Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

49 Ad 13/2016 - 35Rozsudek KSPH ze dne 09.08.2017

Prejudikatura

4 Ads 13/2003

6 Ads 11/2013 - 20


přidejte vlastní popisek

49Ad 13/2016 – 35

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Praze rozhodl samosoudcem Mgr. Ing. Petrem Šuránkem ve věci

žalobce: L. H., nar. x bytem X proti žalované: Česká správa sociálního zabezpečení sídlem Křížová 25, 225 08 Praha 5

o žalobě proti rozhodnutí žalované ze dne 11. 8. 2016, č. j. x,

takto:

I. Rozhodnutí žalované ze dne 11. 8. 2016, č. j. x, se zrušuje a věc se vrací žalované k dalšímu řízení.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

1 Žalobce se žalobou podle části třetí, hlavy druhé, dílu prvního zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“) podanou osobně dne 19. 9. 2016 domáhal zrušení rozhodnutí žalované ze dne 11. 8. 2016, č. j. x (dále jen „napadené rozhodnutí“), jímž žalovaná zamítla jeho námitky a potvrdila své rozhodnutí ze dne 27. 5. 2016, č. j. x (dále jen „prvostupňové rozhodnutí“). Prvostupňovým rozhodnutím žalovaná podle § 38 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění zákona č. 212/2016 Sb. (dále jen „zákon o důchodovém pojištění“) k žádosti žalobce ze dne 31. 3. 2016 na základě závěrů posudku Okresní správy sociálního zabezpečení Praha-východ (dále jen „OSSZ“) ze dne 18. 5. 2016 rozhodla o tom, že žalobce není invalidní, neboť jeho pracovní schopnost poklesla pouze o 25 %.

2 Žalobce se dožadoval přezkoumání jeho zdravotního stavu, protože je v pracovní neschopnosti již od 16. 6. 2015 a žádost o přiznání dávek nemocenského pojištění po uplynutí podpůrčí doby mu byla žalovanou už dvakrát zamítnuta s tím, že u něj nelze předpokládat, že v krátké době nabude pracovní schopnosti, a to i k jiné než dosavadní pojištěné činnosti. Po operaci karpálního tunelu pravé ruky mu nadále přetrvávají silné bolesti i v klidovém režimu, byla mu zjištěna artróza a instabilita carpu, rehabilitace ani nošení ortézy nevede k zlepšení a léky tlumící bolest nepřinášejí efekt. Jako pravák zvládá každodenní běžné činnosti jen s velkými bolestmi a obtížemi, hybnost ruky zůstává při většině úkonů omezená.

3 Žalovaná ponechala rozhodnutí ve věci samé na úvaze soudu s přihlédnutím k závěrům provedeného důkazu posudkem posudkové komise Ministerstva práce a sociálních věcí (dále jen „MPSV“) ve smyslu § 4 odst. 2 zákona č. 589/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění zákona č. 47/2016 Sb. (dále jen „organizační zákon“).

4 V průběhu jednání žalobce setrval na podané žalobě, ztotožnil se se závěry posudkové komise MPSV a uvedl, že mu zdravotní postižení brání ve výkonu dosavadní pracovní činnosti a že si musel najít jiné zaměstnání. Žalovaná ponechala rozhodnutí na úvaze soudu.

5 Soud ze správního spisu zjistil, že dne 31. 3. 2016 byla se žalobcem na OSSZ sepsána žádost o přiznání invalidního důchodu od data skončení výplaty nemocenské. Posudková lékařka OSSZ v posudku ze dne 18. 5. 2016 na základě jednání, jejž se žalobce osobně zúčastnil, zdravotnické dokumentace ošetřujícího lékaře a lékařských zpráv dalších odborných lékařů dospěla k závěru, že pracovní schopnost žalobce trvale poklesla o 25 % v důsledku středně těžkého postižení osteoartrózou s funkčně významným postižením jednoho kloubu. Zdravotní postižení zhodnotila podle položky 1b oddílu A kapitoly XIII přílohy k vyhlášce č. 359/2009 Sb., kterou se stanoví procentní míry poklesu pracovní schopnosti a náležitosti posudku o invaliditě a upravuje posuzování pracovní schopnosti pro účely invalidity (vyhláška o posuzování invalidity), přičemž s ohledem na hraniční splnění kritérií této položky a s přihlédnutím k profesi žalobce zvolila hodnotu ve středu rozmezí 20-35 %, tj. 25 %. Takto stanovenou míru poklesu pracovní schopnosti žalobce podle ustanovení § 3 a § 4 vyhlášky o posuzování invalidity již dále neupravovala.

6 S odkazem na závěr posudku lékařky OSSZ žalovaná vydala prvostupňové rozhodnutí ze dne 27. 5. 2016, jímž žádost o přiznání invalidního důchodu zamítla s ohledem na zjištěný pokles pracovní schopnosti pouze o 25 %. Žalobce toto rozhodnutí napadl námitkami, v nichž argumentoval obdobně jako v nyní podané žalobě.

7 Dne 3. 8. 2016 proběhlo za přítomnosti žalobce jednání před posudkovou lékařkou žalované, která následně zpracovala posudek ze dne 4. 8. 2016, v němž ve shodě posudkovou lékařkou OSSZ uzavřela, že pracovní schopnost žalobce trvale poklesla o 25 % v důsledku artrotického postižení základního kloubu palce a zápěstí pravé ruky s přítomností klidové i pozátěžové bolesti. Žalobce byl schopen udělat pěst i špetku na pravé ruce, je konstatována snížená svalová síla, ale na svalstvu pravé horní končetiny není patrná hypotrofie. Postižení bylo hodnoceno podle položky 1b oddílu A kapitoly XIII přílohy k vyhlášce o posuzování invalidity poklesem pracovní schopnosti o 25 % bez dalších úprav s tím, že toto postižení by bylo možné stejně tak hodnotit i jako pooperační deformitu prstů rukou při částečně zachované úchopové schopnosti ruky podle položky 5b oddílu B kapitoly XV přílohy k vyhlášce o posuzování invalidity odpovídající 20 % poklesu pracovní schopnosti, který by byl dále navýšen o 5 procentních bodů pro profesi žalobce, popř. jako pooperační omezení hybnosti zápěstního kloubu podle položky 4a oddílu B kapitoly XV přílohy k vyhlášce o posuzování invalidity odpovídající pouze 10% poklesu pracovní schopnosti. Na základě tohoto posudku žalovaná napadeným rozhodnutím ze dne 11. 8. 2016, jež žalobce převzal dne 16. 8. 2016, námitky zamítla a v odůvodnění odcitovala posudkové závěry s tím, že s ohledem na zjištěný pokles pracovní schopnosti nejsou splněny podmínky pro přiznání invalidity.

8 Soud poté, co ověřil, že žaloba byla podána včas, že je věcně i místně příslušným soudem a že napadené rozhodnutí je rozhodnutím ve smyslu § 65 s. ř. s., přezkoumal napadené rozhodnutí v žalobou vymezeném rozsahu. Dospěl přitom k závěru, že žaloba je důvodná.

9 Soud s ohledem na argumentaci žalobce doplnil dokazování o posudek Posudkové komise MPSV v Praze ze dne 20. 3. 2017, která po osobním vyšetření žalobce odbornou lékařkou z oboru ortopedie a po rozboru předložených lékařských zpráv včetně zpráv předložených v řízení před soudem uzavřela, že k datu vydání napadeného rozhodnutí trpěl žalobce osteoartrózou palce pravé ruky a nestabilitou karpu pravé ruky při chronické lézi skafolunátního vazu. Toto postižení posudková komise taktéž podřadila pod položku 1b oddílu A kapitoly XIII přílohy k vyhlášce o posuzování invalidity, avšak na rozdíl od předchozích posudkových lékařů považovala za odpovídající stanovit pokles pracovní schopnosti na horní hranici vyhláškou stanoveného rozmezí, tj. ve výši 35 %, a to s ohledem na postižení dominantní končetiny a pracovní kvalifikaci žalobce (manuální pracovník), protože postižení žalobci neumožňuje vykonávat práce, které by vyžadovaly krajní pohyby pravé ruky a manipulaci s těžkými předměty. Pro hodnocení podle vyšších položek ani pro navýšení stanovené míry poklesu pracovní schopnosti důvody shledány nebyly. Datum vzniku invalidity I. stupně pak bylo zvoleno na základě lékařského nálezu chirurgie ruky ode dne 29. 7. 2016.

10 S ohledem na uvedené závěry posudku Posudkové komise MPSV v Praze, v nichž soud neshledal žádné zjevné vady (naopak hodnotí posudek jako přesvědčivý, logický a vycházející z úplných podkladů), soud uzavírá, že napadené rozhodnutí je nezákonné, neboť vychází z nesprávně zjištěného skutkového stavu. Žalovaná v napadeném rozhodnutí nedostatečně vyhodnotila obsah lékařského nálezu chirurgie ruky ze dne 29. 7. 2016 a jeho význam s ohledem na dosavadní pracovní zařazení žalobce a skutečnost, že postižená ruka je v jeho případě dominantní končetinou. Proto soud napadené rozhodnutí zrušil jako nezákonné (§ 78 odst. 1 s. ř. s.).

11 V navazujícím řízení žalovaná bude povinna mezi podklady svého rozhodnutí přihlédnout i k posudku Posudkové komise MPSV v Praze ze dne 20. 3. 2017 (§ 78 odst. 6 s. ř. s.).

12 O náhradě nákladů řízení rozhodl soud podle § 60 odst. 1 s. ř. s. Žalovaná nemá právo na náhradu nákladů řízení, neboť ve věci neměla úspěch. Žalobci, který byl ve věci úspěšný, žádné náklady v řízení nevznikly. Proto soud rozhodl tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve dvou vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.

Lhůta pro podání kasační stížnosti končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty (den doručení rozhodnutí). Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s. ř. s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Soudní poplatek za kasační stížnost vybírá Nejvyšší správní soud. Variabilní symbol pro zaplacení soudního poplatku na účet Nejvyššího správního soudu lze získat na jeho internetových stránkách: www.nssoud.cz.

Praha 9. srpna 2017

Mgr. Ing. Petr Šuránek, v. r.

samosoudce

Za správnost: Božena Kouřimová

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru