Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

48 A 13/2014 - 42Usnesení KSPH ze dne 20.06.2014

Prejudikatura

1 A 589/2002


přidejte vlastní popisek

48 A 13/2014 - 42

USNESENÍ

Krajský soud v Praze rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Milana Podhrázkého a soudců Mgr. Ing. Petra Šuránka a Mgr. Jitky Zavřelové ve věci žalobce: Mgr. M. Š., zastoupeného Mgr. Miluší Pospíšilovou, advokátkou se sídlem Paprsková 10/1340, Praha 4, proti žalovanému: Ministerstvo spravedlnosti, se sídlem Vyšehradská 16, Praha 2, v řízení o žalobě na ochranu proti nečinnosti

takto:

I. Řízení se zastavuje.

II. Žalobci se ve lhůtě 30 dnů od právní moci tohoto usnesení vrací soudní poplatek ve výši 1.000 Kč.

III. Žalovaný je povinen zaplatit žalobci ve lhůtě 15 dnů od právní moci tohoto usnesení na náhradě nákladů řízení částku 16.500 Kč k rukám Mgr. Miluše Pospíšilové, advokátky.

Odůvodnění:

Žalobce se žalobou na ochranu proti nečinnosti podle dílu druhého hlavy druhé části třetí zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“), podanou dne 19. 2. 2014 u Městského soudu v Praze, domáhal, aby bylo uloženo žalovanému vydat do 15 dnů od právní moci rozsudku rozhodnutí o odvolání žalobce proti rozhodnutí místopředsedy Městského soudu v Praze sp. zn. Spr 2479/2006 ze dne 22. 7. 2013.

Nejvyšší správní soud usnesením ze dne 19. 3. 2014, čj. Nad 92/2014-13, danou věc přikázal postupem podle § 9 odst. 1 s. ř. s. Krajskému soudu v Praze.

Žalovaný ve vyjádření k žalobě soudu sdělil, že o odvolání žalobce již rozhodl, a to rozhodnutím ze dne 14. 5. 2014, sp. zn. MSP-529/2013-OT-OSV/5. Navrhl proto zamítnutí žaloby a pro případ, že by soud tomuto návrhu nevyhověl, navrhl, aby soud zvážil, zda náklady, které v dané věci vznikly zástupci žalobce, jsou důvodně vynaloženými ve smyslu

§ 60 odst. 1 s. ř. s. Podle žalovaného je žalobce osobou práva znalou a v minulosti v podobných řízeních právní pomoc advokáta nevyhledával. Podle žalovaného řízení

o ochraně proti nečinnosti správního orgánu dle soudního řádu správního je poměrně nekomplikované. Navrhl proto zvážit aplikaci § 60 odst. 7 s. ř. s.

Podáním doručeným soudu dne 5. 6. 2014 vzal žalobce svou žalobu zpět s tím, že mu dne 3. 6. 2014 bylo doručeno rozhodnutí žalovaného, jehož se domáhal. Navrhl, aby řízení bylo zastaveno a žalovanému uložena podle § 60 odst. 3 s. ř. s. povinnost nahradit žalobci náklady řízení sestávající ze zaplaceného soudního poplatku a nákladů právního zastoupení (odměna a režijní paušály za 5 úkonů právní pomoci). K návrhu žalovaného, aby žalobci nebyla přiznána náhrada nákladů řízení, žalobce především uvedl, že právo na zastoupení v řízení před soudy a jinými orgány veřejné moci je právem základním, které je každému zaručeno čl. 37 odst. 2 Listiny základních práv a svobod, a to od počátku řízení. S odkazem na nález Ústavního soudu sp. zn. II. ÚS 187/06 žalobce zdůraznil, že i v případě právního zastoupení u právnicky vzdělané osoby, jde o důvodné náklady ve smyslu § 60 odst. 1 s. ř. s.

Podle § 47 písm. a) s. ř. s. soud řízení usnesením zastaví, vzal-li navrhovatel svůj návrh zpět.

Podle § 10 odst. 3 věty prvé zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, soud vrátí z účtu soudu i zaplacený poplatek za řízení, který je splatný podáním návrhu na zahájení řízení, odvolání, dovolání nebo kasační stížnosti, snížený o 20 %, nejméně však o 1 000 Kč, bylo-li řízení zastaveno před prvním jednáním.

Podle § 60 odst. 3 s. ř. s. žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno nebo žaloba odmítnuta. Vzal-li však navrhovatel podaný návrh zpět pro pozdější chování odpůrce nebo bylo-li řízení zastaveno pro uspokojení navrhovatele, má navrhovatel proti odpůrci právo na náhradu nákladů řízení.

Soud v souladu s dispoziční zásadou a § 47 písm. a) s. ř. s. řízení na základě zpětvzetí žaloby zastavil.

V souladu s ustanovením § 10 odst. 3 věty první zákona o soudních poplatcích soud rozhodl o vrácení soudního poplatku sníženého o 1.000 Kč žalobci, neboť k zastavení řízení došlo před prvním jednáním ve věci.

O náhradě nákladů soud rozhodl podle § 60 odst. 3 s. ř. s. a ve vztahu k rozhodnutí o nákladech řízení se tedy ztotožnil s argumentací předestřenou žalobcem. Žaloba podaná v dané věci je včasná, před podáním žaloby byly marně vyčerpány prostředky na ochranu proti nečinnosti ve správním řízení („Stížnost a žádost o přijetí opatření proti nečinnosti“ ze dne 9. 1. 2014) a k vydání požadovaného rozhodnutí došlo až po podání žaloby. Žalobce ke zpětvzetí přistoupil až v reakci na zastavení řízení žalovaným.

Ze skutečnosti, že žalobce je právnicky vzdělán, nelze podle názoru zdejšího soudu bez dalšího dovozovat nedůvodnost nákladů vynaložených na právní zastoupení. Důvody zvláštního zřetele hodné, pro něž by bylo možno ve smyslu ustanovení § 60 odst. 7 s. ř. s. rozhodnout o tom, že náhrada nákladů řízení se účastníkům nepřiznává, soud v žalovaným zmiňované předchozí praxi žalobce neshledal. Nelze aprobovat názor žalovaného, že pokud žalobce dříve ve shodném typu řízení v jiných věcech vystupoval bez právního zastoupení, pak náklady na právní zastoupení v jiných věcech (a shodném typu řízení) nejsou vynaloženy důvodně. Je třeba souhlasit se žalobcem, že takový právní názor by představoval nepřípustně restriktivní výklad čl. 37 odst. 2 Listiny základních práv a svobod. Účastníka nelze sankcionovat tím, že mu nebude přiznána část nákladů odpovídající výši odměny advokáta s odůvodněním, že se mohl bránit sám. Je třeba důsledně rozlišovat, zda je právní zastoupení advokátem využitím ústavně zaručeného práva na právní pomoc, či se již jedná spíše o jeho zneužití na úkor protistrany za účelem pouhého zvýšení nákladů řízení (srov. aktuálně nález Ústavního soudu ze dne 25. 3. 2014, sp. zn. I. ÚS 3819/13). Žádné konkrétní okolnosti svědčící o zneužití práva na právní zastoupení (jako např. zvolený zástupce „z opačného konce republiky“, účelové prodlužování řízení, zastoupení ve zcela banální věci či zcela zřejmá snaha zvýšit náklady řízení protistraně apod.) ostatně žalovaný v projednávané věci netvrdil a ani soudu ze spisu takové okolnosti nevyplynuly.

S ohledem na výše uvedené proto soud přiznal žalobci právo na náhradu nákladů řízení, a to v celkové výši 16.500 Kč. Uvedené náklady spočívají v zaplaceném soudním poplatku ve výši 1.000 Kč a v odměně zástupce žalobce ve výši 15.500 Kč. Odměna se skládá ze čtyř úkonů právní služby po 3.100 Kč [převzetí a příprava zastoupení, sepis žaloby, sepis repliky k vyjádření žalovaného a sepis zpětvzetí žaloby – § 7, § 9 odst. 4 písm. d) a

§ 11 odst. 1 písm. a) a d) vyhlášky č. 177/1996 Sb.] a z jednoho úkonu právní služby po 1.600 Kč [vyjádření k návrhu na přikázání věci – § 7, § 9 odst. 4 písm. d) a § 11 odst. 2 písm. c) a odst. 3 vyhlášky č. 177/1996 Sb.], k čemuž byla přičtena paušální částka jako náhrada hotových výdajů ve výši 5 x 300 Kč podle § 13 odst. 3 téže vyhlášky. Náhradu nákladů řízení je žalovaný povinen žalobci zaplatit k rukám jeho zástupce Mgr. Miluše Pospíšilové, advokátky.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve dvou vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.

Lhůta pro podání kasační stížnosti končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty (den doručení rozhodnutí). Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s. ř. s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Soudní poplatek za kasační stížnost vybírá Nejvyšší správní soud. Variabilní symbol pro zaplacení soudního poplatku na účet Nejvyššího správního soudu lze získat na jeho internetových stránkách: www.nssoud.cz.

V Praze dne 20. června 2014

JUDr. Milan Podhrázký, v.r.

předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Vlasáková

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru