Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

49 Az 35/2015 - 39Usnesení KSPH ze dne 28.06.2016

Prejudikatura

8 Azs 21/2009 - 91

7 Azs 91/2007 - 66


přidejte vlastní popisek

49Az 35/2015 – 39

USNESENÍ

Krajský soud v Praze rozhodl soudcem Tomášem Kocourkem v právní věci žalobce: P. S., narozen dne x, státní příslušnost Ukrajina, neznámého pobytu, zastoupen Mgr. Bc. Filipem Schmidtem, LL.M., advokátem se sídlem Helénská 4, Praha, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, Praha, o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 6. 3. 2015, čj. OAM-273/LE-BE00-LE22-2014,

takto :

I. Řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

III. Soudem ustanovenému zástupci žalobce Mgr. Bc. Filipu Schmidtovi, LL.M., advokátovi, sepřiznává odměna za zastupování a náhrada hotových výdajů v celkové výši 8.228 Kč. Tato částka bude ustanovenému zástupci vyplacena z účtu Krajského soudu v Praze do 30 dnů od právní moci tohoto usnesení.

Odůvodnění:

Žalobce podal dne 23. 3. 2015 žalobu proti v záhlaví uvedenému rozhodnutí žalovaného, jímž žalovaný neudělil žalobci mezinárodní ochranu podle § 12, § 13, § 14, § 14a a § 14b zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění účinném do 17. 12. 2015 (dále jen „zákon o azylu“).

Soud zjistil z databáze žalovaného, že žalobce dne 5. 5. 2016 svévolně opustil Pobytové středisko Kostelec nad Orlicí. Místo jeho současného pobytu není v databázi uvedeno. Policie České republiky, Ředitelství služby cizinecké policie sdělila dne 21. 6. 2016 soudu, že poslední nahlášená adresa pobytu žalobce je Pobytové středisko Kostelec nad Orlicí, které však žalobce dne 5. 5. 2016 svévolně opustil. Zástupce žalobce na dotaz soudu sdělil dne 27. 6. 2016, že mu není známo současné místo pobytu žalobce. Na základě těchto zjištění má tedy soud za prokázané, že ke dni vydání tohoto rozhodnutí není známo místo pobytu žalobce.

Vzhledem k výše uvedenému soud zastavil řízení o žalobě na základě § 47 písm. c) s. ř. s. ve spojení s § 33 písm. b) zákona o azylu, podle něhož soud řízení zastaví, jestliže nelze zjistit místo pobytu žalobce.

Podle § 60 odst. 3 s. ř. s. nemá právo na náhradu nákladů řízení žádný z účastníků, jestliže řízení o žalobě bylo zastaveno.

Usnesením ze dne 25. 3. 2015, čj. 49 Az 35/2015 – 13, byl žalobci ustanoven k ochraně jeho práv zástupcem advokát Mgr. Bc. Filip Schmidt, LL.M. Odměnu za zastupování a náhradu hotových výdajů soudem ustanoveného advokáta hradí podle § 35 odst. 8 věty první za středníkem s. ř. s. stát. Výše odměny za zastupování a náhrady hotových výdajů se stanoví podle § 35 odst. 2 s. ř. s. na základě vyhlášky č. 177/1996 Sb. (advokátní tarif). Ustanovený zástupce provedl v řízení dva úkony právní služby, a to převzetí zastoupení a sepis doplnění žaloby ze dne 30. 3. 2015 [§ 11 odst. 1 písm. b) a d) advokátního tarifu]. Odměna za jeden úkon právní služby činí 3.100 Kč [§ 9 odst. 4 písm. d) ve spojení s § 7 bodem 5 advokátního tarifu] a náhrada hotových výdajů za jeden úkon právní služby 300 Kč (§ 13 odst. 3 advokátního tarifu). Jelikož je zástupce žalobce plátcem DPH, zvyšuje se odměna za zastupování a náhrada hotových výdajů o částku odpovídající dani, kterou je povinen z odměny a náhrad odvést, tj. o částku 1.428 Kč (21 % z 6.800 Kč). Zástupci žalobce tak náleží odměna a náhrada v celkové částce 8.228 Kč.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve dvou (více) vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.

Lhůta pro podání kasační stížnosti končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty (den doručení rozhodnutí). Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s. ř. s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Soudní poplatek za kasační stížnost vybírá Nejvyšší správní soud. Variabilní symbol pro zaplacení soudního poplatku na účet Nejvyššího správního soudu lze získat na jeho internetových stránkách: www.nssoud.cz.

V Praze dne 28. června 2016

Tomáš Kocourek, v. r.

soudce

Za správnost: Božena Kouřimová

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru