Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

49 Ad 9/2016 - 29Usnesení KSPH ze dne 07.12.2016


přidejte vlastní popisek

49 Ad 9/2016 - 29

USNESENÍ

Krajský soud v Praze rozhodl samosoudcem Mgr. Ing. Petrem Šuránkem ve věci žalobkyně V. K., bytem S., Ž., proti žalované České správě sociálního zabezpečení, se sídlem Sokolovská 855/225, 190 00 Praha 9, v řízení o žalobě proti rozhodnutí žalované ze dne 28. 06. 2016, č. j. 42000/006469/16/010/EP, sp. zn. NP/PD/221/16,

takto:

Věc se postupuje Městskému soudu v Praze.

Odůvodnění:

Žalobkyně se žalobou podle části třetí, hlavy druhé, dílu prvního zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“) domáhá zrušení rozhodnutí žalované ze dne 28. 06. 2016, č. j. 42000/006469/16/010/EP, sp. zn. NP/PD/221/16 (dále jen „napadené rozhodnutí“), jímž žalovaná zamítla její odvolání proti rozhodnutí Pražské správy sociálního zabezpečení (dále jen „PSSZ“) ze dne 28. 04. 2016, č. j. 42013/259447/16/013/105/Kub, a toto rozhodnutí potvrdila. PSSZ tímto rozhodnutím žalobkyni nepřiznala dnem 20. 04. 2016 výplatu nemocenského po uplynutí podpůrčí doby podle § 27 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění zákona č. 190/2016 Sb. (dále jen „zákon o nemocenském pojištění“).

Podle ustanovení § 7 odst. 5 věty první s. ř. s., není-li soud, u něhož byl návrh podán, k jeho vyřízení místně příslušný, postoupí jej k vyřízení soudu příslušnému.

Podle ustanovení § 7 odst. 2 s. ř. s., nestanoví-li tento nebo zvláštní zákon jinak, je k řízení místně příslušný soud, v jehož obvodu je sídlo správního orgánu, který ve věci vydal rozhodnutí v prvním stupni nebo jinak zasáhl do práv toho, kdo se u soudu domáhá ochrany. Má-li tento správní orgán sídlo mimo obvod své působnosti, platí, že má sídlo v obvodu své působnosti.

Podle § 7 odst. 3 s. ř. s. je ve věcech důchodového pojištění a dávek podle zvláštních předpisů vyplácených spolu s důchody a ve věcech zaměstnanosti, ochrany zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele, dávek státní sociální podpory, dávek pěstounské péče, dávek pro osoby se zdravotním postižením, průkazu osoby se zdravotním postižením, příspěvku na péči a dávek pomoci v hmotné nouzi k řízení příslušný krajský soud, v jehož obvodu má navrhovatel bydliště nebo sídlo, popřípadě v jehož obvodu se zdržuje.

Napadené rozhodnutí se týká výplaty dávky nemocenského pojištění, tj. dávky, která není zahrnuta ve výčtu věcí, v nichž je podle § 7 odst. 3 s. ř. s. rozhodující pro místní příslušnost bydliště žalobce. Že sem věci nemocenského pojištění nespadají lze dovodit i z toho, že jediná k výkladu se nabízející kategorie „dávek pro osoby se zdravotním postižením“ ve svém označení přesně terminologicky odpovídá označení dávek poskytovaných podle zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, mezi něž dávky nemocenského pojištění nespadají. Lze poukázat i na ustanovení § 31 odst. 2 s. ř. s., které pojem věci nemocenského pojištění používá jako samostatný právní pojem. Proto se místní příslušnost soudu řídí obecným ustanovením § 7 odst. 2 s. ř. s.

Správním orgánem prvního stupně v tomto případě byla PSSZ, která sídlí v obvodu Prahy 8 a jejíž místní působnost zahrnuje území hl. m. Prahy. PSSZ tedy sídlí v obvodu své působnosti a je proto namístě aplikovat ustanovení § 7 odst. 2 věty prvé s. ř. s.

Podle ustanovení § 9 odst. 1 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů v obvodu hlavního města Prahy vykonává působnost krajského soudu Městský soud v Praze. Proto byla věc v souladu s ustanovením § 7 odst. 5 s. ř. s. jako věcně a místně příslušnému soudu postoupena Městskému soudu v Praze.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve dvou vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.

Lhůta pro podání kasační stížnosti končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty (den doručení rozhodnutí). Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s. ř. s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Soudní poplatek za kasační stížnost vybírá Nejvyšší správní soud. Variabilní symbol pro zaplacení soudního poplatku na účet Nejvyššího správního soudu lze získat na jeho internetových stránkách: www.nssoud.cz.

V Praze dne 7. prosince 2016

Mgr. Ing. Petr Šuránek, v.r.

samosoudce

Za správnost: Alena Léblová

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru