Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

48 Az 3/2021 - 20Usnesení KSPH ze dne 11.02.2021

Prejudikatura

21 Cad 108/2005 - 8

45 Az 1/2018 - 17


přidejte vlastní popisek

48 Az 3/2021 - 20

USNESENÍ

Krajský soud v Praze rozhodl samosoudcem JUDr. Davidem Kryskou ve věci žalobce: O. K., narozen x

státní příslušník x bytem x

proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, odbor azylové a migrační politiky sídlem Nad Štolou 3, Praha 7 o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 2. 12. 2020, č. j. OAM-775/ZA-ZA11-ZA21-2020,

takto:

I. Žaloba se odmítá. II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

1. Žalobce se žalobou podle části třetí, hlavy druhé, dílu prvního zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“), podanou k poštovní přepravě dne 21. 1. 2021 a doručenou soudu dne 22. 1. 2021, domáhá zrušení rozhodnutí žalovaného ze dne 2. 12. 2020, č. j. OAM-775/ZA-ZA11-ZA21-2020 (dále jen „napadené rozhodnutí“), jímž žalovaný rozhodl, že žádost žalobce je podle § 10a odst. 1 písm. e) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění účinném ke dni podání žádosti (dále jen „zákon o azylu“) nepřípustná a řízení o udělení mezinárodní ochrany se podle § 25 písm. i) zákona o azylu zastavuje.

2. Podle § 24 odst. 3 zákona o azylu, nebyl-li účastník řízení ve věci mezinárodní ochrany v místě doručení zastižen, doručovatel písemnost uloží v místně příslušné provozovně držitele poštovní licence nebo v azylovém zařízení, kde je účastník řízení ve věci mezinárodní ochrany hlášen k pobytu, a účastníka řízení ve věci mezinárodní ochrany o tom vhodným způsobem vyrozumí. Nevyzvedne-li si adresát písemnost do 10 dnů ode dne, kdy byla písemnost uložena, poslední den této lhůty je dnem doručení.

3. Podle § 24a odst. 1 zákona o azylu se stejnopis písemného vyhotovení rozhodnutí účastníku řízení ve věci mezinárodní ochrany doručí v místě a čase stanoveném v písemné výzvě k převzetí rozhodnutí.

4. Podle § 24a odst. 2 zákona o azylu, nedostaví-li se účastník řízení ve věci mezinárodní ochrany k převzetí rozhodnutí v den a čas ve výzvě uvedený, ač mu výzva byla doručena, je den k převzetí rozhodnutí ve výzvě uvedený považován za den, kdy je rozhodnutí doručeno.

5. Podle § 32 odst. 1 zákona o azylu lze žalobu proti rozhodnutí ve věci mezinárodní ochrany podat ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí. 6. Podle § 40 odst. 4 s. ř. s. je lhůta zachována, bylo-li podání v poslední den lhůty předáno soudu nebo jemu zasláno prostřednictvím držitele poštovní licence, popřípadě zvláštní poštovní licence anebo předáno orgánu, který má povinnost je doručit, nestanoví-li tento zákon jinak.

7. Podle § 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s. nestanoví-li tento zákon jinak, odmítne soud usnesením návrh, který byl podán předčasně nebo opožděně. 8. Při prověřování splnění procesních předpokladů projednání žaloby a meritorního přezkumu napadeného rozhodnutí soud shledal, že žaloba byla podána po marném uplynutí lhůty, tj. opožděně.

9. Napadené rozhodnutí bylo žalobci podle jeho tvrzení doručeno dne 20. 1. 2021, neboť tento den fakticky získal stejnopis napadeného rozhodnutí. Žalobce rovněž tvrdil, že na hlášenou adresu (x) neobdržel jakékoliv písemnosti ohledně předvolání k vyzvednutí napadeného rozhodnutí, a to i přes to, že o této adrese žalovaný věděl a žalobce měl označenou poštovní schránku, zvonek a pravidelně navštěvoval poštu.

10. Žalobce má ode dne 20. 11. 2020 evidovaný pobyt na adrese x. Ze správního spisu vyplývá, že napadené rozhodnutí nabylo právní moci dne 22. 12. 2020, tedy dne, kdy mělo dojít k převzetí napadeného rozhodnutí žalobcem, a to na základě výzvy žalovaného ze dne 3. 12. 2020 (srov. č. l. 35 správního spisu). Tato výzva byla žalobci zaslána na adresu „K. O. x, a to do vlastních rukou žalobce. Poštovní doručovatel žalobce na dané adrese nezastihl, zanechal proto na místě poučení a zásilka s danou výzvou byla dne 4. 12. 2020 připravena k vyzvednutí u držitele poštovní licence. Vzhledem k tomu, že žalobce si zásilku v úložné lhůtě nevyzvedl, byla vrácena žalovanému dne 22. 12. 2020, přičemž doručena mu byla dne 28. 12. 2020 (srov. zásilku na č. l. 36 správního spisu). K převzetí napadeného rozhodnutí se žalobce dne 22. 12. 2020 nedostavil (srov. č. l. 41 správního spisu).

11. Z uvedeného vyplývá, že výzva k převzetí napadeného rozhodnutí byla žalobci doručena fikcí desátý den po uložení, tj. dne 14. 12. 2020 (srov. § 24 odst. 3 zákona o azylu). Vzhledem k tomu, že žalobce se následně dne 22. 12. 2020 nedostavil k převzetí napadeného rozhodnutí, tímto dnem bylo napadené rozhodnutí doručeno fikcí a zároveň nabylo právní moci (srov. § 24a odst. 2 zákona o azylu). Proto posledním dnem lhůty (srov. § 32 odst. 1 zákona o azylu) pro podání žaloby byla středa 6. 1. 2021. Žalobce žalobu zaslal zdejšímu soudu prostřednictvím držitele poštovní licence až dne 21. 1. 2021, tedy dva týdny po marném uplynutí lhůty k podání žaloby.

12. Soud proto žalobu odmítl podle § 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s. 13. O náhradě nákladů rozhodl soud podle § 60 odst. 3 věty první s. ř. s. tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve dvou vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.

Lhůta pro podání kasační stížnosti končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty (den doručení rozhodnutí). Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s. ř. s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Praha 11. února 2021

JUDr. David Kryska, v. r.

samosoudce

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru