Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

50 A 10/2015 - 73Usnesení KSPH ze dne 12.01.2016


přidejte vlastní popisek


Číslo jednací: 50 A 10/2015 - 73

USNESENÍ

Krajský soud v Praze rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Věry Šimůnkové a soudců Mgr. Tomáše Kocourka, Ph.D. a Mgr. Ing. Petra Šuránka v právní věci navrhovatelky: M. P., x, proti odpůrci: město Český Brod, identifikační číslo osoby 00235334, se sídlem náměstí Husovo 70, Český Brod, o návrhu na zrušení opatření obecné povahy – usnesení Rady města Český Brod č. 52/2013 ze dne 28. 2. 2013,

takto:

I. Návrh se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

III. Navrhovatelce se vrací zaplacený soudní poplatek ve výši 5.000 Kč. Tato částka jí bude vyplacena z účtu Krajského soudu v Praze do 30 dnů od právní moci tohoto usnesení.

Odůvodnění:

Návrhem, který byl krajskému soudu doručen dne 12. 10. 2015, se navrhovatelka domáhá zrušení dopravního opatření, kterým byl v ulicích Havlíčkova a Jungmannova v Českém Brodě zaveden obousměrný provoz. K tomu uvádí, že v těchto ulicích vede pozemní komunikace II. třídy č. 113, a to na pozemku p. č. st. x v katastrálním území Český Brod. Vlastníkem tohoto pozemku i pozemní komunikace je Středočeský kraj. K pozemní komunikaci přiléhá chodník o šířce 1,7 metru a k němu pozemek p. č. st. x, jehož součástí je budova č. p. x. Vlastníkem tohoto pozemku s budovou je navrhovatelka. Navrhovatelka tvrdí, že nejméně od roku 1993 byla uvedená pozemní komunikace provozována jako jednosměrná s tím, že po její pravé straně (ve směru od křižovatky Suvorovova – Žitomířská – Havlíčkova ke křižovatce Jungmannova – Jana Kouly - Prokopa Holého) bylo možno parkovat osobní vozidla ve směru provozu, tj. na straně přiléhající k souvislé zástavbě rodinnými domy, včetně domu navrhovatelky.

Zavedením obousměrného provozu byla navrhovatelka dotčena na svých právech. Porušení práv spatřuje v tom, že jí nebylo umožněno vyjádřit se ke změně dopravního režimu vrámci řádného správního řízení, čímž j íbyla odňata možnost účinně hájit svá práva a předkládat návrhy a důkazy k jejich podpoře a podat námitky ve smyslu § 172 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“). Počínaje dnem 10. 10. 2011 byla vydána tři chronologicky navazující stanovení přechodné úpravy provozu dopravního značení silnice č. II/113 v ulici Havlíčkova a Jungmannova z důvodu zobousměrnění komunikací. Platnost těchto úprav byla vždy omezena na dobu zkušebního provozu, naposledy do 31. 12. 2012. Poté se měla situace navrátit do stavu před 10. 10. 2011. Rada města Český Brod však usnesením č. 52/2013 schválila dne 28. 2. 2013 dopravní opatření spočívající v trvalém obousměrném provozu v ulici Jungmannova a Havlíčkova. O tom však nebylo rozhodnuto opatřením obecné povahy, trvalý obousměrný provoz byl zaveden rozhodnutím orgánu samosprávy. Navrhovatelka argumentuje tím, že dle § 61 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů (zákon o silničním porvozu), ve znění zákona č. 297/2011 Sb. (dále jen „zákon o silničním provozu“), je obecná úprava provozu na pozemních komunikacích stanovena zákonem a místní úprava je úpravou provozu provedenou dopravními značkami. Místní úprava provozu byla provedena dopravní značkou B 2 Zákaz vjezdu všech vozidel ve směru od křižovatky ulic Jungmannova– Jana Kouly – Prokopa Velikého, dopravní značkou IP 4b Jednosměrný provoz ve směru od křižovatky ulic Jungmannova a Havlíčkova a dopravní značkou B 24a Zákaz odbočování vpravo z ulice Lázeňská na křižovatce ulic Lázeňská a Jungmannova. Tato místní úprava provozu na pozemní komunikaci byla provedena opatřením obecné povahy vydaným postupem dle § 172 a násl. správního řádu. Uvedené dopravní značení místní úpravy provozu bylo však odstraněno na základě stanovení přechodné úpravy provozu dopravního značení zdůvodu zobousměrnění komunikací. Ke změně místní úpravy provozu na pozemní komunikaci n aobecnou úpravu provozu na pozemní komunikaci tak došlo v rozporu s platnou právní úpravou, neboť dle zákona o silničním provozu se mělo postupovat podle části šesté správního řádu. Žádný druh správního řízení o této změně ovšem veden nebyl, změna byla ve skutečnosti odsouhlasena a zavedena rozhodnutím orgánu samosprávy, tj. rady města. Vzhledem k materiálním účinkům rozhodnutí rady města jsou však po obsahové stránce naplněny materiální znaky opatření obecné povahy.

Navrhovatelka dále namítá, že v místě zasaženém změnou dopravní situace dochází k výskytu mezních hodnot nebo i k překračování hygienických limitů pro hluk a emise zdraví nebezpečných látek. Emisní zátěž bude i nadále narůstat a překračovat hygienické limity, neboť komunikace v ulici Havlíčkova a Jungmannova slouží nyní jako průtah městem ve směru západ– východ. Funkci průtahu městem je však s to lépe plnit ulice Prokopa Velikého, která je k tomu kapacitně uzpůsobena. Úředním aktem došlo k navýšení rozsahu dopravy a tím i k dalšímu navýšení hlukové a emisní zátěže území, což je v rozporu s právem na příznivé životní prostřed.í Změny v dopravě jsou v emisně zatížených oblastech možné pouze tehdy, jestliže jejich realizací poklesne zátěž pod předepsané mezní hodnoty, nebo jestliže změna nepřispěje k zvýšení nadlimitních hodnot. Jinak je změna provozu nezákonná, ba dokonce protiústavní.

Odpůrce ve svém vyjádření uvedl, že návrh navrhovatelky má formální vady. Jednak odpůrce není pasivně legitimován (bez bližšího odůvodnění), jednak v petitu není uvedeno, jaké dopravní opatření má být zrušeno – není označeno datem vydání a číslem jednacím, není označen orgán, který ho vydal. K věci samé pak sděluje, že obousměrný provoz v ulici Jungmannova je stanoven veřejnou vyhláškou – opatřením obecné povahy sp. zn. S-MUCB 12712/2013, čj. MUCB 164449/2013, které vydal dne 18. 6. 2013 Městský úřad Český Brod. Opatření obecné povahy bylo vydáno na základě žádosti Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje ze dne 10. 5. 2013. Oznámení o návrhu opatření obecné povahy bylo vyvěšeno dne 23. 5. 2013 na úřední desku města Český Brod. Obsahovalo poučení o právu podat námitky a připomínky. Proti návrhu nepodal nikdo námitky ani připomínky, proto bylo dne 18. 6. 2013 vydáno opatření obecné povahy. Jeho vydání předcházelo jednání s krajskou hygienickou stanicí, dle níž naměřené hodnoty hluku vyhovuí jprávním předpisům. Tvrzení navrhovatelky, že ke změně úpravy provozu došlo rozhodnutím rady města č. 52/2013, tak není pravdivé.

Soud se nejprve v návaznosti na vyjádření odpůrce zabýval otázkou, zda je z návrhu na zrušení opatření obecné povahy dostatečně určitě patrné, proti jakému správnímu aktu návrh směřuje. V této souvislosti má soud za významné zdůraznit, že není rozhodující, zda vzávěrečné části návrhu, která je označována jako petit, je správní akt identifikován orgánem, který ho vydal, datem vydání a číslem jednacím. Návrh na zrušení opatření obecné povahy je třeba vnímat jako celek. Jeho základní náležitostí podle § 101b odst. 2 ve spojení s § 37 odst. 3 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“), je uvedení toho, co navrhovatel navrhuje.

Z návrhu na zrušení opatření obecné povahy je zřejmé, že navrhovatelka se domáhá zrušení usnesení Rady města Český Brod ze dne 28. 2. 2013, č. 52/2013, neboť právě tomuto aktu přičítá materiální účinky opatření obecné povahy (viz druhý odstavec části III. návrhu a část V n.ávrhu). Soud tedy dospěl k závěru, že návrh na zrušení opatření obecné povahy netrpí vadou spočívající v neurčitosti vymezení předmětu řízení. Předmět řízení je vytýčen zcela jednoznačně, je jím přezkum usnesení Rady města Český Brod ze dne 28. 2. 2013, č. 52/2013. Zmiňuje-li se navrhovatelka ve svém návrhu i o jiných aktech, které vydání uvedeného usnesení rady města předcházely, činí tak pro vykreslení postupné přeměny regulace dopravy v ulici Jungmannova a celkového kontextu. Z návrhu nelze dovodit, že by navrhovatelka napadala rovněž tyto předcházející akty. Ostatně nebylo by to ani logické, neboť sama navrhovatelka poukazuje na to, že se jednalo o akty dočasné a jejich platnost již pominula. Je tedy pochopitelné, že návrh směřuje toliko proti usnesení Rady města Český Brod č. 52/2013, neboť tímto aktem došlo dle vnímání navrhovatelky k definitivní a trvalé změně dopravního režimu vymezeného dopravním značením.

Navrhovatelka označila jako odpůrce Městský úřad Český Brod. Z návrhu samotného, jakož i z navrhovatelkou předloženého zápisu z jednání rady města se nicméně podává, že usnesení č. 52/2013 vydala Rada města Český Brod. Městský úřad i rada města jsou podle § 5 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“) orgány obce (města). Podle § 99 odst. 1 zákona o obcích je rada obce výkonným orgánem obce v oblasti samostatné působnosti a ze své činnosti odpovídá zastupitelstvu obce. V oblasti přenesené působnosti přísluší radě obce rozhodovat, jen stanoví-li tak zákon. Z toho plyne, že rada obce (města) není orgánem obecního (městského) úřadu, nýbrž spolu s obecním úřadem jde o orgán obce (města). Je-li v řízení napaden akt vydaný radou obce (města), pak náleží pasivní legitimace obci (městu) (k tomu viz část V.2. usnesení rozšířeného senátu NSS ze dne 21. 7. 2009, čj. 1 Ao 1/2009 – 120; zde formulovaný právní názor je použitelný i na tento případ).

Z výše uvedeného tedy plyne, že navrhovatelka pochybila, jestliže jako odpůrce označila Městský úřad Český Brod, ačkoliv napadený akt vydala Rada města Český Brod. Pasivní legitimace náleží v tomto sporu městu Český Brod.

Rozšířený senát Nejvyššího správního soudu v usnesení ze den 12. 10. 2004, čj. 5 Afs 16/2003 - 56, k pasivní legitimaci uvedl, že v řízení o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu podle § 65 a násl. s. ř. s. není osoba žalovaného určena tvrzením žalobce, ale kogentně ji určuje zákon. Je tedy věcí soudu, aby v řízení jako s žalovaným jednal s tím, kdo skutečně žalovaným má být, a ne s tím, koho chybně označil v žalobě žalobce; zvláštní usnesení o tom soud nevydává (§ 53 odst. 2 s. ř. s. a contrario). Tyto závěry je třeba aplikovat i na řízení o návrhu na zrušení opatření obecné povahy, neboť i v tomto případě zákon kogentně stanoví (konkrétně § 101a odst. 3 s. ř. s.), komu náleží pasivní legitimace v daném řízení (viz rozsudek NSS ze dne 16. 12. 2008, čj. 1 Ao 3/2008 – 136, a dále část VI.D. rozsudku NSS ze dne 20. 1. 2010, čj. 1 Ao 3/2009 – 82). Soud proto v tomto řízení posléze, po definitivním vyřešení otázky pasivní legitimace, jednal jako s odpůrcem s městem Český Brod.

Soud se dále musel z úřední činnosti zabývat otázkou právní povahy usnesení Rady města

Český Brod č. 52/2013, a to z toho pohledu, zda se jedná o opatření obecné povahy.

Opatřením obecné povahy v materiálním slova smyslu (právě materiální pojímání této formy činnosti orgánů veřejné správy se judikatorně prosadilo na úkor formálního pojetí – viz nález Ústavního soudu ze dne 19. 11. 2008, sp. zn. Pl. ÚS 14/07, a navazující judikaturu Nejvyššího správního soudu) je obecně takový akt orgánu veřejné správy, který je právně závazný (je zaměřen na vyvolání právních následků – vznik, změnu či zánik práv nebo povinností), je adresován vně veřejné správy (nejedná se o

akt interní) a reguluje právní vztahy s konkrétním předmětem vůči neurčitému okruhu osob.

Judikatura již v minulosti vyřešila otázku právní povahy aktu, kterým se stanoví místní úprava provozu na pozemních komunikacích ve smyslu zákona o silničním provozu. Dospěla přitom k závěru, že bez ohledu na svoji formu naplňuje akt stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích, provedené v souladu s § 61 odst. 2 zákona o silničním provozu dopravní značkou, materiální znaky opatření obecné povahy. Soudní přezkum opatření obecné povahy je přitom založen právě na materiálním pojetí této formy činnosti orgánů veřejné správy (k tomu viz rozsudek NSS ze dne 7. 1. 2009, čj. 2 Ao 3/2008 – 100). Na toto východisko navázal Nejvyšší správní soud v rozsudku ze dne 24. 10. 2013, čj. 4 Aos 3/2013 – 33, v němž formuloval právní názor, že opatřením obecné povahy je i takové stanovení úpravy provozu na pozemních komunikacích, které spočívá ve změně místní úpravy provozu na pozemních komunikacích provedené dopravní značkou, která se odchylovala od obecné úpravy, na úpravu, která se s obecnou úpravou shoduje. To je právě i případ popisovaný navrhovatelkou v jejím návrhu.

Ze zápisu z 6. jednání Rady města Český Brod ze dne 28. 2. 2013 se podává, že usnesením č. 52/2013 bylo schváleno dopravní opatření - trvalý obousměrný provoz v ulici Jungmannova, Havlíčkova v Českém Brodě. Dopravní opatření je odůvodněno tím, že vyhovuje koncepci z roku 2011 o rozložení dopravy. V důsledku něho dojde ke zlepšení přepravních vztahů v Českém Brodě. Silnice č. II/113 v ulici Jungmannova a Havlíčkova je s ohledem na třídu této komunikace silnicí svyšším dopravním významem a spolu s dalšími silnicemi tvoří důležitou silniční síť .Obousměrný provoz v této ulici byl podroben zkušebnímu provozu a bylo vypracováno posouzení dopravy ve zkušebním provozu. Komise souhlasila s provedenou změnou dopravního režimu ve zmíněných ulicích a doporučila radě města odsouhlasit obousměrný provoz jako trvalý. Ulice Jungmannova měří cca 250 m a mezi obrubami je široká 6 m, což dovoluje užití dvou plnohodnotných jízdních pruhů. Po obou stranách se nachází chodník pro pěší. Do ulice je zatím povolen vjezd vozidlům s maximální okamžitou hmotností do 10 t, další omezení spočívající v omezení průjezdu vozidel nad 3,5 t je připraveno pro tento rok. Opatřením by mělo dojít k výraznému snížení hlučnosti a částečně i intenzity dopravy. Křižovatka vulici Jungmannova – silnice č. II/113 byla vyhodnocena z hlediska rezervy kapacity a bylo zjištěno, že vyhovuje ve všech posuzovaných stavech. V extrémních případech je tato křižovatka schopna přenést až 1.800 vozidel za hodinu. Zimní údržba v ulici Jungmannova je bezproblémová, v této ulici totiž neparkují vozidla. Ve dnech 24. – 25. 10. 2012 bylo provedeno měření hluku, v denní době je v dané lokalitě hlučnost 63,8 dB, v noční době 55,3 dB, což vyhovuje hygienickým limitům. Ulice Jungmannova tak splňuje všechny předpoklady pro obousměrný provoz. Informace o dopravním opatření budou zveřejněny na úřední desce, obyvatelé dotčených ulic nejsou účastníky.

Z předloženého správního spisu Městského úřadu Český Brod sp. zn. S-MUCB 12713/2013 ve věci stanovení místní úpravy silničního provozu na pozemních komunikacích – silnici II/113 trvalé zobousměrnění v ulici Havlíčkova, Jungmannova a omezení tonáže, soud zjistil, že 10. 5. 2013 byla Městskému úřadu Český Brod doručena žádost Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje o stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích, a to na silnici II/113 v podobě trvalého zobousměrnění ulice Havlíčkova – Jungmannova + omezení tonáže. Žádost byla odůvodněna zjednodušením a zlepšením dopravních vztahů v průtahu městem Český Brod (včetně zimní údržby). Dne 22. 5. 2013 byla vydána veřejná vyhláška sp. zn. S-MUCB 12713/2013, čj. MUCB 13976/2013, jejímž prostřednictvím bylo zveřejněno oznámení o návrhu opatření obecné povahy spočívajícího v úpravě dopravního značení na silnici č. II/113, v ulici Havlíčkova ve směru od ulice Suvorovova představované trvalým odstraněním svislé dopravní značky č. B2 (zákaz vjezdu všech vozidel), v ulici Jungmannova ve směru od ulice Havlíčkova trvalým odstraněním svislé dopravní značky č. B2 (zákaz vjezdu všech vozidel), ve směru od ulice Jana Kouly trvalým odstraněním značky č. B2 (zákaz vjezdu všech vozidel) atd. Obsahem této listiny je i poučení o právu podat písemné připomínky,

resp. písemné odůvodněné námitky. Veřejná vyhláška byla vyvěšena na úřední desce dne 23. 5. 2013 a byla sňata dne 10. 6. 2013. Dne 18. 6. 2013 bylo vydáno opatření obecné povahy sp. zn. S-MUCB 12713/2013, čj. MUCB 16449/2013, kterým byla stanovena místní úprava provozu na silnici č. II/113: ulice Suvorovova, Havlíčkova a Jungmannova, na místní komunikaci ulice Jungmannova, na silnici č. III/1132 – ulice Tuchorazská a na silnici č. III/1131 – ulice Prokopa Velikého. Tato úprava spočívá mimo jiné v odstranění svislých dopravních značek č. B2 (zákaz vjezdu všech vozidel) na ulici Jungmannova ve směru od ulice Havlíčkova i ve směru od ulice Jana Kouly a na ulici Havlíčkova ve směru od ulice Suvorovova. Dle odůvodnění opatření obecné povahy byla žádost o zobousměrnění ulic

Havlíčkova a Jungmannova podána z důvodu zlepšení přepravních vztahů městem a ke zlepšení podmínek pro zimní údržbu. Se zavedením obousměrného provozu v uvedených ulicích souhlasila i Rada města Český Brod na svém zasedání z 28. 2. 2013 (52/2013). Trvalému dopravnímu značení předcházela přechodná úprava dopravního značení v ulicích Havlíčkova a Jungmannova. Během přechodné úpravy bylo prováděno vyhodnocení, při němž bylo zjištěno, že komunikace vyhovuje kapacitním i hlukovým limitům v obousměrném provozu a že došlo ke zlepšení přepravních vztahů městem. Policie ČR, Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, dopravní inspektorát Kolín, vyjádřila souhlas se změnou. K návrhu opatření obecné povahy nebyly uplatněny žádné připomínky. Veřejná vyhláška, kterou bylo opatření obecné povahy vydáno, byla zveřejněna na úřdení desce dne 18. 6. 2013 a sňata dne 4. 7. 2013.

Součástí výše uvedeného správního spisu je i souhlas Policie ČR ze dne 19. 3. 2013, podle něhož dopravní inspektorát nemá námitky k návrhu místní úpravy na pozemních komunikacích v rámci akce pro zvýšení bezpečnosti silničního provozu a s navrhovanou akcí souhlasí. Dále je v něm založeno též sdělení Krajské hygienické stanice Středočeského kraje ze dne 6. 5. 2013, dle něhož je možné ponechat úpravu (zobousměrnění komunikace – silnice č. II/113) jako trvalou. Těmto úkonům předcházela tři rozhodnutí Městského úřadu Český Brod o přechodné úpravě dopravního značení. Rozhodnutím ze dne 10. 10. 2011, čj. 18234/11/OD/Ka, stanovil Městský úřad Český Brod přechodnou úpravu dopravního značení na silnici č. II/113 vulici Havlíčkova a Jungmannova z důvodu zobousměrnění komunikací na dobu zkušebního provozu do 31. 3. 2012, a to na základě žádosti města Český Brod ze dne 5. 10. 2011. Podle žádosti ze dne 12. 3. 2012 byl rozhodnutím ze dne 15. 3. 2012, čj. MUCB/7218/2012/OD/Ka, prodloužen zkušební provoz dle přechodné úpravy provozu dopravního značení do 31. 12. 2012. Naposledy pak byl zkušební provoz prodloužen rozhodnutím ze dne 18. 12. 2012, čj. MUCB/33086/2012/OD/Ka, a to do 31. 12. 2013.

Z obsahu správního spisu se tedy podává, že počínaje dnem 10. 10. 2011 byl zahájen zkušební provoz na silnici č. II/113 v ulici Havlíčkova a Jungmannova spočívající v zavedení obousměrného provozu na této silnici. Délka zkušebního provozu byla dvakrát prodloužena, takže měla skončit dne 31. 12. 2013. Dne 18. 6. 2013 vydal Městský úřad Český Brod opatření obecné povahy čj. MUCB 16449/2013, kterým byla stanovena místní úprava provozu mj. na silnici č. II/113 v ulici Havlíčkova a Jungmannova a dále na místní komunikaci ulice Jungmannova. Stalo se tak na základě žádosti Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, příspěvkové organizace. Opatření obecné povahy bylo vydáno ještě za účinnosti posledního rozhodnutí (ze dne 18. 12. 2012) o stanovení přechodné úpravy dopravního značení po dobu zkušebního provozu. Vydání opatření obecné povahy časově předchází usnesení Rady města Český Brod č. 52/2013, přijaté při 6. jednání Rady města Český Brod dne 28. 2. 2013, jímž bylo schváleno dopravní opatření - trvalý obousměrný provoz v ulici Jungmannova, Havlíčkova v Českém Brodě.

Na základě shora uvedeného dospěl soud k závěru, že usnesení Rady města Český Brod č. 52/2013 nenaplňuje materiální znaky opatření obecné povahy. Mezi materiální znaky totiž náleží zaměřenost správního aktu vně veřejné správy (tj. vůči třetím osobám) za účelem vyvolání právních následků (založení, změna či zánik práv a povinností - viz usnesení NSS ze dne 14. 12. 2011, čj. 3 Ao 7/2011 – 48). Takové znaky usnesení rady města postrádá.

Ze skutečnosti, že Rada města Český Brod usnesením č. 52/2013 schválila obousměrný provoz na silnici č. II/113 v ulicích Havlíčkova a Jungmannova, nelze dovozovat, že tím mínila závazným způsobem rozhodnout o změně místní úpravy provozu na pozemních komunikacích. Ze správního spisu vyplývá, že o zavedení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích vrežimu zkušebního provozu rozhodoval městský úřad, nikoliv rada města. Rozhodnutí městského úřadu nejsou předmětem přezkumu v rámci tohoto řízení. Ještě v průběhu účinnosti těchto rozhodnutí vydal Městský úřad Český Brod opatření obecné povahy zavádějící definitivní podobu místní úpravy provozu na pozemních komunikacích. Podkladem pro vydání opatření obecné povahy přitom bylo nejen stanovisko dopravního inspektorátu Policie ČR a vyjádření krajské hygienické stanice, nýbrž též napadené usnesení rady města (viz odůvodnění opatření obecné povahy).

Rada města nepochybně nemá jakoukoliv rozhodovací pravomoc ve věci stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích. Taková pravomoc náleží podle § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu ve vztahu k silnicím II. třídy obecnímu úřadu obce srozšířenou působností. To nicméně neznamená, že by se rada města jako orgán vykonávající samostatnou působnost nemohla otázkou místní úpravy provozu zabývat. Úprava provozu na pozemních komunikacích je nepochybně významnou záležitostí samostatné působnosti obce, neboť se bezprostředně dotýká jejích obyvatel (podle § 35 odst. 2 zákona o obcích patří do samostatné působnosti obce péče o vytváření podmínek pro uspokojování potřeb občanů obce, mezi něž patří především uspokojování potřeb dopravy). Je proto zcela legitimní, pokud se rada města zabývá otázkou změny dopravního režimu týkající se významné části města, debatuje o různých variantách, a to třeba i na základě podnětů občanů obce. V dané věci bylo přímo radě města (a vedle toho i zastupitelstvu a starostovi) adresováno několik petic a žádostí občanů obce (dne 15. 10. 2011 dopis zastupitelstvu, radě a starostovi ve věci zavedení obousměrného provozu, dne 16. 1. 2012 petice za obnovení jednosměrného provozu, dne 18. 9. 2012 otevřený dopis radě města, dne 7. 2. 2013 dopis radě města), a je proto logické, že se rada obce touto otázkou zabývala a vyjádřila své stanovisko k dané otázce přijetím usnesení č. 52/2013. Jinými slovy řečeno, rada města je debatním fórem, v jehož rámci mohou být projednávány záležitosti samostatné působnosti města, mezi něž patří i otázka dopravy, tj. i místní úprava provozu na pozemních komunikacích, a to ačkoliv orgány vykonávaíjcí samostatnou působnost nemají v této záležitosti žádnou rozhodovací pravomoc. Výstupem debaty na půdě rady města pak je právě usnesení č. 52/2013, které artikuluje závěr rady města o tom, že město Český Brod podporuje trvalé zavedení obousměrného provozu v ulici Havlíčkova a Jungmannova. Usnesení rady města je třeba chápat jako vyjádření souhlasu výkonného orgánu obce ve věcech samostatné působnosti. Usnesení rady nicméně není zaměřeno na vyvolání jakýchkoliv právních účinků vůči třetím osobám .Nemůže tomu tak být již jen z toho důvodu, že usnesení není natolik určité, aby zněho bylo patrno, jaké konkrétní dopravní značky mají být osazeny nebo odstraněny (srov. zcela obecný text usnesení a detailní, technicistní formulaci výroku opatření obecné povahy). Jde toliko o jeden z podkladů pro řízení o vydání opatření obecné povahy.

Navrhovatelka se tedy mýlí, přisuzuje-li usnesení rady města účinky opatření obecné povahy, tj. účinky závazného rozhodnutí o právech a povinnostech neurčitého okruhu osob ve vztah uke konkrétnímu předmětu (místní úprava provozu na pozemních komunikacích). S ohledem na obsah správního spisu je zřejmé, že aktem s materiálními účinky opatření obecné povahy (tj. stanovením závazné úpravy právních vztahů týkajících se místní úpravy provozu na pozemních komunikacích) je opatření obecné povahy ze dne 18. 6. 2013, čj. MUCB 16449/2013. Tento akt je vybaven závazností a zaměřen vůči adresátům veřejnosprávního působení, tedy dvěma základními znaky opatření obecné povahy (v materiálním pojetí), které usnesení rady města postrádá.

Podle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s., nestanoví-li tento zákon jinak, soud usnesením odmítne návrh, jestliže soud o téže věci již rozhodl nebo o téže věci již řízení u soudu probíhá nebo nejsou-li splněny jiné podmínky řízení a tento nedostatek je neodstranitelný nebo přes výzvu soudu nebyl odstraněn, a nelze proto v řízení pokračovat.

Podmínkou řízení o návrhu na zrušení opatření obecné povahy je mimo jiné i existence napadeného opatření obecné povahy. V daném případě však tato podmínka naplněna není, neboť navrhovatelkou napadený akt (usnesení Rady města Český Brod) nemá formu opatření obecné povahy ani nenaplňuje jeho materiální znaky. Nejedná se tedy o opatření obecné povahy ani v materiálním, ani ve formálním smyslu. Soud proto návrh navrhovatelky v plném rozsahu odmítl, a to pro nedostatek podmínky řízení [§ 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s.].

Lze doplnit, že usnesení rady obce (města) podléhá specifickému internímu přezkumnému režimu upravenému § 105 zákona o obcích, podle něhož může starosta obce (města) pozastavit výkon usnesení a věc předložit k rozhodnutí zastupitelstvu obce (města). Usnesení rady obce vydané v samostatné působnosti dále podléhá soudnímu přezkumu na základě návrhu Ministerstva vnitra postupem dle § 124 zákona o obcích (externí kontrola zákonnosti usnesení rady obce).

O náhradě nákladů řízení rozhodl soud podle § 60 odst. 3 věty první s. ř. s. tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, neboť návrh byl odmítnut. Současně rozhodl ovrácení zaplaceného soudního poplatku v plné výši navrhovatelce, neboť návrh byl odmítnut před prvním jednáním (§ 10 odst. 3 věta poslední zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích). Zaplacený soudní poplatek bude vrácen ve lhůtě 30 dnů od právní moci tohoto usnesení (§ 10a odst. 1 zákona o soudních poplatcích).

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve dvou (více) vyhotoveních u Nejvyššího spránvího soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.

Lhůta pro podání kasační stížnosti končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty (den doručení rozhodnutí). Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s. ř. s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů je stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Soudní poplatek za kasační stížnost vybírá Nejvyšší správní soud. Variabilní symbol pro zaplacení soudního poplatku na účet Nejvyššího správního soudu lze získat na jeho internetových stránkách: www.nssoud.cz.

V Praze dne 12. ledna 2016

JUDr. Věra Šimůnková, v. r.

předsedkyně senátu

Za správnost vyhotovení: Vlasáková

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru