Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

48 Az 1/2021 - 13Usnesení KSPH ze dne 28.01.2021

Prejudikatura

21 Cad 108/2005 - 8

45 Az 1/2018 - 17


přidejte vlastní popisek

48 Az 1/2021 - 13

USNESENÍ

Krajský soud v Praze rozhodl samosoudcem JUDr. Davidem Kryskou ve věci žalobce: P. B., narozen x

státní příslušník x bytem x

proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, odbor azylové a migrační politiky sídlem Nad Štolou 3, Praha 7 o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 18. 11. 2020, č. j. OAM-608/ZA-ZA11-VL16-2020,

takto:

I. Žaloba se odmítá. II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

1. Žalobce se žalobou podle části třetí, hlavy druhé, dílu prvního zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“), doručenou Krajskému soudu v Praze dne 7. 1. 2021 a podanou k poštovní přepravě dne 6. 1. 2021, domáhá zrušení rozhodnutí žalovaného ze dne 18. 11. 2020, č. j. OAM-608/ZA-ZA11-VL16-2020 (dále jen „napadené rozhodnutí“), jímž žalovaný rozhodl, že se žádost žalobce o udělení mezinárodní ochrany podle § 16 odst. 2 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění účinném ke dni podání žádosti (dále jen „zákon o azylu“) jako zjevně nedůvodná zamítá.

2. Podle § 32 odst. 1 zákona o azylu lze žalobu proti rozhodnutí ve věci mezinárodní ochrany podat ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí. 3. Podle § 40 odst. 4 s. ř. s. je lhůta zachována, bylo-li podání v poslední den lhůty předáno soudu nebo jemu zasláno prostřednictvím držitele poštovní licence, popřípadě zvláštní poštovní licence anebo předáno orgánu, který má povinnost je doručit, nestanoví-li tento zákon jinak.

4. Podle § 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s., nestanoví-li tento zákon jinak, odmítne soud usnesením návrh, který byl podán předčasně nebo opožděně. 5. Při prověřování splnění procesních předpokladů projednání žaloby a meritorního přezkumu napadeného rozhodnutí soud shledal, že žaloba byla podána po marném uplynutí lhůty, tj. opožděně.

6. Napadené rozhodnutí bylo žalobci podle jeho tvrzení doručeno dne 14. 12. 2020. Totéž datum je vyznačeno jako datum nabytí právní moci napadeného rozhodnutí na kopii tohoto rozhodnutí, kterou žalobce ke své žalobě přiložil. Z Protokolu o předání rozhodnutí ze dne 14. 12. 2020, jehož kopii na žádost soudu žalovaný poskytl, vyplývá, že žalobce převzal do vlastních rukou originál napadeného rozhodnutí, s jehož obsahem byl za účasti tlumočnice seznámen v ruském jazyce, dne 14. 12. 2020. Proto bylo posledním dnem lhůty pro podání žaloby (srov. § 32 odst. 1 zákona o azylu) úterý 29. 12. 2020. Žalobce však žalobu zaslal zdejšímu soudu prostřednictvím držitele poštovní licence až dne 6. 1. 2021.

7. Soud proto žalobu jako opožděnou podle § 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s. odmítl. 8. O náhradě nákladů rozhodl soud podle § 60 odst. 3 věty první s. ř. s. tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, neboť žaloba byla odmítnuta.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve dvou vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.

Lhůta pro podání kasační stížnosti končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty (den doručení rozhodnutí). Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s. ř. s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Praha 28. ledna 2021

JUDr. David Kryska, v. r.

samosoudce

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru