Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

48 A 148/2017 - 10Usnesení KSPH ze dne 04.01.2018


přidejte vlastní popisek

48A 148/2017 - 10

USNESENÍ

Krajský soud v Praze rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Milana Podhrázkého, Ph.D., a soudců Mgr. Ing. Petra Šuránka a Mgr. Jitky Zavřelové ve věci žalobce: N. N. T. G., narozen x státní příslušnost Vietnamská socialistická republika plánovaně bytem X zastoupen advokátem Mgr. Markem Sedlákem sídlem Příkop 834/8, 602 00 Brno proti žalovanému: Velvyslanectví České republiky v Hanoi sídlem 13 Chu Van An, Hanoi, Vietnamská socialistická republika v řízení o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 22. 9. 2017 č. j. 3165/2017-HANOI-IV,

takto:

I. Řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

III. Žalobci se vrací zaplacený soudní poplatek ve výši 2 000 Kč, který bude z účtu Krajského soudu v Praze vyplacen k rukám zástupce žalobce do 30 dnů od právní moci tohoto usnesení.

Odůvodnění:

1. Žalobce se žalobou podle části třetí, hlavy druhé, dílu prvního zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“), odeslanou dne 22. 11. 2017, domáhá zrušení v záhlaví označeného rozhodnutí žalovaného, tj. usnesení, jímž bylo konstatováno, že žádost o udělení povolení k dlouhodobému pobytu za účelem zaměstnání je nepřijatelná, neboť si žalobce předem nesjednal termín k podání žádosti a nepodal ji osobně. 2. Krajský soud v Praze nejprve zkoumal, zda jsou splněny podmínky řízení, mezi něž patří i povinnost uhradit soudní poplatek za žalobu ve výši 3 000 Kč podle položky 18, bodu 2, písm. a) sazebníku poplatků, který tvoří přílohu k zákonu č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o soudních poplatcích“). 3. Podle § 2 odst. 2 písm. a) zákona o soudních poplatcích je ve věcech správního soudnictví poplatníkem ten, kdo podal žalobu. Podle § 4 odst. 1 písm. a) téhož zákona vzniká u poplatku za řízení poplatková povinnost již podáním žaloby a tímto okamžikem je poplatek také splatný (§ 7 odst. 1 zákona o soudních poplatcích). 4. Podle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích, „[n]ebyl-li poplatek za řízení splatný podáním návrhu na zahájení řízení, odvolání, dovolání nebo kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí v délce alespoň 15 dnů; výjimečně může soud určit lhůtu kratší.

Shodu s prvopisem potvrzuje B. K.

2
48 A 148/2017

Po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví. K zaplacení poplatku po marném uplynutí lhůty se nepřihlíží“ (důraz přidán). 5. Poslední věta § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích byla do tohoto zákona vložena s účinností od 30. 9. 2017 změnovým zákonem č. 296/2017 Sb. Současně došlo ke zrušení první věty § 9 odst. 7 zákona o soudních poplatcích, podle níž dříve soud zrušil usnesení o zastavení řízení pro nezaplacení poplatku, pokud byl ve věcech správního soudnictví poplatek zaplacen dříve, než usnesení nabylo právní moci. 6. Podle současné právní úpravy je tedy účastník povinen zaplatit soudní poplatek za řízení nejpozději v poslední den lhůty stanovené soudem ve výzvě k zaplacení poplatku. Podle důvodové zprávy k zákonu č. 296/2017 Sb. (dostupné např. z právního informačního systému ASPI) by „[b]ez významu mělo být případné zaplacení poplatku po uplynutí této lhůty, avšak ještě před vydáním usnesení o zastavení řízení. Důvodem pro zrušení usnesení o zastavení řízení by měla být pouze skutečnost, že byl poplatek zaplacen ve lhůtě určené ve výzvě (např. nebyla-li včasně provedená platba ztotožněna s určitým řízením).“ Tato změna má přispět ke snížení administrativní zátěže soudů spojené s problematikou výběru soudních poplatků. Ochrana práv účastníka přitom je dostatečně zabezpečena již existencí výzvy k dodatečnému splnění poplatkové povinnosti. 7. V nyní souzené věci žalobce s podáním žaloby nesplnil svou poplatkovou povinnost. Soud ho proto usnesením ze dne 27. 11. 2017, č. j. 48 A 148/2017-7, vyzval k zaplacení soudního poplatku ve lhůtě 15 dnů a současně ho poučil, že nebude-li soudní poplatek ve stanovené lhůtě zaplacen, bude řízení zastaveno. Usnesení č. j. 48 A 148/2017-7 bylo zástupci žalobce doručeno do datové schránky dne 28. 11. 2017. Poslední den lhůty k zaplacení soudního poplatku tak připadl na středu 13. 12. 2017. Žalobce však ve stanovené lhůtě soudní poplatek neuhradil. Podle záznamu o složení (na č. l. 8 soudního spisu) byl poplatek zaplacen až dne 18. 12. 2017, k čemuž však podle § 9 odst. 1 věty poslední zákona o soudních poplatcích nelze přihlížet. 8. Proto soudu nezbylo nic jiného než podle § 47 písm. c) s. ř. s. ve spojení s § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích řízení zastavit. 9. Výrok o náhradě nákladů řízení je založen na ustanovení § 60 odst. 3 větě první s. ř. s., podle níž žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno nebo žaloba odmítnuta. 10. V době, kdy žalobce soudní poplatek uhradil, dosud trvala jeho poplatková povinnost, neboť ta v souladu s § 9 odst. 7 zákona o soudních poplatcích zaniká až s právní mocí usnesení o zastavení řízení. Soud proto rozhodl o vrácení poplatku podle § 10 odst. 3 a § 10a zákona o soudních poplatcích tak, že žalobci bude vrácen uhrazený soudní poplatek za řízení o žalobě, snížený o 20 %, nejméně však o 1 000 Kč, a to k rukám jeho zástupce.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve dvou vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud. Lhůta pro podání kasační stížnosti končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty (den doručení rozhodnutí). Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

Shodu s prvopisem potvrzuje B. K.

3
48 A 148/2017

Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s. ř. s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno. V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie. Soudní poplatek za kasační stížnost vybírá Nejvyšší správní soud. Variabilní symbol pro zaplacení soudního poplatku na účet Nejvyššího správního soudu lze získat na jeho internetových stránkách: www.nssoud.cz.

Praha 4. ledna 2018

JUDr. Milan Podhrázký, Ph.D., v. r.

předseda senátu

Shodu s prvopisem potvrzuje B. K.

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru