Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

47 A 3/2014 - 38Usnesení KSPH ze dne 27.06.2014

Prejudikatura

3 A 141/2011 - 40


přidejte vlastní popisek

47A 3/2014-38

USNESENÍ

Krajský soud v Praze rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Věry Šimůnkové v právní věci žalobce: D. A. S., bytem , proti žalovanému: Úřad městyse Všetaty se sídlem T. G. Masaryka 69, 277 16 Všetaty, v řízení o žalobě na ochranu proti nezákonnému zásahu

takto:

I. Řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

III. Žalobci se vrací zaplacený soudní poplatek ve výši 1.000 Kč. Částka 1.000 Kč bude žalobci vrácena z účtu Krajského soudu v Praze do třiceti dnů od právní moci tohoto rozhodnutí.

Odůvodnění:

Žalobce se žalobou podle části třetí hlavy druhé dílu třetího zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“) domáhal ochrany před nezákonným zásahem, jenž spatřoval ve vydání souhlasu s provedením stavby na pozemku parc. č. 521 v obci Dřísy.

Podáním doručeným soudu dne 19. 6. 2014 vzal žalobce žalobu zpět.

Podle ustanovení § 37 odst. 4 s. ř. s. může navrhovatel vzít svůj návrh zcela nebo zčásti zpět, dokud o něm soud nerozhodl. Podle ustanovení § 47 písm. a) s. ř. s. soud řízení usnesením zastaví, vzal-li navrhovatel svůj návrh zpět. Zákonné podmínky pro postup podle citovaného ustanovení byly splněny; soud proto rozhodl o zastavení řízení.

Protože řízení bylo zastaveno, nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení (§ 60 odst. 3 s. ř. s.).

Vzhledem k tomu, že řízení bylo zastaveno před prvním jednáním, postupoval soud podle ustanovení § 10 odst. 3 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, podle něhož soud za těchto okolností vrátí z účtu soudu zaplacený poplatek za řízení snížený o 20 %, nejméně však o 1 000 Kč. Rozhodl tedy o tom, že se žalobci vrací zaplacený soudní poplatek ve výši 1.000 Kč.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve dvou vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.

Lhůta pro podání kasační stížnosti končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty (den doručení rozhodnutí). Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s. ř. s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

V Praze 27. června 2014

JUDr. Věra Šimůnková, v. r.

předsedkyně senátu

Za správnost: Božena Kouřimová

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru