Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

49 A 3/2020 - 34Usnesení KSPH ze dne 07.08.2020

Prejudikatura

9 Azs 366/2019 - 20

3 Azs 66/2017 - 31

Oprav. prostředek / ústav. stíž.
8 Azs 158/2020

přidejte vlastní popisek

49 A 3/2020 - 34

USNESENÍ

Krajský soud v Praze rozhodl samosoudcem Mgr. Ing. Petrem Šuránkem ve věci žalobce: S. S., narozen X, občan X

t. č. v zařízení pro zajištění cizinců X zastoupen advokátem Mgr. Ladislavem Bártou sídlem Purkyňova 6, 702 02 Ostrava

proti žalované: Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, odbor cizinecké policie, oddělení pobytové kontroly, pátrání a eskort sídlem Křižíkova 8, 186 31 Praha 8

o žalobě proti rozhodnutí žalované ze dne 26. 6. 2020, č. j. KRPS-152999-24/ČJ-2020-010026,

takto:

I. Žaloba se odmítá. II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

1. Žalobce se žalobou podle části třetí, hlavy druhé, dílu prvního zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“), podanou k poštovní přepravě dne 20. 7. 2020, domáhá zrušení rozhodnutí žalované ze dne 26. 6. 2020, č. j. KRPS-152999-24/ČJ-2020-010026 (dále jen „napadené rozhodnutí“), jímž žalovaná rozhodla, že se žalobce podle § 124 odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území na území České republiky, ve znění účinném do 30. 6. 2020 (dále jen „zákon o pobytu cizinců“) zajišťuje za účelem správního vyhoštění s tím, že se doba zajištění stanoví na 90 dnů ode dne omezení osobní svobody.

2. Žalobce v žalobě neobsahující žádné žalobní body požádal o ustanovení konkrétně označeného zástupce z důvodu neznalosti českého práva a nemajetnosti. Soud usnesením ze dne 27. 7. 2020, č. j. 49 A 3/2020-16, žádosti žalobce vyhověl, ustanovil mu zástupcem požadovaného advokáta a současně tohoto zástupce vyzval, aby ve lhůtě 30 dnů od doručení napadeného rozhodnutí žalobci odstranil vady žaloby, přičemž jej upozornil na hrozbu odmítnutí žaloby v případě, že nebude doplněna včas.

3. Žalobce uváděl, že napadené rozhodnutí mu bylo doručeno dne 26. 6. 2020, což soud ověřil i z kopie napadeného rozhodnutí předložené žalovanou. Blanketní žaloba byla podána k poštovní přepravě dne 20. 7. 2020. Usnesení o výzvě k odstranění vad žaloby bylo zástupci žalobce doručeno dne 27. 7. 2020. Doplnění žaloby zástupce žalobce odeslal dne 4. 8. 2020.

4. Soud v této situaci musel nejprve ověřit, zda vady žaloby byly odstraněny v soudem podle § 37 odst. 5 s. ř. s. stanovené lhůtě odpovídající zákonné lhůtě pro podání žaloby stanovené v ustanovení § 172 odst. 1 zákona o pobytu cizinců. Pouze v této lhůtě bylo možné chybějící žalobní body uplatnit, k později uplatněným žalobním bodům soud nesmí v souladu s ustanovením § 71 odst. 2 s. ř. s. přihlížet.

5. Třicetidenní lhůta pro podání žaloby a doplnění žalobních bodů počala běžet dnem 27. 6. 2020 do dne podání blanketní žaloby se žádostí o ustanovení zástupce (20. 7. 2020) z ní uplynulo 23 dnů. Na doplnění žaloby tak zbývalo 7 dnů, jež běžely ode dne doručení usnesení vyzývajícího k doplnění žaloby zástupci žalobce (27. 7. 2020). Posledním dnem této lhůty tak bylo pondělí dne 3. 8. 2020. Doplnění žaloby však bylo zástupcem žalobce odesláno, resp. dodáno do datové schránky soudu až následující den (4. 8. 2020), tedy opožděně. S ohledem na ustálené závěry judikatury správních soudů (srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 7. 2. 2020, č. j. 9 Azs 366/2019-20, publikovaný pod č. 3995/2020 Sb. NSS, a rozsudek rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 20. 3. 2018, č. j. 3 Azs 66/2017-31, č. 3733/2018 Sb. NSS) tak soudu v situaci, kdy žaloba postrádá jakýkoliv žalobní bod a k jejímu doplnění pro jeho opožděnost nelze přihlížet, nezbylo než žalobu odmítnout postupem podle § 37 odst. 5 věty druhé s. ř. s.

6. O nákladech řízení soud rozhodl v souladu s § 60 odst. 3 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byla-li žaloba odmítnuta.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve dvou vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.

Lhůta pro podání kasační stížnosti končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty (den doručení rozhodnutí). Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s. ř. s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Praha 7. srpna 2020

Mgr. Ing. Petr Šuránek, v. r.

samosoudce

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru