Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

48 Af 5/2016 - 220Usnesení KSPH ze dne 24.01.2018

Prejudikatura
4 Ads 105/2008 - 185

přidejte vlastní popisek

48 Af 5/2016 - 220

USNESENÍ

Krajský soud v Praze rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Milana Podhrázkého a soudců Mgr. Jitky Zavřelové a Mgr. Ing. Petra Šuránka ve věci žalobců: a) C. G. P. č. b) C. G. P. č. oba sídlem N. S., P.

proti žalovanému: Odvolací finanční ředitelství sídlem Masarykova 427/31, Brno

o žalobách proti rozhodnutím žalovaného ze dne 25. 11. 2015, č. j. 39013/15/5100-31461-702147, č. j. 39015/15/5100-31461-702147, a č. j. 39016/15/5100-31461-702147,

takto:

I. Řízení se zastavuje. II. Žalovaný je povinen zaplatit žalobci a) na náhradě nákladů řízení částku 1 000 Kč, a to do 30 dnů od právní moci tohoto rozhodnutí. III. Žalovaný je povinen zaplatit žalobci b) na náhradě nákladů řízení částku 2 000 Kč, a to do 30 dnů od právní moci tohoto rozhodnutí. IV. Žalobci a) se vrací zaplacený soudní poplatek ve výši 2 000 Kč. Zaplacený soudní poplatek bude žalobci a) vrácen z účtu Krajského soudu v Praze do třiceti dnů od právní moci tohoto rozhodnutí. V. Žalobci b) se vrací zaplacený soudní poplatek ve výši 4 000 Kč. Zaplacený soudní poplatek bude žalobci b) vrácen z účtu Krajského soudu v Praze do třiceti dnů od právní moci tohoto rozhodnutí.

Odůvodnění:

1. Žalobci napadli v záhlaví označená rozhodnutí žalovaného samostatnými žalobami podanými u Městského soudu v Praze, které byly usneseními městského soudu ze dne 9. 2. 2016, č. j. 11 Af 6/2016-13, a ze dne 28. 1. 2016, č. j. 5 Af 8/2016-17, postoupeny zdejšímu soudu jako místně příslušnému. Napadenými rozhodnutími byla zamítnuta odvolání žalobců proti platebním výměrům Finančního úřadu pro Středočeský kraj, územního pracoviště v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi (dále jen „finanční úřad“) ze dne 24. 3. 2015, č. j. 1294696/15/2105-70462-208927 [žalobce a)], ze dne 1. 4. 2015, č. j. 1602854/15/2105-70462/208927 [žalobce b)] a ze dne 1. 4. 2015, č. j. 1603832/15/2105-70462-208927 [žalobce b)]. 2. Krajský soud v Praze usnesením ze dne 19. 10. 2016, č. j. 48 Af 5/2016-28, spojil obě žaloby ke společnému projednání.

2
48 Af 5/2016

3. Žalovaný dne 20. 9. 2017 soud informoval o svém záměru uspokojit oba žalobce, k čemuž mu soud stanovil lhůtu do 31. 12. 2017. Žalovaný následně soud dne 1. 12. 2017 vyrozuměl o tom, že oba žalobci byli uspokojeni rozhodnutími žalovaného ze dne 23. 11. 2017. 4. K výzvě soudu pak žalobci dne 13. 12. 2017 sdělili, že postupem žalovaného byli skutečně částečně uspokojeni. Toto své sdělení pak k další výzvě soudu dne 19. 1. 2018 shodně doplnili tak, že v souvislosti se shora označenými rozhodnutími žalovaného byli uspokojeni (byť některé vratky daně nebyly dosud poukázány na jejich účet) a souhlasí se zastavením řízení. 5. Podle § 62 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“) platí, že [d]okud soud nerozhodl, může odpůrce vydat nové rozhodnutí nebo opatření, popřípadě provést jiný úkon, jimiž navrhovatele uspokojí, nezasáhne-li tímto postupem práva nebo povinnosti třetích osob. Svůj záměr navrhovatele uspokojit sdělí správní orgán soudu a vyžádá si správní spisy, pokud je již soudu předložil“ (odst. 1). „Předseda senátu stanoví lhůtu, v níž je třeba rozhodnutí vydat, opatření nebo úkon provést a oznámit je navrhovateli i soudu; uplyne-li tato lhůta marně, pokračuje soud v řízení“ (odst. 2). „Dojde-li oznámení odpůrce podle odstavce 2 soudu, vyzve předseda senátu navrhovatele, aby se ve stanovené lhůtě vyjádřil, zda je postupem správního orgánu uspokojen. Zmeškání této lhůty nelze prominout“ (odst. 3). „Soud řízení usnesením zastaví, sdělí-li navrhovatel, že je uspokojen. Soud řízení zastaví i tehdy, nevyjádří-li se takto navrhovatel ve stanovené lhůtě, jestliže ze všech okolností případu je zřejmé, že k jeho uspokojení došlo“ (odst. 4). 6. Jak plyne z výše již uvedeného, oba žalobci v dané věci shodně uvedli, že jsou postupem žalovaného uspokojeni a souhlasí se zastavením řízení. Byly tak naplněny podmínky předpokládané shora citovaným § 62 odst. 4 s. ř. s., a soud proto řízení o obou žalobách zastavil. 7. Vzhledem k tomu, že řízení skončila zastavením před prvním jednáním, postupoval soud současně podle § 10 odst. 3 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích (ve znění pozdějších předpisů), podle něhož soud za těchto okolností vrátí z účtu soudu i zaplacený poplatek za řízení, který je splatný podáním návrhu na zahájení řízení, snížený o 20 %, nejméně však o 1 000 Kč. Soud tedy rozhodl tak, že žalobci a) se vrací zaplacený soudní poplatek ve výši 2 000 Kč a žalobci b) ve výši 4 000 Kč [žalobce b) uhradil poplatek za dvě napadená rozhodnutí]. 8. Pokud jde o náhradu nákladů řízení, zde soud vyšel z § 60 odst. 3 věty druhé s. ř. s., podle níž „bylo-li řízení zastaveno pro uspokojení navrhovatele, má navrhovatel proti odpůrci právo na náhradu nákladů řízení“. Žalobci tedy mají právo na náhradu nákladů řízení, které v případě obou žalobců shodně spočívají v nevrácené části zaplaceného soudního poplatku, tedy v případě žalobce a) činí 1 000 Kč a v případě žalobce b) 2 000 Kč.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve dvou vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud. Lhůta pro podání kasační stížnosti končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty (den doručení rozhodnutí). Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout. Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s. ř. s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno. V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Shodu s prvopisem potvrzuje P. Š.

3
48 Af 5/2016

Soudní poplatek za kasační stížnost vybírá Nejvyšší správní soud. Variabilní symbol pro zaplacení soudního poplatku na účet Nejvyššího správního soudu lze získat na jeho internetových stránkách: www.nssoud.cz.

Praha 24. ledna 2018

JUDr. Milan Podhrázký, v. r.

předseda senátu

Shodu s prvopisem potvrzuje P. Š.

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru