Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

48 Az 13/2020 - 17Usnesení KSPH ze dne 09.02.2021

Prejudikatura

3 Azs 66/2017 - 31


přidejte vlastní popisek

48 Az 13/2020 - 17

USNESENÍ

Krajský soud v Praze rozhodl samosoudcem JUDr. Davidem Kryskou ve věci žalobce: V. F., narozen X

státní občan Ukrajiny bytem X

proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, odbor azylové a migrační politiky sídlem Nad Štolou 3, Praha 7 o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 2. 9. 2020, č. j. OAM-315/ZA-ZA11-ZA20-2020,

takto:

I. Žaloba se odmítá. II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobce se žalobou podle části třetí, hlavy druhé, dílu prvního zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“), předanou k poštovní přepravě dne 5. 10. 2020, domáhal zrušení rozhodnutí ze dne 2. 9. 2020, č. j. OAM-315/ZA-ZA11-ZA20-2020 (dále jen „napadené rozhodnutí“), jímž žalovaný podle § 16 odst. 2 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o azylu“) zamítl jako zjevně nedůvodnou žádost žalobce o udělení mezinárodní ochrany. Žalobce v žalobě označil jako svou doručovací adresu X. Totožná adresa byla žalobcem vyznačena i na obálce, která obsahovala žalobu. Žalobce společně s podáním žaloby požádal o ustanovení zástupce.

O návrhu žalobce na ustanovení zástupce rozhodl soud usnesením ze dne 7. 12. 2020, č. j. 48 Az 13/2020-15, tak, že ho zamítl (výrok I), neboť žalobce na výzvu soudu ve stanovené lhůtě a ani později nedostál své povinnosti řádným a věrohodným způsobem prokázat své výdělkové, majetkové a sociální poměry, aby soud mohl věcně posoudit splnění podmínek podle § 36 odst. 3 s. ř. s. Usnesení nabylo právní moci dne 21. 1. 2021.

Jelikož podaná žaloba neobsahovala žádný žalobní bod, vyzval soud žalobce výrokem II usnesení č. j. 48 Az 13/2020-15, aby (také) tuto vadu žaloby odstranil ve lhůtě 15 dnů ode dne, kdy bylo žalobci doručeno napadené rozhodnutí, tj. toliko ve lhůtě pro podání žaloby (srov. rozsudek rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 20. 3. 2018, č. j. 3 Azs 66/2017-31), která podle § 72 odst. 1 s. ř. s. ve spojení s § 32 odst. 1 zákona o azylu činí 15 dnů a počíná plynout ode dne doručení napadeného rozhodnutí žalobci. Tato lhůta neběžela ode dne, kdy žalobce žádost o ustanovení zástupce předal k poštovní přepravě (tj. dne 5. 10. 2020), do dne, kdy nabylo právní moci uvedené usnesení (výrok I), což nastalo doručením tohoto usnesení žalobci uplynutím desetidenní lhůty poté, co bylo připraveno k vyzvednutí, tj. dne 21. 1. 2021 (§ 35 odst. 10 s. ř. s.). Po marném uplynutí lhůty pro podání žaloby nelze odstranit vadu žaloby spočívající v absenci žalobního bodu. Soud v takovém případě bez dalšího žalobu odmítne podle § 37 odst. 5 s. ř. s. K případnému odstranění vady po marném uplynutí lhůty pro podání žaloby nelze přihlédnout, zmeškání lhůty nelze prominout ani nelze lhůtu prodloužit. V tomto smyslu byl žalobce řádně poučen.

Žalobce do dnešního dne na výzvu soudu k odstranění vad žaloby nijak nereagoval, a vady žaloby tak neodstranil. Na základě informací, které žalobce poskytl a které plynou z obsahu soudního spisu, lze mít za to, že posledním dnem, kdy bylo možné vady žaloby účinně odstranit, byl den 25. 1. 2021. Tento závěr vyplývá z toho, že žalobce v žalobě sám uvedl, že mu bylo napadené rozhodnutí doručeno dne 23. 9. 2020, přičemž tomu odpovídá, že žalobu datoval a předal k poštovní přepravě dne 5. 10. 2020. Toto datum koresponduje s vyznačeným datem nabytí právní moci 23. 9. 2020 na napadeném rozhodnutí (jehož prostou kopii žalobce k žalobě připojil). Vycházel-li soud z data předání žaloby k poštovní přepravě dne 5. 10. 2020, připadl při stavení lhůty od téhož dne do 21. 1. 2021 poslední den právě na 25. 1. 2021.

Za této situace, kdy žaloba postrádá jakýkoliv žalobní bod a není zde již žádný prostor pro odstranění této vady, je žaloba neprojednatelná. Soud proto žalobu podle § 37 odst. 5 s. ř. s. odmítl.

O nákladech řízení bylo rozhodnuto v souladu s § 60 odst. 3 s. ř. s., podle kterého žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byl-li návrh odmítnut.

Poučení:

Proti tomuto usnesení lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve dvou vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.

Lhůta pro podání kasační stížnosti končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty (den doručení rozhodnutí). Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s. ř. s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Praha 9. února 2021

JUDr. David Kryska, v. r.

samosoudce

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru