legitimovaný subjekt se může podle § 69 volebního zákona domáhat u soudu neplatnosti hlasování, neplatnosti voleb nebo neplatnosti volby kandidáta, má-li za to, že byla porušena ustanovení volebního zákona způsobem, který mohl ovlivnit výsledky voleb.

Při posuzování návrhu postupoval soud podle části třetí, hlavy druhé, dílu čtvrtého s. ř. s. a podle příslušných ustanovení zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů (dále jen „volební zákon“), a vycházel ze závěrů plynoucích z nálezu Ústavního soudu ze dne 26. 1. 2005, sp. zn. Pl. ÚS 73/04, č. 140/2005 Sb., jenž se týká samotného smyslu a podstaty volebního soudnictví v rámci právního systému ČR. V citovaném nálezu Ústavní soud především zdůraznil ústavní zásadu, podle které je lid zdrojem veškeré státní moci a mimo jiné se v této roli podílí na jejím ustanovování cestou svobodných a demokratických voleb. „Tomu odpovídá i zákonná úprava volebního soudnictví a ověřování voleb. Pro procesní úpravu volebního soudnictví a postup v takovém řízení z toho plyne vyvratitelná domněnka, že volební výsledek odpovídá vůli voličů. Předložit důkazy k jejímu vyvrácení je povinností toho, kdo volební pochybení namítá. Naše volební soudnictví nezná absolutní vady volebního řízení (tzv. absolutní zmatky volebního řízení), tj. takové porušení ustanovení volebního předpisu, které by mělo za následek automatické zrušení voleb, volby kandidáta nebo hlasování. Všechny možné vady a pochybení je v tomto smyslu třeba považovat za relativní a jejich význam je třeba poměřovat jejich dopadem na výsledek voleb do zastupitelského orgánu jako takového nebo na výsledek volby konkrétního kandidáta, popř. na výsledek hlasování, a to podle principu proporcionality. Řízení je tedy založeno na ústavním principu ochrany rozhodnutí, které vzešlo z vůle většiny vyjádřené svobodným rozhodováním a respektujícím práva menšiny (čl. 6 Ústavy)….“

Podle § 4 odst. 1 volebního zákona právo volit do zastupitelstva obce má občan obce, který alespoň v den voleb dosáhl věku nejméně 18 let a je v obci hlášen k trvalému pobytu.

Podle § 5 odst. 1 volebního zákona členem zastupitelstva obce může být zvolen každý volič, u kterého není překážka ve výkonu volebního práva podle § 4 odst. 2 písm. a) a b) a který je v den voleb v obci hlášen k trvalému pobytu.

Podle § 3 odst. 3 vyhlášky č. 59/2002 Sb., o provedení některých ustanovení volebního zákona (dále jen „vyhláška“) v seznamu voličů se u každého zapsaného voliče, který je státním občanem České republiky, eviduje jeho jméno, příjmení, datum narození, místo, kde je přihlášen k trvalému pobytu, a číslo volebního okrsku, ve kterém má právo volit. V seznamu se dále u každého voliče evidují překážky výkonu volebního práva.

Soud k námitce navrhovatelů předně uvádí, že tato výhrada měla být uplatněna již dříve v řízení podle § 89 odst. 1 písm. c) s. ř. s., jež umožňuje domáhat se ochrany proti registraci strany nebo přihlášky k registraci. Přesto, že by se soud s ohledem na právě uvedené nemusel touto námitkou vůbec zabývat, považuje za nezbytné poukázat na shora již citované ustanovení § 5 volebního zákona, podle něhož členem zastupitelstva v obci může být zvolen každý volič, který má v obci trvalý pobyt. Jde o podmínku, která má zajistit, aby se na samosprávě občanů podíleli pouze ti, kteří do tohoto společenství patří. Této podmínce se O. E. nezpronevěřil.

Soud z centrální evidence obyvatel vedené Ministerstvem vnitra ověřil, že údaj o trvalém bydlišti uvedený k odpůrci 2), tj. Velenice čp. , odpovídá údaji nejenom v prohlášení kandidáta ze dne 4. 8. 2014, ale i údaji ve stálém seznamu voličů, jakož i v občanském průkazu a dokladu o přihlášení k pobytu. Na této adrese také odpůrce 2) osobně dne 24. 10. 2014 převzal výzvu a poučení soudu o procesních právech účastníka řízení. Existenci této adresy ověřil soud i z veřejně přístupných informací na webové stránce www.mapy.cz. Na základě výše uvedeného bylo jednoznačně prokázáno, že označení Velenice č. p. skutečně existuje, příslušný dům je zakreslen podle tohoto označení v mapách, odpůrce 2) má na této adrese ve všech evidencích vedeno trvalé bydliště, a to již od 3. 11. 1992, a na této adrese rovněž přebírá poštu.

Soud proto dospěl k závěru, že návrh je nedůvodný, protože k žádnému porušení volebního zákona ve volbách do zastupitelstva obce Velenice nedošlo. Na tomto závěru nemohou nic změnit ani pochybnosti navrhovatelů ohledně existence stavby č. p. . Z pohledu volebního zákona je totiž podstatné pouze to, že odpůrce 2) je v obci Velenice hlášen k trvalému pobytu, bez ohledu na to, zda na adrese Velenice čp. nebo jinde. Nadto byla nesrovnalost ohledně zápisu v katastru nemovitostí vysvětlena nepodáním návrhu na zápis do katastru nemovitostí ze strany matky odpůrce sub 2).

Soud proto návrh prvním výrokem tohoto usnesení zamítl.

Druhým výrokem pak rozhodl o tom, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, v souladu s tím, jak to stanoví zákon v § 93 odst. 4 s. ř. s.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

Toto usnesení nabývá právní moci dnem vyvěšení na úřední desce soudu (§ 93 odst. 5 s. ř. s.).

V Praze dne 10. listopadu 2014

JUDr. Věra Šimůnková, v. r.

předsedkyně senátu

Za správnost vyhotovení: Vlasáková

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru