Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

47 Az 29/2010 - 32Usnesení KSPH ze dne 06.06.2011

Prejudikatura

1 As 61/2008 - 98

1 Azs 16/2010 - 44

9 Ans 6/2010 - 142


přidejte vlastní popisek

47 Az 29/2010 - 32

USNESENÍ

Krajský soud v Praze rozhodl samosoudkyní JUDr. Věrou Šimůnkovou v právní věci žalobce: M. M., státní příslušnost Ukrajina, zastoupen: JUDr. Irenou Strakovou, advokátkou se sídlem Žitná 45, 110 00 Praha 1, proti žalovanému Ministerstvu vnitra, odboru azylové a migrační politiky, poštovní schránka 21/OAM, 170 34 Praha 7, o udělení azylu, o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 11.5.2004, č. j.OAM-2622/VL-07-SE01-2003, E. č.V041849,

takto:

Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobce se žalobou podle části třetí, hlavy druhé, dílu prvního zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s.ř.s.“) domáhá zrušení rozhodnutí žalovaného, který rozhodl tak, že se azyl dle § 12, § 13 odst. 1, 2 a § 14 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů (dále jen“zákon o azylu“) neuděluje.

Krajský soud vydal dne 30.09.2004 pod č.j. 48 Az 167/2004 – 20 rozsudek, kterým žalobu zamítl. Proti rozhodnutí podal žalobce kasační stížnost, na základě které Nejvyšší správní soud (dále jen „NSS“) toto rozhodnutí zrušil a věc vrátil k dalšímu řízení s tím, že krajský soud má v novém rozhodnutí rozhodnout o nákladech řízení o kasační stížnosti.

V novém řízení krajský soud ve věci rozhodl tak, že usnesením ze dne 16.03.2006, č.j. 48 Az 50/2005 – 16 řízení zastavil. Proti tomuto usnesení podal žalobce kasační stížnost, kterou NSS shledal jako důvodnou, a proto rozsudkem ze dne 03.12.2009, č.j. 1 Azs 56/2008 – 98 usnesení o zastavení řízení zrušil a současně uložil povinnost krajskému soudu rozhodnout o nákladech řízení o kasační stížnosti.

Krajský soud vydal v novém řízení rozhodnutí dne 25.02.2010, č.j. 46 Az 1/2010 – 24, kterým žalobu zamítl a současně rozhodl o tom, že žalovaný je povinen zaplatit žalobci náhradu nákladů řízení. Dne 18.03.2010 vydal soud doplňující usnesení, kterým rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení. Žalobce podal proti rozsudku ze dne 25.02.2010 kasační stížnost, na základě které NSS rozsudkem ze dne 22.07.2010, č.j. 1 Azs 16/2010 – 44, zrušil II. a III. výrok napadaného rozsudku, ve znění doplňujícího usnesení, pro jejich nepřezkoumatelnost z důvodu nesrozumitelnosti, ve zbytku kasační stížnost zamítl a současně rozhodl o tom, že ani jeden z účastníků nemá právo na náhradu nákladů v řízení o kasační stížnosti.

V novém řízení rozhodl krajský soud vázán právním názorem NSS, který odkázal na svůj rozsudek ze dne 19.11.2008, č.j. 1 As 61/2008 – 98, v němž zaujal názor, že v novém rozhodnutí, kterým se řízení končí (§ 61 odst. 1 s. ř. s.), krajský soud rozhoduje znovu o náhradě nákladů řízení, a to komplexně. Do těchto nákladů řízení patří jak náklady vzniklé v novém řízení před krajským soudem, tak i náklady, které vznikly v původním řízení před krajským soudem a též náklady, které vznikly v řízení o kasační stížnosti. Tyto náklady přitom tvoří jediný celek a krajský soud o jejich náhradě rozhodne jediným výrokem vycházejícím z § 60 s. ř. s.

Proto soud rozhodl jediným výrokem o nákladech řízení vedených u zdejšího soudu pod sp.zn. 48 Az 167/2004, 48 Az 50/2005, 46 Az 1/2010 a 47 Az 29/2010 a nákladech řízení o kasačních stížnostech vedených u NSS pod sp.zn. 1 Azs 24/2005 a 1 Azs 56/2006 jako celku (s výjimkou věci 1 Azs 16/2010, o níž rozhodl NSS sám), a to podle zásady úspěchu ve věci ve smyslu § 60 odst. 1 s. ř. s. V řízení jako celku žalobce úspěch neměl, zatímco plně úspěšnému žalovanému prokazatelné náklady v řízení nevznikly. Proto žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Poučení : Proti tomuto usnesení není kasační stížnost přípustná (§ 104 odst. 2 s.ř.s.).

V Praze dne 6. června 2011

JUDr. Věra Šimůnková, v.r.

samosoudkyně

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru