Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

47 A 7/2012 - 24Usnesení KSPH ze dne 30.05.2012


přidejte vlastní popisek

47A 7/2012 – 24

USNESENÍ

Krajský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Věry Šimůnkové a soudkyň Olgy Stránské a Mgr. Jitky Zavřelové v právní věci žalobce J. K., bytem , zastoupeného JUDr. MgA. Michalem Šalamounem, advokátem se sídlem Bráfova tř. 52, 674 01 Třebíč, proti žalovanému Městskému úřadu Kolín se sídlem Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1., v řízení o žalobě proti rozhodnutí žalovaného (odboru dopravy) ze dne 14. 7. 2011, č. j. OD 25621/2011, zn. OD krt 1562/11-25621/11-krv,

takto:

I. Řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

III. Žalobci se vrací soudní poplatek ve výši 2.000,- Kč k rukám jeho zástupce JUDr. MgA. Michala Šalamouna, Bráfova tř. 52, 674 01 Třebíč. Částka 2.000,- Kč bude vrácena účtárnou Krajského soudu v Praze do 30 dnů od právní moci tohoto usnesení.

Odůvodnění:

Ža1obce se žalobou podle části třetí, hlavy druhé, dílu prvního zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "s. ř. s.") domáhal zrušení rozhodnutí označeného v záhlaví tohoto usnesení, jímž žalovaný podle § 34 odst. 1 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, neschválil technickou způsobilost jednotlivě dovezeného silničního vozidla.

Podáním ze dne 21. 5. 2012, doručeným soudu téhož dne, vzal žalobce žalobu zpět, neboť Krajský úřad Středočeského kraje (dále jen "KÚSK") rozhodnutím ze dne 13. 4. 2012 žalobou napadené rozhodnutí k odvolání žalobce zrušil. Za situace, kdy došlo ke zrušení napadeného rozhodnutí, je žalobce přesvědčen o důvodnosti žaloby. Žádá proto o přiznání náhrady nákladů řízení ve výši 11.640,- Kč.

Podle ustanovení § 47 písm. a) s. ř. s. soud řízení usnesením zastaví, vzal-li navrhovatel svůj návrh zpět. Jelikož podání žalobce obsahující zpětvzetí žaloby nevzbuzuje žádné pochybnosti, soud řízení zastavil.

O náhradě nákladů řízení rozhodl soud podle ustanovení § 60 odst. 3 věty první s. ř. s., podle kterého žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení bylo-li řízení zastaveno. Soud v daném případě neshledal podmínky pro postup podle věty druhé téhož ustanovení (přiznání práva na náhradu nákladů pro pozdější chování žalovaného), neboť žalobou napadené

rozhodnutí nezrušil žalobcem označený žalovaný Městský úřad Kolín, nýbrž KÚSK jako odvolací správní orgán na základě odvolání žalobce. Pro použití ustanovení § 60 odst. 3 věty druhé s. ř. s. proto není v posuzovaném případě místa.

Výrok o vrácení soudního poplatku ve výši 2.000,- Kč se opírá o ustanovení § 10 odst. 3 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, podle kterého soud vrátí zaplacený poplatek za řízení, který je splatný podáním návrhu na zahájení řízení, snížený o 20 %, nejméně však o 1 000 Kč, bylo-li řízení (tak jako v projednávané věci) zastaveno před prvním jednáním. Soudní poplatek bude žalobci vrácen v soudem stanovené lhůtě.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve dvou (více) vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.

Lhůta pro podání kasační stížnosti končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty (den doručení rozhodnutí). Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s. ř. s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Soudní poplatek za kasační stížnost vybírá Nejvyšší správní soud. Variabilní symbol pro zaplacení soudního poplatku na účet Nejvyššího správního soudu lze získat na jeho internetových stránkách: www.nssoud.cz.

V Praze dne 30. května 2012

JUDr. Věra ŠIMŮNKOVÁ, v. r.

předsedkyně senátu

Za správnost vyhotovení: Božena Kouřimová

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru