Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

50 A 25/2014 - 4Usnesení KSPH ze dne 16.10.2014

Prejudikatura

29 Ca 287/2006 - 9


přidejte vlastní popisek

50 A 25/2014 - 4

USNESENÍ

Krajský soud v Praze rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Milana Podhrázkého a soudců Mgr. Jitky Zavřelové a Mgr. Ing. Petra Šuránka ve věci navrhovatelů: a) O. K., b) P. S., c) L. O., proti odpůrci: Magistrát města Kladna, se sídlem nám. Starosty Pavla, 272 01 Kladno, o návrhu na neplatnost „sečtení hlasů“,

takto:

I. Návrh se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Dne 14. 10. 2014 byl do elektronické podatelny Krajského soudu v Praze z datové schránky O. K. doručen „návrh na neplatnost sečtení hlasů“. Obsahem tohoto návrhu je žádost, aby soud „rozhodl o neplatnosti sečtení hlasů, a aby příslušné volební komisi uložil upravit zápis o výsledku voleb.“ V návaznosti na citovaný text jsou v návrhu závěrem uvedeny údaje: „P. S. - předseda okreskové volební komise (s připojeným podpisem), L. O. - místopředseda okrskové volební komise (s připojeným podpisem), O.K. okres Kladno.“

Podle ustanovení § 90 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“), se za podmínek stanovených zvláštními zákony může občan, politická strana nebo nezávislý kandidát anebo sdružení nezávislých kandidátů a sdružení politických stran nebo politických hnutí a nezávislých kandidátů návrhem domáhat rozhodnutí soudu o neplatnosti voleb nebo neplatnosti hlasování anebo neplatnosti volby kandidáta.

Shora označený návrh byl zjevně doručen soudu v návaznosti na volby do zastupitelstev obcí konané v České republice ve dnech 10. a 11. října 2014. Zvláštním zákonem, který je zmiňován výše citovaným ustanovením § 90 odst. 1 s. ř. s., tedy v tomto případě je zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů (dále též „volební zákon“). Podle § 60 odst. 1 tohoto zákona „Podáním návrhu na neplatnost hlasování, na neplatnost voleb nebo na neplatnost volby kandidáta se může domáhat ochrany u soudu každá osoba zapsaná do seznamu ve volebním okrsku, kde byl člen zastupitelstva obce volen, jakož i každá volební strana, jejíž kandidátní listina byla zaregistrována pro volby do tohoto zastupitelstva, (dále jen "navrhovatel"). Návrh je třeba podat nejpozději 10 dnů po vyhlášení výsledků voleb do zastupitelstev obcí Státní volební komisí.“

Projednávaný návrh by sice podle obsahu bylo možno posoudit jako návrh na neplatnost volby kandidáta (kandidátů), avšak v dané věci nejde o návrh, který je věcně projednatelný. Jak již bylo výše uvedeno, takový návrh lze totiž podat do deseti dnů po vyhlášení výsledků voleb Státní volební komisí. Státní volební komise vyhlašuje a uveřejňuje celkové výsledky voleb do zastupitelstev obcí sdělením ve Sbírce zákonů (viz § 51 volebního zákona). Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků voleb do zastupitelstev obcí konaných ve dnech 10. a 11. října 2014 bylo ve Sbírce zákonů uveřejněno pod č. 217/2014 Sb. dne 14. 10. 2014 a Sbírka zákonů byla toho dne rozeslána. Lhůta pro podání daného návrhu pak počala běžet až následující den, tedy 15. 10. 2014

(srov. § 67 odst. 1 volebního zákona).

Podle § 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s. soud návrh odmítne mimo jiné tehdy, pokud byl podán předčasně. Jak plyne z konstantní judikatury správních soudů k otázce předčasnosti návrhů ve věcech voleb, jestliže byl návrh podán dříve, než byl vyhlášen výsledek voleb, který je návrhem zpochybňován, resp. dříve než vůbec lhůta k podání návrhu začala běžet, jde o návrh předčasný (srov. aktuálně usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 11. 6. 2014, čj. Vol 3/2014-5, dostupné na www.nssoud.cz). S ohledem na výše uvedené tedy soudu v projednávané věci nezbylo, než návrh pro předčasnost zamítnout.

Nad rámec výše uvedeného soud uvádí, že totožný návrh týchž účastníků byl soudu doručen opětovně dne 15. 10. 2014, tedy ve shora vymezené lhůtě pro podání návrhu a soud se tímto návrhem bude samostatně zabývat.

V souladu s ustanovením § 93 odst. 4 s. ř. s. pak soud rozhodl o tom, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné (§ 104 odst. 1 s. ř. s.) Toto usnesení nabývá právní moci dnem vyvěšení na úřední desce soudu (§ 93 odst. 5 s. ř. s.).

V Praze dne 16. října 2014

JUDr. Milan Podhrázký, v. r.

předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Vlasáková

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru