Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

48 Af 7/2014 - 41Usnesení KSPH ze dne 28.11.2014

Prejudikatura
1 As 27/2005 - 87

přidejte vlastní popisek


Číslo jednací: 48 Af 7/2014 – 41

USNESENÍ

Krajský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Milana Podhrázkého a soudců Mgr. Jitky Zavřelové a Mgr. Ing. Petra Šuránka ve věci žalobkyně Nieten Internationale Spedition, IČ 64360172, se sídlem U Nietenu 65, 344 01 Chrastavice, zastoupené JUDr. Václavem Faltýnem, advokátem se sídlem nám. Míru 143, 344 01 Domažlice, proti žalovanému Generálnímu ředitelství cel, se sídlem Budějovická 7, 140 96 Praha 4, v řízení o spojených žalobách proti rozhodnutím žalovaného ze dne 29. 05. 2014 vydaným pod č. j. 12318-2/2014-900000-304.8, 12319-2/2014-900000-304.8, 12320-2/2014-900000-304.8, 12677-2/2014-900000-304.8, 12678-2/2014-900000-304.8, 12679-2/2014-900000-304.8, 12680-2/2014-900000-304.8, 12681-2/2014-900000-304.8, 13231-2/2014-900000-304.8, 13232-2/2014-900000-304.8, 13233-2/2014-900000-304.8, 13234-2/2014-900000-304.8, 13235-2/2014-900000-304.8, 13396-2/2014-900000-304.8, 13397-2/2014-900000-304.8, 13398-2/2014-900000-304.8, 13401-2/2014-900000-304.8, 13402-2/2014-900000-304.8, 13431-2/2014-900000-304.8, 13433-2/2014-900000-304.8, 13768-2/2014-900000-304.8, 13769-2/2014-900000-304.8, 13770-2/2014-900000-304.8, 13771-2/2014-900000-304.8, 13772-2/2014-900000-304.8, 13773-2/2014-900000-304.8, 13774-2/2014-900000-304.8, 13775-2/2014-900000-304.8, 13776-2/2014-900000-304.8, 13777-2/2014-900000-304.8, 13905-2/2014-900000-304.8, 13907-2/2014-900000-304.8, 13908-2/2014-900000-304.8, 13910-2/2014-900000-304.8, 13911-2/2014-900000-304.8, 13913-2/2014-900000-304.8, 13914-2/2014-900000-304.8, 13953-2/2014-900000-304.8, 13954-2/2014-900000-304.8, 14117-2/2014-900000-304.8, 14118-2/2014-900000-304.8, 14119-2/2014-900000-304.8, 14203-2/2014-900000-304.8, 14204-2/2014-900000-304.8, 14205-2/2014-900000-304.8, 14206-2/2014-900000-304.8, 14207-2/2014-900000-304.8, 14208-2/2014-900000-304.8, 14209-2/2014-900000-304.8, 14210-2/2014-900000-304.8, 14211-2/2014-900000-304.8, 14212-2/2014-900000-304.8, 14213-2/2014-900000-304.8, 14305-2/2014-900000-304.8, 14583-2/2014-900000-304.8, 14584-2/2014-900000-304.8, 14585-2/2014-900000-304.8, 14586-2/2014-900000-304.8, 14587-2/2014-900000-304.8, 14588-2/2014-900000-304.8, 14589-2/2014-900000-304.8, 14590-2/2014-900000-304.8, 14591-2/2014-900000-304.8, 14592-2/2014-900000-304.8, 14593-2/2014-900000-304.8, 14594-2/2014-900000-304.8, 14595-2/2014-900000-304.8, 14596-2/2014-900000-304.8, 14597-2/2014-900000-304.8, 14598-2/2014-900000-304.8, 14832-2/2014-900000-304.8, 14834-2/2014-900000-304.8, 14835-2/2014-900000-304.8, 14836-2/2014-900000-304.8, 14837-2/2014-900000-304.8, 14838-2/2014-900000-304.8, 14839-2/2014-900000-304.8, 14840-2/2014-900000-304.8, 14841-2/2014-900000-304.8, 14842-2/2014-900000-304.8, 14843-2/2014-900000-304.8, 14844-2/2014-900000-304.8, 14845-2/2014-900000-304.8, 14903-2/2014-900000-304.8, 14904-2/2014-900000-304.8, 14905-2/2014-900000-304.8, 14906-2/2014-900000-304.8, 15179-2/2014-900000-304.8, 15180-2/2014-900000-304.8, 15183-2/2014-900000-304.8, 15184-2/2014-900000-304.8, 15185-2/2014-900000-304.8, 15186-2/2014-900000-304.8, 15187-2/2014-900000-304.8, 15224-2/2014-900000-304.8, 15225-2/2014-900000-304.8, 15227-2/2014-900000-304.8, 15228-2/2014-900000-304.8, 15229-2/2014-900000-304.8, 15230-2/2014-900000-304.8, 15231-2/2014-900000-304.8, 15392-2/2014-900000-304.8, 15394-2/2014-900000-304.8, 15395-2/2014-900000-304.8, 15396-2/2014-900000-304.8, 15397-2/2014-900000-304.8, 15398-2/2014-900000-304.8, 15421-2/2014-900000-304.8, 22967-2/2014-900000-304.8, 23097-2/2014-900000-304.8,

takto:

2

I. Řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Ve dnech 28. 7. 2014 až 30. 07. 2014 napadlo ke Krajskému soudu v Praze celkem 110 žalob podaných žalobkyní proti rozhodnutím žalovaného formulačně měnících (obsahově však potvrzujících) dodatečné platební výměry Celního úřadu Středočeského kraje, jimiž bylo žalobkyni doměřováno antidumpingové clo. Těmito žalobami podle části třetí, hlavy druhé, dílu prvního zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“) se žalobkyně domáhala zrušení v záhlaví označených rozhodnutí žalovaného. Žaloby byly zapsány pod sp. zn. 48 Af 7/2014 až 48 Af 33/2014, sp. zn. 46 Af 15/2014 až 46 Af 55/2014 a sp. zn. 45 Af 16/2014 až 45 Af 57/2014 (v nepřerušované řadě).

Krajský soud v Praze svým usnesením ze dne 18. 8. 2014, č. j. 48 Af 7/2014-20, tyto žaloby spojil podle § 39 odst. 1 s. ř. s. ke společnému řízení. Řízení bylo dále vedeno pod spisovou značkou 48 Af 7/2014.

Krajský soud v Praze zkoumal, zda jsou splněny podmínky řízení, přičemž shledal, že nebyl zaplacen soudní poplatek, jehož výše činí v případě žalob proti v záhlaví označeným rozhodnutím žalovaného 330.000,- Kč, jak vyplývá z položky 18 bod 2 písm. a) sazebníku poplatků, který je přílohou zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o soudních poplatcích“).

Krajský soud v Praze proto svým usnesením ze dne 19. 8. 2014, č. j. 48 Af 7/2014-21 vyzval žalobce k zaplacení soudního poplatku a určil mu k tomu lhůtu dvou týdnů ode dne doručení předmětného usnesení. Soud zároveň žalobce poučil, že nebude-li soudní poplatek ve stanovené lhůtě zaplacen, bude řízení zastaveno. Výše uvedené usnesení bylo žalobci doručeno dne 22. 8. 2014 a téhož dne rovněž nabylo právní moci.

Podáním doručeným soudu dne 5. 9. 2014 požádala žalobkyně o osvobození od soudních poplatků. Krajský soud v Praze svým usnesením ze dne 21. 10. 2014, č. j. 48 Af 7/2014-38, žádost žalobkyně o osvobození od soudních poplatků zamítl a zároveň ji vyzval, aby ve lhůtě jednoho měsíce od doručení tohoto usnesení soudní poplatek zaplatila. Navzdory této výzvě však soudní poplatek nebyl ani ke dni vydání tohoto rozhodnutí zaplacen, ačkoliv usnesením stanovená lhůta skončila již dne 24. 11. 2014.

Dle ustanovení § 47 písm. c) s. ř. s. soud usnesením řízení zastaví, stanoví-li tak tento nebo zvláštní zákon.

Dle ustanovení § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích platí, že nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním návrhu na zahájení řízení, odvolání, dovolání nebo kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí; po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví.

Z výše uvedených důvodů soud dospěl k závěru, že došlo k naplnění podmínek vyplývajících z ustanovení § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích, neboť žalobce nezaplatil soudní poplatek, ačkoliv k tomu byl ze strany soudu řádně vyzván a rovněž poučen o následcích nesplnění této povinnosti. Proto soud řízení o žalobě proti rozhodnutím žalovaného zastavil.

3

Dle ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s. nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno nebo žaloba odmítnuta. Vzal-li však navrhovatel podaný návrh zpět pro pozdější chování odpůrce nebo bylo-li řízení zastaveno pro uspokojení navrhovatele, má navrhovatel proti odpůrci právo na náhradu nákladů řízení. Jelikož důvodem k zastavení řízení nebyla žádná skutečnost předvídaná ustanovením § 60 odst. 3 věty druhé s. ř. s., rozhodl soud tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Poučení : Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve dvou vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.

Lhůta pro podání kasační stížnosti končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty (den doručení rozhodnutí). Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s. ř. s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Soudní poplatek za kasační stížnost vybírá Nejvyšší správní soud. Variabilní symbol pro zaplacení soudního poplatku na účet Nejvyššího správního soudu lze získat na jeho internetových stránkách: www.nssoud.cz.

V Praze dne 28. listopadu 2014

JUDr. Milan Podhrázký, v. r.

předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Vlasáková

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru