Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

50 A 12/2014 - 11Usnesení KSPH ze dne 19.05.2014

Prejudikatura

7 Afs 91/2008 - 48


přidejte vlastní popisek


Číslo jednací: 50 A 12/2014-11

USNESENÍ

Krajský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Mgr. Jitky Zavřelové a soudců Mgr. Ing. Petra Šuránka a JUDr. Věry Šimůnkové v právní věci navrhovatelky: H. R., narozena , bytem K., proti odpůrcům: 1) Obec Kozomín, Kozomín 28, PSČ 277 45, 2) Přípravný výbor pro konání místního referenda, jednající Bc. K. R., bytem K., o návrhu na vyslovení neplatnosti hlasování a neplatnosti rozhodnutí v místním referendu obce Kozomín konaného dne 26. 4. 2014,

takto:

I. Řízení se zastavuje. II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Navrhovatelka se u Krajského soudu v Praze domáhala vyslovení neplatnosti rozhodnutí přijatého v místním referendu, případně vyslovení neplatnosti hlasování v místním referendu, které bylo vyhlášeno usnesením zastupitelstva obce Kozomín č. 10/2014 ze dne 11. 3. 2014, ve znění usnesení zastupitelstva obce Kozomín č. 14/2014 ze dne 24. 3. 2014 a konalo se dne 26. 4. 2014 na území obce Kozomín.

Podle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích, nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním návrhu na zahájení řízení, odvolání, dovoláním nebo kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí; po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví.

Krajský soud v Praze vyzval usnesením ze dne 6. 5. 2014 navrhovatelku, aby ve lhůtě tří dnů ode dne doručení usnesení zaplatila soudní poplatek ve výši 2000 Kč za podaný návrh. Usnesení bylo doručeno navrhovatelce dne 12. 5. 2014 a lhůta tak uplynula dne 15. 5. 2014. Ve stanovené lhůtě, ani později do vydání tohoto rozhodnutí však soudní poplatek nebyl zaplacen a proto nezbylo soudu než v souladu s poučením, jejž se navrhovatelce ve výzvě k zaplacení soudního poplatku dostalo, podle § 47 písm. c) s. ř. s. ve spojení s § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích řízení zastavit.

Výrok o náhradě nákladů řízení je založen na ustanovení § 60 odst. 3 větě první s. ř. s., podle níž žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno nebo žaloba odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve třech vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.

Lhůta pro podání kasační stížnosti končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty (den doručení rozhodnutí). Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s. ř. s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Soudní poplatek za kasační stížnost vybírá Nejvyšší správní soud. Variabilní symbol pro zaplacení soudního poplatku na účet Nejvyššího správního soudu lze získat na jeho internetových stránkách: www.nssoud.cz.

V Praze dne 19. května 2014

Mgr. Jitka Zavřelová, v.r.

předsedkyně senátu

Za správnost: Alena Léblová

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru